:: ประวัติศาสตร์ไทย ::

 1. ข้อใดเป็นประกาศที่แสดงถึงสิทธิมนุษยชนปรากฏหลักฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย
  1. หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง พ.ศ.๑๘๓๕
  2. กฎหมายว่าด้วยที่บ้านที่สวนไร่นา พ.ศ.๑๙๐๓ ในสมัยพระเจ้าอู่ทอง
  3. พระราชบัญญัติลักษณะลักพา พ.ศ.๒๔๐๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๔
  4. รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๔๗๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๗
 2. ชื่อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการต่งตั้งยศ ตำแหน่ง ศักดินา ราชทินนามในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์
  1. เพื่อจำแนกความรับผิดชอบ สิทธิ และผลประโยชน์ต่างๆ ของระบบราชการในสมัยโบราณ
  2. เพื่อจำแนกชนชั้น วรรณะ ฐานะทางสังคมอย่างเด็ดขาดในระบบสังคมโบราณ
  3. เพื่อจำแนกตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ของระบบราชการสมัยโบราณ
  4. เพื่อเป็นรางวัลพระราชทานแก่ผู้ที่รับใช้พระมหากษัตริย์แทนการให้เงินเดือนประจำ
 3. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านการจัดการศึกษาของชาติ
  1. ทรงออก พ.ร.บ.ประถมศึกษาเพื่อให้ราษฏรทุกคนมีการศึกษาอย่างน้อยชั้นประถมศึกษา
  2. ทรงริเริ่มจัดการศึกษาสำหรับสตรีทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
  3. ทรงออก พ.ร.บ.โรงเรียนราษฏรเพื่อควบคุม ร.ร.เอกชนให้ได้มาตรฐานเท่า ร.ร.รัฐบาล
  4. ทรงขยายการศึกษาชั้นอุดมศึกษาสำหรับประชาชนโดยสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแห่งแรก
 4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ยกเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายบางอย่างที่เห็นว่าล้าหลัง อยากทราบว่าการยกเลิกข้อใดที่ชาวตะวันตกเห็นชอบด้วยมากที่สุด
  1. การหมอบคลาน
  2. จารีตนครบาล
  3. การไม่สวมเสื้อเข้าเฝ้า
  4. ระบบไพร่
 5. แต่เดิมการศึกษาของคนไทยไม่มีกฏเกณฑ์ใดๆ ที่แน่นอน และทางการก็มิได้เข้ามาดำเนินการหรือเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ต่อมามีชาวต่างประเทศเข้ามาริเริ่มวางรากฐานเกี่ยวกับการศึกษาแผนใหม่ อยากทราบว่าเป็นบุคคลคณะใด
  1. คณะผู้สอนศาสนานิกายโปรแตสแตนท์
  2. คณะผู้สอนศาสนานิกายโรมันคาทอลิก
  3. คณะผู้สอนศาสนานิกายบัพติสต์
  4. สมาคมศาสนาคณะอเมริกันบอร์ด
 6. ทำไมในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้มุ่งการาสร้างรถไฟมากมาย ทั้งๆ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและต้องกู้เงินจากต่างชาติมา
  1. เพราะอังกฤษเสนอเงินให้กู้โดยคิดดอกเบี้ยต่ำมาก
  2. ต้องการแก้ปัญหาเรื่องคนว่างงานเพราะขณะนั้นกำลังอยู่ในระยะปลดปล่อยทาส
  3. เพราะเป็นการพัฒนาการคมนาคมที่สำคัญที่สุดในตอนนั้น
  4. เพราะต้องการใช้ควบคุมหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่ไกลออกไป
