วันสำคัญทางศาสนา

 1. ข้อใดหมายถึงมารยาท
  1. ความสงบสำรวม
  2. มนุษย์ทุกคนล้วนมีมารยาทดี
  3. การแสดงกิริยาวาจาตามอารมณ์ขณะนั้น
  4. กิริยาวาจาของบุคคลที่แสดงออกต่อบุคคลอื่น
  5. กิริยาวาจาที่แสดงต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 2. การยอมเสียสละความไม่พอใจส่วนตัวให้ผู้อืนทีอยู่ร่วมกันได้รับพอใจ หมายถึงข้อใด
  1. การอดกลั้น
  2. การเสแสร้ง
  3. การใช้มารยา
  4. การมีมรรยาท
  5. การเอาเปรียบ
 3. ข้อใดหมายถึงการมีมรรยาททางกาย
  1. อิสระเคี้ยวข้าวเสียงดัง
  2. ฉันทนาน้อมตัวลงขณะเดินผ่านผู้ใหญ่
  3. สมศักดิ์พ่นควันบุหรี่ใส่หน้าผู้มาติดต่องาน
  4. วิรัชชอบตะโกนท้าทายเพื่อนในที่ทำงานด้วยความสนิทสนม
  5. ชายกระโปรงของพรทิพย์เดินระผู้ที่นั่งอยู่ก่อน ขณะเดินไปนั่งเก้าอี้ของตนในโรงภาพยนต์
 4. การกระทำในข้อใดที่จัดว่าเป็นผู้มีมรรยาทในการติดต่อกับคนต่างศาสนา
  1. ชวนรับประทานอาหารร่วมกัน
  2. วิเคราะห์ความเชื่อของศาสนาอื่น
  3. ให้เกียรติแก่ศาสนิกชนทุกศาสนา
  4. ชักชวนให้มาเข้าร่วมศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา
  5. ยกย่องพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่เดินสายกลาง
 5. ขณะเดินผ่านปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา ควรปฏิบัติเช่นไร
  1. นั่งกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์
  2. ยืนไหว้ให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว
  3. เดินผ่านไปโดยไม่ต้องทำความเคารพ
  4. ไม่ต้องทำความเคารพ แต่ทำจิตให้เลื่อมใส
  5. นั่งลงกราบ แต่หากสถานที่ไม่สะดวกเพียงยกเมือไหว้ก็พอ
 6. เพราะเหตุใดเวลาฟังพระธรรมเทศนา จึงต้องประนมมือ
  1. เคารพในผู้แสดง
  2. เคารพในสถานที่
  3. เคารพในพระพุทธ
  4. เคารพในพระธรรม
  5. ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระสงฆ์
 7. ขณะพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง การกระทำในข้อใดที่ไม่ควรนำมาปฏิบัติ
  1. ยืนตรง
  2. วันทยหัตถ์
  3. กราบหรือไหว้
  4. ถอนสายบัวสำหรับสตรี
  5. ถวายคำนับแล้วโบกมือ
 8. การเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในงานที่นั่งเก้าอี้หรือยืนเฝ้าฯ การกระทำในข้อใดไม่ควรนำมาปฏิบัติ
  1. เมื่อเสด็จมาข้างหน้าให้ถวายคำนับ
  2. เดินเข้าไปใกล้พระองค์ แล้วถวายคำนับ
  3. ลุกขึ้นยืนหันไปทางพระองค์แล้วถวายคำนับ
  4. ถ้ามีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีต้องยืนจนจบเพลงแล้วจึงนั่งลง
  5. ถวายคำนับเมื่อท่านประทับยืนหน้า พระที่นั่งและเมื่อท่านประทับแล้วให้ถวายคำนับอีกครั้งแล้วจึงนั่งลง
 9. การเฝ้าทูลเกล้า ถวายของ การกระทำในข้อใดไม่ควรนำมาปฏิบัติ
  1. ถวายคำนับตามเพศ
  2. ถวายความเคารพโดยการยกมือไหว้
  3. เดินเข้าใกล้พอสมควรแล้วถวายความเคารพตามเพศ
  4. ทูลเกล้าฯ ถวายโดยยกมือทั้งสองประคองที่คอพาน และน้อมตัวเล็กน้อย
  5. ทูลเกล้าฯ ถวายของแล้วให้ถอยหลังครึ่งก้าว ถวายความเคารพตามเพศ
 10. การถวายบังคมต้องทำกี่ครั้ง
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
 11. การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ขณะท่านนั่งบนเก้าอี้ เด็กที่รับควรปฏิบัติเช่นไร
  1. คลานเข้าไปไหว้แล้วรับของ
  2. เดินเข่าเข้าไปกราบแล้วรับของ
  3. เดินเข้าไปใกล้ๆ แลวนั่งลงกราบ
  4. เดินเข้าไปใกล้ๆ รับของแล้วยกมือไหว้
  5. เดินเข้าไปใกล้ๆ ยกมือไหว้แล้วรับของ
 12. ขอใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมรรยาทต่อผู้ใหญ่
  1. การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ให้ยืนตรง ขาชิด เฉียงไปข้างใดข้างหนึ่ง มือแนบข้างลำตัว
  2. การเข้าพบผู้ใหญ่ หากผู้ใหญ่นั่งอยู่กับพื้นให้เดินเข้าไปใกล้นั่งพับเพียบและยกมือไหว้
  3. ก้าวยืนต่อหน้าผู้ให่ใหยินค้อมส่วนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปเล็กน้อย มือประสานกันข้างหน้า
  4. การเดินกับผู้ใหญ่เดินเยื้องไปทางซ้ายหลัง ผู้ใหญ่ห่างประมาณ 1-2 ฟุต อยู่ในอาการนอบน้อม
  5. การไหว้ผู้ใหญ่ใหยกมือประนมจรดส่วนล่างของใบหน้า ปลายนิ้วมือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก
