:: ชุดที่ ๓ ::

 1. ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นความหมายของอะไร
  1. พหุสังคม
  2. ลักษณะสังคม
  3. โครงสร้างสังคม
  4. ส่วนประกอบสังคม
 2. พ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกเกี่ยวข้องกับสถาบันใด
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันการศึกษา
  3. สถาบันครอบครัว
  4. สถาบันทางเศรษฐกิจ
 3. กลุ่มสังคมมีลักษณะอย่างไร
  1. มีการกระทำระหว่างกัน
  2. มีวัตถุประสงค์สำคัญต่างกัน
  3.  สมาชิกในกลุ่มมีสถานภาพเดียวกัน
  4.  มีความผูกพันแบบเป็นทางการเท่านั้น
 4. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์และค่านิยมของสถาบันการศึกษา
  1. สีประจำโรงเรียน
  2. ความประพฤติของนักเรียน
  3. แบบแผนการเรียนการสอน
  4. แบบแผนการจัดระบบการศึกษา
 5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสถาบันสังคม
  1. มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
  2. มีการรวมกลุ่มของคนในสังคม
  3. ไม่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
  4. มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกิจกรรม
 6. “ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ค้าม้าค้า” ข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสถาบันใด
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันการศึกษา
  3. สถาบันครอบครัว
  4. สถาบันทางเศรษฐกิจ
 7. ข้อใดเป็นกลุ่มสังคม
  1. กลุ่มคนที่เดินข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย
  2. กลุ่มคนที่เป็นสมาชิกชมรมลูกเสือชาวบ้าน
  3. กลุ่มคนที่นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร
  4. กลุ่มคนที่รอรถโดยสารอยู่ที่ป้ายรถประจำทาง
 8. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับสถาบันสังคมได้ถูกต้องที่สุด
  1. สถาบันสังคมมีลักษณะเป็นรูปธรรม
  2. สถาบันสังคมประกอบด้วยกลุ่มบุคคลเดียวกันเท่านั้น
  3. สถาบันสังคมเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงได้ยาก
  4. สถาบันสังคมเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกในสถาบันนั้น
 9. สถาบันครอบครัวมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร
  1. สร้างสมาชิกใหม่แก่สังคม
  2. ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม
  3. เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่สมาชิกของสังคม
  4. ถูกทุกข้อ
 10. สถาบันสังคมใดมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันเศรษฐกิจ
  3. สถาบันการศึกษา
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 11. นายอนุชาเป็นพ่อค้ารับซื้อสินค้าการเกษตรไปขายให้แก่คนที่อาศัยอยู่ในเมือง กรณีนี้แสดงว่านายอนุชาทำหน้าที่ของสมาชิกในสถาบันใด
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันเศรษฐกิจ
  3. สถาบันการศึกษา
  4. สถาบันครอบครัว
 12. เมื่อเดชาได้ยินเสียงเพลงชาติ เขาจะยืนตรงทุกครั้ง กรณีนี้เดชากำลังปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสถาบันใด
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันเศรษฐกิจ
  3. สถาบันครอบครัว
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 13. สถาบันแรกของสมาชิกสังคมทุกคนคือสถาบันใด
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันการศึกษา
  3. สถาบันครอบครัว
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 14. เหตุใดจึงต้องมีการจัดระเบียบสังคม
  1. เพื่อให้สังคมเกิดความสวยงาม
  2.  เพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย
  3. เพื่อที่จะแยกประเภทของสังคมได้ง่าย
  4. ไม่มีข้อใดถูก
 15. การแสดงความกตัญญูรู้คุณแก่บุพการี จัดเป็นบรรทัดฐานทางสังคมข้อใด
  1. จารีต
  2. กฎหมาย
  3. วิถีชาวบ้าน
  4. บรรทัดฐาน
 16. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมไทย
  1. ไปลามาไหว้
  2. ยิ้มทักทายครู
  3. จับมือทักทายญาติผู้ใหญ่
  4. ถูกทุกข้อ
 17. การกระทำของบุคคลใดต่อไปนี้จัดเป็นวิถีชาวบ้าน
  1. มาลีเข้าพิธีแต่งงานกับมานะ
  2. วีนาไปเสียภาษีอากรตามกำหนด
  3. สมศักดิ์รับประทานอาหารด้วยช้อน
  4. วิภาข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายทุกครั้ง
 18. สมหมายขับรถฝ่าไฟแดงจึงถูกปรับไป 200 บาท จัดเป็นบรรทัดฐานทางสังคมข้อใด
  1. จารีต
  2. กฎหมาย
  3. สถานภาพ
  4. วิถีชาวบ้าน
 19. การละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใดที่จะได้รับโทษรุนแรงน้อยที่สุด
  1. จารีต
  2. กฎหมาย
  3. วิถีชาวบ้าน
  4. กฎศีลธรรม
 20. สถานภาพใดเป็นได้ทั้งสถานภาพโดยกำเนิดและสถานภาพที่ได้มาจากความสามารถ
  1. สามี
  2. สัญชาติ
  3. นักเรียน
  4. นักธุรกิจ
 21. ข้อใดเป็นสถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถ
  1. สมชายมีเชื้อชาติไทย
  2. สมศรีเกิดมาเป็นเพศหญิง
  3. สมคิดเป็นญาติกับสมชาย