 7. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายดำได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ไม่ต้องสังกัดมูลนายและไม่ต้องเข้าเวรทำงานกับมูลนาย อยากทราบว่าในครั้งนั้น นายดำได้รับการปลดปล่อยจากสภาพอะไร
  1. ได้รับการปลดปล่อยจากความเป็นไพร่
  2. ได้รับปลดปล่อยจากทาสเชลย
  3. ได้รับการปลอดปล่อยจากทาสในเรือนเบี้ย
  4. ได้รับการปลดปล่อยจากทาสสินไถ่
 8. สิ่งที่ไพร่ให้หลวงแทนแรงงานของตนเรียกว่าอะไร
  1. ฤชา
  2. อากร
  3. จังกอบ
  4. ส่วย
 9. การปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีจุดมุ่งหมายแรกเริ่มอย่างไร
  1. ให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป
  2. สร้างบุคคลเข้ารับราชการ
  3. ให้การศึกษาแก่พระบรมวงศานุวงศ์
  4. เอาใจชาวต่างประเทศ
 10. เงินศึกษาพลี ที่ชาวไทยต้องเสียให้รัฐตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ หมายถึง
  1. ค่าเล่าเรียนแต่ละภาคการศึกษา
  2. ค่าปรับเพราะปล่อยให้บุตรอายุเลยเกณฑ์
  3. ค่าลงทะเบียนแรกรับเข้าศึกษา
  4. เงินอุดหนุนการศึกษาตามแต่ท้องที่จะกำหนด
 11. อุบาลีวงศ์ หมายถึงอะไร
  1. พระสงฆ์ไทยที่ไดรับการอุปสมบทในประเทศไทย
  2. พระสงฆ์ลังกาที่ได้รับการอุปสมบทจากคณะสงฆ์ไทยในลังกา
  3. พระสงฆ์ไทยที่ได้รับการอุปสมบทในลังกา
  4. พระสงฆ์ไทยที่ได้รับการอุปสมบทในอินเดีย
 12. ทรงมหาดไทย เป็นชื่ออะไร
  1. การแต่งกายของชาวไทยสมัยรัตนโกสินทร์
  2. การไว้ผมจุกของเด็กไทย
  3. พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์
  4. ทรงผมของชาวไทย
 13. การกำหนดให้ประชาชนมีคำนำหน้าชื่อว่านาย นางสาวและนาง เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยใด
  1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 14. ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กัน
  1. พุทธศาสนามหายาน – ลัทธลังกาวงศ์
  2. พระบรมไตรโลกนาถ – พระอุบาลีมหาเถระ
  3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว – อรรถกถา พระไตรปิฏก
  4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว – มหาธาตุวิทยาลัย
 15. การจัดระบบการศึกษาสมัยใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอุปสรรคต่างๆ มากมาย ข้อใดที่ผิด
  1. ไม่มีครูสอน
  2. ราษฏรไม่ยอมส่งบุตรหลานเข้าเรียนพราะไม่เห็นประโยชน์
  3. ฝรั่งไม่ให้การสนับสนุน
  4. ราษฏรไม่อยากให้ลูกไปเป็นทหาร
 16. เพื่อให้การศึกษาแพร่หลายสู่ประชาชนมากขึ้น ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติวางระเบียบการปกครองโรงเรียนราษฏรทั่วราชอาณาจักรขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยใด
  1. รัชกาลที่ ๕
  2. รัชกาลที่ ๖
  3. รัชกาลที่ ๗
  4. รัชกาลที่ ๘
 17. เหตุผลในการยกเลิกยศถาบรรดาศักดิ์ของข้าราชการคืออะไร
  1. รัชกาลที่ ๕ ทรงประกาศเลิกทาส
  2. เพื่อทำประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตก
  3. ระบบเจ้าขุนมูลนายได้ถูฏยกเลิกไปแล้ว
  4. บุคคลย่อมมีความเสมอภาคทางกฏหมาย