 13. การกระทำในข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้มีมรรยาทดี
  1. จินตนาแต่งกายชุดดำ สุภาพเรียบร้อยเวลาไปงานศพ
  2. เวลาไปงานเลี้ยงแบบบุฟเฟต์ วีรยามักจะตักอาหารมาเผื่อผู้อื่นเสมอ
  3. ประไฟสสวมกางเกงยืนแลเสื้อยีดในวันสอบข้อเขียนเข้ามหาวิทยาลัย
  4. ขจรศักดิ์แต่งกายสุภาพเรียบร้อย คือ สวมเสื้อแขนยาวพับแขนผูกเนคไทมาทำงานทุกวัน
  5. ธีรศักดิ์เป็นคนคุยสนุก เพราะฉะนั้นเวลารับประทานอาหารจึงผูกขาดการสนทนาแต่เพียงผู้เดียว
 14. พิธีกรรมมีความหมายตรงกับข้อใด
  1. แบบแผน
  2. แบบอย่าง
  3. งานที่จัดขึ้นตามประเพณี
  4. ระเบียบปฏิบัติทีก่ำหนดขึ้นในศาสนา
  5. ระเบียบปฏิบัติที่คนรุ่นก่อนประพฤติมาก่อน
 15. ข้อใดมิใช่จุดประสงค์ของการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ร่วมพิธี
  2. เพื่อให้เกิดความงดงามในการปฏิบัติกิจทางศาสนา
  3. เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบพิธีกรรม
  4. เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และมีอานุภาพของพิธีกรรม
  5. เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธศาสนิกชน
 16. ข้อใดเป็นหมวดพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน
  1. กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธี ปกิณกพิธี
  2. มงคลพิธี อวมงคลพิธี อวมงคลพิธ ทานพิธี
  3. ไตรสรณคมน์ มงคลพิธี อวมงคลพิธี ทานพิธี
  4. ปกิณกพิธี พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีสังฆทาน
  5. พิธีทำบุญ พิธีเข้าถึงพระรัตนตรัย พิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 17. ข้อใดมิใช่ขั้นตอนที่เกี่ยวกับบุญพิธี
  1. อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร ถวายทาน
  2. อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม
  3. อาราธนาศีล จุดเทียนน้ำมนต์ ถวายเครื่องไทยทาน
  4. อาราธนาพระปริตร จุดเทียนน้ำมนต์ ถวายเครื่องไทยทาน
  5. อาราธนาพระปริตร จุดเทียนน้ำมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
 18. พิธีกรรมสำหรับการบำเพ็ญกุศลต่างๆ หมายถึงข้อใด
  1. พิธีบังสุกุล พิธีเจริญพระพุทธมนต์
  2. การทำสังฆทาน พิธีสวดมนต์ไหว้พระ
  3. การทำบุญวันเกิด การทำบุญสะเดาะเคราะห์
  4. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การรักษาอุโบสถศีล
  5. การบำเพ็ญกุศลร้อยวัน พิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 19. พิธีกรรมในข้อใดเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. บวชนาค
  2. ดูฤกษ์ยาม
  3. ทำขวัญนาค
  4. สะเดาะเคราะห์
  5. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 20. การบำเพ็ญบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่น การเวียนเทียน จัดเป็นพิธีกรรมหมวดใด
  1. หมวดบุญพิธี
  2. หมวดกุศลพิธี
  3. หมวดทานพิธี
  4. หมวดปกิณกพิธี
  5. หมวดพิธีวันสำคัญ
 21. งานบุญพิธีใดที่ไมีต้องตั้งบาตรน้ำมนต์ ไม่ต้องโยงสายสิญจน์กับพระพุทธรูป
  1. งานมงคลสมรส
  2. งานขึ้นบ้านใหม่
  3. งานทำบุญวันเกิด
  4. งานทำบุญ 100 วัน
  5. งานทำบุญฉลองตำแหน่ง
 22. การทำบุญถวายทานแก่พระสงฆ์โดยมิได้เจาะจงถวายแก่รูปใด เรียกว่าทานประเภทใด
  1. ปาฏิปุคคลิกทาน
  2. มตกาทาน
  3. ภัตตทาน
  4. สังฆทาน
  5. ถูกทุกข้อ
 23. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญสังฆทานว่าได้บุญมากกว่าทานอื่น
  1. มีสิ่งของเครื่องใช้มาก
  2. เป็นปัจจัยที่พระสงฆ์ต้องการ
  3. เพราะพร้อมทั้งคาวและหวาน
  4. เพราะได้ถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมด
  5. เป็นทานที่สืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนาาจริงๆ
 24. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการทำบุญในงานมงคล
  1. จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมทั้งภูษาโยง
  2. อาราธนาพระสงฆ์มาทำพิธีอย่างน้อย 6 รูป
  3. ควรอาราธนาพระสงฆ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  4. ถวายเครื่องไทยทานก่อนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
  5. หลังจากเจ้าภาพจุดเทียนธูป พิธีกรอารธนาพระปริตร
