:: ประวัติศาสตร์ -7-::

 1. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยสมัยรัชกาลที่ ๔ หลังการทำสนธิสัญญาเบาริง
  1. การขุดคลองขยายพื้นที่การเพาะปลูก
  2. การมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินของสามัญชน
  3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากหัวเมืองเข้าสุ่เมืองหลวง
  4. การตั้งโรงสีข้าวและโรงเลื่อยจักรริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 2. สาเหตุสำคัญที่ทำให้การค้าข้าวของไทยเติบโตอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ ๔
  1. ชาวนาได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศ
  2. ไทยเปิดประเทศให้มีการค้าขายโดยเสรี
  3. มีการขยายพื้นที่การทำนาอย่างมาก
  4. ไทยต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญากับต่างประเทศ
 3. สิทธิสภาพนอกอาณาเขตมีความหมายตรงกับข้อใด
  1. ชาวต่างชาติได้รับการยกเวินไม่ต้องเสียภาษี
  2. ชาวต่างชาติได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน
  3. ชาวต่างชาติได้รับพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฏหมายของตน
  4. สิทธิอำนาจของเมืองแม่เหนือดินแดนขึ้น
 4. การปฏิรปทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเสริมความมั่นคงให้แก่สถาบันกษัตริย์ในตอนต้นรัชกาลที่ ๕ คือข้อใด
  1. การเริ่มจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
  2. การยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากร
  3. การจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการ
  4. การจัดตั้งหอรัษฏากรพิพัฒน์
 5. ความล้มเหลวด้านการคลังของไทยสมัยรัชกาลที่ ๖ และ ๗ ประกอบด้วยสาเหตุต่างๆ ยกเว้นข้อใด
  1. รัฐบาลมุ่งลงทุนเฉพาะด้านความมั่นคงของประเทศ
  2. รัฐบาลไม่สามารถหาแหล่งรายได้ใหม่มาเพิ่มเติม
  3. รัฐบาลใช้จ่ายเงินสูงกว่ารายรับ
  4. รัฐบาลไม่ได้จัดระบบการเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ
 6. ปัญหาเศรษฐกิจการคลังที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ ๗ เกิดจากสาเหตุสำคัญที่สุดในข้อใด
  1. ข้าราชการมีจำนวนมากเกินไป
  2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
  3. รัฐบาลใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
  4. งบประมาณด้านการป้องกันประเทศสูงเกินไป
 7. เมืองที่รายล้อมราชะานีถูกลดฐานะจากเมืองลูกหลวงลงเป้นหัวเมืองชั้นในในสมัยใด
  1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
  2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  3. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  4. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
 8. การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ เกิดจากสาเหตุใด
  1. ความเสื่อมของระบบมูลนายไพร่
  2. เหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศ
  3. โครงสร้างการปกครองเดิมล้าสมัย
  4. การคุกคามจากจักรวรรดินิยม
 9. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญของการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕
  1. ความวุ่นวายภายในประเทศ
  2. ความเสื่อมของระบบมูลนาย ไพร่
  3. ภัยคุกคามจากมหาอำนาจตะวันตก
  4. โครงสร้างการปกครองล้าหลัง
 10. อภิรัฐมนตรีสภา ตั้งขึ้นในสมัยใดและด้วยเหตุผลใด
  1. รัชกาลที่ ๕ ทรงต้องการสร้างกลุ่มคนหนุ่มเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับกลุ่มสยามเก่า
  2. รัชกาลที่ ๕ ทรงต้องการที่ปรึกษาในการบริหารบ้านเมือง
  3. รัชกาลที่ ๖ ทรงต้องการฝึกให้ขุนนางรุ่นใหม่รู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  4. รัชกาลที่ ๗ ทรงต้องการผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบริหารราชการ
 11. ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ แล้ว สังคมไทยเป็นอย่างไร
  1. คนไทยทุกคนมีความเสมอภาคภายใต้กฏหมายเดียวกัน
  2. ตณะราษฏรเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจมากตามรัฐธรรมนูญ
  3. สตรีไทยไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งจนถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒
  4. พระภิกษุสงฆ์มีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏร จนถึง พ.ศ.๒๕๐๐
 12. การเมืองการปกครองของไทย ในช่วงระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๐ ถึง ๒๕๑๔ มีลักษณะอย่างไร