 18. ความเป็นเจ้าในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสิ้นสุดลงเมื่อใด
  1. สมรสกับสามัญชน
  2. ตาย
  3. บวช
  4. ทำศึกสงครามพ่ายแพ้
 19. ถ้าท่านเป็นไพร่หลวงในสมัยรัชกาลที่ ๒ พันธะของท่านที่พึงมีต่อรัฐคืออะไร
  1. เมื่ออายุ ๑๘ ปีขึ้นทะเบียนกับมูลนายเป็นไพร่สม ๒ ปีแล้วจึงขึ้นทะเบียนเป็นไพร่หลวง
  2. เข้าเวรทำงานให้หลวง ๑ เดือน และออกเวรมาประกอบกิจการส่วนตัว ๓ เดือน
  3. เสียเงินผูกปี้ให้รัฐบาล ๓ ปีครึ่ง
  4. เข้าเวรทำงานให้หลวง ๑ เดือน และออกเวรมาประกอบกิจการส่วนตัว ๑ เดือน
 20. เอกสารของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฉบับใดที่ท่านติดว่าเอื้ออำนวยต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากที่สุด
  1. ประกาศจัดตั้งกรมศึกษาธิการ พ.ศ.๒๔๓๐
  2. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔
  3. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๔๗๕
  4. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๔๗๙
 21. การรวบรวมและสังคายนาพระไตรปิฏก รวมทั้งการปฏิรูปคณะสงฆ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จะก่อให้เกิดผลดีต่อการปกครองอาณาจักรในแง่ใดมากที่สุด
  1. ฝ่ายอาณาจักรสามารถควบคุมศาสนจักรไว้ในอำนาจได้มั่นคง
  2. เป็นการเสริมสร้างพระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์ได้
  3. ช่วยจรรโลงไว้ซึ่งศีลธรรมของสังคมโดยส่วนรวม
  4. แสดงให้เห็นหถึงความเป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์มากขึ้น
 22. การที่พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฏได้ทรงวางระเบียบปฏิบัติตั้งพระสงฆ์นิกายธรรมยุติขึ้นมานั้น ก่อให้เกิดผลต่อวงการพระพุทธศาสนาของไทยอย่างไร
  1. พระสงฆ์ธรรมยุติได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง
  2. ชายไทยบวชเป็นพระภิกษุในมหานิกายน้อยกว่าเดิม
  3. เกิดการปรับปรุงข้อวัตรปฏิบัติให้รัดกุมยิ่งขึ้นในหมู่สงฆ์มหานิกาย
  4. เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงระหว่างสงฆ์ธรรมยุติกนิกายและมหานิกาย
 23. การปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประสงค์ในตอนเริ่มแรกนั้น ก่อให้เกิดค่านิยมของคนไทยในยุคหลังอย่างไร
  1. ทุกสิ่งเป็นของตะวันตกย่อมมีคุณค่าทั้งหมด
  2. เรียนรู้เพื่อประกอบอีพค้าขายได้ดีที่สุด
  3. การรับราชการทหารเป็นอาชีพที่มีโอกาสดีกว่าอาชีพอื่น
  4. การรับราชการเ็ป็นอาชีพที่มีเกียรติสูงสุด
 24. เหตุผลที่สำคัญที่สุดของการตรากฏหมายไอยการตำแกหน่งนาพลเรือนและนาทหารหัวเมืองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนากคือข้อใด
  1. เป็นการแบ่งบุคคลในสังคมออกเป็น ๒ ชนชั้่นใหญ่ๆ คือชนชั้นปกครองและชนชั้นที่ถูกปกครอง
  2. เป็นการแบ่งสถานภาพของบุคคลตามฐานะกำเนิดและตำแหน่งหน้าที่การงาน
  3. เป็นการควบคุมคนโดยผ่านกรมกอง มีผลทำให้มีไพร่ ๓ ประเภท คือ ไพร่สม ไพร่หลวง และไพร่ส่วย
  4. เป็นการยุบอำนาจของเจ้าเมืองลูกหลวงไม่ให้มีโอกาสทำการปราบดาภิเษก
