:: ชุด 1::

 1. ข้อใดคือการจำแนกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ตามหน้าที่การใช้งานที่ถูกต้อง
  1. รวบรวมข้อมูล ให้ข้อมูล
  2. ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  3. วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
  4. สังเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล
 2. บุคคลในข้อใดน่าจะเป็นผู้ใช้แผนที่ได้อย่างชำนาญที่สุด
  1. โป้งมีความรู้เรื่องแผนที่เป็นอย่างดี
  2. กลางรวบรวมแผนที่เฉพาะเรื่องไว้อย่างหลากหลาย
  3. นางสอบได้คะแนนสูงสุดในเรื่องแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
  4. ก้อยใช้แผนที่ในการดำเนินชีวิตและการศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้อยู่เสมอ
 3.  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิยมใช้รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งมาจัดทำแผนที่คืออะไร
  1. ความชัดเจน                                          
  2. ความสวยงาม
  3. มาตราส่วนคงที่                                   
  4. สีและรูปร่างต่างๆ
 4. การสำรวจข้อมูลของภูมิสารสนเทศศาสตร์ชนิดใดแตกต่างจากข้ออื่น
  1. ภาพจากดาวเทียม                                                
  2. การรับรู้จากระยะไกล
  3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์              
  4. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
 5. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  1. ข้อมูลเป็นเชิงตัวเลขและการเปลี่ยนแปลงทางสถิติ
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้น
  3. บุคลากรเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตาและการคำนวณทางสถิติ
  4. ส่วนเครื่อง คือ เครื่องรับระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกและภาพจากดาวเทียม
 6. ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศของพื้นที่หนึ่งๆ มาจากหลักการทำงานของดาวเทียมในข้อใด
  1. ดาวเทียมคงที่
  2. ดาวเทียมพลังงานธรรมชาติ
  3. ดาวเทียมพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  4. ดาวเทียมโคจรรอบโลกในแนวเหนือ-ใต้
 7. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกเกิดจากกิจการด้านใด
  1. การทหาร                                              
  2. การสำรวจทิศทาง
  3. การป้องกันภัยพิบัติ                            
  4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 8. ระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่เท่ากันของพื้นที่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะเกิดขึ้นในวันใด
  1. วันวสันตวิษุวัต วันศารทวิษุวัต  
  2. วันศารทวิษุวัต วันครีษมายัน
  3. วันเหมายัน วันวสันตวิษุวัต  
  4. วันครีษมายัน วันเหมายัน
 9. ถ้านักเรียนต้องการชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนควรเดินทางไปยังประเทศใด ณ ช่วงเดือนใด
  1. ประเทศอาร์เจตินา เดือนมิถุนายน
  2. ประเทศแคนาดา เดือนมิถุนายน
  3. ประเทศชิลี เดือนกรกฎาคม
  4. ประเทศจีน เดือนกรกฎาคม
 10. การเกิดแผ่นดินไหวสอดคล้องกับบริเวณที่เป็นแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกอย่างไร
  1. จุดศูนย์กลางมีแรงสั่นไหวมาก
  2. การเคลื่อนตัวในรูปแบบต่างๆ
  3. หินหนืดที่พุขึ้นกลายเป็นเทือกเขา
  4. ความสั่นไหวก่อให้เกิดระลอกคลื่น
 11. วัฏจักรทางอุทกวิทยาเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยใดเป็นสำคัญ
  1. การกลั่น                                                
  2. ความชื้น
  3. ความร้อน                                             
  4. การโน้มถ่วง
 12. ข้อใดกล่าวถึงแหล่งที่มาของกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นที่ไหลเวียนในมหาสมุทรของโลกได้ถูกต้อง
  1. เขตศูนย์สูตร เขตขั้วโลก
  2. เขตเทือกเขา เขตศูนย์สูตร
  3. เขตขั้วโลก เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่
  4. เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ เขตเทือกเขา
 13. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าทางทะเลมากที่สุด
  1. ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ          
  2. ที่ราบรอบทะเลสาบรูปแอก
  3. พื้นที่ชายฝั่งที่คลื่นลมสงบ                 
  4. ชายฝั่งของฟีออร์ด
 14. หากนักเรียนต้องการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการทำสวนผลไม้เมืองร้อน นักเรียนควรไปยังภาคใด
  1. ภาคเหนือ                                              
  2. ภาคกลาง
  3. ภาคตะวันตก                                        
  4. ภาคตะวันออก
 15. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับลักษณะทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1. มีความแห้งแล้ง ไม่สามารถปลูกไม้ผลได้
  2. มีอากาศค่อนข้างเย็นทางตอนเหนือ จึงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาว
  3. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างมาก แต่ดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุ้มน้ำ การเพาะปลูกพืชจึงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
  4. อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกในช่วงปลายปี สามารถเพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมากได้ผลผลิตดี
