:: อริยสัจ ::

 1. อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์
  1. ความเกิด
  2. ตัณหา
  3. กรรม
  4. ความจน
 2. ทุกข์ในอริยสัจ เกิดจากอะไร?
  1. กิเลส
  2. กรรม
  3. วิบาก
  4. ตัณหา
 3. บรรดามรรค ๘ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สงเคราะห์เข้าในไตรสิกขาข้อใด ?
  1. ปัญญาสิกขา
  2. สีลสิกขา
  3. จิตตสิกขา
  4. ข้อ ก. และ ข. ถูกที่สุด
 4. ข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุกข์ เรียกว่าอะไร ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 5. ในอริยสัจ ๔ ข้อใดควรกำหนดรู้ ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 6. มรรคมีองค์ ๘ ย่อลงให้เหลือ ๓ ข้อใดถูกต้อง ?
  1. ศีล สมาธิ ปัญญา
  2. กุศล อกุศล อัพยากฤต
  3. สุข ทุกข์ อุเบกขา
  4. กาย วาจา ใจ
 7. ความอยากเช่นไร จัดเป็นวิภวตัณหา ?
  1. อยากร่ำรวย
  2. อยากได้เงินเดือนสูง
  3. อยากเป็นนายก
  4. อยากพ้นจากหน้าที่
 8. ข้อใด ไม่จัดเป็นตัณหา ?
  1. อยากข้าว อยากน้ำ
  2. อยากมีคู่ครองใหม่
  3. อยากตาย
  4. ไม่อยากเป็นอะไรเลย
 9. ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สมหวัง จัดเป็นทุกข์หรือสมุทัย ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. เป็นทั้ง ๒ อย่าง
  4. ไม่เป็นทั้ง ๒ อย่าง
 10. เรารับประทานอาหาร รู้รสชาติว่าอร่อย ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่าอะไร ?
  1. ชิวหาวิญณาณ
  2. ชิวหาสัมผัส
  3. ฆานวิญญาณ
  4. ฆานสัมผัส

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s