ธรรมเป็นโลกบาล ๒

 1. ธรรมอะไร ควบคุมชาวโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข
  1. ขันติ – โสรัจจะ
  2. หิริ – โอตตัปปะ
  3. สติ – สัมปชัญญะ
  4. กตัญญูกตเวที
 2. ธรรมในข้อใดเรียกว่าเทวธรรม?
  1. หิริโอตตัปปะ
  2. สติสัมปชัญญะ
  3. บุพพการีกตัญญูกตเวที
  4. ขันติโสรัจจะ
 3. ข้อใด เรียกว่าเทวธรรม ?
  1. สติ สัมปชัญญะ
  2. ขันติ โสรัจจะ
  3. หิริ โอตตัปปะ
  4. กตัญญู กตเวที
 4. ผู้มีเทวธรรม มีลักษณะอย่างไร ?
  1. ไม่ทำชั่วในที่ลับ
  2. ไม่ทำชั่วในที่แจ้ง
  3. ไม่ทำชั่ว ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง
  4. ไม่ทำชั่ว เพราะกลัวถูกประณาม
 5.  จะใช้ธรรมข้อใดคุ้มครองโลกให้สงบเรียบร้อย?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. ขันติโสรัจจะ
  3. บุพพการีกตัญญูกตเวที
  4. หิริโอตตัปปะ
 6. ข้อใด เป็นลักษณะของโอตตัปปะ ?
  1. ละอายความชั่ว
  2. กลัวถูกลงโทษ
  3. ละอายตนเอง
  4. กลัวผลของความชั่ว
 7. ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพราะขาดคุณธรรมข้อใด?
  1. หิริโอตตัปปะ
  2. ขันติโสรัจจะ
  3. สติสัมปชัญญะ
  4. ถูกทุกข้อ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s