:: ประวัติศาสตร์ ๔ ::

 1. การปฏิรูปการคลังสมัยรัชกาลที่ ๕ ในการจัดตั้งหอรัษฏากรพิพัฒน ใน พ.ศ.๒๔๑๖ นั้น ได้ส่งผลที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
  1. ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นจำนวนมากมาย
  2. ทำให้การจัดเก็บเงินภาษีเป็นระบบเพิ่มขึ้น
  3. ทำให้ขุนนางส่วนกลางควบคุมมิให้ขุนนางท้องถิ่นมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากดังแต่ก่อน
  4. พระมหากษัตริย์สามารถควบคุมรายได้ผลประโยชน์ของประเทศได้ทั่วถึง
 2. ระบบเศรษฐกิจแบบเิงินตราก่อให้เกิดผลในขั้นแรกในข้อใด
  1. เป็นการทำลายโครงสร้างสังคม
  2. เป็นการทำลายระบบการผลิตแบบดั้งเดิม
  3. เป็นจุดเริ่มต้นของการแตกสลายของชุมชน
  4. เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตเพื่อการตลาด
 3. การทำสนธิสัญญาในปี พ.ศ.๒๓๙๘ กับอังกฤษก่อให้เกิดผลอย่างไร
  1. ทำให้อังกฤษได้รับการผูกขาดภาษีเป็นชาติแรก
  2. ทำให้อังกฤษสามารถซื้อข้าวจากไทยได้
  3. ทำให้มีการกำหนดอัตราภาษีอย่างชัดเจน
  4. ทำให้ไทยสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น
 4. ข้อใดเป้นผลของสนธิสัญญาเบาริง
  1. หนานน้อยชาวเชียงใหม่เป็นคนในบังคับของอังกฤษต้องขึ้นศาลอังกฤษเมื่อทะเลาะกับเจ้าเมืองเชียงใหม่
  2. ผ้าและเครื่องปั่นดินเผาเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ต่างประเทศต้องการมากขึ้น
  3. มีการเกณฑ์ไพร่เข้ามาทำงานมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะการปลูกอ้อยทำน้ำตาล
  4. อังกฤษเป็นชาติเดียวที่สามารถซื้อน้ำตาลและพริกไทยจากกรมพระคลังสินค้าได้
 5. ชาติที่ทำการค้ากับไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมากทีสุดคือข้อใด
  1. จีน
  2. อาหรับ
  3. พม่า
  4. อินเดีย
 6. ภาษีประเภทใดที่สามารถทำรายได้ให้กับรัฐในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1. ภาษีฝิิ่น
  2. ภาษีข้าว
  3. ภาษีดีบุก
  4. ภาษีบ่อนเบี้ย
 7. ผลที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดมากในระยะแรกๆ หลักงการเปิดประเทศใน พ.ศ.2398 คือข้อใด
  1. ปริมาณการค้ากับต่างประเทศเพิ่มขึ้น
  2. การคุกคามจากต่างชาติรุนแรงขึ้น
  3. การผลิตสินค้าหัตถกรรมถูกทำลาย
  4. ส่งข้าวออกไปขายมากจนเกิดความขาดแคลน
 8. การกำหนดแนวการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ ทุนนิยมโดยรัฐ ตรงกับสมัยใด
  1. นายปรีดี พนมยงค์
  2. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  3. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
  4. จอมพลถนอม กิตติขจร
 9. รายได้หลักของไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก่อนการลงนามในสนธิสัญญาเบาริงมาจากวิธีใด
  1. การเก็บส่วย
  2. การเก็บภาษีอากร
  3. การส่งข้าวออก
  4. การค้ากับต่างประเทศ
 10. ผลกระทบที่สำคัญประการหนึ่งของสนธิสัญญาเบาริงคือข้อใด
  1. การส่งข้าวออกลดน้อยลง
  2. ส่งเสริมให้เกิดการค้าในระบบเสรี
  3. ส่งเสริมการค้าในระบบผูกขาด
  4. ส่งเสริมการพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้าน
 11. สาเหตุการเกิดภาวะขาดดุลการค้าครั้งแรกของไทย ใน พ.ศ.2463 คืออะไร
  1. อุทกภัยและฝนแล้งติดต่อกันหลายปี
