:: หน้าที่พลเมือง ::

 1. ปัจจัยในข้อใดที่เป็นผลทำให้มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
  1. เป็นสัตว์เลือดอุ่น
  2. มีสันชาติญาณตามธรรมชาติที่ดี
  3. มีความสามารถทางสมองที่เป็นเลิศ
  4. มีทักษะการต่อสู้เหนือกว่าสัตว์ประเภทอื่น
 2. ข้อใดเป็นสถาบันทางสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานแรกสุดของมนุษย์
  1. สถาบันศาสนา
  2.  สถาบันเศรษฐกิจ
  3. การสถาบันครอบครัว
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 3. ข้อใดเกี่ยวข้องกับสถาบันการเมืองการปกครองโดยตรง
  1. ผลิตสินค้าบริโภค
  2. ขัดเกลาสมาชิกของสังคม
  3. เผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ
  4. บริหารประเทศตามนโยบาย
 4. ข้อใดเป็นลักษณะของสถานภาพสัมฤทธิ์
  1. แก้วได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผนก
  2. นิดเป็นลูกของนักธุรกิจชื่อดังในประเทศไทย
  3. เตยมีผิวขาว ผมเหยียดตรงสีดำ และมีปานที่แขนข้างซ้าย
  4. จอมเกิดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2525 ที่โรงพยาบาลศิริราช
 5. วัฒนธรรมไทยในข้อใดเป็นของภาคใต้
  1. งานบุญบั้งไฟ
  2. ประเพณีผีตาโขน
  3. ประเพณีการรำโนรา
  4. การแสดงหมอลำซิ่ง
 6. การรับวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
  1. เลือกวัฒนธรรมที่ตนเองชอบ
  2. เลือกวัฒนธรรมที่คนทั่วไปนิยม
  3. รับวัฒนธรรมต่างชาติมาทั้งหมด
  4. เลือกวัฒนธรรมที่มีประโยชน์นำมาปรับใช้
 7. วัฒนธรรมสากลในข้อใดที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเรามากที่สุด
  1. แฟชั่น
  2. อินเทอร์เน็ต
  3. การใช้ของราคาแพง
  4. การรับประทานอาหารตะวันตก
 8. การปฏิบัติในข้อใดคือบทบาทสำคัญของนักเรียนในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
  1. เชื่อฟังพ่อแม่ ตั้งใจเรียน
  2. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  3. ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทุกครั้ง
  4. ติดตามข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
 9. สภาพของชุมชนใดที่แสดงให้เห็นว่ามีสมาชิกของชุมชนที่ดี
  1. สมาชิกชุมชนรักสันโดษ
  2. สมาชิกชุมชนมีฐานะร่ำรวย
  3. สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
  4. สมาชิกชุมชนต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน
 10. ผู้ใดถือได้ว่าปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
  1. ตุ๊กชอบลอกข้อสอบในห้องเรียน
  2. นิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของเพื่อน
  3. แอ๊ดนิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
  4. ทรายให้การยอมรับนับถือคนที่มีฐานะร่ำรวย
 11. สุเมทเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนทุกปี การกระทำของสุเมท เป็นบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีในด้านใด
  1. ด้านการกุศล
  2. ด้านการเมือง
  3. ด้านเศรษฐกิจ
  4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
 12. แนวความคิดเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ใดสิ้นสุดลง
  1. สงครามเวียดนาม
  2.  สงครามโลกครั้งที่ 1
  3. สงครามโลกครั้งที่ 2
  4. สงครามอ่าวเปอร์เซีย
 13. ในปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีพันธกรณีกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้งหมด กี่ฉบับ
  1. 3 ฉบับ
  2. 4 ฉบับ
  3. 5 ฉบับ
  4.  6 ฉบับ
 14. แนวคิดใดขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชน
  1. ผู้ชายย่อมเก่งกว่าผู้หญิง
  2. เด็กจำเป็นต้องได้รับการศึกษาเหมาะสมตามวัย
  3. คนจนมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
  4. ผู้พิการต้องได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมคนทั่วไป
 15. อำนาจใดคืออำนาจสูงสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  1. อำนาจทหาร
  2. อำนาจอธิปไตย
  3. อำนาจเผด็จการ
  4. อำนาจทางการเงิน
 16. ข้อใดคือหลักการของระบอบเผด็จการ
  1. ผู้นำมาจากการเลือกตั้ง
  2. สื่อมวลชนไม่ถูกแทรกแซง
  3. ประชาชนมีอิสระทางการเมือง
  4. อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่ผู้นำเท่านั้น
