:: ชุดที่ 9 ::

 1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด
  1. ศาสดาและนักบวช
  2. รูปเคารพและศาสนสถาน
  3. นักบวชและศาสนพิธี
  4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน
 2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู มีคำสอนในเรื่องเดียวกันยกเว้นคือข้อใด
  1. หลักคำสอนเรื่องพระเจ้า
  2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ
  3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม
  4. หลักคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์
 3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร
  1. ศีลกำลัง
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลล้างบาป
  4. ศีลมหาสนิท
 4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด
  1. ศานาอิสลาม
  2. ศาสนาคริสต์
  3. ศาสนาฮินดู
  4. พระพุทธศาสนา
 5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยต้องทำอย่างไร
  1. ต้องกระทำตั้งแต่จำตวามได้เป็นต้นไป
  2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
  3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือ เช้าและเย็น
  4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน
 6. บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด
  1. โมเสส
  2. พระเยซู
  3. มหาวีระ
  4. มูฮัมมัด
 7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด
  1. อัตตา
  2. อนัตตา
  3. ความหลุึดพ้น
  4. การเวียนว่ายตายเกิด
 8. พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฏีสากล หมายความว่าอย่างไร
  1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้
  2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง
  3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น
  4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
 9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุกให้เป็นตัวแทนหลังจากปรินิพพาน
  1. พระอุบาลี
  2. พระอานนท์
  3. พระธรรมวินัย
  4. พระมหากัสสปะ
 10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. ชฏิล 3 พี่น้อง
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. อาฬารดาบสและอุททกดาบส
 11. พืชนิยาม ในนิยาม 5 ของสมุทัย หมายถึงกฏธรรมชาติ เรื่องใด
  1. การสืบพันธ์
  2. สิ่งไม่มีชีวิต
  3. สภาพแวดล้อม
  4. การทำงานของจิต
 12. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
  1. พระรัตนตรัยครบองค์สาม
  2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
  3. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร
  4. พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร
 13. ศาสนพิธีใดไม่มีการเจาะจงพระภิกษุผู้รับ
  1. ทอดกฐิน
  2. ถวายผ้าอาบน้ำฝน
  3. ถวายสังฆทาน
  4. ถวายผ้าจำนำพรรษา
 14. พระปัญจวัคคีย์องค์ใดที่มีคุณลักษณะเป้นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน
  1. พระวัปปะ
  2. พระอัสสชิ
  3. พระภิททิยะ
  4. พระมหานามะ
 15. เวสสันดรชาดก ให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใด
  1. ทานบารมี
  2. ปัญญาบารมี
  3. วิริยบารมี
  4. ศรัทธาบารมี
 16. บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข
  1. อริยสัจ 4
  2. อิทธิบาท 4
  3. สังคหวัตถุ 4
  4. พรหมวิหาร 4
 17. การบริจาคทานที่เรียกว่า ซะกาต ในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  1. เพื่อให้เราสละความเห็นแก่ตัว
  2. เพื่อให้เรารู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
  3. เพื่อให้เรารู้จักทำความดีที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ถ้าประสงค์จะทำ
  4. เพื่อให้สังคมมีหลักประกันว่าคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในทางเศรษฐกิจจะได้รับการคุ้มครอง
