:: o-net ชุด 3 ::

 1. การกระทำของบุคคลใดที่แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจอันดีต่อศาสนาอื่น ๆ ดีที่สุด
  1. ตองไม่คิดมุ่งร้ายต่อบุคคลอื่น
  2. ธานีไม่เคยพูดจาหรือทำกิริยาดูถูกศาสนาอื่น
  3. นิดมักหาเวลาว่างเข้าร่วมทำกิจกรรมของศาสนา ต่าง ๆ
  4. บัวศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ เพื่อหา ข้อดีและข้อด้อย
 2. ศาสนามีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร
  1. เป็นที่พึ่งทางใจ
  2. แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม
  3. สร้างความกลมเกลียวในสังคม
  4. เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
 3. พิธีกรรมใดของคริสต์ศาสนาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เลือดเนื้อของชาวคริสต์กับเลือดเนื้อของพระเยซูคริสต์ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  1. พิธีศีลสมรส
  2. พิธีศีลล้างบาป
  3. พิธีศีลบรรพชา
  4. พิธีศีลมหาสนิท
 4. ข้อใดคือความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรแตสแตนท์
  1. นิกายโรมันคาทอลิกเชื่อศีลกำลัง แต่นิกายโปร แตสแตนท์ไม่เชื่อ
  2. นิกายโรมันคาทอลิกเชื่อศีลแก้บาป แต่นิกายโปร แตสแตนท์ไม่เชื่อ
  3. นิกายโรมันคาทอลิกนับถือพระแม่มารีย์ แต่นิกาย โปรเตสแตนต์ไม่นับถือ
  4. นิกายโรมันคาทอลิกนับถือสันตะปาปาเป็น ตัวแทนของพระเจ้า แต่นิกายโปรเตสแตนต์ไม่นับถือ
 5. ธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึงสิ่งใด
  1. ทิศ 6
  2. อริยสัจ 4
  3. พุทธคุณ 9
  4. มรรคมีองค์ 8
 6. หลักการใดไม่ใช่หลักการของพระพุทธศาสนา
  1. หลักกฎแห่งกรรม
  2. หลักความเป็นกฎธรรมชาติ
  3. หลักความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  4. หลักของความเป็นเหตุเป็นผล
 7. วิธีการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ตามหลักการของพระพุทธเจ้าหมายถึงข้อใด
  1. มนุษย์จะต้องมีอิสรภาพที่จะกระทำสิ่งใดก็ได้
  2. มนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้พึ่งตนเองได้
  3. มนุษย์ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ต้องอาศัยผู้อื่น
  4. มนุษย์ไม่สามารถหลุดพ้นจากการบันดาลของ เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
 8. หลักปฏิบัติข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าศาสนาอิสลามสอนให้มุสลิมมีความเสียสละและรู้จักสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยกว่า
  1. การทำสุหนัต
  2. การละหมาด
  3. การจ่ายซะกาต
  4. การบำเพ็ญฮัจญ์
 9. ความขัดแย้งทางศาสนาเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
  1. คำสอนของแต่ละศาสนาแตกต่างกัน
  2. ผู้ที่นับถือศาสนาไม่ยอมรับศาสนาอื่น
  3. รูปเคารพของแต่ละศาสนาแตกต่างกัน
  4. พิธีกรรมของแต่ละศาสนามีวิธีการที่แตกต่างกัน
 10. ความเมตตาตามคำสอนของพระพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไร
  1. ไม่โกรธ แม้จะถูกด่าว่าอย่างเสียหาย
  2. ช่วยคนชราข้ามถนนทั้งที่กำลังรีบไปทำงาน
  3. เห็นใจว่าเพื่อมนุษย์ต่างก็มีชีวิตที่แตกต่างกันไป
  4. บริจาคเงินเข้ากองทุนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ ยากไร้
