:: การเผยแผ่ 2 ::

 1. ประเทศใดเป็นเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสมณฑูต
  1. ญี่ปุ่น
  2. เกาหลี
  3. จีน
  4. ศรีลังกา
 2. ต้นไม้ใดที่มีอายุมากที่สุดตามประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
  1. ต้นมหาเวฬุ
  2. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  3. ต้นสัตบรรณ
  4. ต้นอัสสัตถะ
 3. ยุคของกษัตริย์พระองค์ใดในศรีลังกาที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก
  1. พระเจ้าทุฏฐคามณี
  2. พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ
  3. พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย
  4. พระเจ้าอนุราธปุระ
 4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสังคายนาครั้งที่ 1
  1. สังคายนาที่มหาวิหารเมืองมัณฑะเลย์
  2. เป็นครั้งแรกที่มีการจารึกธรรมวินัยเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัยเป็นผู้วิสัชนา
  4. ใช้เวลาจัดทำอยู่ 1 ปี
 5. พระจารึกพระธรรมวินัยครั้งแรก จารึกด้วยภาษาใด
  1. ภาษามคธ
  2. ภาษาบาลี
  3. ภาษาสันสกฤต
  4. ภาษาสิงหล
 6. เมืองหลวงของราชวงศ์ใดเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน
  1. ราชวงศ์ชิง
  2. ราชวงศ์ฮั่น
  3. ราชวงศ์ถัง
  4. ราชวงศ์หมิง
 7. การที่จีนมีการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งมีความคิดหลักการขัดแย้งกับหลักการของพระพุทธศาสนา มีผลดังนี้ยกเว้นข้อใด
  1. รัฐบาลออกกฏหมายเพิกถอนสิทธิของวัดในการยึดครองที่ดิน
  2. คัมภีร์ต่างๆ ถูกเก็บเข้าหอเก็บพระไตรปิฏก
  3. พระสงฆ์ถูกจับและถูกบังคับให้ลาสิกขา
  4. พระสงฆ์ต้องประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา เลี้ยงตัวเอง
 8. สาเหตุสำคัญในข้อใดที่่ทำให้เจ้าชายโซโตกุมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
  1. พระองค์ทรงเชิดชูพระรัตนตรัยขึ้นในวันที่ 1 กพ.1137
  2. ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
  3. ทรงเป็นต้นแบบของชาวพุทธ
  4. ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศเกาหลี
 9. ในสมัยราชวงศ์ใดในเกาหลีที่พระพุทธศาสนาเสื่อมลงจนทำให้พระสงฆ์าจำนวนหนึ่งหนีไปอยู่ตามป่าเขา ชนบทห่างไกลและลาสิกขา
  1. ราชวงศ์โกคุริโอ
  2. ราชวงศ์ฮั่น
  3. ราชวงศ์โซซอน
  4. ราชวงศ์ซิลลา
 10. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทะไลลามะ
  1. เป็นผู้ปกครองประเทศ
  2. เป็นหัวหน้ากองทัพ
  3. เป็นผู้นำทางศาสนา
  4. เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเล
 11. เหตุใดจึงกล่าวได้ว่าประชาชนชาวเนปาลมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
  1. เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
  2. เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
  3. เป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
  4. เป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาครั้งแกของพระพุทธเจ้า
 12. จุดเริ่มต้นที่ทำให้ชาวตะวันรู้จักพระพุทธศาสนาคืออะไร
  1. การทำสังคายนาครั้งที่ 1
  2. การเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะฑูต
  3. การที่ประเทศตะวันตกเป็นผู้ปกครองประเทศพุทธ
  4. การแปลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาตะวันตก
 13. พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการนำของชาวอะไร
  1. จีน
  2. ญี่ปุ่น
  3. เนปาล
  4. ถูกทั้ง ก และ ข
 14. รัฐบาลไทยสมัยใดที่ได้ส่งพระสงฆ์ไทยคณะหนึ่ง โดยการนำของพระราชสิทธิมุนี (โชดก ป.ธ 9) เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ
  1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
  2. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  3. จอมพลถนอม กิตติขจร
  4. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
 15. สมาคม League For Buddhist Life เน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบใด
  1. หินยาน
  2. เถรวาท
  3. ลังกาวงศ์
  4. สถวีระ
 16. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งชมรมชาวพุทธดัตช์
  1. ชาวพุทธเมืองอัมสเตอร์ดัมเป็นผู้ก่อตั้ง
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพบปะสนทนาและการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์
  3. นัดหมายกันทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
  4. นัดหมายเพื่อจะมาทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เช่น บรรยายธรรม อ่านพระสูตร ทำสมาธฺ
 17. การเผยแผ่ของท่าน อี สตีเวนสัน เน้นการพัฒนาเรื่องใด
  1. การปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ อย่างเคร่งครัด
  2. การพึ่งพอตนเอง
  3. การทำสมาธิภาวนา
  4. การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
 18. สุตะ คือข้อใด
  1. ความประพฤติดี มีวินัย ปฏิบัติตามกฏหมาย
  2. การเผื่อแผ่เสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ
  3. ความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา เข้าใจ
  4. การเล่าเรียนรู้จักรับฟังศึกษาแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
 19. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องใด
  1. กฏแห่งกรรม
  2. โภควิภาค
  3. อริยสัจ 4
  4. ขันธ์ 5
 20. แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมีจุดประสงค์ดังนี้ยกเว้นข้อใด
  1. ไม่เป็นหนี้
  2. ประชาชนอยู่ดี มีสุข
  3. ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
  4. สร้างรายได้ให้ได้มากที่สุด 

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s