 18. การให้ทานตามคำสอนของพุทธศาสนา มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  1. ชำระความโลภในใจ
  2. สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม
  3. ทำความดีเพือ่ส่งผลให้เกิดใหม่ในภพภูมิที่ดี
  4. เพื่อให้คนได้ทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลน
 19. ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดู มีความเชื่อที่สอดคล้องกันในเรื่่องใดมากทีสุด
  1. ชำระความโลภในใจ
  2. สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม
  3. ทำความดีเพื่อส่งผลให้เกิดใหม่ในภพภูมิืที่ดี
  4. เพื่อให้คนได้รับความดีและช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลน
 20. หลักธรรมข้อใดของศีล 5 ในศาสนาพุทธ ที่ตรงกับหลักธรรมในศาสนาอื่นมากทีสุด
  1. การไม่ลักขโมย
  2. การไม่ล่วงประเวณี
  3. การไม่ฆ่าไม่เบียดเบียน
  4. การไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ
 21. ศีลล้างบาปหรือศีลบัพติศมาในศาสนาคริสต์หมายถึงอะไร
  1. ศีลที่ทำให้บุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จากบาปกำเนิดและเป็นชาวคริสต์ได้
  2. ศีลที่ใช้ขออภัยต่อพระเจ้เมื่อได้กระทำบาป
  3. ศีลที่ทำให้คู่บ่าวสาวเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนเข้าพิธีสมรส
  4. ศีลที่ปฏิบัติเพื่อระลึกถึงการเสียสละของพระเยซูต่อมนุษย์
 22. พระเยซูมีฐานะอย่างไรในทรรศนะของคริสตศาสนิกชน
  1. เป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า
  2. เป็นมนุษย์ที่ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้มาไถ่บาปแก่มนุษย์ทั้งหลาย
  3. เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งได้คำสั่งจากพระเจ้าให้มาไถ่บาปแก่มนุษย์
  4. เป็นพระเจ้า
 23. ในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก การยินยอมให้สามีภรรยาหย่าขาดจากกันได้นั้นจะต้องให้สันตะปาปาเป็นผู้ชี้ขาดเพราะเหตุใด
  1. เป็นผู้เดียวที่มีสิทธิตีความพระคัมภีร์ไบเบิล
  2. เป็นผู้ประกาศแต่งตั้งนักบุญต่างๆ
  3. เป็นผู้แต่งตั้งพระคาร์ดินัล
  4. เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบวชบาทหลวง
 24. ปรัชญาในคำสอนของพระเยซูเรื่องใดเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุด
  1. ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
  2. ความเสียสะ
  3. การให้อภัย
  4. ความรักในเพื่อนมนุษย์
 25. แนวคิดข้อใดที่สอดคล้องกับคำสอนในคริสตศาสนาอย่างครบถ้วน
  1. รักพระเจ้าอย่างหมดดวงใจ
  2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง
  3. รักพระเจ้า ตนเอง และเพื่อนบ้าน
  4. พวกท่านจงรักกันเหมือนเรารักท่าน
 26. พระเยซูอยู่ในฐานะอะไร จึงมีความผูกพันกับพระเจ้าและขาวโลก
  1. เป็นประกาศก
  2. เป็นพระเมสสิอาห์
  3. เป็นพระเจ้า
  4. เป็นทั้งมนุษย์และพระเป็นเจ้า
 27. ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์คืออะไร
  1. ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา
  2. ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน
  3. ความเป็นคริสตชนที่เคร่งครัด
  4. การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ
 28. การประกอบพิธีศีลมหาสนิท มีความหมายแสดงให้เห็นถึงอะไร
  1. การระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
  2. การปฏิญาณตนเป็นคริสตชน
  3. ความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
  4. การได้รับกำลังและล้างบาป
 29. สาเหตุที่แท้จริงทำให้คริสตศาสนาแตกเป็นนิกายใหญ่คร้้งแรก คือ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรแตสแตนท์ ได้แก่ข้อใด
  1. การตีความหมายในคัมภีร์ต่างกัน
  2. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างกัน
  3. ความเชื่อเกี่ยวกับสภาวะของพระเยซูต่างกัน
  4. การแข่งขันด้านการเมืองระหว่างฝ่ายกรุงโรมและฝ่ายคอนสแตนติโนเบิล