  1. ฝ่ายการเมืองบริหารตามระบอบประชาธิปไตย
  2. ฝ่ายทหารมีบาทบาทในระบบอำนาจนิยม
  3. ข้าราชการพลเรือนควบคุมการบริหารราชการ
  4. กลุ่มนักธุรกิจการเมืองมีบทบาทในการบริหารประเทศ
 13. วิกฤตการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ก่อให้เกิดผลดีด้านการเมืองที่สำคัญหลายประการยกเว้นข้อใด
  1. กลุ่มอาชีพต่างๆ เคลื่อนไหวเรียกร้องประโยชน์และเสรีภาพ
  2. มีการเลือกตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญใหม่
  3. มีการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๑๗
  4. ทหารและกอลทัพลดบทบาทการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองในปัจจุบัน
 14. ศิลปะไทยแบบดั้งเดมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางด้านใดโดยตรง
  1. การค้า
  2. กฏหมาย
  3. การสืบทอดภูมิปัญญา
  4. การประกอบอาชีพ
 15. วัฒนธรรมอินเดียในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยน้อยที่สุด
  1. การเมืองและการปกครอง
  2. ศาสนาและพิธีกรรม
  3. ลัทธินับถือภูติผีและวิญญาณ
  4. ภาษาและวรรณคดี
 16. ลักษณะเด่นที่สุดของสังคมวัฒนธรรมไทยตรงกับข้อใด
  1. มีลักษณะเชื่อมโยงระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท
  2. เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างสังคมเกษตรกรรมกับสังคมอุตสาหกรรม
  3. รับเอาสังคมสังคมวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยในลักษณะถูกบังคับจากมหาอำนาจ
  4. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นเฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้น
 17. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว มีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
  1. รับวัฒนธรรมของโลกคะวันตกที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย
  2. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของโลกตะวันตกเท่าที่จำเป็น
  3. รับเอาสังคมวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยในลักษณะถูกบังคับจากมหาอำนาจ
  4. การเปลีย่นแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นเฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้น
 18. เหตุการณ์ใดที่ทำให้บางประเทศคืนสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไทย
  1. รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศในยุโรป
  2. การเจรจาของสมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการ
  3. ไทยยอมเสียดินแดนบางส่วนให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศส
  4. รัชกาลที่ ๖ ส่งทหารเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ ๑
 19. ไทยถุกเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างไรหลังสงครามโลกครั้ง ๒ สิ้นสุดลง
  1. บริจาคข้าวจำนวนหนึ่งแก่อังกฤษ
  2. เสียเงินค่าปฏิิกรรมสงครามให้ฝ่ายสัมพันธมิตร
  3. ยอมให้บริษัทต่างชาติเข้ามาควบคุมธุรกิจภายใน
  4. ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเก่าหลี
 20. การเปลี่ยนแปลงด้านใดตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมาส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่เข้าที่สุด
  1. ตัวสังคม
  2. ด้านเศรษฐกิจ
  3. ด้านวัฒนธรรม
  4. ด้านการปกครอง
 21. ทาสในข้อใดที่ไม่อาจไถ่ถอนตนเองให้เป้นอิสระได้
  1. นางสีถูกพ่อนำมาขายใช้หนี้พนันแก่นายอากรเส็ง
  2. นายหม่องถูกจับเป็นเชลยศึกสงครามสงครามเก้าทัพ
  3. นายยิ้มขายตนเองแก่ขุนนางตอนนาล่ม
  4. หลวงวิเศษมอบนางขำให้แก่ธิดาของตนเมื่ออกเรือน
 22. ข้อใดไม่ตรงกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวตามพระราชดำรัสที่ว่า “เราไม่ได้มาเรียนเป้นฝรั่ง เราเรียนเพื่อจะได้เป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง”
  1. ต้องการพัฒนาประเทศให้สามารถต่อต้านจักรวรรดิ
  2. ต้องการพัฒนาประเทศให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
  3. ต้องการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้เท่าเทียมกับชาวตะวันตก
  4. ต้องการพัฒนาประชาชนให้สามารถนำความรู้มาพัฒนาประเทศ
 23. ข้อใดเป็นวิธีการเก็บภาษีในระบบเจ้าภาษีนายอากรในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. การจัดเก้บภาษีดยยการชักส่วนสินค้า
