:: การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ม.3 ::

 1. ข้อใดผิด
  1. ศาสนาฮินดูวิวัฒนาการมาจากศาสนาพราหมณ์
  2. พระพุทธเจ้าประกาศคำสอนครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์
  3. พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลก ก่อนพุทธศักราช 45 ปี
  4. ในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช พระพุทธศาสนาได้แตกออกเป็น 2 นิกายอย่างชัดเจน
 2. ข้อใด ไม่ เกี่ยวข้องกับการสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 3
  1. พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การสังคายนา
  2. พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้เรียบเรียงคำสอนเพื่อทำสังคายนา
  3. พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระทรงเป็นองค์ประธานในการสังคายนา
  4. หลังจากการสังคายนาพระไตรปิฏกได้มีการส่งพระธรรมฑูตถึง 9 คณะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ
 3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคำว่าพุทธชยันตี
  1. ตรงกับการกำเนิดพระพุทธศาสนาครบ 25 พุทธศตวรรษ
  2. มีการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พุทธสถานต่างๆ ในอินเดีย
  3. เป็นงานเฉลิมฉลองทางพระพุทธศาสนาที่รัฐบาลอินเดียจัดขึ้น
  4. เป็นหนังสือที่รวบรวมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
 4. ปัจจุบันประเทศเนปาลกำลังฟื้นฟูพะพุทธศาสนานิกายใด
  1. เซน
  2. เถรวาท
  3. ตันตระ
  4. มหายาน
 5. พระราชาคณะของไทยรูปใดบ้างที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
  1. พระโสณะกับพระอุบาลี
  2. พระอุบาลีกับพระอภัยมุนี
  3. พระมหินทะกับพระอุบาลี
  4. พระมหินทะกับพระอภัยมุนี
 6. พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศจีนในสมัยใด
  1. พระเจ้าฮั่นโกโจ แห่งราชวงศ์ฮั่น
  2. พระเจ้าถังไทจง แห่งราชวงศ์ถัง
  3. พระเจ้าฮั่นเม่งเต้ แห่งราชวงศ์ฮั่น
  4. พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์จิ๋น
 7. ปัจจุบันประเทศจีนได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนานิกายใด
  1. เซน
  2. สุขาวดี
  3. มหายาน
  4. เทียนไท้
 8. อาณาจักรใดของเกาหลีที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปเป็นแห่งแรก
  1. ซิลลา
  2. ปีกเซ
  3. เจนละ
  4. โกคุริโอ
 9. ในประเทศญี่ปุ่น พุทธศาสนิกชนนับถือลัทธิใดควบคู่กับพระพุทธศาสนา
  1. ลัทธิเต๋า
  2. ลัทธิชินโต
  3. ลัทธิขงจื้อ
  4. ลัทธิโม่งจื้อ
 10. พระพุทธศาสนานิกายใดในญี่ปุ่นที่มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุด
  1. นิกายเซน
  2. นิกายเถรวาท
  3. นิกายนิชิเรน
  4. นิกายวัชรยาน
 11. ชาวยุโรปเริ่มสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมพระพุทธศาสนาในช่วงระยะเวลาใด
  1. ยุคการปฏิวัติในฝรั่งเศส
  2. ยุคการแสวงหาอาณานิคม
  3. ยุคการปฏิวัติในสหรัฐอมเริกา
  4. ยุคการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน
 12. ข้อใดผิด
  1. พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกามีเฉพาะนิกายมหายาน
  2. วัดพุทธวรารามตั้งอยู่ที่เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด
  3. มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเปิหลักสูตรพุทธศาสตร์ในระดับปริญญาเอก
  4. วัดไทยในสหรัฐอเมริกานอกจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วยังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
 13. เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ มีความสัมพันธ์กับข้อใด
  1. วัดพุทธประทีป
  2. สมาคมบาลีปกรณ์
  3. พุทธศาสตร์ปริทัศน์
  4. หลังสือประทีปแห่งเอเซีย
 14. พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดที่ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์พระองค์แรกของสมาคมเกคตบริเตนและไอร์แลนด์
  1. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 15. วัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป คือวัดใด
  1. วัดพุทธรังษี
  2. วัดพุทธปทีป
  3. วัดพุทธอาศรม
  4. วัดพุทธสมาคม
 16. วัดไทยต่อไปนี้ ข้อใด ไม่อยู่ในทวีปยุโรป
  1. วัดพุทธาราม
  2. วัดสันติธรรม
  3. วัดพุทธดาลัส
  4. วัดปาจิตตวิเวก
 17. ข้อใดคือกลุ่มพุทธศาสนิกชนกลุ่มแรกที่ช่วยกันจัดตั้งพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา
  1. คนญี่ปุ่นในโตเกี่ยว
  2. คนไทยในกรุงเทพ
  3. คนอังกฤษในกรุงลอนดอน
  4. คนอเมริกาเชื้อสายญี่ป่นและจีน
 18. พุทธศาสนิกชนในประเทศแคนาดาส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มใด
  1. คนอพยพลี้ภัยจากจีน
  2. แคนาเดียนเชื้อสายจีน
  3. แคนาเดียนเชื้อสายญี่ปุ่น
  4. คนอพยพลี้ภัยจากกลุ่มประเทศอินโดนจีนไปอยู่ในแคนาดา
 19. ชนกลุ่มใดที่เป็นชาติแรกที่นำพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์
  1. ชาวจีน
  2. ชาวญีปุ่น
  3. ชาวศรีลังกา
  4. ชาวอเมริกา
 20. ข้อใด ไมใช่ วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดตั้งสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลีย
  1. พบปะชุมนุมสังสรรค์เพื่อความสนุก
  2. ออกวารสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
  3. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา
  4. จัดให้มีการสนทนาธรรม ปาฐกถาและฝึกสมาธิ

   นำหมายเลขหน้าข้อใส่วงกลมที่กำหนดในแผนที่ข้างล่างให้ถูกต้อง

   untitled-2

 21. พระธรรมฑูตต่อไปนี้ เดินทางจากนครปาฏลีบุตรเพื่อไปเผยแผ่พระุพุทธศาสนายังดินแดนใดบ้าง
  1. พระมัชฌัมติกเถระ
  2. พระมหาเถระ
  3. พระรักขิตเถระ
  4. พระโยโนกธรรมรักขิต
  5. พระมหาธรรมรักโตเถระ
  6. พระมหารักขิตเถระ
  7. พระมัชฌิมเถระ
  8. พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ
  9. พระมหินทเถระ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s