 16. การศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟที่มีพลังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรดำเนินการในประเทศใดบ้าง
  1. อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์                        
  2. กัมพูชา อินโดนีเซีย
  3. ฟิลิปปินส์ ไทย                                    
  4. ไทย กัมพูชา
 17. การปะทุระเบิดของภูเขาไฟก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของอุทกภาคได้อย่างไร
  1. เถ้าถ่านที่ปกคลุมท้องฟ้าทำให้แสงแดดและความร้อนไม่สามารถส่องลงมาถึงผิวน้ำได้
  2. หินหนืดที่ไหลลงสู่ทะเลส่งผลให้ลักษณะชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง
  3. แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นใหญ่ซึ่งมีผลต่อแนวปะการัง
  4. แก๊สและควันที่พวยพุ่งจากการปะทุระเบิดทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์
 18. การป้องกันและแก้ไขพื้นที่จากอุทกภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการใด
  1. การปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ
  2. การกำหนดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิง
  3. การขุดลอกคูคลองทุกสาย เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  4. การช่วยกันสร้างพนังกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ของตน
 19. สาเหตุสำคัญของการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันคืออะไร
  1. ภาวะโลกร้อน                                     
  2. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
  3. การเกิดพายุหมุนเขตร้อน                  
  4. ปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผัน
 20. เพราะเหตุใดเมื่อพายุสงบแล้วจึงควรรอเวลาอีกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพายุ
  1. มักมีลมแรงและฝนตกหนักอีกเมื่อศูนย์กลางพายุพัดผ่าน
  2. วางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยจากซากปรักหักพัง
  3. ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  4. ระดับน้ำลดลงและความเร็วลมคงที่สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
 21. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศคืออะไร
  1. การปฏิวัติการเกษตร                          
  2. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
  3. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์                        
  4. การปฏิวัติการเมืองการปกครอง
 22. ข้อใดแสดงถึงภูมิปัญญาไทยในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงาน
  1. การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
  2. ความเชี่ยวชาญในการเจียระไนเพชรพลอยของช่างไทย
  3. การทำเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากชาติตะวันตก
  4. ความสำคัญของพลังงานจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติต่อภาคเศรษฐกิจของไทย
 23. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชนใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด
  1. กลุ่มรักษ์ไม้จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
  2. สมาคมคนรักสัตว์ป่านำสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์มาผสมพันธุ์ด้วยนวัตกรรมของตนเอง
  3. องค์กรพิทักษ์ป่าแห่งชาติต่อต้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
  4. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมของเรารับบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 24. ข้อใดไม่ แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ
  1. จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่ละติจูด 8 องศาเหนือ
  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน
  3. เชียงใหม่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร
  4. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
 25. หากต้องการศึกษาทะเลสาบน้ำเค็มท่านควรไปที่ทะเลสาบใด
  1. มิชิแกนสหรัฐอเมริกา
  2. ไบคาลสหพันธรัฐรัสเซีย
  3. บัลคาชสาธารณรัฐคาซัคสถาน
  4. แคสเปียนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
 26. หลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด         
  1. การกร่อนของแผ่นดิน                      
  2. การปรับระดับแผ่นดิน         
  3. การแปรสัณฐานเปลือกโลก            
  4. การกระทำจากภายนอกโลก
 27. แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด         
  1. 1 : 10,000                                          
  2. 1 : 50,000         
  3. 1 : 100,000                                        
  4. 1 : 250,000
 28. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ         
  1. บารอมิเตอร์                                        
  2. แพลนิมิเตอร์         
  3. ไซโครมิเตอร์                                      
  4. เทอร์โมมิเตอร์
 29. หากเวลาที่ประเทศกคือ 9.00 น. ประเทศซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออก 15 องศาจะเป็นเวลาใด         
  1. 7.00 น.                                                                
  2. 8.00 น.         