  2. สินค้าข้าวไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
  3. ต่างชาติใช้นโยบายตั้งกำแพงภาษีสินค้า
  4. อังกฤษประกาศลดค่าเงินปอนด์
 12. ข้อใดที่มิืใช่สาระสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ
  1. เป็นการผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน
  2. เป็นการผลิตโดยพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก
  3. เป็นการผลิตสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
  4. เป็นการผลิตเพื่อการค้าในท้องถิ่น
 13. สนธิสัญญาเบาริงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเกษตรกรรมของไทยหลายประการยกเว้นข้อใด
  1. มีชาวจีนอพยพมารับจ้างทำงานในไร่สวนทั่วประเทศ
  2. เกิดธุรกิจโรงสีข้าวขยายตัวทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล
  3. เกิดระบบการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนบุคคล
  4. มีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
 14. การปฏิรูปการคลังของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการดำเนินการหลายประการยกเว้นข้อใด
  1. การจัดตั้งหอรัษฏากรพิพัฒน์
  2. การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
  3. การกำหนดอัตราเงินเดือนประจำข้าราชการ
  4. การจัดเก็บภาษีขาเข้า – ขาออกให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศ
 15. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อขายในสมัยรัตนโกสินทร์
  1. การขุดคลองมหาสวัสดิ์
  2. การจัดตั้งระบบเจ้านายภาษีอากร
  3. การยกเลิกหอรัษฏากรพิพัฒน์
  4. พ่อค้าต่างชาติสามารถซื้อสินค้าไปขายต่างประเทศได้ทุกชนิด
 16. การผูกขาดการค้า หมายถึง การกำหนดให้
  1. ชาวต่างชาติขายกระสุนดินดำให้พระคลังสินค้าเท่านั้น
  2. พ่อค้าตะวันตกเข้ามาซื้อกระสุนดินดำกับกรมท่าเพียงที่เดียว
  3. พ่อค้าตะวันตกเข้ามาซื้อขายกับพระคลังสินค้าเท่านั้น ส่วนคนจีนสามารถซื้อขายได้อย่างเสรี
  4. กรมพระคลังแต่เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นที่จะทำหน้าที่ออกไปซื้อขายินค้าจากดินแดนต่างๆ
 17. การผูกขาด ในสมัยอยุธยามีลักษณะอย่างไร
  1. ชาวจีนได้สัมปทานจากรัฐเพื่อซื้อ ขายสินค้ากับต่างชา่ติ
  2. รัฐอนุญาตให้พ่อค้าฮอลันดาชาติเดียวเข้ามาค้าขายได้
  3. กรมพระคลังสินค้าแต่ผู้เดียวที่มีสิทธิ์ซื้อขายสินค้าต้องห้าม
  4. เสนาบดีกรมท่าเท่านั้นที่สามารถค้าขายกับต่างชาติได้
 18. การผูกปี้ข้อมือจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 ในอัตราค่าผูก 5 บาทต่อ 3 ปี นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  1. การเปลี่ยนแปลงสัญชาติชาวจีนในไทย
  2. การควบคุมแรงงานชาวจีนเื่พื่อเกณฑ์ไปใช้ในไทย
  3. การรับขวัญชาวจีนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น
  4. การแสดงว่าคนจีนผู้นั้นได้เสียภาษีแล้ว
 19. ข้อใดเรียงลำดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยได้อย่างถูกต้อง
  1. เครื่องสังคโลก หอรัษฏากรพิพัฒน์ พระคลังสินค้า
  2. เครื่องสังคโลก พระคลังสินค้า หอรัษฏากรพิพัฒน์
  3. พระคลังสินค้า เครื่องสังคโลก หอรัษฏากรพิพัฒน์
  4. หอรัษฏากรพิพัฒน์ เครื่องสังคโลก พระคลังสินค้า
