:: ชุด 1 ::

 1. ข้อใดคือความหมายของระบบเศรษฐกิจ
  1.   การผลิตสินค้าเพื่อการบริโภค
  2.   การค้าขายกับต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดรายได้
  3.   ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ
  4.   ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน
 2. ข้อใดคือรูปแบบของระบบเศรษฐกิจของไทย
  1.   ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
  2.   ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  3.   ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
  4.   ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย
 3. ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  1. เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
  2. ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่ต้องการ
  3. รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ      
  4. หน่วยผลิตมีอิสระที่จะซื้อและใช้ทรัพยากรตามเงินทุนที่มีอยู่ 
 4. เหตุใดระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมจึงต้องมีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
  1. เพื่อรัฐจะได้มีรายได้เต็มจำนวน
  2. เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ        
  3. เพื่อทรัพยากรจะได้ถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อป้องกันไม่ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมากเกินไป 
 5. ในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ใครเป็นผู้กำหนดว่าจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร
  1. รัฐบาล        
  2. เอกชน
  3. ประชาชน
  4. รัฐวิสาหกิจ 
 6. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบผสม
  1. มีการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. มีการผสมผสานกันระหว่างหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ
  3. มีการใช้กลไกราคาควบคู่ไปกับการชี้นำของภาครัฐ    
  4. มีการกำหนดให้ทรัพยากรทั้งหมดเป็นของภาคเอกชน 
 7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  1. เสรีภาพ
  2. กรรมสิทธิ์
  3. การจัดการ        
  4. การแข่งขัน 
 8. ข้อใดไม่ใช่ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์
  1. การซื้อทางโทรศัพท์
  2. การซื้อทางแค็ตตาล็อก
  3. การซื้อทางอินเทอร์เน็ต
  4. การซื้อที่ร้านขายของชำ 
 9. ข้อใดเป็นสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
  1. ผัก ผลไม้        
  2. สบู่ ยาสีฟัน
  3. เสื้อผ้า กระเป๋า
  4. น้ำอัดลม ปูนซีเมนต์
 10. ตลาดในข้อใดที่ผู้ผลิตสามารถเลิกล้มกิจการได้โดยง่ายและผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่าย
  1. ตลาดผูกขาด
  2. ตลาดผู้ขายน้อยราย
  3. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์        
  4. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
 11. ข้อใดไม่ใช่วิธีการแข่งขันของผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยราย
  1. สร้างความแตกต่างด้านราคา    
  2. สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ
  3. สร้างความแตกต่างด้านการบรรจุหีบห่อ
  4. ใช้สื่อโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำสินค้า
 12. ตลาดที่มีผู้ขายเพียงไม่กี่ราย ซึ่งแต่ละรายจะผลิตและจำกน่ายสินค้าเป็นสัดส่วนมากในตลาด” จากข้อความตลาดประเภทนี้จำหน่ายสินค้าในข้อใด
  1. น้ำอัดลม        
  2. ผงซักฟอก
  3. ผักและผลไม้
  4. เครื่องใช้ไฟฟ้า
 13. ข้อใดคือลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
  1. มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก        
  2. ผู้ขายจะไม่ใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน
  3. ผู้ผลิตเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตแต่เพียงผู้เดียว
  4. สินค้ามีลักษณะเหมือนกันมากจนไม่เห็นความแตกต่าง
 14. ข้อต่อไปนี้คือปัจจัยกำหนดอุปสงค์หรือความต้องการซื้อของผู้บริโภคยกเว้นข้อใด
  1. รายได้
  2. รสนิยม
  3. ราคาสินค้า
  4. ราคาของปัจจัยการผลิต