  2. การเก็บภาษีเป็นสิ่งของตอบแทน
  3. การให้เอกชนมีสิทธิในการเก็บภาษีแทนรัฐ
  4. การตั้งหน่วยงานกลางเพื่อเก็บภาษีอย่างเป็นระบบ
 24. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.๒๔๗๕
  1. การลงทุนจำนวนมากในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
  2. คุ้มครองอุตสาหกรรมของคนไทย
  3. กีดกั้นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
  4. ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสำหรับคนยากจน
 25. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
  1. ผู้รั้ง
  2. จตุสดมภ์
  3. ยกกระบัตร
  4. สมหเทศาภิบาล
 26. ในวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทย ข้อใดคล้ายคลึงกับการให้สัมปทานมากทีสุด
  1. ะบบไพร่
  2. ระบบกรรมสิทธิ์ทีีดิน
  3. ระบบการค้าแบบบรรณาการ
  4. ระบบเจ้าภาษีนายอากร
 27. การเปลี่ยนแปลงในด้านใดที่เกิดขึ้นหลังสุด
  1. ทาสกลายเป้นเสรีชน
  2. ไพร่เปลียนแปลงเป็นสามัญชน
  3. เด็กทุกคนต้องเรียนหนังสือ
  4. ชายไทยต้องถูกเกณฑ์ทหาร
 28. ระบบศักดินาของไทยและโลกตะวันตกมีความคล้ายคลึงกันอย่างไร
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปตามระบบอุปถัมถ์
  2. ขุนนางมีอำนาจลดหลั่นกันตามกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถือครอง
  3. ฐานะของทาสจะผูกติดกับที่ดินโดยไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
  4. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าชีวิตและจอมทัพผู้มีอำนาจสูงสุด
 29. จุดมุ่งหมายใดมีความสำคัญที่สุดต่การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยม
  2. เพื่อแก้ปัญหาการกบฏที่ทวีความรุนแรงขึ้นภายในภูมิภาคต่างๆ
  3. เพือวางรากฐานการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน
  4. เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอำนาจการปกครองของฝ่ายทหารและพลเรือน
 30. ข้อใดคือวัตถุประสงค์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมบางประการในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามช่วงแรก
  1. การสร้างชาติให้เป็นมหาอำนาจ
  2. การสร้างระเบียบวินัยในสังคมไทย
  3. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
  4. การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
 31. ข้อใดเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  1. การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการป้องกันประเทศ
  2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  3. การทำสงครามตอบโต้ข้าศึก และการขยายอำนาจ
  4. การขยายอำนาจ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า
 32. การยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
  1. ระบบไพร่เป็นอุปสรรคต่อการยกเลิกทาส
  2. ระบบไพร่เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการปรับปรุงประเทศ
  3. มหาอำนาจตะวันตกบีบบังคับให้ไทยยกเลิกระบบไพร่
  4. พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไม่สามารถควบคุมไพร่ได้
 33. นโยบายเศรษฐกิจไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นนายกรัฐมนตรี มีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
  1. ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
  2. คุ้มครองอุตสาหกรรมของคนไทย
  3. กีดกั้นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
  4. ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสำหรับคนยากจน
 34. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะดั้งเดิมของสังคมไทย
  1. นับถือผีและธรรมชาติ
  2. ยึดมั่นในระบบครอบครัว
  3. เคารพและยกย่องคนรวย
  4. ช่วยเหลือกันดานแรงงาน
 35. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  1. การรวมอำนาจเข้าที่ศูนยืกลาง
  2. การผนึกกำลังเพื่อปราบปราบอาณาจักรสุโขทัย
  3. การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างฝ่ายทหารและพลเรือน
  4. การถ่วงดุลอำนจกับกลุ่มเจ้านายและกลุ่มขุนนาง
 36. สินค้าสำคัญในการค้าระหว่างไทยกับชาติตะวันตกในสมัยอยุธยาคืออะไร
  1. ของป่าไทยและสินค้าญี่ป่น
  2. ของป่าไทยและสินค้าจีน
  3. ข้าวไทยและสินค้าจีน
  4. ข้าวไทยและสินค้าญี่ปุ่น
 37. สมุดปกเหลือง ที่พิมพ์ขึ้นภายหลังการเปลี่ยง พ.ศ.๒๔๗๕ ไม่เกี่ยวกับเรื่องใด
  1. อุดมการณ์ของคณะราษฏร