 11. คำสอนเรื่อง” อาณาจักรของพระเจ้า” ในคริสต์ ศาสนาสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีใด
  1. ด้วยการแสดงความรัก
  2. ด้วยการแสดงความกตัญญู
  3. ด้วยการมีศรัทธาอย่างมั่นคง
  4. ด้วยการมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
 12. หลักคำสอนเรื่องใดที่เป็นทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสอนมากเป็นพิเศษ
  1. อริยสัจ 4
  2. อิทัปปัจจยตา
  3. กฎแห่งกรรม
  4. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
 13. ศรัทธาในพระพุทธศาสนาหมายถึงข้อใด
  1. ความเชื่อ
  2. ความมั่นใจ
  3. ความเลื่อมใส
  4. ความเชื่อมั่นด้วยเหตุผล
 14. การแก้ปัญหาตามหลักของอริยสัจ 4 สอนให้ แก้ปัญหาอย่างไร
  1. แก้ที่สาเหตุ
  2. แก้ที่ตัวปัญหา
  3. แก้ที่ตัวบุคคล
  4. แก้ที่สภาพแวดล้อม
 15. สถานการณ์ใดที่ควรนำทางสายกลางมาปฏิบัติมากที่สุด
  1. น้ำขึ้นให้รีบตัก
  2. เข็นครกขึ้นภูเขา
  3. เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง
  4. ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
 16. อปายโกศลหมายถึงข้อใด
  1. รู้ความเสื่อม
  2. รู้ความเจริญ
  3. รู้วิธีการละเหตุของความเสื่อม
  4. รู้วิธีการสร้างเหตุของความเจริญ
 17. ประเทศใดไม่อยู่ในดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป
  1. ภูฏาน
  2. เนปาล
  3. อินเดีย
  4. อัฟกานิสถาน
 18. บุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนทำให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นมาจนถึงปัจจุบันนี้คือใคร
  1. พระสงฆ์
  2. พุทธบริษัท 4
  3. ชาวพุทธตัวอย่าง
  4. พุทธสาวก พุทธสาวิกา
 19. ตาแม้นพูดว่า “กรรมของไอ้จุก” แสดงว่าตาแม้นมีศรัทธาแบบใด
  1. กัมมสัทธา
  2. วิปากสัทธา
  3. ตถาคตโพธิสัทธา
  4. กัมมัสสกตาสัทธา
 20. แคว้นมคธซึ่งเป็นแคว้นที่มีอำนาจสูงสุดในสมัยพุทธกาล ตั้งอยู่บริเวณใดในประเทศอินเดียปัจจุบัน
  1. ลุ่มแม่น้ำสินธุ
  2. ลุ่มแม่น้ำคงคา
  3. ตอนใต้ของประเทศเนปาล
  4. รัฐไมซอร์ ทางใต้ของประเทศอินเดีย
 21. เจ้าลัทธิคนใดที่มีความเห็นว่าการทรมานกายด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ลำบาก เป็นทางหลุดพ้นจากความทุกข์
  1. ปูรณกัสสปะ
  2. มักขลิโคศาล
  3. นิครนถ์ นาถบุตร
  4. สัญชัยเวลัฏฐบุตร
 22. พุทธพจน์ข้อใดที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาการแบ่งชนชั้นของสังคมอินเดียในสมัยพุทธกาล
  1. ให้ปฏิบัติไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป
  2. บุคคลมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
  3. รรณะทั้งหลายไม่มีตัวตน ไม่มีรูปแบบ
  4. คนเราจะดีหรืจะชั่วขึ้นอยู่กับการกระทำไม่ใช่ขึ้น อยู่กับชาติตระกูล
 23. พราะเหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงเรียกพระพุทธเจ้าอีกชื่อหนึ่งว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  1. ตรัสรู้อริยสัจ 4
  2. ทรงเป็นศาสดาเอกของโลก
  3. ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ
  4. หลังจากตรัสรู้แล้วได้นำสิ่งที่ตรัสรู้มาสั่งสอน ประชาชน
 24. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “พุทธจริยา” ได้ถูกต้อง