 17. ข้อใดคือองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
  1. กรมการค้าภายใน
  2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  3. สำนักนายกรัฐมนตรี
  4. สำนักงานประกันสังคม
 18. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมือง
  1. ควบคุมการจัดการเลือกตั้ง
  2. ตัดสินคดีความขัดแย้งภายในรัฐบาล
  3. อนุมัติงบประมาณประจำปีแก่กระทรวง
  4. วางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ
 19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใดของประเทศไทย
  1.  ฉบับที่ 16
  2.  ฉบับที่ 17
  3. ฉบับที่ 18
  4. ฉบับที่ 19
 20. ข้อใดคือความสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  1. มีบทบัญญัติหลายมาตรา
  2. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
  3. เป็นหลักประกันความมั่งคั่งของประเทศ
  4. ช่วยให้ประชาชนภายในประเทศเป็นพลเมืองดี
 21. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
  1. 200 คน
  2. 300 คน
  3. 400 คน
  4. 500 คน
 22. หน่วยงานใด มีบทบาทหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
  1. กกต.
  2. คตง.
  3. ปปส.
  4. คตส.
 23. การทำบัตรประชาชนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  1. กฎหมายทรัพย์สิน
  2. กฎหมายเรื่องบุคคล
  3. กฎหมายเรื่องครอบครัว
  4. กฎหมายเรื่องการละเมิด
 24. ข้อใดถือเป็นอสังหาริมทรัพย์
  1. เรือ
  2. รถยนต์
  3. บ้านพร้อมที่ดิน
  4. เครื่องปรับอากาศ
 25. ข้อใดเป็นการลงโทษทางอาญาในระดับเบาที่สุด
  1. ปรับ
  2. จำคุก
  3. กักขัง
  4. ริบทรัพย์สิน
 26. การคอร์รัปชั่นเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นสำคัญ
  1. ความสามัคคี
  2. ความเมตตากรุณา
  3. ความวิริยอุตสาหะ
  4. ความซื่อสัตย์สุจริต
 27. การปฏิรูปกฎหมายและระบบศาลของไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
  1. รัชกาลที่ 4
  2. รัชกาลที่ 5
  3. รัชกาลที่ 6
  4. รัชกาลที่ 7
 28. ตามหลักกฎหมายอาญาความผิดทางอาญาจะ ไม่ เกิดขึ้นหากปราศจากสิ่งใด
  1. โทษ
  2. สิทธิ
  3. เจตนา
  4. กฎหมาย
 29. พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์มีที่มาอย่างไร
  1. เกิดจากธรรมชาติ
  2. เกิดจากการเรียนรู้
  3. เกิดจากพันธุกรรม
  4. เกิดจากสัญชาตญาณ
 30. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับคำว่า “บรรทัดฐาน” มากที่สุด
  1. ค่านิยม
  2. บทบาท
  3. ประเพณี
  4. สัญลักษณ์
 31. ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆในสังคมไทย
  1. ปัญหายาเสพติด
  2. ปัญหาครอบครัว
  3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม
  4.  ปัญหาอาชญากรรม
 32. หลักการปกครองแบบเผด็จการให้ความสำคัญต่อสิ่งใดน้อยที่สุด
  1. ความมั่นคงของรัฐบาล
  2. ความจงรักภักดีต่อชาติ
  3. ความเสมอภาคในสังคม
  4. ความเป็นเอกภาพของรัฐ
 33. พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางสถาบันทางการเมืองใด
  1. ศาล
  2. รัฐสภา
  3. คณะรัฐมนตรี
  4. คณะองคมนตรี
 34. การกำหนดให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิออกเสียงประชามติเป็นการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องใด
  1. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  2. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
  3. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
  4. การกระจายอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเอง
 35. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กำหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปี
  1. 6 ปี
  2. 9 ปี
  3. 12 ปี
  4. 15 ปี
 36. การที่นายดำหลีกเลี่ยงการเสียภาษีแสดงว่านายดำขาดความตระหนักถึงสิ่งใด
  1. สิทธิของพลเมือง
  2. หน้าที่ของพลเมือง
  3. เสรีภาพของพลเมือง
  4. ความเสมอภาคของพลเมือง
 37. พฤติกรรมของบุคคลใดมีลักษณะเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
  1. สมพงษ์เคารพเหตุผลของผู้อื่น
  2. สมพลยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้อง
