:: มิตร ,คารวะ 6, (อ)กุศลมูล ::

 1. ข้อใดคือประเภทของมิตรที่คอยใหความช่วยเหลือ แนะนำให้ความรู้แก่เพื่อนๆ
  1. มิตรมีอุปการะ
  2. มิตรมีความรักใคร่
  3. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
  4. มิตรแนะนำประโยชน์
 2. ข้อใดเป็นลักษณะของมิตรที่ไม่ควรคบหา
  1. มิตรที่ห้ามไม่ให้เราทำชั่ว
  2. มิตรที่คอยป้องกันเมือ่เราประมาท
  3. มิตรที่ช่วยเหลือเมื่อเราเดือดร้อน
  4. มิตรที่เอาใจทุกอย่าง โดยไม่เคยขัดใจเลย
 3. เพื่อนที่คล้อยตามเรา ไม่ว่าจะทำดีหรือชั่ว ไม่เคยห้ามปรามจัดเป็นมิตรประเภทใด
  1. คนดีแต่พูด
  2. คนปอกลอก
  3. คนหัวประจบ
  4. คนชักชวนในทางฉิบหาย
 4. ข้อใดไม่จัดอยู่ในคารวะ 6
  1. เคารพในการศึกษา
  2. เคารพในพระรัตนตรัย
  3. เคารพในการปฏิสันถาร
  4. เคารพในองค์พระมหากษัตริย์
 5. อามิสปฏิสันถาร หมายถึงข้อใด
  1. การต้อนรับด้วยการไหว้
  2. การต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของ
  3. การต้อนรับการเชิญให้นั่ง
  4. การต้อนรับด้วยการพูดจาทักทายฉันมิตร
 6. ข้อใดจัดเป็นอกุศลมูล 3
  1. โลภะ โทสะ โมหะ
  2. อิจฉา โกธะ อโมหะ
  3. มานะ อโทสะ อโลภะ
  4. อโลภะ อโทสะ อโมหะ
 7. กุศลธรรมข้อใดที่สนับสนุน ไม่ใ้หมีการเบียดเบียนชีวิตสัตว์
  1. ทาน การให้
  2. ศรัทธา ความเสื่อมใส
  3. สันโดษ ความพึงพอใจในสิงที่ตนเองมี
  4. เมตตา กรุณา ความสงสารช่วยเหลือ
 8. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ะรรมของการให้ทานที่มีอานิสงส์มาก
  1. บุคคลบริสุทธิ์
  2. เจตนาบริสุทธิ์
  3. พิธีกรรมบริสุทธิ์
  4. วัตถุทานบริสุทธิ์
 9. เมื่อเธอสุขฉันก็สุขด้วย เมื่อเธอทุกข์ฉันก็ทุกข์ด้วย ข้อความดังกล่าวจัดเป็นลักษณะของมิตรประเภทใด
  1. มิตรมีอุปการะ
  2. มิตรมีความรักใคร่
  3. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
  4. มิตรแนะนำประโยชน์
 10. ข้อใดจัดอยู่เป็นพฤตกรรมของมิตรเทียมประเภท คนดีแต่พูด
  1. แดงมักทำตามที่ดำบอกเสมอเพื่อเป็นการเอาใจ
  2. ดำแนะให้แดงไปยืมเงินเขียวเพื่อพาดำไปเที่ยวต่างจังหวัด
  3. แดงไม่เคยออกค่าอาหารเมื่อไปรับประทานร่วมกับเพื่อนๆ
  4. ขาวชอบนำผลสำเร็จในอดีตของตนเองมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง
 11. วิเชียรคบกับสมพร เพราะเห็นว่าสมพรมีฐานะดี พฤติกรรมของวิเชียรดังกล่าวจัดเป็นพฤติกรรมของมิตรเทียมประเภทใด
  1. คนดีแต่พูด
  2. คนปอกลอก
  3. คนหัวประจบ
  4. คนชักชวนในทางฉิบหาย
 12. พฤติกรรมของบุคคลในข้อใดที่แสดงถึงความเคารพในความไม่ประมาท
  1. ทุกครั้งที่พบต้นโพธิ์ในวัดหน่อยจะยกมือไหว้
  2. ทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน เป้าจะสวดคาถาชินบัญชร
  3. น้องและครอบครัวไปพักผ่อนโดยการทัศนศึกษาที่สังเวชนียสถาน 4 ตำบาล
  4. อ้อนจะนั่งสมาธิก่อนนอนและก่อน
 13. คนในชุมชนต่างรู้ว่าคำมีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน ข้อความดังกล่าวแสดงว่าดำมีมูลเหตุของอกุศลมูลในเรื่องใด
  1. โลภะ
  2. อโลภะ
  3. โมหะ
  4. อโมหะ
 14. ชาวหมู่บ้านท่าวังหินเป้นคนที่มีจิตใจเอื้ออารี ให้อภัยซึ่งกันและกัน ข้อความดังกล่าวแสดงว่าคนในหมู่บ้านท่าวังหินนำหลักธรรมข้อใดมาใช้ปฏิบัติ
  1. โลภะ
  2. อโลภ
  3. โทสะ
  4. อโทสะ
 15. ในการคบมิตร เราควรเลือกคบมิตรประเภทใดมากที่สุด
  1. มิตรที่พูดดีกับเรา
  2. มิตรที่ทำดีกับเรา
  3. มิตรที่คิดดีกับเรา
  4. มิตรที่เอาใจเราทุกอย่าง
 16. พระภิกษุในข้อใดที่ควรได้รับการเคารพนับถือมากที่สุด
  1. พระหมอดู
  2. พระเทศนา
  3. พระสะเดาะเคราะห์
  4. พระปลุกเสกพระเครื่อง
 17. ถ้าต้องการไปนมัสการสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าควรเดินทางไปที่ใด
  1. วิหารลุมพินีวันที่ประเทศเนปาล
  2. วิหารพุทธคยาที่ประเทศอินเดีย
  3. วิหารที่กุสินาราในประเทศอินเดีย
  4. ธรรมเมกะสถูปที่สารนาถในประเทศอินเดีย
 18. นักเรียนจะปฏิบัติตนตามข้อใดจึงจะได้ชื่อว่ามีความเคารพในการศึกษา
  1. เจริญพุทธานุสติเป้นประจำทุกวัน
  2. ฟังเทศนาของพระสงฆ์ด้วยความตั้งใจ
  3. อ่านและศึกษาพระไตรปิฏกให้จบเมื่อมีโอกาส
  4. เข้าร่่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
 19. หากเพื่อนของนักเรียนมาปรึกษาว่าชอบขโมยสิ่งของคนอื่นแล้วมีความสุข นักเรียนจะปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไร
  1. บอกให้คนอื่นรู้พฤติกรรมของเพื่อน
  2. ชี้ให้เพื่อนเห็นถึงโทษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
  3. เลิกคบหาสมาคมด้วย เพราะจำนำภัยมาสู่เราด้วย
  4. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยติดตามพฤติกรรมของเพื่อน
 20. นักเรียนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนโมโหง่าย หากต้องการแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าว นักเรียนจะนำหลักธรรมเรื่องใดมาใช้ปฏิบัติ
  1. มิตรแท้ ๔
  2. มิตรเทียม ๔
  3. กุศลมูล ๓
  4. อกุศลมูล ๓
Advertisements

1 Comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

One response to “:: มิตร ,คารวะ 6, (อ)กุศลมูล ::

 1. ไทยๆ

  ทำไมไม่มีเฉลย

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s