  4. สมบัติเป็นผู้จัดการบริษัทรถยนต์
 22. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคม
  1. การติฉินนินทา
  2. การลงโทษทางกฎหมาย
  3. การให้ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำความดี
  4. ถูกทุกข้อ
 23. กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  1. สถาบันสังคม
  2. ช่วงชั้นทางสังคม
  3. บรรทัดฐานทางสังคม
  4. การควบคุมทางสังคม
 24. การฝ่าฝืนบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใดจะต้องถูกรับโทษตามที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
  1. จารีต
  2. กฎหมาย
  3. วิถีประชา
  4. กฎศีลธรรม
 25. การเรียนรู้งานประดิษฐ์จากครูภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นการขัดเกลาทางสังคมด้วยวิธีการใด
  1. การขัดเกลาทางตรง
  2. การขัดเกลาทางอ้อม
  3. การขัดเกลาขั้นปฐมภูมิ
  4. การขัดเกลาขั้นทุติยภูมิ
 26. เพราะอะไรจึงต้องมีการขัดเกลาทางสังคม
  1. คนทุกคนเกิดมาเป็นคนดี
  2. คนทุกคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
  3. คนสามารถใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังได้
  4. เมื่อคนเกิดมายังไม่รู้ว่าอะไรถูกหรือผิด
 27. ข้อใดเป็นการขัดเกลาขั้นปฐมภูมิ
  1.  พ่อสอนลูก
  2. ครูสอนลูกศิษย์
  3. หัวหน้างานสอนงานลูกน้อง
  4. การมีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อน
 28. ข้อใดเป็นการขัดเกลาทางอ้อม
  1. แม่สอนลูกทำอาหาร
  2. ครูสอนวิชาสังคมศึกษาแก่นักเรียน
  3. เด็กได้ยินแม่พูดคำหยาบจึงพูดตาม
  4. เพื่อน ๆ ช่วยกันสอนการบ้านเพื่อนคนที่ยังไม่เข้าใจบทเรียน
 29. ประเพณีบุญบั้งไฟเกี่ยวข้องกับสังคมใด
  1. สังคมเกษตรกรรม
  2. สังคมที่มีการแบ่งชนชั้น
  3. สังคมที่มีค่านิยมทางสังคมร่วมกัน
  4. สังคมที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นวิถีชีวิตร่วมกัน
 30. สถาบันใดที่มีการฝึกทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้พร้อมที่จะทำงาน
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันการศึกษา
  3. สถาบันครอบครัว
  4. สถาบันทางเศรษฐกิจ
 31. สังคมไทยมีลักษณะตามข้อใด
  1. เป็นสังคมอุตสาหกรรม
  2.  คนส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนา
  3.  มีการแบ่งชนชั้นอย่างเข้มงวด
  4.  มีโครงสร้างสังคมแบบหลวม ๆ
 32. สมาชิกในสถาบันเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  1. อุตสาหกรรม
  2. เกษตรกรรม
  3. เทคโนโลยีสมัยใหม่
  4. ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน
 33. ศาสนาใดเกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนาของไทยมากที่สุด
  1. คริสต์ศาสนา
  2. ศาสนาอิสลาม
  3. พระพุทธศาสนา
  4. ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู
 34.  เพราะอะไรอุตสาหกรรมของไทยส่วนใหญ่จึงเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  1. ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
  2. คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร
  3. ไม่มีทุนมากพอที่จะดำเนินการอุตสาหกรรมในรูปแบบอื่น
  4. ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากพอที่จะทำอุตสาหกรรมในรูปแบบอื่น
 35. สถาบันใดมีความสำคัญต่อสังคมมากที่สุด
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันการศึกษา
  3.  สถาบันครอบครัว
  4. สถาบันทางเศรษฐกิจ
 36. ข้อใดเป็นลักษณะของสถาบันการเมืองการปกครองไทย
  1. ปกครองในระบอบเผด็จการ
  2.  ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
  3. ประชาชนถูกจำกัดการมีส่วนร่วมทางการเมือง
  4. ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 37. อะไรเป็นปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  1. สงคราม
  2. การเผยแผ่ศาสนา
  3. การค้าขายกับต่างประเทศ
  4. การเพิ่มและลดลงของประชากร
 38. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
  1. การเกิดภัยพิบัติ
  2. การเกิดโรคระบาด
  3. การเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
  4. ถูกทุกข้อ
 39. ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมที่มีลักษณะประชากรอย่างไร
  1. เป็นสังคมของเด็ก
  2. เป็นสังคมผู้สูงอายุ
  3. เป็นสังคมคนหนุ่มสาว
  4. เป็นสังคมคนวัยแรงงาน
 40. การเปลี่ยนแปลงสภาพจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลอย่างไร
  1. วิถีชีวิตเปลี่ยนไป
  2. ขาดระเบียบกฎเกณฑ์
  3. ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
  4. ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่พอเพียง
 41. อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของมนุษย์
  1. การมีค่านิยมร่วมกัน
  2. การอยู่รวมกันเป็นสังคม
  3. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
  4. การปรับตัวเพื่อสนองความต้องการ