  1. สิ่งที่ชาวพุทธต้องปฏิบัติ
  2. พระคุณของพระพุทธเจ้า
  3. สิ่งที่ประพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ
  4. พระจริยวัตรของพระพุทธเจ้า
 25. นักเรียนควรปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
  1. ศึกษาพระพุทธศาสนา
  2. ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  3. ทำบุญตักบาตรตอนเช้าทุกวัน
  4. ช่วยประดิษฐานพระพุทธศาสนา
 26. สถานที่ใดเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
  1. ปาวาลเจดีย์
  2. สาลวโนทยาน
  3. สวนลุมพินีวัน
  4. มกุฏพันธนเจดีย์
 27. เหตุการณ์ใดเกี่ยวข้องกับการตรัสเรื่อง เวสสันดรชาดกของพระพุทธเจ้า
  1. ฝนโบกขรพรรษ์ตก
  2. พระสงฆ์บำเพ็ญศีล
  3. อุบาสกอุบาสิกาบริจาคทาน
  4. ราหุลกุมารขอบวชตามเสด็จ
 28. การให้ทานในข้อใดที่ทำให้พระเวสสันดรถูกขับไล่ ออกจากเมืองเชตุดร
  1. ให้กัณหาชาลีแก่ชูชก
  2. ให้พระนางมัทรีแก่พราหมณ์ชรา
  3. ให้สัตตสดกมหาทานแก่พวกวณิพกกระยาจก
  4. ให้ช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่พราหมณ์จากเมืองกาลิงครัฐ
 29. เหตุผลที่ทำให้เฒ่าชูชกต้องดั้นด้นเดินทางไปเขาวงกตเพื่อขอกัณหาชาลีจากพระเวสสันดรมาเป็นคนรับใช้คือข้อใด
  1. มีนิสัยขี้ขอ
  2. ถูกภรรยาบังคับ
  3. ต้องการลองใจพระเวสสันดร
  4. ทำตามคำสั่งของพระเจ้ากาลิงครัฐ
 30. เวสสันดรชาดกให้ข้อคิดสำคัญในเรื่องใด
  1. การให้ทาน
  2. ความอดทน
  3. การรู้จักเสียสละ
  4. ความตั้งใจอันแน่วแน่
 31. การที่นางมัทรีตามเสด็จพระเวสสันดร เพื่อร่วมสุขร่วมทุกข์ไปทุกหนทุกแห่ง แสดงว่านางมัทรีมีพฤติกรรมตามข้อใด
  1. มุ่งมั่น จริงจัง
  2. สงบเสงี่ยม เจียมตัว
  3. ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
  4. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 32. การศึกษาพระเวสสันดรชาดกในข้อใดนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้มีส่วนร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไว้
  1. การฟังเทศน์มหาชาติ
  2. การสนทนากับพระสงฆ์
  3. การอ่านจากพระไตรปิฎก
  4. การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 33. พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพุทธะข้อใด
  1. อนุพุทธะ
  2. ปัจเจกพุทธะ
  3. พุทธานุพุทธะ
  4. สัพพัญญูพุทธะ
 34. การค้นพบสัจธรรมแล้วนำมาสั่งสอนมนุษย์ให้รู้และปฏิบัติตามจนเกิดความสงบสุขและสันติภาพในสังคมเป็นพุทธจริยาข้อใด
  1. โลกัตถจริยา
  2. ญาตัตถจริยา
  3. พุทธัตถจริยา
  4. พุทธัตถจริยาและญาตัตถจริยา
 35. อริยสัจ 4 โดยสาระแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
  1. ความจริงที่ควรละเว้น 4
  2. ความจริงที่ควรประพฤติ 4
  3. ความจริงที่ควรประพฤติ 2 ที่ควรละเว้น 2
  4. ความจริง 2 ส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกัน
 36. การจัดกลุ่มหลักธรรมลงในอริยสัจ 4 ในข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ขันธ์ 5, นิยาม 5 → ทุกข์
  2. ภาวนา 4, คิหิสุข 4 → นิโรธ
  3. อุบาสกธรรม 5, ธาตุ 4 → มรรค
  4. อกุศลวิตก 3, อบายมุข 4 → สมุทัย
 37. ถ้าอกุศลวิตก 3 จัดเป็นสมุทัย อะไรจะจัดเป็นทุกข์
  1. ธาตุ 4
  2. ภาวนา 4
  3. อบายมุข 4
  4. ฆราวาสธรรม 4