  3. 10.00 น.                                              
  4. 11.00 น.
 30. โครงการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด
  1. อนุสัญญาไซเตส
  2. อนุสัญญาเวียนนา
  3. อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
  4. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
 31. เกษตรอินทรีย์ไม่ เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  1. การทำฟาร์มทางนิเวศวิทยา
  2. การใช้หลักการการเกษตรแบบองค์รวม
  3. การใช้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดัดแปรพันธุกรรม
  4. การนำของใช้แล้วไปแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 32. บุคคลใดมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ให้ผลยั่งยืนยาวนาน
  1. นายโดมตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำ
  2. นายแดงใช้สารดีดีทีแทนซีเอฟซีในการกำจัดแมลง
  3. นายดำปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง
  4. นายดอนใช้หนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วห่อขยะเปียกก่อนนำไปทิ้งในถังขยะสีเหลือง
 33. ข้อใดไม่ใช่ ข้อมูลทุติยภูมิ         
  1. แผนที่                                                  
  2. ผลงานวิจัย         
  3. ภาพจากดาวเทียม                              
  4. ภาพถ่ายทางอากาศ
 34. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิยมใช้รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งมาจัดทำแผนที่คืออะไร
  1. ความชัดเจน                                          
  2. ความสวยงาม
  3. มาตราส่วนคงที่                                    
  4. สีและรูปร่างต่างๆ
 35. การสำรวจข้อมูลของภูมิสารสนเทศศาสตร์ชนิดใดแตกต่างจากข้ออื่น
  1. ภาพจากดาวเทียม                                                
  2. การรับรู้จากระยะไกล
  3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์              
  4. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
 36. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  1. ข้อมูลเป็นเชิงตัวเลขและการเปลี่ยนแปลงทางสถิติ
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้น
  3. บุคลากรเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตาและการคำนวณทางสถิติ
  4. ส่วนเครื่อง คือ เครื่องรับระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกและภาพจากดาวเทียม
 37. ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศของพื้นที่หนึ่งๆ มาจากหลักการทำงานของดาวเทียมในข้อใด
  1. ดาวเทียมคงที่
  2. ดาวเทียมพลังงานธรรมชาติ
  3. ดาวเทียมพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  4. ดาวเทียมโคจรรอบโลกในแนวเหนือ-ใต้
 38. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกเกิดจากกิจการด้านใด
  1. การทหาร                                              
  2. การสำรวจทิศทาง
  3. การป้องกันภัยพิบัติ                            
  4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 39. ระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่เท่ากันของพื้นที่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะเกิดขึ้นในวันใด
  1. วันวสันตวิษุวัต วันศารทวิษุวัต    
  2. วันศารทวิษุวัต วันครีษมายัน
  3. วันเหมายัน วันวสันตวิษุวัต
  4. วันครีษมายัน วันเหมายัน
 40. ถ้านักเรียนต้องการชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนควรเดินทางไปยังประเทศใด ณ ช่วงเดือนใด
  1. ประเทศอาร์เจตินา เดือนมิถุนายน
  2. ประเทศแคนาดา เดือนมิถุนายน
  3. ประเทศชิลี เดือนกรกฎาคม
  4. ประเทศจีน เดือนกรกฎาคม
 41. การเกิดแผ่นดินไหวสอดคล้องกับบริเวณที่เป็นแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกอย่างไร
  1. จุดศูนย์กลางมีแรงสั่นไหวมาก
  2. การเคลื่อนตัวในรูปแบบต่างๆ
  3. หินหนืดที่พุขึ้นกลายเป็นเทือกเขา
  4. ความสั่นไหวก่อให้เกิดระลอกคลื่น
 42. วัฏจักรทางอุทกวิทยาเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยใดเป็นสำคัญ
  1. การกลั่น                                                
  2. ความชื้น
  3. ความร้อน                                              
  4. การโน้มถ่วง
 43. ข้อใดกล่าวถึงแหล่งที่มาของกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นที่ไหลเวียนในมหาสมุทรของโลกได้ถูกต้อง
  1. เขตศูนย์สูตร เขตขั้วโลก
  2. เขตเทือกเขา เขตศูนย์สูตร
  3. เขตขั้วโลก เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่
  4. เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ เขตเทือกเขา
 44. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าทางทะเลมากที่สุด
  1. ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ          
  2. ที่ราบรอบทะเลสาบรูปแอก
  3. พื้นที่ชายฝั่งที่คลื่นลมสงบ                
