:: บุญกริยาวัตถุ ::

 1. บุญกิริยาวัตถุอย่างเต็มมีกี่ข้อ
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10
 2. บุญกิริยาวัตถุ โดยย่อคือข้อใด
  1. ทาน ศีล ธัมมเทสนา
  2. ทาน ศีล อปจายนะ
  3. ทาน ศีล ภาวนา
  4. ศีล ภาวนา ปัตติทานะ
 3. ข้อใดไม่ใช่บุญกิริยาวัตถุ
  1. ทิฏฐุชุกัมม์
  2. ขันติ
  3. ทาน
  4. ปัตติทานะ
 4. อยากสวยงามต้องบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด
  1. ให้ทาน
  2. รักษาศีล
  3. เจริญภาวนา
  4. ฟังธรรม
 5. ข้อใดจัดเป็นบุญตามความหมายบุญกิริยาวัตถุ
  1. ความสุข
  2. ความยินดี
  3. ความสงบ
  4. ความปิติ
 6. ผู้ถูกความตระหนี่ครอบงำ ควรประพฤติธรรมใด
  1. บริจาคทาน
  2. รักษาศีล
  3. เจริญภาวนา
  4. สำรวมอินทรีย์
 7. ความเชื่อใด สงเคราะห์เข้าในทิฏฐุชุกัมม์
  1. เชื่อตามตำรา
  2. เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง
  3. เชื่อในสิ่งที่พบเห็น
  4. เชื่อมันในตนเอง
 8. ทาน ศีล ภาวนา เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ อะไรจัดเป็นบุญ
  1. ความสุขกาย สุขใจ
  2. การได้ไปสวรรค์
  3. ความร่ำรวย
  4. ความมีเกียรติ
 9. ข้อใดเป็นการทำบุญทางวาจา
  1. ดูรายการธรรมทางทีวี
  2. พูดเพื่อเอาตัวรอด
  3. ร้องเพลงธรรมชิงรางวัล
  4. บอกทางแก่คนหลงทาง
 10. การไหว้พระสงฆ์ จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ ข้อใด
  1. ภาวนามัย
  2. อปจายนมัย
  3. เวยยาวัจจมัย
  4. ปัตติทานมัย
 11. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่าบุญ
  1. ชำระกิเลส
  2. ตัดกรรม
  3. การฝึกตน
  4. กำจัดภัย
 12. ข้อใดไม่นับเข้าในอานิสงส์ของการฟังธรรม
  1. ได้ความเพลิดเพลิน
  2. ได้ฟังเรื่องใหม่ๆ
  3. มีจิตใจผ่องใส
  4. บรรเทาความสงสัย
 13. การบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย จัดเข้าในข้อใด
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. อปจายนมัย
 14. บุญสำเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ ตรงกับข้อใด
  1. อปาจยนมัย
  2. เวยยาวัจจมัย
  3. ธัมมเทสนามัย
  4. ธัมมัสสวนมัย
 15. การเว้นจากทุจริตทั้งปวง เป็นคำสอนในลักษณะใด
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. ภาวนา
  4. ปัญญา
 16. เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นไม่ผิดจากคลองธรรม
  1. ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
  2. บุญบาปไม่มี
  3. พ่อแม่ไม่มีคุณ
  4. ดีเองชั่วเอง
 17. สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ คืออะไร ?
  1.  เห็นอริยสัจ
  2. เห็นอริยทรัพย์
  3. เห็นอริยสงฆ์
  4. เห็นอริยสาวก
 18. ความสุขกายสุขใจ เกิดจากการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด
  1. ให้ทาน
  2. รักษาศีล
  3. เจริญภาวนา
  4. ถูกทุกข้อ
 19. อย่างไร ชื่อว่าไม่รอกินบุญเก่า
  1. เก็บสมบัติไว้มากๆ
  2. ส่งลูกเรียนสูงๆ
  3. หมั่นบริจาค
  4. เป็นพลเมืองดี
 20. การทำบุญข้อใด ลงทุนน้อย แต่กลับได้บุญมาก
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ข้อ ข และค ถูก
 21. ข้อใดไม่ใช่ภาวนามัย
  1. แผ่เมตตา
  2. ปล่อยสัตว์
  3. ไหว้พระสวดมนต์
  4. ตั้งใจฟังเทศน์
 22. การทำบุญบริจาคทาน จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ถูกทุกข้อ
 23. ความมีระเบียบวินัย เคารพกฏเกณฑ์ของสังคม จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ข้อ ก และ ค ถูก
 24. การฟังธรรมจัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ถูกทุกข้อ
 25. ความเจริญแห่งชีวิตจะสำเร็จได้ด้วยอาการอย่างไร
  1. เรียนเก่งจบชั้นสูงๆ
  2. ประพฤติปฏิบัติดี
  3. เจริญภาวนา
  4. เสริมดวงชะตา
 26. ผู้มีเมตตาดี ไม่มีเวรภัยแก่ใคร ไม่มักโกรธ เพราะทำบุญอะไร
  1. ให้ทาน
  2. รักษาศีล
  3. เจริญภาวนา
  4. วางอุเบกขา
 27. สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ เรียกว่าอะไร ?
  1. บุญกิริยา
  2. บุญวัตถุ
  3. สังคหวัตถุ
  4. บุญกิริยาวัตถุ
 28. การสวดมนต์ จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด ?
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4.  ธัมมเทสนามัย
 29. คนมีบุญ คือคนเช่นไร ?
  1. มีลาภ มียศ
  2. มีคนสรรเสริญ
  3. ไม่มีคนนินทา
  4. สุขกาย สุขใจ
 30. ศีล ย่อมควบคุมอะไรไว้ได้ ?
  1. กาย ใจ
  2. วาจา ใจ
  3. กาย วาจา ใจ
  4. กาย วาจา
 31. การฟังเทศน์ จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด ?
  1. ทานมัย
  2. ศีลมัย
  3. ภาวนามัย  
  4. อนุโมทนามัย
 32. เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ จัดเป็นการทำบุญประเภทใด ?
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ถูกทุกข้อ
 33. ทาน ศีล ภาวนา ท่านยกย่องว่าเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญอะไรเป็นตัวบุญ ?
  1. ความร่ำรวย
  2. ความสุขกาย สุขใจ
  3. ความมีเกียรติ
  4. การได้ไปสวรรค์
 34. บุญกิริยาวัตถุข้อใด สามารถกำจัดกิเลสคือความตระหนี่ได้
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ถูกทุกข้อ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s