:: ศาสนา 4 ::

 1. พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เป็นสากลในเรื่องใด
  1. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  2. การทำลายชีวิตเป็นบาป
  3. ทุกชีวิตต้องเผชิญปัญหาด้วยความไม่ประมาท
  4. มนุษย์ใช้ปัญญาหาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหาได้
 2. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม
  1. ห้ามฆ่าตนเองและผู้อื่น
  2. ห้ามการคุมกำเนิดและทำแท้ง
  3. ห้ามการเสี่ยงโชคและการพนัน
  4. ห้ามกราบบุคคลอื่นยกเว้นบิดามารดา
 3. จุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาคริสต์คือเรื่องใด
  1. การล้างบาปกำเนิด
  2. การไปรวมกับพระเจ้า
  3. การสร้างศรัทธาต่อพระเจ้า
  4. การรอดพ้นจากคำพิพากษา
 4. พิธีกรรมประจำบ้าน 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือพิธีใด
  1. พิธีศารทธ์
  2. พิธีสังสการ
  3. พิธีบูชาเทวดา
  4. พิธีประจำวรรณะ
 5. อุดมเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ประหยัด เลี้ยงชีพตามกำลังทรัพย์ และคบเพื่อนที่ดี อุดมปฏิบัติตามธรรมข้อใด
  1. โลกธรรม
  2. โภคอาทิยะ
  3. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
  4. อปริหานิยธรรม
 6. พระมหาชนกเป็นผู้มีความเพียรตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
  1. อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก
  2. สนฺตุฏฺ ปรมํ ธนํ
  3. วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
  4. ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺาตา วินทฺเต ธนํ
 7. คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอะไร
  1. ฎีกา
  2. อรรถกถา
  3. ปกรณ์พิเศษ
  4. สัททาวิเสส
 8. ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย…(1)… กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ …(2)… กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญฯ  ข้อความข้างต้นเป็นคำถวายสังฆทานประเภทสามัญคำที่ต้องเติมในช่องว่างที่ (1) และ (2) คือข้อใด
  1. อัฐบริขาร
  2. ภัตตาหาร
  3. มตกภัตตาหาร
  4. ภัตตาหารและน้ำ
 9. ข้อใดคือความหมายของ “จิต” ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  1. ธรรม
  2. อารมณ์
  3. ความรู้สึก
  4. ความนึกคิด
 10. ในแนวทางพระพุทธศาสนาเราสามารถพัฒนาตนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไร
  1. รักษาศีลให้ครบ
  2. ยึดไตรสิกขาในการดำเนินชีวิต
  3. ฝึกสติปัฏฐานจนถึงขั้นสุดท้าย
  4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
 11. การคอร์รัปชั่นเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นสำคัญ
  1. ความสามัคคี
  2. ความเมตตากรุณา
  3. ความวิริยอุตสาหะ
  4. ความซื่อสัตย์สุจริต
 12. ศาสนามีความสำคัญอย่างไรต่อสังคม 
  1. ทำให้เกิดความสามัคคีมีเอกภาพ

  2. เป็นบ่อเกิดของการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
  3. ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของคนในสังคม
  4. เป็นหลักจริยธรรมควบคุมความประพฤติของกลุ่มคน
 13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  1. เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา

  2. ก่อนพุทธกาลเรียกว่าศาสนาพราหมณ์
  3. ในยุคพระเวทนับถือพระเจ้าองค์เดียว
  4. ยกย่องพระพรหมว่ายิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าองค์อื่น
 14. วันพิพากษาในศาสนาอิสลามมีชื่อเรียกว่าอะไร
  1. วันสิ้นโลก
  2. วันฟื้นคืนชีพ
  3. วันแห่งศรัทธา
  4. วันกำหนดชะตา
 15. เรื่องใดปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่
  1. เรื่องราวชีวิตของพระเยซู

  2. การเผยแผ่ศาสนาของโมเสส
  3. การเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซู
  4. ประวัติศาสตร์ชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม
 16. หลักธรรมใดจัดอยู่ใน “ทุกข์” แห่งอริยสัจ 4
  1. ขันธ์ 5

  2. หลักกรรม

  3. โลกธรรม 8
  4. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
 17. หมอชีวกโกมารภัจ เป็นอุบาสกที่ได้รับการยกย่องในด้านใด
  1. ใฝ่รู้

  2. กตัญญู

  3. เสียสละ
  4. จรรยาบรรณแพทย์
 18. เรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับเรื่องใด
  1. ภพ-ภูมิ

  2. ไตรสิกขา

  3. ไตรลักษณ์
  4. กฎธรรมชาติ
 19. วันเทโวโรหณะคือวันใด
  1. วันพระเจ้าเปิดโลก

  2. วันแรม 1 ค่ำเดือน 11
  3. วันหลังวันออกพรรษา 1 วัน
  4. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์
 20. ข้อใดเป็นกุศลพิธี
  1. การเวียนเทียน 

  2. การถวายสังฆทาน
  3. การทำบุญเลี้ยงพระ 
  4. การสวดมนต์ไหว้พระ
 21. “ศีล” ในความหมายทางพระพุทธศาสนาสรุปได้จากมรรค 8 ข้อใด
  1. คิดชอบ

  2. วาจาชอบ

  3. ทำการชอบ
  4. เลี้ยงชีพชอบ

2 Comments

Filed under :: พระพุทธศาสนา ::, :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

2 responses to “:: ศาสนา 4 ::

 1. famona mama'

  ไม่มีอธิบายหน่อยเหรอ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s