  4. ชายฝั่งของฟีออร์ด
 45. หากนักเรียนต้องการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการทำสวนผลไม้เมืองร้อน นักเรียนควรไปยังภาคใด
  1. ภาคเหนือ                                              
  2. ภาคกลาง
  3. ภาคตะวันตก                                        
  4. ภาคตะวันออก
 46. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับลักษณะทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1. มีความแห้งแล้ง ไม่สามารถปลูกไม้ผลได้
  2. มีอากาศค่อนข้างเย็นทางตอนเหนือ จึงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาว
  3. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างมาก แต่ดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุ้มน้ำ การเพาะปลูกพืชจึงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
  4. อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกในช่วงปลายปี สามารถเพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมากได้ผลผลิตดี
 47. การศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟที่มีพลังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรดำเนินการในประเทศใดบ้าง
  1. อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์                        
  2. กัมพูชา อินโดนีเซีย
  3. ฟิลิปปินส์ ไทย                                    
  4. ไทย กัมพูชา
 48. การปะทุระเบิดของภูเขาไฟก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของอุทกภาคได้อย่างไร
  1. เถ้าถ่านที่ปกคลุมท้องฟ้าทำให้แสงแดดและความร้อนไม่สามารถส่องลงมาถึงผิวน้ำได้
  2. หินหนืดที่ไหลลงสู่ทะเลส่งผลให้ลักษณะชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง
  3. แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นใหญ่ซึ่งมีผลต่อแนวปะการัง
  4. แก๊สและควันที่พวยพุ่งจากการปะทุระเบิดทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์
 49. การป้องกันและแก้ไขพื้นที่จากอุทกภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการใด
  1. การปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ
  2. การกำหนดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิง
  3. การขุดลอกคูคลองทุกสาย เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  4. การช่วยกันสร้างพนังกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ของตน
 50. สาเหตุสำคัญของการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันคืออะไร
  1. ภาวะโลกร้อน                                      
  2. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
  3. การเกิดพายุหมุนเขตร้อน                  
  4. ปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผัน
 51. เพราะเหตุใดเมื่อพายุสงบแล้วจึงควรรอเวลาอีกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพายุ
  1. มักมีลมแรงและฝนตกหนักอีกเมื่อศูนย์กลางพายุพัดผ่าน
  2. วางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยจากซากปรักหักพัง
  3. ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  4. ระดับน้ำลดลงและความเร็วลมคงที่สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
 52. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศคืออะไร
  1. การปฏิวัติการเกษตร                          
  2. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
  3. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์                        
  4. การปฏิวัติการเมืองการปกครอง
 53. ข้อใดแสดงถึงภูมิปัญญาไทยในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงาน
  1. การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
  2. ความเชี่ยวชาญในการเจียระไนเพชรพลอยของช่างไทย
  3. การทำเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากชาติตะวันตก
  4. ความสำคัญของพลังงานจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติต่อภาคเศรษฐกิจของไทย
 54. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชนใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด
  1. กลุ่มรักษ์ไม้จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
  2. สมาคมคนรักสัตว์ป่านำสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์มาผสมพันธุ์ด้วยนวัตกรรมของตนเอง
  3. องค์กรพิทักษ์ป่าแห่งชาติต่อต้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
  4. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมของเรารับบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 55. ข้อใดเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของแม่น้ำ         
  1. ที่ราบลอนลาด                                    
  2. ทะเลสาบรูปแอก         
  3. เนินตะกอนรูปพัด                              
