:: ชุด 1 ::

 1. ข้อใดไม่จัดเข้าในเทวทูต๔?
  1. คนเกิด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. คนตาย
 2. บุตรที่เกิดจากพ่อเป็นพราหมณ์แม่เป็นศูทรเรียกว่าอะไร?
  1. จัณฑาล
  2. แพศย์
  3. พราหมณ์
  4. ศูทร
 3. ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ?
  1. อสิตดาบส
  2. อุททกดาบส
  3. โกณฑัญญะ
  4. วิศวามิตร
 4. พระอานนท์ถามพระเถระรูปใดจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระอุบาลี
  4. พระสุภัททะ
 5. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่กี่พรรษาจึงปรินิพพาน?
  1. ๒๙พรรษา
  2. ๔๕พรรษา
  3. ๖๕พรรษา
  4. ๘๐พรรษา
 6. พระนามว่า”สิทธัตถะ”มีความหมายว่าอย่างไร?
  1. ผู้มีพระรูปงาม
  2. ผู้มีวาสนาบารมี
  3. ผู้มีความต้องการสำเร็จ
  4. ผู้มีศักดิ์ใหญ่
 7. พระสูตรใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชฏิล๓พี่น้อง?
  1. สักกปัญหสูตร
  2. อาทิตตปริยายสูตร
  3. อนัตตลักขณสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 8. สิ่งใดไม่ต้องจัดเตรียมไว้ในงานอวมงคล?
  1. พระพุทธรูป
  2. ขันน้ำมนต์
  3. สายสิญจน์
  4. ที่กรวดน้ำ
 9. การร้อยกรองพระธรรมวินัยจัดเป็นหมวดหมู่เรียกว่าอะไร?
  1. สังคายนา
  2. สังคหะ
  3. สังวัธยาย
  4. สันนิบาต
 10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใด?
  1. พระนางมัลลิกา
  2. พระนางพิมพา
  3. พระนางโรหิณี
  4. พระนางรูปนันทา
 11. พระพุทธเจ้าทรงชนะมารพร้อมทั้งเสนามารด้วยอะไร?
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. สัจจะ
  4. บารมี
 12. การถวายสังฆทานหมายถึงข้อใด?
  1. ถวายถังสังฆทานเจาะจงเจ้าอาวาส
  2. ถวายภัตตาหารเฉพาะพระที่รู้จักกัน
  3. ทำบุญเลี้ยงพระโดยไม่เจาะจง
  4. ถวายยาระบุชื่อภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง
 13.  ข้อใดจัดเป็นกุศลพิธี?
  1. ช่วยเหลือคนตาบอด
  2. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  3. รักษาอุโบสถศีล
  4. ถวายสังฆทาน
 14. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์รูปไหนต้องให้ศีล?
  1. พระรูปที่๑
  2. พระรูปที่๒
  3. พระรูปที่๓
  4. พระรูปไหนก็ได้
 15. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชเมื่อพระชนมายุเท่าไร?
  1. ๑๖ปี
  2. ๒๕ปี
  3. ๒๖ปี
  4. ๒๙ปี
 16. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาที่ไหน?
  1. สวนลุมพินี
  2. สวนตาลหนุ่ม
  3. อุรุเวลาเสนานิคม
  4. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 17. สวนลุมพินีวันปัจจุบันอยู่ในประเทศใด?
  1. ศรีลังกา
  2. อินเดีย
  3. เนปาล
  4. ปากีสถาน
 18.  เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชด้วยวิธีใด?
  1. เอหิภิกขุ
  2. ไตรสรณคมน์
  3. อธิษฐานเพศ
  4. ญัตติจตุตถกรรม
 19. ชนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นพวกใดบ้าง?
  1. กษัตริย์พราหมณ์
  2. พราหมณ์ฮินดู
  3. อริยวงศ์โกลิยวงศ์
  4. อริยกะมิลักขะ
 20. ใครเป็นผู้ถวายวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา?
  1. พระเจ้าเชตุ
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. นางวิสาขา
  4. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 21. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ?
  1. .พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระเจ้าสุกโกทนะ
  3. พระเจ้าอัญชนะ
  4. พระเจ้าโธโตทนะ
 22. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้วทรงประทับแรมที่ไหน?
  1. ป่ามหาวัน
  2. เวฬุวัน
  3. ลัฏฐิวัน
  4. อนุปิยอัมพวัน
 23. การเสด็จออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะเรียกว่าอะไร?
  1. มหาภิเนษกรมณ์
  2. มหาอธิษฐาน
  3. มหาบารมี
  4. มหาทาน
 24. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใด?
  1. เมืองปาวา
  2. เมืองพาราณสี
  3. เมืองปาฏลีบุตร
  4. เมืองกุสินารา
 25. อุปติสสปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอัสสชิ
  4. พระมหากัสสปะ
 26. การอาราธนาพระปริตรให้ทำต่อจากอะไร?
  1. จุดเทียนธูป
  2. บูชาพระรัตนตรัย
  3. อาราธนาศีล
  4. รับศีล
 27. พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอภิธรรมปิฎกตลอด๗วันที่ไหน?
  1. อนิมมิสเจดีย์
  2. รัตนฆรเจดีย์
  3. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  4. รัตนจงกรมเจดีย์
 28. เมื่อพระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้วใครเป็นผู้ดูแลพระกุมาร?
  1. พระนางปชาบดี
  2. พระนางกาญจนา