 20. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5
  1. อุตสาหกรรมน้ำตาล เหมืองแร่
  2. การค้าของป่า การทำป่าไม้
  3. อุตสาหกรรมน้ำตาล การทำนา
  4. การทำนา การทำป่าไม้
 21. ข้อใดเป็นรูปแบบการค้าต่างประเทศของไทยก่อนการทำสัญญาเบาริง  ตอบ ข้อ 2Untitled-2
 22. สินค้าใดที่ทำให้อยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นประสบความมั่งคั่งตอลดมาในการค้ากับต่างประเทศ
  1. ช้าง
  2. ข้าว
  3. ของป่า
  4. สังคโลก
 23. รัฐบาลดำเนินการอย่างไร สภาพเศรษฐกิจไทยภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 จึีงมีเสถียรภาพมากขึ้น
  1. เก็บภาษีเงินได้
  2. ออกพันธบัตรเงินกู้
  3. ส่งออกข้าวได้มากขึ้น
  4. ออกระเบียบให้ข้าราชการออมเงินให้กับธนาคาร
 24. ภูมิประเทศแบบใดเป็นสาเหตุให้อาณาจักรสุโขทัยสร้างสรีดภงส์และตระพังต่างๆ
  1. ลานตะพักน้ำ
  2. ที่ราบเชิงเขา
  3. หุบเขาลุ่มน้ำ
  4. ที่ลุ่มน้ำขัง
 25. ในสมัยรัตนโกสินทร์มีคนไทยพยายามที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์และรับวัฒนธรรมตะวันตกบางอย่างมาเริ่มใช้แต่สมัยใด
  1. รัชกาลที่ 1
  2. รัชกาลที่ 2
  3. รัชกาลที่ 3
  4. รัชกาลที่ 4
 26. สมมติว่าท่านน้ำชาวต่างประเทศเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ชาวต่างประเทศแสดงความสนใจเรีอนยอดบนหลังคาพระที่นั่งต่างๆ เป็นพิเศษ ในฐานะที่ท่านเป็นคนไทยท่านควรอธิบายโดยสรุปได้ในข้อใด เพื่อให้เขาเข้าใจในวัฒนธรรมการสร้างปราสาทราชวังให้ตรงกับความสนใจเขามากที่สุด
  1. สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 และได้ซ่อมแซมมาหลายรัชกาล มีอายุได้ 196 ปีมาแล้ว
  2. เรีอนยอดบนหลังคาพระที่นั่งต่างๆ เป็นศิลปะทางสถาปัตยกรรมของไทยแต่โบราณ
  3. วัฒนธรรมไทยถือว่าเรือนยอดเป็นของสูง สร้างขึ้นเป็นที่ประทับของกษัตริย์และราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น
  4. เรือนยอดเป็นของสูงใช้สำหรับเป็นที่ประทับของกษัตริย์และที่ประดิษฐานสำหรับการศาสนาเท่านั้น
 27. ถ้าท่านไปฟังการบรรเลงดนตรีไทยตามหัวข้อต่อไปนี้ ่ท่านคิดว่าข้อใดเป็น วงมโหรี ตามแบบแผนของดนตรีไทย
  1. วงเครื่องสายกับปี่ชวา
  2. วงปี่พาทย์กับวงเครื่องสาย
  3. วงปี่พาทย์กับปี่ชวา
  4. วงเครื่องสายแต่มีปี่เป็นประธาน
 28. วัดราชโอรสซึ่งสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็๗พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบอะไร
  1. จีน
  2. จีนปนฝรั่ง
  3. จีนปนฝรั่งปนไทย
  4. จีนปนไทย
 29. กลุ่มคำต่อไปนี้ กลุ่มใดมีความสัมพันธ์กัน
  1. รัชกาลที่ 1 การสังคายนาพระไตรปิฏก- พระราชพิธีอาพาธพินาศ
  2. รัชกาลที่ 2-สุนทรภู่ -พระเทพโมลี
  3. รัชกาลที่ 3-ธรรมยุติกนิกาย -พระนิรันตราย
  4. รัชกาลที่ 4 -ปราสาาทพระเทพบิดา-พระที่นั่งอนันตสมาคม
 30. การแสดงอะไรต่อไปนี้ของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
  1. ลิเก
  2. โขน
  3. ละครดึกดำบรรพ์
  4. ละครผู้หญิง
 31. งานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมของไทยประเภทใดที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมจีนมากที่สุด
  1. สถาปัตยกรรม ประติมากรรม
  2. วรรณกรรม นาฏศิลป์