  4. ดินดอนสามเหลี่ยม
 56. ในแผนที่อากาศสมัยใหม่บริเวณที่มีสัญลักษณ์ L ปรากฏอยู่จะมีลักษณะอากาศอย่างไร
  1. เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ
  2. เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
  3. เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
  4. เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูง
 57. ป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไร
  1. เป็นแหล่งอาหาร
  2. เป็นแหล่งรายได้
  3. ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง
  4. ก่อให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์
 58. ข้อใดทำให้ระบบนิเวศของโลกขาดสมดุล         
  1. ภาวะโลกร้อน                                    
  2. การตัดไม้ทำลายป่า         
  3. การเกิดแก๊สเรือนกระจก                  
  4. การใช้ดินซ้ำซากและบ่อยครั้ง
 59. ท่านจะแนะนำกรมทรัพยากรน้ำให้แก้ไขวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรน้ำอย่างไร
  1. สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ
  2. จัดสร้างท่อส่งน้ำชลประทานเพิ่มเติม
  3. บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ
  4. ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ
 60. การควบคุมป้องกันมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 ครอบคลุมมลพิษในด้านใด         
  1. มลพิษทางน้ำ  
  2. ลพิษทางดิน         
  3. มลพิษทางเสียง    
  4. มลพิษทางอากาศ
 61. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมมีผลดีอย่างไร
  1. ประชาชนสามารถโต้แย้งผลการประเมินได้
  2. ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ
  3. ประชาชนได้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ
  4. ประชาชนได้รับทราบมาตรการแก้ไขหรือลดผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น
 62. ใครใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
  1. ชาวรัสเซียจับปลาสเตอร์เจียนเพื่อนำไข่มาทำคาเวียร์
  2. ชาวเบดูอินในคาบสมุทรอาหรับเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน
  3. ชาวสแกนดิเนเวียนำไม้สนมาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง
  4. ชาวอินเดียนพื้นเมืองในประเทศเปรูเพาะปลูกธัญพืชแบบยังชีพ
 63. รัฐสามารถดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
  1. จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม
  2. ออกกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  3. ผลิตนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
  4. จัดประชุมสัมมนาระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม
 64. ในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่งท่านจะปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงจะเหมาะสม
  1. ฝึกให้มีนิสัยประหยัด
  2. ถ่ายสารอันตรายใส่ภาชนะใหม่ที่ปิดมิดชิด
  3. ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้สาธารณะ
  4. ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วลงในถังขยะสำหรับมูลฝอยทั่วไป
 65. ข้อใดเป็นหินที่แปรมาจากหินชั้น
  1. หินสบู่                                                    
  2. หินปูน
  3. หินอ่อน                                                
  4. หินดินดาน
 66. ถ้าต้องการศึกษาทะเลทรายเขตอบอุ่น ควรไปที่ใด
  1. ทะเลทรายธาร์และทะเลทรายดาชต์-อี-คาร์วีในทวีปเอเชีย
  2. ทะเลทรายสะฮาราและทะเลทรายกาลาฮารีในทวีปแอฟริกา
  3. ทะเลทรายกิบสันและทะเลทรายซิมป์สันในทวีปออสเตรเลีย
  4. ทะเลทรายโมฮาวีและทะเลทรายเกรตซอลต์เลกในทวีปอเมริกาเหนือ
 67. หากต้องการทราบพิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียนของท่าน ควรใช้เครื่องมือใด         
  1. จีพีเอส                                                  
  2. อาร์เอส         
  3. จีไอเอส                                                
  4. แผนที่ประเทศไทย
 68. ข้อใดไม่ใช่ วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
  1. การเกิดแผ่นดินไหว                          
  2. ความตื้นเขินของแหล่งน้ำ         
  3. ความจำกัดของจำนวนที่ดิน            
  4. การประกาศเขตป่าเสื่อมโทรม
 69. การประชุมครั้งที่ 7 ของกลุ่มประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ประเทศโมร็อกโกเมื่อ พ.ศ. 2544 ได้เสนอประเด็นการแก้ปัญหาใดซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน         
  1. ฝนกรด                                                
  2. ภาวะโลกร้อน         
  3. ปรากฏการณ์เอลนีโญ                      
  4. ความหลากหลายทางชีวภาพ
 70. การที่ประเทศไทยกำหนดให้เลิกใช้สารซีเอฟชีในการผลิตสินค้า เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงใด         
  1. พิธีสารเกียวโต                                    
