:: ชุดที่ 8 ::

 1. การทำลายล้าง การสร้างและคุ้มครองโลกกับจักรวาลเป็นบทบาทของเทพองค์ใดในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
  1. พระพรหม
  2. พระศิวะ
  3. พระนารายณ์
  4. พระตรีมูรติ
 2. ข้อใดไม่ตรงกับปรมาตมัน
  1. พรหมัน
  2. โมกษะ
  3. ชีวาตมัน
  4. วิญญาณสากล
 3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน ตามความเชื่อของชาวมุสลิม
  1. เป็นคัมภีร์สุดท้ายและสูงสุด
  2. เป็นคัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุด
  3. เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้
  4. เป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงประทานให้นบีก่อนหน้านบีมูฮัมหมัด
 4. ข้อความใดเกี่ยวกับนิกายในศาสนาอิสลามถูกต้องที่สุด
  1. นิกายซุนนี่มีอบูบักร์เป็นคอลีฟะห์คนแรก
  2. นิกายวาฮะบีเกิดขึ้นพร้อมๆ กับนิกายชีอะฮ์
  3. นิกายชีีอะฮ์ถือว่าคอลีฟะหืต้องมาจากการเลือกตั้ง
  4. ทุกนิกายแตกต่างกันเฉพาะผู้ก่อตั้งนิกายเท่านั้น
 5. คำสอนของพระเยซูไม่เน้นเรื่องใด
  1. การทำพิธีกรรมบูชาพระเจ้า
  2. จริยธรรมในการดำเินินชีวิต
  3. ความรักในพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
  4. การเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน
 6. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับศาสนาคริสต์
  1. นิกายออโธดอกซ์เป็นนิกายเก่าแกที่สุด
  2. นิกายโรมันคาทอลิกอนุญาตให้พระชั้นผู้น้อยแต่งงานได้
  3. นิกายโปรแตสแตนท์เชื่อว่าทุกคนสามารถติดต่อกับพระเจ้าโดยตรงได้
  4. นิกายโรมันคาทอลิก ออร์ทอดอกซ์ และโปรแตสแตนท์ต่างก็เคารพยกย่องมารดาพระเยซูว่าเป็นแม่พระ
 7. พระพุทธศาสนาต่างกับวิทยาศาสตร์ในด้านใด
  1. การเน้นหลักเหตุผล
  2. การมุ่งประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติ
  3. ความเชื่อในกฏเกณฑ์แห่งธรรมชาติ
  4. ความเชื่อมั่นในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์
 8. อริยสัจ 4 เป็นพื้นฐานของหลักธรรมทั้งหลายเพราะเหตุใด
  1. เป็นหลักแสดงถึงกฏแห่งกรรม
  2. เป็นหลักแสดงถึงการแก้ปัญหาชีวิต
  3. เป็นหลักแสดงถึงการแสวงหาความจริง
  4. เป็นหลักแสดงถึงความเป็นเหตุและผล
 9. คำว่า สังขาร ในขันธ์ 5 หมายถึงข้อใด
  1. ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย
  2. การกำหนดรู้เพื่อแยกแยะกายและจิต
  3. ประสาทสัมผัสต่างๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
  4. แรงจูงใจที่ผลักดันให้มนุษย์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 10. จิตฺตํ ทนฺติ สุขาวหํ จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ พุทธศาสนสุภาษิตบทนี้กล่าวถึงการฝึกจิตเพื่ออะไร
  1. ฝึกให้มีสติควบคุมจิต
  2. ฝึกให้สามารถปฏิบัติตามศีล 8
  3. ฝึกให้อดทนต่อความผิดหวัง
  4. ฝึกให้จิตใจอ่อนโยน
 11. จุดเริ่มต้นของการถวายผ้าจีวรแก่พระสงฆ์เกิดจากการปฏิบัติของผู้ใด
  1. หมอชีวกโกมารภัจจ์
  2. พระกีสาโคตมีเถรี
  3. พระนางมัลลิกา
  4. พระยามิลินท์
 12. ข้อใดเป็นกุศลพิธี
  1. การเวียนเทียน
  2. การทำึบุญวันเกิด
  3. การทำบุญอัฐิ
  4. การทอดกฐิน
 13. วันอัฏฐมีบูชา มีสาระสำคัญให้ชาวพุทธพึงยึดถือหลักธรรมที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องใด
  1. การทำบุญ
  2. การเจริญภาวนา
  3. การอยู่ร่วมกัน
  4. ความไม่ประมาท
 14. พระธรรมวินัยที่รวบรวมไว้ก่อนการสังคายนาครั้งที่ 5 ใช้วิธีการใด
  1. มุขปาฐะ
  2. จารึกในใบลาน
  3. พระสงฆ์ประชุมกันแต่งเป็นร้อยกรอง
  4. พระสาวกประมวลหลักคำสอนเป็นหมวดหมู่
 15. วิธีคิดแบบโยนิโสนมสิการ ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. เป็นความคิดเพื่อกำจัดอวิชชาและตัณหา
  2. เป็นความคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างทฤษฏีสากล
  3. เป็นพัฒนาการตามธรรมชาติที่เกิดจากการทำสมาธิ
  4. เป็นความคิดที่เกิดจากการได้รับคำแนะนำสั่งสอนแล้ว
 16. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
  1. ให้บิดามารดาได้รับส่วนบุญส่วนกุศล
  2. ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติธรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง
  3. รู้จักสำรวมกาย วาจา ใจ เพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญา
  4. ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไป
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s