 25. สังคมไทยสมัยอยุธยาถึง พ.ศ.๒๔๗๕ ใช้เกณฑ์ใดโดยแบ่งขุนนางออกจากไพร่อย่างชัดเจน
  1. บรรดาศักดิ์หรือยศตั้งแต่ขุนนางขึ้นไป
  2. ตำแหน่งตั้งแต่นายหมวดหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  3. ศักดินาตั้งแต่ ๔๐๐ ไร่ขึ้นไป
  4. อภิสิทธิ์คือไม่ต้องเสียภาษีที่ดิน
 26. การสร้างระบบมูลนาย ไพร่ ในสังคมไทยสมัยศักดินาในระยะเริ่มแรกมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่ออะไร
  1. ควบคุมมูลนายมิให้มีไพร่มากเพราะถ้ามีมากอาจจะเป็นกบฏต่อกษัตริย์ได้
  2. รัฐบาลจะได้จัดเก็บภาษีและควบคุมแรงงานไพร่อย่างมีระบบ
  3. เกณฑ์คนออกรบในเวลาสงครามและเกณฑ์ไพร่มาใช้ในราชการในเวลาปกติ
  4. ควบคุมการเคลื่อนไหวของไพร่และมูลนายมิให้เ็ป็นกบฏและขณะเดียวกันก็สะดวกรวดเร็วเลาเกณฑ์พวกนี้ออกรบ
 27. ข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่อมีการยกเลิกระบบไพร่และทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. เกิดแรงงานอิสระที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามความพอใจ
  2. มูลนายไม่ต้องรับภาระในการคุ้มครองไพร่และทาสอีกต่อไป
  3. การประกาศใช้พระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหาร พ.ศ.๒๔๔๘
  4. เกิดปัญญาการขาดแคลนแรงงาน
 28. เครื่องวัดหน้าที่ความรับผิดขอบของคนไทยในสังคมเก่าคือ
  1. ยศ
  2. ตำแหน่ง
  3. การถือศักดินา
  4. บรรดาศักดิ์
 29. การยกเลิกระบบไพร่มีผลต่อพระมหากษัตริย์อย่างไร
  1. อำนาจทางการเมืองของพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น
  2. ขุนนางท้าทายอำนาจพระมหากษัตริย์มากขึ้น
  3. พระมหากษัตริย์ขาดแรงงานจากไพร่
  4. อำนาจพระมหากษัตริย์อ่อนแอลง
 30. ข้อใดไม่เกี่ยว้องกับบทบาทของไพร่ในระบบสังคมไทย
  1. เสริมอำนาจการเมืองของชนชั้นปกครอง
  2. เสริมฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
  3. ตอบแทนการให้ความคุ้มครองของชนชั้นปกครองโดยการทำงาน
  4. เป็นผู้ประสานประโยชน์ระหว่างฝ่ายปกครองส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
 31. งานโยธาในสมัยอยุธยา เช่น ขุดคลอง สร้างถนน สร้างกำแพงเมือง ส่วนใหญ่รัฐบาลได้แรงงานมาอย่างไร
  1. เกณฑ์แรงงานเชลยศึกและทาส
  2. เกณฑ์แรงงานไพร่สมและไพร่ส่วย
  3. เกณฑ์แรงงงานไพร่หลวง
  4. จ้างแรงงานชาวจีน
 32. ข้อใดแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ถูกต้องที่สุด
  1. กษัตริย์ทรงมีฐานะสูงสุดเพราะทรงเป็ฯเจ้าของที่ดินทั้งหมด พระราชวงศ์ขันนางและไพร่ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินต้องเสียค่าเช่าในรูปอากรค่านา
  2. กษัตริย์ทรงมีฐานะสูงสุดเพราะทรงครอบครองแรงงานทั้งหมด พระราชวงศ์ ขันนางและไพร่เป็นข้าราชการทำหน้าที่รับใช้กษัตริย์โดยได้รับเบี้ยหวัด
  3. ชนชั้นสูงคือ กษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนางครอบครองปัจจัยการผลิตคือที่ดินและแรงงานและได้รับประโยชน์จากภาษีอากรและการค้า ชนชั้นค่ำคือไพร่ทำการผลิตแบบพอยังชีพและเสียภาษีอากร