 42. ข้อใดเป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
  1. การเพิ่มจำนวนประชากร
  2. การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ
  3. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
  4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
 43. ข้อใดเป็นปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  1. สงคราม
  2. การเผยแผ่ศาสนา
  3. การค้าขายกับต่างประเทศ
  4. การเพิ่มและลดลงของประชากร
 44. ปัจจัยใดที่เป็นสาเหตุให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
  1. ความก้าวหน้าทางการแพทย์
  2. ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ
  3. ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม
  4. ไม่มีข้อใดถูก
 45. เมื่อสังคมต้องประสบกับปัญหาการว่างงานควรแก้ไขอย่างไร
  1. วางแผนครอบครัว
  2. อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  3. ให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า
  4. รอเวลาให้เศรษฐกิจดีขึ้นปัญหาก็จะหมดไป
 46. สิ่งใดที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนจากแบบพอยังชีพไปเป็นการผลิตเพื่อการตลาด
  1. สนธิสัญญาเบาว์ริง
  2. สนธิสัญญาโตเกียว
  3. สนธิสัญญาเบอร์นีย์
  4. สนธิสัญญาแวร์ซายส์
 47. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 บทบาทของพระมหากษัตริย์ทรงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
  1.  เป็นเสมือนเทวราชา
  2. เป็นเสมือนเจ้าชีวิตของประชาชน
  3. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชน
  4. ทรงเป็นผู้บริหารประเทศด้วยพระองค์เอง
 48. ข้อใดเป็นค่านิยมที่มีความสำคัญต่อการมีชีวิตของมนุษย์
  1. การยึดถือว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว
  2. เกณฑ์ที่ระบุว่าควรประพฤติอย่างไร
  3. การประกอบความดีตามสภาพแวดล้อม
  4. ความเห็นเกี่ยวกับชีวิตและความประพฤติ
 49. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  1. พระสงฆ์ไม่ได้สอนหนังสือชาวบ้าน
  2. ชาวนาเปลี่ยนอาชีพเป็นกรรมกร
  3. แม่บ้านนิยมใช้เครื่องซักผ้ากันมากขึ้น
  4. ชาวสวนค้นพบวิธีการปลูกพืชแบบใหม่
 50. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
  1. สิ่งแวดล้อมทางสังคม
  2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  3. ความไม่เป็นระเบียบของสังคม
  4. ถูกทุกข้อ
 51. กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย เป็นปัญหาสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งใด
  1. การขาดการศึกษา
  2. การขาดระเบียบทางสังคม
  3. การเอาเปรียบกันทางสังคม
  4. การขาดความร่วมมือกันในสังคม
 52. ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผู้ปกครองจำนวนมากไม่มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือ จัดเป็นปัญหาสังคมที่สาเหตุมาจากปัจจัยใด
  1. สิ่งแวดล้อมทางสังคม
  2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  3. ความไม่เป็นระเบียบของสังคม
  4. ความเอารัดเอาเปรียบกันทางสังคม
 53. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ขององค์กรทางสังคมเรียกว่าอะไร
  1. บรรทัดฐานทางสังคม
  2. ความสัมพันธ์ทางสังคม
  3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  4. ความเป็นระเบียบทางสังคม
 54. ปัญหาทารกในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร
  1. คงที่
  2. ลดลง
  3. เพิ่มขึ้น
  4. เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 55. เมื่อ พ.ศ. 2547 เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับสูงเพราะเหตุใด
  1. ขาดทุนทรัพย์
  2. ขาดแคลนโรงเรียน
  3. ขาดถิ่นที่อยู่ที่ถาวร
  4. ระบบการศึกษายังไม่ได้มาตรฐาน
 56. ปัญหาที่พบมากของคนวัยทำงานคืออะไร
  1. ติดอบายมุข
  2. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
  3. ขาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
  4. ถูกทุกข้อ
 57. อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนในเมืองขาดแคลนที่อยู่อาศัย
  1. ขาดการวางผังเมืองที่ดี
  2. คนไทยไม่ชอบอยู่ตึกสูง ๆ
  3. ที่ดินในเมืองหายากและมีราคาแพง
  4. ประชากรในเมืองลดลงอย่างรวดเร็ว
 58. ประเทศไทยใช้อะไรเป็นกรอบในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  4. พระราชบัญญัติการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 59. “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับใดมากที่สุด
  1. ฉบับที่ 4
  2. ฉบับที่ 6
  3. ฉบับที่ 8
  4. ฉบับที่ 10
 60. แผนพัฒนาฯ ฉบับใดที่เปลี่ยนจากการเน้นเศรษฐกิจมาเป็นการเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
  1. ฉบับที่ 6
  2. ฉบับที่ 7
  3. ฉบับที่ 8
  4. ฉบับที่ 9

Leave a comment

Filed under :: หน้าที่พลเมือง ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s