 30. ตามหลักศาสนาคริสต์ พฤติกรรมของผู้ใดในข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่แสดงว่าเป็นผู้รักพระเจ้า
  1. ผู้ที่ตั้งใจศึกษาคำสอนและหมั่นไปโบสถ์อย่างสม่ำเสมอ
  2. ผู้ที่ตั้งใจทำความดีตามคำสอนที่มีอยู่ในศาสนาคริสต์
  3. ผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวให้ความช่วยเหลือผู้มีความทุกข์
  4. ผู้ที่บวชอุทิศตนภาวนาถึงพระเจ้าละเว้นไม่ข้องแวะกับวิถีชีวิตทางโลก
 31. การประกอบพิธีศีลกำลัง  (conformaion) มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
  1. เพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่างสมบูรณ์
  2. เพื่อให้เป็นคนที่ยึดมั่นในความเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  3. เพื่อให้ชาวคริสต์คนอื่นยืนยันว่าตนเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  4. เพื่อให้พระเยซูคริสค์ยอมับความเป็นชาวคริสตืของตนอย่างสมบูรณ์
 32. การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซู แสดงถึงความยึดมั่นในหลักธรรมของคริสตศาสนาข้อใด
  1. ความรัก
  2. ความกล้าหาญ
  3. การเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า
  4. การทำสงครามเพื่อศาสนา
 33. ข้อใดเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์
  1. ศีลล้างบาปกับศีลมหาสนิท
  2. ศีลล้างบาปกับศีลกำลัง
  3. ศีลล้างบาปกับศีลสารภาพบาป
  4. ศีลล้างบาปกับศีลเจิมครั้งสุดท้าย
 34. พระคัมภีร์ใหม่ว่าด้วยเรื่องอะไร
  1. บัญญัติ 10 ประการ
  2. ประวัติของชาวยิวและโมเลส
  3. ประวัติของโมเลสและพระเยซู
  4. ประวัติของพระเยซูและคำสอน 
 35. พระเยซูสอนว่า จงรักเพื่อนบ้านหมือนรักตัวเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงอะไร
  1. ชาวยิว
  2. ชาวคริสต์
  3. ทั้งชาวยิว และชาวคริสต์
  4. มนุษยชาติทั้งมวล
 36. เรื่องสำคัญที่ทำให้นิกายโปรแตสแตนท์ต่างจากนิกายโรมันคาทอลิกอย่างเห็นได้ชัดคืออะไร
  1. เรื่องพระเจ้า
  2. เรื่องนักบวช
  3. เรื่องพระคัมภีร์
  4. เรื่องบัญญัติ 10 ประการ
 37. ความหมายใดที่ใกล้เคียงกับคำว่า อาณาจักรพระเจ้า ในศาสนาคริสต์มากที่สุด
  1. ที่ประทับของพระสันตะปาปาที่นครวาติกัน
  2. ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
  3. สภาพจิตใจของบุคคลขณะที่สวดอ้อนวอนพระเจ้า
  4. สภาพจิตใจที่บริสุทธิ์ของบุคคล
 38. นิกายโปรแตสแตนท์ต่างจากนิกายคาทอลิกในข้อใด
  1. ไม่ถือว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้า
  2. ไม่ถือว่าพระสันตะปาปาเป็นพระประมุขของศาสนา
  3. ไม่เชื่อเรื่องบาปกำเนิด
  4. ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์
 39. หลักคำสอนเรื่องพระตรีเอกานุภาพ หมายถึงข้อใด
  1. มีพระเจ้า 3 องค์
  2. มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ปรากฏใน 3 บุคคล
  3. มีพระเจ้าลงมาปรากฏในโลก 3 คน
  4. มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ทรงมีบุตร 3 องค์
 40. ในศาสนาคริสต์บุคคลจะเข้าไปเป็นสมาชิกของศาสนจักรจะต้องผ่านพิธีหรือศีลข้อใด
  1. ศีลล้างบาป
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลมหาสนิท
  4. ศีลบวชหรือศีลบรรพชา
 41. ตามคติของศาสนาคริสต์ พระเยซูมีสถานภาพตรงกับข้อใด
  1. เป็นบุตรของพระเจ้า
  2. พระเจ้าที่อยู่ในร่างกายมนุาย์
  3. เป็นเทวดาที่พระเจ้าส่งมาไถ่บาปมนุษย์
  4. เป็นคนที่พระเจ้าเลือกเพื่อให้เผยแพร่ศาสนา
 42. ความต่างกันที่สำคัญระหว่างนิกายคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์คือข้อใด
  1. คาทอลิกเชื่อศีลแก้บาปแต่โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อ
  2. คาทอลิกเชื่อศีลกำลังแต่โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อ
  3. คาทอลิกนับถือพระแม่มาเรียแต่โปรแตสแตนท์ไม่นับถือ
  4. คาทอลิกนับถือพระสันตะปาปาเป็นตัวแทนของพระเจ้า แต่โปรแตสแตนท์ไม่นับถือ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s