 15. เก่งซื้อกางเกงยีนส์มียี่ห้อและราคาแพงสวมใส่ พฤติกรรมการซื้อของเก่งขึ้นอยู่กับตัวกำหนดอุปสงค์ในข้อใด
  1. รายได้
  2. ฤดูกาล
  3. รสนิยม      
  4. ราคาสินค้า
 16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกฎอุปสงค์
  1. ถ้าราคาสินค้าลดลง ปริมาณซื้อจะลดลง
  2. ถ้าราคาสินค้าลดลง ปริมาณซื้อจะเพิ่มขึ้น  
  3. ราคาสินค้าไม่มีผลต่อปริมาณการซื้อสินค้า
  4. ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ปริมาณซื้อจะเพิ่มขึ้น
 17. ปัจจัยใดไม่มีผลต่อความสามารถในการผลิตหรือเสนอขายสินค้าและบริการ
  1. รายได้ของผู้บริโภค        
  2. กรรมวิธีในการผลิต
  3. ภาษีหรือเงินช่วยเหลือ
  4. ราคาของปัจจัยการผลิต1
 18.  “น้อยรับจ้างเย็บเสื้อได้รับผลตอบแทนตัวละ 10 บาท หากเย็บได้ 10 ตัว ก็จะได้รับเงิน 100 บาท” จากข้อความนี้เป็นการกำหนดค่าจ้างประเภทใด
  1. ค่าจ้างตามเวลา
  2. ค่าจ้างตามผลงาน    
  3. ค่าจ้างแบบเพิ่มพิเศษ
  4. ค่าจ้างตามสัญญารับเหมา
 19. ข้อใดกล่าวผิด
  1. ปกติองค์กรจะต้องมีวันหยุด 13 วันใน 1 ปี
  2. ในหนึ่งปีลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยไม่เกิน 30 วันทำงาน
  3. ลูกจ้างหญิงที่ลาคลอดบุตรมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน
  4. ลูกจ้างที่ลาเพื่อรับราชการทหารมีสิทธิได้รับค่าจ้างในหนึ่งปีไม่เกิน 50 วัน
 20. จังหวัดใดมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำน้อยที่สุด
  1. ชลบุรี
  2. นนทบุรี
  3. อุบลราชธานี
  4. กรุงเทพมหานคร
 21. ข้อต่อไปนี้คือลักษณะสำคัญของสหกรณ์ยกเว้นข้อใด
  1. มีการควบคุมจากผู้ถือหุ้นสูงสุด  
  2. ชื่อสหกรณ์ต้องมีคำว่า จำกัด อยู่ท้ายชื่อ
  3. มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  4. มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอน
 22. ข้อใดไม่ใช่หลักการของระบบสหกรณ์
  1. การเอื้ออาทรต่อชุมชน
  2. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
  3. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
  4. การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 23. “สหกรณ์พึงรับใช้สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและทำให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง โดยการทำงานด้วยกัน” ข้อความนี้ตรงกับหลักการสหกรณ์ในข้อใด
  1. การเอื้ออาทรต่อชุมชน
  2. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์  
  3. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
  4. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
 24. ข้อใดกล่าวผิด
  1. สหกรณ์มีการควบคุมตามหลักประชาธิปไตย
  2. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องเกิดจากความสมัครใจ
  3. การดำเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
  4. สหกรณ์เป็นองค์กรช่วยเหลือตนเองและปกครองโดยสมาชิกที่ถือหุ้นสูงสุด
 25. การก่อตั้งสหกรณ์ในประเทศไทยมีมูลเหตุมาตั้งแต่สมัยใด
  1. ธนบุรี
  2. อยุธยา
  3. สุโขทัย
  4. รัตนโกสินทร์
 26. สหกรณ์แบบไรฟ์ไฟเซนที่ไทยนำมาใช้เป็นของประเทศใด
  1. อินเดีย
  2. อังกฤษ
  3. เยอรมนี  
  4. สหรัฐอเมริกา
 27. ข้อใดคือสหกรณ์แห่งแรกของไทย
  1. สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง
  2. สหกรณ์บ้านวัดจันทร์น้ำน้อย
  3. สหกรณ์วัดจันทร์จำกัดสินใช้
  4. สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้
 28. สหกรณ์แห่งแรกของไทยตั้งขึ้นที่จังหวัดใด
  1. อยุธยา
  2. อุทัยธานี
  3. พิษณุโลก  
  4. เพชรบูรณ์
 29. วันสหกรณ์แห่งชาติตรงกับข้อใด
  1. 26 กุมภาพันธ์    
  2. 26 กรกฎาคม
  3. 26 กันยายน
  4. 26 พฤศจิกายน
 30.  “สหกรณ์ที่มีการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินจัดสร้างปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก” หมายถึงสหกรณ์ใด
  1. สหกรณ์นิคม  
  2. สหกรณ์บริการ
  3. สหกรณ์การเกษตร
  4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 31. ข้อใดหมายถึงประชาธิปไตยตามหลักการสหกรณ์
  1. หนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง
  2. หนึ่งคนหนึ่งเสียง        
