:: ชุดที่ 10 ::

 1. หากท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่านจะไม่ พบสิ่งใด
  1. เครื่องประดับ                                      
  2. อาวุธหินกะเทาะ         
  3. แผ่นศิลาจารึก                                     
  4. หม้อดินเผาสามขา
 2. วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์หมายถึงวิธีการใด         
  1. การตีความ                                           
  2. การประเมิน         
  3. การวิเคราะห์                                      
  4. การสังเคราะห์
 3. การสร้างงานศิลปกรรมของโรมันมีจุดมุ่งหมายใดเป็นหลัก
  1. เพื่อประโยชน์ใช้สอย
  2. เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม
  3. เพื่อแสดงความศรัทธาต่อศาสนา
  4. เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ
 4. นวัตกรรมใดที่ทำให้เกิดการปฏิวัติภูมิปัญญาของชาติตะวันตก         
  1. ปฏิทิน                                                  
  2. กระดาษ       
  3. แท่นพิมพ์                                            
  4. นาฬิกากลไก
 5. อาณาจักรโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมใดมากที่สุด         
  1. อารยธรรมจีน                                      
  2. อารยธรรมขอม         
  3. อารยธรรมอินเดีย                              
  4. อารยธรรมอิสลาม
 6. บุคคลใดได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในสาขาปราชญ์และกวีประจำปี 2551
  1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
  2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท
  4. หม่อมราโชทัย หรือหม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร
 7. ที่ตั้งของแคว้นตามพรลิงค์ตรงกับบริเวณใดในปัจจุบัน         
  1. ไทรบุรี                                                  
  2. ปัตตานี       
  3. สุราษฎร์ธานี                                       
  4. นครศรีธรรมราช
 8. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเกิดจากการรวมกันของเมืองใด         
  1. ละโว้-พิษณุโลก                                  
  2. สุพรรณภูมิ-ละโว้         
  3. พิษณุโลก-สุโขทัย                              
  4. สุโขทัย-สุพรรณภูมิ
 9. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงริเริ่มธรรมเนียมการดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาร่วมกับขุนนางและข้าราชการ
  1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 10. ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนายในสังคมไทยโบราณอยู่ภายใต้เงื่อนไขใด         
  1. ระบบกฎหมาย                                   
  2. ความจงรักภักดี         
  3. ค่านิยมและประเพณี                        
  4. วัฒนธรรมและกฎหมาย
 11. ข้อใดแสดงถึงอารยธรรมของเมโสโปเตเมีย         
  1. อักษรลิ่ม                                              
  2. ซิกกูแรต         
  3. กฎหมายสิบสองโต๊ะ                        
  4. ระบบการชลประทาน
 12. หลักฐานประเภทใดสนับสนุนแนวคิดที่ว่ากลุ่มชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของจีน
  1. หลักฐานทางด้านโบราณคดี            
  2. หลักฐานทางด้านภาษาศาสตร์
  3. หลักฐานทางด้านมานุษยวิทยา      
  4. หลักฐานทางด้านพันธุศาสตร์
 13. ลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นผู้สร้างผลงานใด
  1. ภาพวาดโมนาลิซา
  2. ภาพบนเพดานวิหารซิสทีน
  3. ประติมากรรมหินอ่อนเดวิด
  4. ภาพวาดพระกระยาหารมื้อสุดท้าย
 14. เติ้งเสี่ยวผิงใช้นโยบายด้านใดในการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย
  1. ด้านเกษตรกรรม
  2. ด้านอุตสาหกรรม
  3. ด้านการป้องกันประเทศ
  4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 15. ในอดีตฟิลิปปินส์เคยอยู่ใต้การปกครองของประเทศใด         
  1. สเปน                                                   
  2. ฮอลันดา         
  3. โปรตุเกส                                              
  4. สหรัฐอเมริกา
 16. การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เชิดชูหลักการใด         
  1. เสรีภาพ                                                               
  2. สันติภาพ         
  3. เสมอภาค                                             
  4. ภราดรภาพ
 17. ผู้ใดอยู่ในระบบศักดินาของสังคมไทย         
  1. กษัตริย์                                                  
  2. พระสงฆ์         
  3. วนิพก                                                   
  4. ทาส
 18. เรื่องใดเป็นผลสืบเนื่องจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง
  1. เกิดการค้าแบบเสรี
  2. เกิดการขยายตัวของสินค้าหัตถกรรม
  3. เกิดการผลิตข้าวเพื่อการค้าและส่งออก
  4. เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมทอผ้า
 19. ข้อใดปรากฏอยู่ในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว         
  1. รัฐสภา                                                  
  2. เสนาบดีสภา
  3. รัฐธรรมนูญ                                         
  4. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
 20. พระที่นั่งใดสร้างโดยได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตก         
  1. จักรพรรดิพิมาน             
  2. จักรีมหาปราสาท         
  3. ดุสิตมหาปราสาท
  4. อนันตสมาคม
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s