  4. ชนชั้นสูงคือกษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง มีรายได้หลักจากการค้า ชนชั้นต่ำคือไพร่ซึ่งใช้แรงงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
 33. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งสำคัญที่สุดของไทย
  1. การยกเลิกระบบศักดินา
  2. ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่  ๒
  3. การปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลที่ ๕
  4. การยกเลิกระบบไพร่และทาสสมัยรัชกาลที่ ๕
 34. ระบบศักดินาของไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดต่อไปนี้
  1. สิทธิในการครอบครองที่ดิน
  2. ความรับผิดชอบของคนในสังคม
  3. กหนดอาชีพของคนในสังคม
  4. กำหนดชนชั้น ฐานะของคนในสังคม
 35. ธรรมเนียมสร้างบ้านแปลงเมืองของชนชั้นผู้ปกครองรัฐบาลไทยในอดีตมีเหตุผลสำคัญอย่างไร
  1. ไ้ด้รับอิทธิพลการปกคอรงจากขอมในด้านการจัดรูปแบบเมือง
  2. เป็นกลไกสำหรับถ่ายเทกำลังคน เพื่อเป็นแรงงานในการผลิต
  3. เป็นกลไกในการขยายอำนาจ และสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ผู้ปกครอง
  4. เพื่อกระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่นต่างๆ ออกเป็นหัวเมืองในลำดับขั้นต่างๆ
 36. รัฐศักดินาไดทยให้ประชาชนบุกเบิกที่ดินเพื่อทำกินโดยหวังผลตอบแทนในลักษณะใด
  1. เสียภาษีในการรับรองมรดกที่ดิน
  2. ดูแลที่ดินไม่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า
  3. ถูกเกณฑ์แรงงานเพื่อรับใช้มูลนาย
  4. ส่งส่วยผลผลิตในที่ดินให้แก่มูลนาย
 37. แท่นพิมพ์ที่หมอบรัดเลย์นำมาในสม้ัยรัชกาลที่ 3 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างไร
  1. มีการประดิษฐ์ตัวอพิมพ์อักษรไทยขึ้นใช้เ็ป็นครั้งแรก
  2. เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์
  3. ชนชั้นกลางหันมาสนใจในการแต่งและเขียนหนังสือกันมากขึ้น
  4. ประชาชนมีโอกาสเลือกซื้อหนังสืออ่านได้ในราคาถูก
 38. อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูปสังคมไทยตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา
  1. กลุ่มขุนนางและเจ้านายมีความคิดก้าวหน้า
  2. การยกเลิกระบบไพร่และทาส
  3. การนำระบบการศึกษาแบบตะวันตกมาใช้
  4. การคุกคามและแผ่อิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตก
 39. การปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีจุดมุ่งหมายอย่างไร
  1. สร้างคนให้มีศีลธรรมอันดี
  2. ให้คนสามารถปรบตัวได้ในสังคม
  3. ให้คนมีความรู้ความสามารถเพื่อรับใช้รัฐ
  4. ลดปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างชนชั้น
 40. เมื่อเข้าสู่ระบบทุนนิยมสังคมไทยมีลักษณะใดเป็นพิเศษ
  1. ชนชั้นสูงเป็นผู้ร่วมลงทุนและอาศัยตำแหน่งหน้าที่
  2. รัฐแข่งขันกับชนชั้นกลางในการลงทุนภาคเกษตรกรรม
  3. รัฐส่งเสริมด้านการตลาดและสนับสนุนกลุ่มพ่อค้ารายย่อย
  4. เกิดการขาดแคลนแรงงานและจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
