:: หน่วยที่ 4 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง ::

จงสรุปประวัติของพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่างดังต่อไปนี้ (คลิกดูรายละเอียดในแต่ละชื่อ)

 1. พระนางมัลลิกา 
 2. พระอัสสชิ
 3. หมอชีวกโกมารภัจจ์
 4. พระกีสาโคตมี 
 5. พระธัมมทินนาเถรี
 6. พระโมคคัลลานะ
 7. นางจูฬสุภัททา
 8. พระอานนท์
 9. พระปฏาจาราเถรี
 10. สุมนมาลาการ
 11. พระสารีบุตร
 12. พระองคุลีมาล
 13. จิตตคหบดี
 14. พระอนุรุทธะ
 15. พระนาคเสน- พระยามิลินท์
 16. สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)
 17. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
 18. สุชีพ ปุญญานุภาพ
 19. พระธรรมโกศาจารย์ หรือพุทธทาสภิกขุ
 20. ดร.เอ็ม เบคการ์
 21. พระปัญญานันทภิกขุ
 22. พระนารายณ์มหาราช
 23. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 24. พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)
 25. พระธรรมปิฏก ป.อ.ปยุตฺโต
 26. อนาคาริก ธรรมปาละ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ศาสนาช่วงชัันที่ 4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s