  3. พระนางรูปนันทา
  4. พระนางอมิตา
 29.  ธรรมอะไรที่พระองค์ทรงแสดงแก่ยสกุลบุตรเป็นเบื้องต้น?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. ไตรลักษณ์
  3. อนุปุพพีกถา
  4. อริยสัจ๔
 30. พุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องอะไร?
  1. ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
  2. ความเป็นไปของพระสาวก
  3. ความเป็นไปของนักบวช
  4. ความเป็นไปของพุทธบริษัท๔
 31. การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมระลึกถึงใคร?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 32. เจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะจุติมายังโลกนี้เดิมประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นใด?
  1. จาตุมมหาราช
  2. ยามา
  3. ดุสิต
  4. ดาวดึงส์
 33. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์รูปไหนต้องรับสัพพี?
  1. พระรูปที่๑
  2. พระรูปที่๒
  3. พระรูปที่๓
  4. พระรูปไหนก็ได้
 34.  เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกในขณะที่พระราชบิดาทรงพาไปร่วมพิธีอะไร?
  1. พิธีมงคลสมรส
  2. พิธีโสกันต์
  3. พิธีแรกนาขวัญ
  4. พิธีเกี่ยวข้าว
 35. ใครเป็นพระอัครสาวกซ้าย-ขวาของพระพุทธเจ้า?
  1. พระอนุรุทธะ-พระอานนท์
  2. พระอุบาลี-พระโมคคัลลานะ
  3. พระโกณฑัญญะ-พระอัสสชิ
  4. พระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร
 36. ตปุสสะกับภัลลิกะ๒พาณิชพบพระพุทธเจ้าที่ใด?
  1. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  2. ต้นมุจลินท์
  3. ต้นราชายตนะ
  4. ต้นไทร
 37. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร?
  1. สามเณรราหุล
  2. สามเณรบัณฑิต
  3. สามเณรสังกิจจะ
  4. สามเณรสุมนะ
 38. ทุกกรกิริยาที่ทรงบำเพ็ญวาระแรกคืออะไร?
  1. ทรงอดอาหารเสวยแต่น้อย
  2. ทรงกดพระทนต์ด้วยพระทนต์
  3. ทรงกลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะ
  4. ทรงทำพระวรกายให้เหี่ยวแห้ง
 39. ญาณใดสามารถหยั่งรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์?
  1. อาสวักขยญาณ
  2. จุตูปปาตญาณ
  3. อนาคตังสญาณ
  4. บารมีญาณ
 40. พระปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฟังธรรมอะไร?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. อาทิตตปริยายสูตร
  3. อนัตตลักขณสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 41. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้วทรงเข้าศึกษาในสำนักของใคร?
  1. กาฬเทวิลดาบส
  2. ครูวิศวามิตร
  3. อาฬารดาบส
  4. อสิตดาบส
 42. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอะไร?
  1. ปฏิสัมภิทา๔
  2. มรรค๘
  3. อริยสัจ๔
  4. อริยวงศ์๔
 43. การทำบุญในวันคล้ายวันเกิดจัดเข้าในหมวดพิธีใด?
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณกพิธี
 44. พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีไหว้ทิศทั้ง๖แก่ใคร?
  1. สุภมาณพ
  2. สิงคาลมาณพ
  3. นันทมาณพ
  4. โกลิตมาณพ
 45. วันใดเป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ?
  1. วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓ก่อนพ.ศ.๘๐ปี
  2. วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖ก่อนพ.ศ.๘๐ปี
  3. วันขึ้น๘ค่ำเดือน๖ก่อนพ.ศ.๘๐ปี
  4. วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘ก่อนพ.ศ.๘๐ปี
 46. การกรวดน้ำจะต้องทำในเวลาใด?
  1. เมื่อพระสงฆ์ว่ายถา
  2. เมื่อพระสงฆ์รับสัพพีติโย
  3. เมื่อพระสงฆ์ขัดสัคเค
  4. เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จแล้ว
 47.  งานอวมงคลคืองานเช่นไร?
  1. งานโกนจุก
  2. งานมงคลสมรส
  3. งานทำบุญบวชนาค
  4. งานทำบุญฉลองอัฐิ
 48. เมืองใดที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาถึง๒๕ปี?
  1. พาราณสี
  2. เวสาลี
  3. สาวัตถี
  4. กุสินารา
 49. ข้อใดไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน๔ตำบล?
  1. สถานที่ประสูติ
  2. สถานที่ตรัสรู้
  3. สถานที่ปลงอายุสังขาร
  4. สถานที่ปรินิพพาน
 50. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้สร้างเมืองกบิลพัสดุ์?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2. พระโอรสของพระเจ้าโอกกากราช
  3. พระเจ้าสีหหนุ
  4. พระเจ้าสุทโธทนะ

:: พุทธประวัติชั้นตรี ปี 45 ::

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

One response to “:: ชุด 1 ::

 1. Mrs.wongduan

  ข้อสอบมีเฉลยด้วยไหมคะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s