  3. สมาชิกทุกคนถือหุ้นเท่ากัน
  4. สมาชิกทุกคนได้รับเงินปันผลเท่ากัน
 32. ข้อใดเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
  1. สหกรณ์นิคม
  2. สหกรณ์ร้านค้า      
  3. สหกรณ์ประมง
  4. สหกรณ์การเกษตร
 33. ข้อต่อไปนี้คือลักษณะของสหกรณ์ร้านค้ายกเว้นข้อใด
  1. มีสภาพเป็นนิติบุคคล
  2. สมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ
  3. ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์        
  4. แก้ไขความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
 34. สหกรณ์อเนกประสงค์หมายถึงข้อใด
  1. สหกรณ์นิคม
  2. สหกรณ์การเกษตร
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์
  4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 35. ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์ของการพัฒนาสหกรณ์
  1. สร้างระบบการผลิตและการค้าอย่างเที่ยงธรรม
  2. สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์
  3. พัฒนาให้สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. แก้ไขความเดือดร้อนในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
 36. สหกรณ์ประเภทหาทุนเป็นวิธีการแก้ปัญหาความยากจนของชาวนาที่เกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จากข้อความนี้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติในปัจจุบันคือข้อใด
  1. กระทรวงพาณิชย์
  2. กระทรวงการคลัง  
  3. กระทรวงการต่างประเทศ
  4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 37. สหกรณ์แห่งแรกของไทยเป็นสหกรณ์ประเภทใด
  1. สหกรณ์ประมง
  2. สหกรณ์ร้านค้า
  3. สหกรณ์การเกษตร        
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์
 38. ข้อต่อไปนี้คือประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกยกเว้นข้อใด
  1. รู้จักประหยัดและอดออม
  2. มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง        
  3. ช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงิน
  4. สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกและครอบครัว
 39. สหกรณ์ใดมีจำนวนสหกรณ์และสมาชิกมากที่สุดในประเทศ
  1. สหกรณ์ร้านค้า
  2. สหกรณ์การเกษตร        
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์
  4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 40. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
  1. พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
  2. นายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก
  3. อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์
  4. ผู้จัดตั้งสมาคมโคออเปอราทีฟ โซไซตี
 41. “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่าอย่างไร
  1. การดำรงชีวิตตามอัตภาพ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
  2. การดำรงชีวิตอย่างมัธยัสถ์และเลี้ยงตนเองได้
  3. การดำรงชีวิตโดยไม่อ่อนไหวต่อกระแสวัตถุนิยม
  4. ถูกทุกข้อ
 42. การดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด
  1. ขันติ
  2. สันโดษ
  3. มัธยัสถ์
  4. มัชฌิมาปฏิปทา
 43. “การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ” ข้อความนี้ตรงกับคุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใด
  1. ความมีเหตุผล    
  2. ความรับผิดชอบ
  3. ความพอประมาณ
  4. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 44. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง
  1. ความมีเหตุผล
  2. ความรับผิดชอบ        
  3. ความพอประมาณ
  4. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 45. ข้อใดคือเงื่อนไขคุณธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  1. รอบรู้
  2. ซื่อสัตย์    
  3. รอบคอบ
  4. ระมัดระวัง
 46. ข้อใดกล่าวถึงความพอเพียงได้ถูกต้องที่สุด
  1. พอมีพอกิน        
  2. มีน้อยใช้มาก
  3. มีมากใช้น้อย
  4. มีเท่าไรใช้เท่านั้น
 47. ข้อใดคือเงื่อนไขที่สำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
  1. ความรู้ คุณธรรม    
  2. ความรู้ ความสามารถ