 38. คำว่า “วิญญาณ” ในขันธ์ 5 หมายถึงอะไร
  1. การกำหนดรู้เพื่อแยกกายและจิต
  2. ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย
  3. การรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 และทางใจ
  4. แรงจูงใจที่ผลักดันให้มนุษย์กระทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง
 39. ร่างกายในทัศนะของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยอะไรบ้าง
  1. จิตและเจตสิก
  2. ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ
  3. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
  4. อายตนะภายในและอายตนะภายนอก
 40. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับกรรมนิยาม
  1. เกลือจิ้มเกลือ
  2. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
  3. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  4. ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
 41. นางสาวก้อยไปทำศัลยกรรมใบหน้าและร่างกายส่วนอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจนิยามข้อใด
  1. อุตุนิยาม
  2. พีชนิยาม
  3. กรรมนิยาม
  4. ธรรมนิยาม
 42. เด็กชายวินัยถูกเพื่อนกลั่นแกล้งทุกวัน จึงคิดจะแก้แค้นให้สมใจ ถือว่าเป็นวิตกในข้อใด
  1. กุศลวิตก
  2. กามวิตก
  3. วิหิงสาวิตก
  4. พยาบาทวิตก
 43. การทำร้ายและเข่นฆ่ากันเป็นผลเกิดมาจากอกุศลวิตกข้อใด
  1. กามวิตก
  2. วิหิงสาวิตก
  3. พยาบาทวิตก
  4. อาจเกิดได้จากเหตุทั้ง 3
 44. การพัฒนาความประพฤติมีผลดีอย่างไร
  1. ทำให้จิตใจเข้มแข็งและมั่นคง
  2. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  3. เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมต่าง ๆ
  4. เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
 45. ประชาดีใจมากที่สอบวิชาพระพุทธศาสนาได้คะแนนสูงสุดของห้อง แสดงว่าประชาอยู่ในขั้นตอนใดของสัทธรรม
  1. ปริยัติ
  2. ปฏิบัติ
  3. ปฏิเวธ
  4. ปริยัติและปฏิบัติ
 46. หากต้องความสุขและความเจริญงอกงามในการดำเนินชีวิตตามหลักวุฒิธรรมควรปฏิบัติตนเช่นไร
  1. มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
  2. ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และยุติธรรม
  3. ซื่อสัตย์ รู้จักข่มใจ อดทน และเสียสละ
  4. คบคนดี ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คิดอย่างถูกวิธี และปฏิบัติ ถูกต้อง
 47. การกระทำของใครถือว่าเป็นโยนิโสมนสิการ
  1. ต้อยไปวัดฟังธรรมทุกวันพระ
  2. หญิงสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน
  3. กุ้งเชื่อฟังและปฏิบัติตามที่ครูสอน
  4. ก่อนจะทำอะไรป้อมจะคิดก่อนเสมอ
 48. ธรรมะของพละ 5 ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่เป็นพลังผลักดันให้เราสามารถต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างไม่ท้อถอย
  1. สติ
  2. วิริยะ
  3. ศรัทธา
  4. ปัญญา
 49. อุบาสกที่ดีต้อง “ไม่ถือมงคลตื่นข่าว” แสดงว่าอุบาสกที่ดีต้องมีธรรมะข้อใด
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. ปัญญา
  4. เมตตากรุณา
 50. ลูกที่เจริญกว่าพ่อแม่ไม่ว่าจะโดยคุณธรรม ศีลธรรมความรู้และฐานะจัดเป็นบุตรประเภทใด
  1. อวชาตบุตร
  2. อนุชาตบุตร