  2. อนุสัญญาไซเตส         
  3. อนุสัญญาบาเซิล                                
  4. พิธีสารมอนทรีออล
 71. ผู้ที่บุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดตามกฎหมายใด
  1. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
  2. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
  3. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
  4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 72. ข้อใดไม่ใช่ หลักการพื้นฐานที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  1. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม
  2. การตอบสนองต่อความเห็นหรือท่าทีของประชาชน
  3. การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนร่วมที่เหมาะสมและเป็นธรรม
  4. การประเมินผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชน
 73. UNEP ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องใด
  1. การป้องกันชั้นโอโซน
  2. ความหลากหลายทางชีวภาพ
  3. การควบคุมพืชป่าและสัตว์ป่า
  4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 74. การขึ้นทะเบียนมรดกโลกต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานใด
  1. UNICEF                                                              
  2. UNESCO
  3. UNCTAD                                            
  4. UNESCAP
 75. ในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศแบบภูเขาไฟอย่างไร         
  1. ทำนา                                                    
  2. ปลูกพืชไร่         
  3. ทำบ่อพลอย                                        
  4. นำหินภูเขาไฟมาย่อยเป็นวัสดุก่อสร้าง
 76. เหตุใดดินอินทรีย์จึงไม่ เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
  1. ระบายน้ำเร็ว เก็บน้ำไม่อยู่
  2. ขาดสารอาหารบางชนิดรุนแรง
  3. มีชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่าครึ่งเมตร
  4. เมื่อแห้งมักเกิดไฟป่าและยุบตัวในบางครั้ง
 77. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นเมริเดียน         
  1. ยาวเท่ากันทุกเส้น     
  2. สอบเข้าหากันที่ขั้วโลก         
  3. ยาวที่สุดบริเวณศูนย์สูตร    
  4. แบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกเท่าๆ กัน
 78. ใครใช้เครื่องมือหาข้อมูลภูมิคาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
  1. สมศรีใช้  anemometer วัดปริมาณน้ำฝนในหมู่บ้าน
  2. สมศักดิ์ใช้ barometer วัดอุณหภูมิภายในห้องเรียน
  3. สมชายใช้  stereoscope มองภาพสามมิติในรูปถ่ายทางอากาศ
  4. สมหญิงใช้  planimeter หาพื้นที่ของจังหวัดในแผนที่ 1 : 250,000
 79. ข้อใดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูล         
  1. แผนที่                                                    
  2. กล้องวัดระดับ         
  3. ภาพจากดาวเทียม                              
  4. เครื่องย่อขยายแผนที่
 80. พลังงานหมุนเวียนประเภทใดควรมีการพัฒนาในชนบทเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน         
  1. พลังงานไฟฟ้า                                    
  2. พลังงานชีวมวล         
  3. พลังงานแสงอาทิตย์                          
  4. พลังงานความร้อนใต้พิภพ
 81. การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
  1. การทำนาปี                                          
  2. การจุดบั้งไฟ
  3. การทำนาเกลือ                                      
  4. การแห่นางแมว
 82. การกระทำของใครส่งผลดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  1. แต้มเลี้ยงไก่บนบ่อปลา
  2. ตั้มทำไร่หมุนเวียนบนลาดเขา
  3. ต้อมช่วยเพื่อนบ้านสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยใกล้หมู่บ้าน
  4. ตุ้มใช้ทฤษฎีใหม่ในการจัดการพื้นที่ถือครองทางการเกษตร
 83. ข้อใดสอดคล้องกับหลักการ recycle
  1. การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก
  2. การเลือกตัดต้นไม้ในป่าปลูก
  3. การบำบัดน้ำเสียก่อนนำมาใช้
  4. การนำแกลบไปเป็นส่วนผสมในเชื้อเพลิงพลังงานสูง
 84. ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  1. การปลูกป่าชายเลน
  2. การสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ในพื้นที่แห้งแล้ง
  3. การนำกล่องนมที่ดื่มแล้วไปแปรรูปเป็นโต๊ะเก้าอี้
  4. การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างกว้างขวาง
Advertisements

3 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

3 responses to “:: ชุด 1::

 1. นภัสวรรณ

  ทำไมข้อหลังถึงไม่มีเฉลยคะ?

 2. saowalee

  ขอบพระคุณมากค่ะแต่ข้อหลังไม่มีคำเฉลยให้เลยค่ะไม่ทราบว่าต้องทำยังไงคะ

 3. fahbyun

  ขอบคุณนะคะ แต่อยากให้เฉยลหมดจังเลยยยย อิอิ ขอบคุณอีกครั้งคร่าาา

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s