 41. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงจัดระเบียบสังคมและการปกครองขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกในเรื่องใด
  1. การควบคุมเมืองลูกหลวง
  2. การเรียกเกณฑ์แรงงาน
  3. การจัดเก็ฐภาษี
  4. การปกป้องเขตแดน
 42. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการประกาศเลิกทาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. ออกกฏหมายให้ผู้ที่จะนำลูกเมียมาขายเป็นทาสต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวก่อน
  2. ออกกฏหมายให้ลูกทาสลูกไทที่เกิดใน พ.ศ.๒๔๑๑ เป็ฯอิสระเมื่ออายุได้ ๒๑ ปี
  3. ออกกฏหมายให้ทาสทุกประเภทเป็นอิสระในปีที่พระองค์บรรลุนิติภาวะ
  4. ออกกฏหมายลดค่าตัวทาสสินไถ่ลงเดือนละ ๔ บาท เพือ่ให้ทาสเป็นอิสระเร็วขึ้น
 43. ข้อใดแสดงให้เห็นเด่นชัดถึงจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ในสม้ัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. การจัดตั้งกองทหารขึ้น
  2. การเปิดโอกาสให้สามัญชนได้ศึกษาเล่าเรียน
  3. การคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยมของมหาอำนาจตะวันตก
  4. การเปลี่ยนฐานะของไพร่สมและทาสมาเป็นสามัญชน
 44. บทบาทใดถือว่าสำคัญที่สุดของชนชั้นมูลนายในสมัยอยุธยา
  1. การเก็บภาษี
  2. การถือครองที่ดิน
  3. การพิพากษาคดี
  4. การควบคุมกำลังคน
 45. การเปลี่ยนแปลงในด้านใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. ธรรมยุติกนิกาย
  2. ระบบเจ้าภาษีนายอากร
  3. สงครามระหว่างไทยกับเวียดนาม
  4. ลดเวลาการเกฑณ์แรงานไพร่หลวงเหลือปีละ ๓ เดือน
 46. การดำเนินการใดที่ก่อให้เกิดผลต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. การเลิกทาส
  2. การเลืกไพร่
  3. การเลิกบ่อนเบี้ย
  4. การตั้งโรงเรียน
 47. ข้อใดตรงกับวัตถุประสงค์เบื่้องต้นของการจัดระบบไพร่
  1. ต้องการแรงงาน
  2. ต้องการภาษี
  3. ต้องการเสริมอำนาจบารมี
  4. ต้องการคนมาเข้าเวรรับราชการ
 48. เพราะเหตุใดความแตกต่างทางชนชั้นในสังคมไทยโบราณ จึงไม่เป็นปัญหาขัดแย้งรุนแรง
  1. อิืทธิพลของพุทธศาสนา
  2. อิทธิพลของระบบศักดินา
  3. อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์
  4. อิทธิพลของความเมตตา กตัญญูระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย
 49. ข้อใดที่จัดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมไทยโบราณเป็นสังคมสมัยใหม่ ในสมัยรัชกาลที่ ๕
  1. ไพร่และทาสส่วนใหญ่เปลี่ยนฐานะมาเป็นชาวไร่ชาวนา
  2. บรรดาเจ้าและขุนนางเปลี่ยนฐานะมาเป็นพ่อค้านายทุน
  3. ชาวไร่ชาวนาละทิ้งที่นาของตนเปลี่ยนฐานะมาเป็นกรรมกร
  4. ชาวนาตกเป็นลูกหนี้เพราะรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย
 50. สิทธิเกี่ยวกับไพร่ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ถือครองศักดินาไม่ได้
  2. เลื่อนตำแหน่งเป็นข้าราชการได้
  3. โยกย้ายกรมกองสังกัดไม่ได้
  4. จับจองกรรมสิทธิที่ดินไม่ได้
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s