  3. สหชาตบุตร
  4. อภิชาตบุตร
 51. อะไรสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูลูก
  1. เงิน
  2. ของเล่น
  3. ปัจจัยสี่
  4. ความรัก
 52. ปัญหาความแตกแยกในครอบครัวและการหย่าร้างในสังคมปัจจุบันเกิดขึ้นเพราะสามีภรรยาบกพร่องในหน้าที่เรื่องใดมากที่สุด
  1. การมีอำนาจในบ้าน
  2. การจัดการงานในบ้าน
  3. การมีผัวเดียวเมียเดียว
  4. การรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้
 53. ภรรยาที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่สามีหามาให้ ตรงกับสำนวนใด
  1. กระเชอก้นรั่ว
  2. เสน่ห์ปลายจวัก
  3. แม่สายบัวแต่งตัวเก้อ
  4. ชายข้าวเปลือก หญิงข้าวสาร
 54. คนที่รู้จักตนเองและพยายามขวนขวายเปลี่ยนแปลงฐานะ ภาวะ และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้แสดงว่ามีสันโดษข้อใด
  1. ยถาพลสันโดษ
  2. ยถาลาภสันโดษ
  3. ยถาสารุปปสันโดษ
  4. ข้อ 1 และข้อ 2
 55. “หลักธรรมเรื่องสันโดษเหมาะสำหรับผู้ที่ประสบ ความสำเร็จในชีวิตมาแล้วมากกว่า” นักเรียนเห็น ด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะอะไร
  1. เห็นด้วย เพราะมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ไม่ต้อง ขวนขวายอะไรอีก
  2. เห็นด้วย เพราะผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะ สันโดษง่ายกว่าผู้ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
  3. ไม่เห็นด้วย เพราะความสันโดษเหมาะสำหรับคน ทุกคนที่ยังมีความต้องการอยากได้อย่างไม่มีที่ สิ้นสุด
  4. ไม่เห็นด้วย เพราะความสันโดษเหมาะสำหรับคน ทุกคนที่สอนให้รู้จักตนเอง วิเคราะห์ตนเอง มีสติ และมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต
 56. บัณฑิตในพุทธศาสนสุภาษิตบทว่า “น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ” หมายถึงใคร
  1. คนที่มีงานทำ
  2. คนที่มีการศึกษา
  3. คนที่จบปริญญาตรีขึ้นไป
  4. คนที่ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต
 57. การกระทำข้อใดแสดงว่าได้นำข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิตบทว่า “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ” ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
  1. หลีกเลี่ยงการมีศัตรู
  2. ควบคุมตนเองเมื่อเกิดอาการผิดหวัง
  3. แสดงอาการผีเข้าผีออกให้คนอื่นเห็น
  4. แสวงหาเพื่อนคู่คิดเพื่อขอคำปรึกษาแนะนำ
 58. พุทธศาสนสุภาษิตบทว่า “โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ” สอนให้เรามีคุณธรรมข้อใด
  1. สติ
  2. ปัญญา
  3. ความสุข
  4. ความอดทน
 59. เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเป็นหนังสือที่เกิดจากการศึกษาพระไตรปิฎกวิธีใด
  1. อ่านและพยายามทำความเข้าใจ
  2. อ่านและตีความจากภูมิหลังของตน
  3. อ่านเพื่อหาความหมายระหว่างบรรทัด
  4. อ่านเพื่อประมวลคำตอบที่หลากหลายในประเด็น เดียวกัน
 60. ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะทรงผ่านการปฏิบัติตนตามข้อใด
  1. บำเพ็ญตบะ
  2. บำเพ็ญโยคะ
  3. บำเพ็ญทุกรกิริยา
  4. บำเพ็ญเพียรทางจิต
  1.  2 1 3 4
  2.   2 1 4 3
  3.  3 4 2 1
  4.  4 2 1 3

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s