  3. สมพรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
  4. สมพิศคำนึงถึงเหตุผลก่อนตัดสินใจ
 38. กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นสำคัญ
  1. การใช้อำนาจอธิปไตย
  2. การจัดระเบียบบริหารราชการ
  3. การถ่วงดุลอำนาจทางการเมือง
  4. การคุ้มครองสิทธิของประชาชน
 39. ข้อใดเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่น
  1. การใช้สัญลักษณ์
  2. การใช้สัญชาตญาณ
  3. การตอบสนองสิ่งเร้าโดยอัตโนมัติ
  4. การตอบสนองสิ่งเร้าตามพันธุกรรม
 40. คนไทยในสังคมเมืองและชนบทมีค่านิยมที่สอดคล้องกันในเรื่องใด
  1. รักความเป็นอิสระ
  2. ไม่ชอบการแข่งขัน
  3. ไม่ชอบคนแปลกหน้า
  4. ชอบความสะดวกรวดเร็ว
 41. ครูเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) ได้รับยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย ในฐานะที่เป็นผู้ฟื้นฟู เพลงพื้นบ้านประเภทใด
  1. เพลงเรือ
  2. เพลงฉ่อย
  3. เพลงอีแซว
  4. เพลงรำโทน
 42. ข้อใดเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประเทศมีลักษณะเป็นสาธารณรัฐหรือไม่
  1.  ประชากรในรัฐ
  2. ระบบเศรษฐกิจ
  3.  ประมุขของประเทศ
  4. ระบอบการปกครอง
 43. กิจกรรมใดมีส่วนสำคัญในการปูพื้นฐานประชาธิปไตยในประเทศไทย
  1. การจัดตั้งมณฑล
  2. การจัดระบบภาษี
  3. การจัดตั้งสุขาภิบาล
  4. การจัดระบบเทศาภิบาล
 44.  ส่วนราชการใดมีฐานะเป็นกระทรวง
  1. สำนักงบประมาณ
  2. สำนักนายกรัฐมนตรี
  3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  4. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 45. รัฐธรรมนูญฉบับใดได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
  2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
  3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
  4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 46. ผู้ปกครองประเทศควรยึดหลักใด สังคมจึงจะสงบสุขและมีสันติ
  1. เบญจศีล
  2. อริยวัฑฒิ
  3. อปริหานิยธรรม
  4. ทศพิธราชธรรม
 47. ข้อใดไม่ใช่ กฎหมายสารบัญญัติ
  1. กฎหมายอาญา
  2. กฎหมายลักษณะพยาน
  3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  4. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 48. ทรัพย์ในข้อใดเป็นอสังหาริมทรัพย์
  1. บ้าน
  2. รถยนต์
  3. สิทธิจำนำ
  4. สิทธิจำนอง
 49. สภาพบังคับตามข้อใดเป็นการลงโทษทางอาญา
  1. การปรับ
  2. การยึดทรัพย์ 
  3. การริบทรัพย์สิน
  4. การชดใช้ค่าเสียหาย
 50. ครอบครัวในข้อใดเป็นครอบครัวเดี่ยว
  1. โต้งอยู่กับลุงและป้า
  2. ตุ้มอยู่กับพ่อและแม่
  3. แต้วอยู่กับแม่และยาย
  4. ต้อยอยู่กับพ่อและพี่ชาย
 51. ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความแตกด่างกันในเรื่องใด
  1. รูปแบบของรัฐ
  2. ที่มาของรัฐบาล
  3. ระบอบการปกครอง
  4. เจ้าของอำนาจอธิปไตย
 52. หลักการใดสอดคล้องกับการปกครองแบบประชาธิปไตย
  1. หลักเอกภาพ
  2. หลักนิติธรรม
  3. หลักเหตุผลแห่งรัฐ
  4. หลักการกระจายอำนาจ
 53. กิจกรรมใดเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร
  1.  การประกาศสงคราม
  2.  การตราพระราชกำหนด
  3. การยุบสภาผู้แทนราษฎร
  4. การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง
 54. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 กำหนดเรื่องใดไว้ตรงกัน
  1. ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
  2. ขนาดของคณะรัฐมนตรี
  3. ผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา
  4. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 55. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลุ่มบุคคลใดมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ
  1. รัฐมนตรี 10 คน
  2. สมาชิกวุฒิสภา15คน
  3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 คน
  4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 20 คน

1 Comment

Filed under :: หน้าที่พลเมือง ::

One response to “:: หน้าที่พลเมือง ::

 1. มีเฉลยมั้ยคะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s