 25. ข้อต่อไปนี้เป็นจุดประสงค์ของการจัดพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ยกเว้นข้อใด
  1. เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
  2. ป้องกันการเสื่อมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
  3. เพื่อระดมเงินบริจาคมาใช้ในศาสนกิจต่างๆ
  4. เพื่อดำรงแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน
  5. เพือเตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
 26. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้อใดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ
  1. วันมาฆบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันเข้าพรรษา
  2. วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
  3. วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันอัฏฐมีบูชา
  4. วันออกพรรษา วันลอยกระทง วันวิสาขบูชา
  5. วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง
 27. ความสำคัญของเหตุการณ์ในวันวิสาขบูชาเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
  1. เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรง
  2. เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธเจ้า
  3. เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยทั้งสามดวง
  4. เกี่ยวกับพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เป็นผู้นำในการปฏิบัติ
  5. เป็นเหตุการณ์ที่เกิดบริษัทสี่ คือ พระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุณีสงฆ์ อุบาสถ อุบาสิกาครบบริบรูณ์
 28. พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในกิจกรรมใดมากที่สุด ในวันมาฆบูชาจึงจะสอดคล้องกับเหตุการณ์
  1. ถือศีลอุโบสถ
  2. ทำบุญตักบาตร
  3. ทำการเวียนเที่ยน
  4. ฟังพระธรรมเทศนา
  5. ทำความสะอาดบริเวณวัด
 29. พิธีวิสาขบูชาได้รับการฟื้นฟูขึ้นในรัชสมัยใดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
  1. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  2. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
  5. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 30. การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้าทรงกับวันในข้อใด
  1. 15 ค่ำ เดือน 2
  2. 15 ค่ำ เดือน 3
  3. 15 ค่ำ เดือน 6
  4. 15 ค่ำ เดือน 8
  5. 15 ค่ำ เดือน 11
 31. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
  1. ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
  2. ปฐมเทศนา ปฐมอริยสาวก
  3. พระรัตนตรัย จาตุรงคสันนิบาต
  4. จาตุรงคสันนิบาต โอวาทปาฏิโมกข์
  5. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โอวาทปาติโมกข์
 32. เหตุการณ์ใดในวันอาสาฬหบูชา ที่ถือได้ว่าเป็นพระพุทธศาสนาโดยสมบรูณ์
  1. เกิดพระอริยสงฆ์สาวก อันเป็นรัตนดวงที่สาม
  2. พระพุทธเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่เหล่าปัญจวัคคีย์
  3. พระสงฆ์จำนวน 1250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
  4. พระพุทธเจ้าโปรดแสดงโอวาท 3 อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
  5. เจ้าชายสิทธัตถะทรงตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เอง
 33. ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กับวันเข้าพรรษา
  1. การถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน
  2. กุลบุตรอุปสมบทตามประเพณีและศรัทธา
  3. พระภิกษุสงฆ์ต้องศึกษาและปฏิบัติธรรม 3 เดือน
  4. พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์หลังแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา
  5. อยู่ในช่วงฤดูฝนหากพระภิกษุสงฆ์จาริกแสดงธรรมอาจเหยียบย่ำต้นข้าวของชาวนาเสียหาย
 34. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษาที่แตกต่างจากวันสำคัญอื่นๆ
  1. การรับอุโบสถศีล
  2. การทำบุญตักบาตร
  3. การถวายผ้าอาบน้ำฝน
  4. การฟังพระธรรมเทศนา
  5. การถวายดอกไม้ ธูปเทียน
 35. ตักบาตรเทโวโรหณะ กระทำเมื่อใด
  1. วันอัฏฐมีบูชา
  2. หลังวันเข้าพรรษา
  3. ก่อนวันเข้าพรรษา
  4. ก่อนวันออกพรรษา
  5. หลังวันออกพรรษา
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s