  3. สถาปัตยกรรม ดุริยางคศิลป์
  4. จิตรกรรม วรรณกรรม
 32. การรับอิทธิพลตะวันตกในระยะแรกเริ่มนั้น วัฒนธรรมตะวันตกที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างรวดเร็วและมากที่สุดคืออะไร
  1. ภาษาอังกฤษและศิลปแบบโกธิค
  2. ระบบบริหารราชการแบบกระทรวง ทบวง กรม
  3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. แนวความคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
 33. สถาปัตยกรรมแบบประจำชาติที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งสมัยรัตนโกสินทร์คืออะไร
  1. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
  2. พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  3. พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  4. ตึกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 34. ขรัวอินโข่ง มีชื่อเสียงด้านใด
  1. การวาดภาพแบบที่มีการแรงเงาและความลึก
  2. แต่งวรรณกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาหลายเรื่อง
  3. เขียนภาพเวสสันดรที่พระอุโบสถวัดราชาธิวาส
  4. ดัดแปลงสถาปัตยกรรมตะวันตกมาใช้ในสถาปัตยกรรมไทย
 35. ทุ่งมหาราช เป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับด้านใด
  1. ประวัติศาสตร์
  2. ชาตินิยม
  3. เชิดชูีวีรกรรมวีรบุรุษ
  4. ชีวิตชนบท การต่อสู้ของมนุษย์กับธรรมชาติ
 36. ผลกระทบที่สำคัญของการเปิดสัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันตกต่อต้านวรรณกรรมมีอย่างไร
  1. วรรณกรรมและงานเขียนของประเทศตะวันตกเป็ฯที่รู้จักกันมากขึ้น
  2. มีการตั้งวรรณคดีสโมสร และรางวัลวรรณกรรมต่างๆ
  3. งานเขียนและความรู้ต่างๆ แพร่กระจายสู่สามัญชน
  4. งานแปลและงานเขียนแบบร้อยแก้วแพร่หลายและพัฒนามากขึ้น
 37. พระประธานที่พุทธมณฑลเป็นปางใด และอยู่ในสกุลช่างศิลปะใด
  1. ปางโปรดสัตว์ รัตนโกสินทร์ตอนต้น
  2. ปางเสด็จจากสวรรค์ อยุธยา
  3. ปางลีลา สุโขทัย
  4. ปางประทับยืน เชียงแสน
 38. วรรณกรรม ปริศนา ของ ว.ณ.ประมวลมารคให้ภาพพจน์ของสังคมไทยในสมัยใดและอย่างไร
  1. ความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นในสมัยใหม่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
  2. สถานะของสตรีดีขึ้นเมื่อสังคมไทยได้รับอิทธิพลตะวันตกแล้ว
  3. หลีกหนีภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจและจิตใจภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  4. ระดับการศึกษาของสตรีไทยสูงขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
 39. ข้อใดเป็นตัวอย่างงานศิลปะที่ดีเด่นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1. วัดสุทัศน์เทพวราราม เรือสำเภาจีนที่วัดยานนาวา ลิลิตโองการแช่งน้ำ
  2. พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม พระพุทธรูปสำริด บทละครเรื่องรามเกียรติ์
  3. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งจักรมหาปราสาท บทละครอุณรุททคำฉันท์
  4. วัดพระพายหลวง ภาพพุทธประวัติและชาดกในพระที่สั่งพุทไธสวรรค์ บทละครอิเหนา
 40. อาคารสถานแห่งแรกของไทยที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมตะวันตกได้แก่ข้อใด
  1. พระที่นั่งบรมพิมาน
  2. พระที่นั่งอนันตสมาคม