  3. ความขยัน ความอดทน
  4. ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 
 48. บุคคลใดนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
  1. นุ่นไปซื้อของที่ตลาดช่วงที่แม่ค้าลดราคา
  2. ทิวปลูกผักและเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินในครอบครัว      
  3. พลอยซื้ออาหารสำเร็จรูปเพราะสะดวกและราคาถูก
  4. แก้วอาศัยกินข้าวเย็นที่บ้านเพื่อนเพื่อเป็นการประหยัดรายจ่าย
 49. ข้อใดเป็นความพอเพียงในจิตใจตามกรอบความคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  1. ไม่โลภมาก        
  2. ความพอมีพอกิน
  3. การหันหน้าปรึกษาหารือกัน
  4. ใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย
 50. ข้อใดคือสัดส่วนของการแบ่งพื้นที่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  1. 10:20:30:40
  2. 20:30:30:20
  3. 30:30:20:20
  4. 30:30:30:10
 51. โครงการต้นแบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริในการทำการเกษตรให้แก่ราษฎรเรียกว่าอะไร
  1. แนวคิดใหม่
  2. เกษตรกรรม
  3. เกษตรทฤษฎีใหม่    
  4. การเกษตรที่หลากหลาย
 52. ข้อใดคือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
  1. ชีวิตอยู่เย็น สังคมเป็นสุข    
  2. ความมั่นคงในชีวิตและการงาน
  3. การมีสำนึกด้านคุณธรรมของคนในชาติ
  4. การพัฒนาที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 53. ข้อใดกล่าวผิด
  1. ผู้ที่มีพฤติกรรมมุ่งเน้นวัตถุนิยมอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้
  2. คุณภาพการศึกษาของคนไทยล้าหลังกว่าประเทศมาเลเซียและอินเดีย
  3. โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยยังขาดประสิทธิภาพ
  4. ประเทศไทยควรเน้นสร้างความเจริญทางอุตสาหกรรมมากกว่าพัฒนาภาคเกษตรกรรม
 54. การพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมนำความรู้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านใด
  1. สังคม  
  2. เศรษฐกิจ
  3. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 55. ข้อต่อไปนี้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทยยกเว้นข้อใด
  1. การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ
  2. การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน
  3. การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายรายได้        
  4. การสร้างภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
 56. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เริ่มปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อชี้แนะแนวทางในการแก้ไขวิกฤตการณ์ใดของประเทศไทย
  1. วิกฤตน้ำมัน พ.ศ. 2516
  2. พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535
  3.  วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540  
  4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
 57. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้บรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด
  1. ฉบับที่ 6
  2. ฉบับที่ 7
  3. ฉบับที่ 8
  4. ฉบับที่ 9
 58. ตามทฤษฎีใหม่ พื้นที่ส่วนที่ 1 จัดสรรไว้สำหรับทำอะไร
  1. ทำนา
  2. ที่อยู่อาศัย
  3. ขุดสระน้ำ    
  4. ปลูกไม้ผล
 59. “ให้หันหน้าปรึกษาหารือกัน เป็นการใช้ปัญญา” ข้อความนี้หมายถึงข้อใด
  1. พอเพียงในจิตใจ
  2. พอเพียงในความคิด    
  3. พอเพียงในการใช้จ่าย
  4. พอเพียงในความเป็นอยู่
 60. ข้อใดกล่าวถึงข้อปฏิบัติสำหรับทฤษฎีใหม่ผิด
  1. ปลูกข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี
  2. ปลูกไม้ยืนต้นเพียงชนิดเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการจำหน่าย      
  3. นำหน้าดินจากการขุดสระน้ำไปถมไว้ในบริเวณที่ทำการเพาะปลูก
  4. ปลูกพืชผักบริเวณที่ว่างรอบบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารในครัวเรือน
Advertisements

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ::

One response to “:: ชุด 1 ::

 1. Pingback: Krunipawan Mudcharoen

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s