  2. แถลงการณ์โจมตีคณะราษฏร
  3. นโยบายทางการเมืองของรัฐบาล
  4. เค้าโครงการเศรษฐกิจ
 38. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนที่ไทยจะเข้าร่วมรบเป็นฝ่ายญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ ๒
  1. การรณรงค์เพื่อรัฐนิยม ของจอมพล ป.พิบุลสงคราม
  2. การเรียกร้องดินแดนเขมรส่วนในคืนจากฝรั่งเศส
  3. การก่อตั้งขบวนการเสรีไทย
  4. การสร้างทางรถไฟสายมรณะ
 39. กระทรวงมุรธาธิการในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีหน้าที่รับผิดขอบเรื่องใด
  1. ราชทัณฑ์
  2. การชำระคดี
  3. ระเบียบสรรบรรณ
  4. ไปรษณียโทรเลข
 40. เพราะเหตุใดประชากรของประเทศไทยจึงเพิ่มขึ้นมากในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
  1. อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นมาก อัตราการตายค่อนข้างคงที่
  2. อัตราการเกิดค่อนข้างคงที่ อัตราการตายลดลงมาก
  3. อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นมาก อัตราการตายลดลงมาก
  4. อัตราการเกิดเพิ่มขึ้น อัตราการตายลดลง และอัตราการอพยพเข้าเพิ่มขึ้น
 41. นโยบายที่คณะราษฏรประกาศใช้ในการปกครองประเทศเพื่อแสดงความเป็นประชาธิปไตยเรียกว่าอะไร
  1. สมุดปกขาว
  2. สมุดปกเหลือง
  3. หลัก ๖ ประการ
  4. ธรรมนูญการปกครอง
 42. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการปกครองสมัยอยุธยา
  1. ศักดินา
  2. สมมติเทพ
  3. อเนกนิกรสโมสรสมมติ
  4. สมบูรณาญาสิทธิราช
 43. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๖๖/๒๕๒๓ ประกาศขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาใด
  1. ความแห้งแล้งในภาคอีสาน
  2. ความขัดแย้งในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้
  3. ความขัดแย้งในกองทัพ
  4. ความขัดแย้งทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 44. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งเสริมให้กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่เจริญมั่งคั่งเป้นระยะเวลายาวนาน
  1. กษัตริย์อยุธยาทุกพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ
  2. อยุธยาเป็นเมืองท่านานาชาติและศูนย์กลางการค้า
  3. นโยบายขันติธรรมและเอื้อเฟื้อต่อชนต่างชาติ
  4. อยุธยามีชัยภูมิที่เหมาะสมด้านยุทธศาสตร์
 45. ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจในสม้ยรัชกาลที่ ๕
  1. การตั้งหอรัษฏากรพิพัฒน์
  2. การทำงบประมาณแผ่นดิน
  3. การใช้เงินตราต่างประเทศเป็นเงินทุนสำรอง
  4. การจ้างผู้เชี่ยวชาญอังกฤษมาช่วยราชการ
 46. สนธิสัญญาเบาริงมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในระยะแรกอย่างไร
  1. ข้าวมีราคาแพงเพราะขาดแคลน
  2. อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เคยมีมาแต่เดิมเริ่มถูกทำลาย
  3. ทุนสำหรับการผลิตตกอยู่ในมือของขุนนางโดยสิ้นเชิง
  4. มีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวสำหรับการส่งออกอย่างกว้างขวางทั่วราชอาณาจักร
 47. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์ทรงนำวรรณกรรมเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟายมาดัดแปลงเป็นเรื่องอะไร
  1. ความพยาบาท
  2. สาวเครือฟ้า
  3. มัทนะพาธา
  4. เวนิสวานิส
 48. ประเทศไทยเริ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างจริงจังเมื่อใด
  1. เมื่อมีการปฏิรูปประเทศแบบตะวันตก
  2. เมื่อมีการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  3. เมื่อรัฐบาลประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก
  4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย
 49. วรรณกรรมเรื่องใดที่มีอิทธิพลต่อคติการดำเนินชีวิตของขาวไทยเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญ
  1. เมื่อมีการปฏิรูปประเทศแบบตะวันตก
  2. เมื่อมีการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  3. เมื่อรัฐบาลประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก
  4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย
 50. ศักดินาในอดีตหมายถึงข้อใด
  1. สิทธิในการครอบครองที่ดิน
  2. การได้รับบรรดาศักดิ์ของขุนนาง
  3. การควบคุมกำลังคนของมูลนาย
  4. การกำหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามสถานภาพในสังคม 
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s