  3. พระที่นั่งจักรมหาปราสาท
  4. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 41. การสร้างวัฒนธรรมไทยให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ของสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ปรากฏชัดเจนในวรรณกรรมเรื่องใด
  1. สี่แผ่นดินของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
  2. เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของแถมสุข นุ่มนนท์
  3. ผู้่ดีของดอกไม้สด
  4. ละครแห่งชีวิตของ ม.จ.อากาศดำเกิง รพีพัฒน์
 42. ข้อใดเป็นลักษณะของละครใน
  1. ละครที่นิยมเล่นและดูกันในหมู่ขุนนางและชาวบ้านผู้แสดงเป็นหญิงล้วน
  2. ละครที่นิยมเล่นในหมู่เจ้านาย ผู้แสดงเป็นหญิงล้วนและเวลาแสดงไม่ร้องบทเอง
  3. ละครที่นิยมในราชสำนัก  ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน แต่หากจำเป็นจะใช้ชายแสดงบ้างก็ได้
  4. ละคนที่นิยมเล่นเฉพาะในพระราชฐาน นิยมกันในหมู่เจ้าเมืองทางต้ ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน
 43. เหตุใดสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทย จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างแท้จริง
  1. เพราะวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
  2. เพราะช่างฝีมือที่ใช้ในการก่อสร้าง
  3. เพราะกรรมวิธีที่ใช้ในการก่อสร้าง
  4. เพราะลักษณะการใช้งานเป็นที่อยู่อาศัย
 44. ลักษณะการแสดง เรื่องไกรทอง เป็นศิลปประเภทใด
  1. ลิเก
  2. ละครนอก
  3. ละครชาตรี
  4. ละครพันทาง
 45. ข้อใดเป็นตัวอย่างสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยแบบสากล
  1. พระราชวังสราญรมย์ และพระที่นั่งปราสาทพระเทพบิดร
  2. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
  3. ตึกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดเบญจมบพิตร
  4. พระที่นั่งอนันตสมาคม และที่ทำการกระทรวงมหาดไทย
 46. วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ฯยอดของความเรียงอธิบาย และมีคุณค่าทางการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธณรมเป็นอย่างยิ่ง คือเรื่องใด
  1. ไกลบ้าน
  2. พระราชพิธีสิบสองเดือน
  3. เที่ยวเมืองพระร่วง
  4. นิทานโบราณคดี
 47. วรรณกรรมข้อใดที่แสดงถึงอิทธิพลของวรรณกรรมอินเดียว
  1. อิเหนา อุณรุท
  2. รามเกียรติ์ ขุนช้างขุนแผน
  3. ศกุลตลา รามเกียรติ์
  4. ราชาธิราช อิเหนา
 48. ข้อใดที่ถือได้ว่าเป็นศิลปการละครไทยที่เลียนแบบละครโอเปร่าของตะวันตก
  1. ละครพูด
  2. ละครร้อง
  3. ละครพันทาง
  4. ละครดึกดำบรรพ์
 49. ความแตกต่างระหว่างละครในกับละครนอกคืออะไร
  1. ละครในเล่นเองร้องเอง ละครนอกเล่นตามบทพากษ์
  2. ละครในผู้แสดงเป็นหญิงล้วน ละครนอกผุ้แสดงเป็ฯชายจริงหญิงแท้
  3. ละคนในเล่นเรื่องไทยแท้ ละครนอกเล่นเรื่องที่นำมาจากต่างประเทศ
  4. ละครในเน้นความสวยงาม ละครนอกเ้น้นความสนุกสนาน
 50. ลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมของพระที่นั่่งจักรีมหาปราสาทคือข้อใด
  1. เป็นแบบไทยสมัยอยุธยา
  2. เป็นแบบผสมผสานระหว่างสุโขทัยกับอยุธยา
  3. เป็นแบบผสานผสานระหว่างไทยกับตะวันตก
  4. เป็นแบบยุโรปสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s