:: สาระศาสนา ::

 1. ข้อใดคืิอคำตอบเกี่ยวกับอริยสัจ 4 ที่ถูกต้อง
  1. รู้ทุกข์ ละสมุทัย ทำนิโรธให้แจ้ง ทำมรรคให้เกิดมี
  2. ละทุกข์ รู้สมุทัย ทำนิโรธให้เกิดมี ทำมรรคให้แจ้ง
  3. ละทุกข์สมุทัย ทำนิโรธให้แจ้ง ทำมรรคให้เกิดมี
  4. ละทุกข์สมุทัย ทำนิโรธกับมรรคให้แจ้ง
 2. การแบ่งแยกนิกายต่างๆ ในศาสนาอิสลาม เกิดจากสาเหตุข้อใดเป็นสำคัญ
  1. ความเชื่อว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
  2. ความคิดแตกต่างกันทางการเมืองเกี่ยวกับผู้นำในศาสนา
  3. ความแตกต่างกันทางด้านสังคม เชื้อชาติ และวัฒนธรรม
  4. ความแตกต่างกันทางภูมิประเทศ ภาษา และสิ่งแวดล้อม
 3. นิพพานสุข คืออย่างไร
  1. ความสุขที่เกิดจากการละกิเลสได้
  2. ความสุขที่เกิดจากการควบคุมกิเลสได้
  3. ความสุขที่เกิดจากการตายแล้วไม่เกิด
  4. ความสุขที่เกิดจากการที่สนองกิเลสได้
 4. ข้อใดคือความหมายของคำว่า วันมหาปวารณา
  1. วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสครั้งสำคัญในการว่ากล่าวกันได้
  2. วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสครั้งสำคัญในการขอพรและให้พรกัน
  3. วันที่พระสงฆ์เปิดโอกาสครั้งสำคัญให้ฆราวาสปวารณาตนรับใช้พระองค์
  4. วันที่ฆราวาสเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้พระสงฆ์กล่าวสอนตน
 5. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสันติภาพโลก คือวันใด
  1. วันอาสาฬหบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันมาฆบูชา
  4. วันอัฏฐมีบูชา
 6. ศาสนาใดสอนว่า ถ้าเขาตบแก้มขวา จงเอียงแก้มซ้ายให้เขาตบ
  1. ศาสนาฮินดู
  2. ศาสนาอิสลาม
  3. ศาสนาคริสต์
  4. พระพุทธศาสนา
 7. หลักธรรมที่เน้นการละชั่ว ทำดี และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. อริยสัจ 4
  2. อิทธิบาท 4
  3. กัลยาณมิตตธรรม
  4. โอวาทปาฏิโมกข์ 
 8. ศาสนาใดสอนให้มองเยาวชนว่าเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์
  1. พระพุทธศาสนา
  2. ศาสนาคริสต์
  3. ศาสนาอิสลาม
  4. ศาสนาฮินดู
 9. ศาสนาใดที่ชื่อเรียกว่าศาสนาแปลว่า สันติ
  1. ศาสนาฮินดู
  2. พระพุทธศาสนา
  3. ศาสนาคริสต์
  4. ศาสนาอิสลาม
 10. ข้อใดคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพ่อแม่ว่าเป็นพรหมของลูก
  1. เป็นผู้ให้กำเนิด
  2. เป็นผู้เลี้ยงดูลูก
  3. เป็นผู้พร่ำสอนลูก
  4. เป็นผู้พิทักษ์รักษาลูก
 11. ข้อใดเป็นธรรมปฏิสันภารในการต้อนรับแขก
  1. การหาน้ำให้ดื่ม
  2. การยกเก้าอี้ให้นั่ง
  3. การหาของมาเลี้ยง
  4. การยกมือไหว้ทักทาย
 12. พิธีการรับคนเข้าเป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์ เรียกเป็นทางการว่าอย่างไร
  1. พิธีบวช
  2. พิธีบรรพชา
  3. พิธีอุปสมบท
  4. พิธีบรรพชาอุปสมบท
 13. ลูกบางคนเกิดมารักษาวงศ์ตระกูลไว้ได้ในระดับที่พ่อแม่รักษา เรียกว่าอย่างไร
  1. อภิชาตบุตร
  2. อนุชาตบุตร
  3. อวชาตบุตร
  4. ปิยบุตร
 14. สัมมาอาชีวะหมายถึงข้อใด
  1. ชอบด้วยธรรมะ
  2. ชอบด้วยกฏหมาย
  3. ชอบด้วยเหตุและผล
  4. ชอบด้วยกฏหมายและธรรม
 15. ข้อใดไม่ใ่ช่ความหมายว่าพอเพียง
  1. สันโดษ
  2. สมชีวิตา
  3. มัตตัญญุตา
  4. มัชฌิมา ปฏิปทา
 16. บรรดาสิ่งที่เกืื้้อกูลให้คนได้รับความสำเร็จ ข้อใดสำคัญที่สุด
  1. คบคนดี
  2. มีบุญเก่าหนุน
  3. ตั้งตนไว้ชอบ
  4. อยู่ีในถิ่นที่เหมาะสม
 17. พิธีกรรมทางศาสนาระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์ที่ยึดถือปฏิบัติเหมือนกันคือข้อใด
  1. พิธีล้างบาป พิธีศีลมหาสนิท
  2. พิธีศีลล้างบาป และพิธีศีลบรรพชา
  3. พิธีศีลมหาสนิท และพิธีศีลเจิมคนไข้
  4. พิธีศีลแก้บาป และพิธีศีลมหาสนิท
 18. ข้อใดที่นิกายโปรแตสแตนท์ที่แตกต่างกับนิกายคาทอลิก
  1. ความเชื่อว่าพระเจ้าองค์เดียว
  2. พระสันตปาปาเป็นประมุขของศาสนจักร
  3. พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า
  4. ความเชื่อเรื่องพระตรีเอกภาพ
 19. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการอวสานของพระเยซู
  1. ทรงตำหนิผู้นำศาสนายิวว่า ประพฤติตนไม่เหมาะสม
  2. ทรงสั่งสอนคลาดเคลื่อนไปากคำสอนของโมเสส
  3. ทรงซ่องสุมผู้คนจะก่อการร้ายและเป็นกบฏต่ออาณาจักรโรมัน
  4. ทรงอ้างตนว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นเมสสิอาห์
 20. นิกายโปรแตสแตนท์ปฏิเสธหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติของนิกายคาทอลิกหลายประการ แต่ยอมรับในข้อใด
  1. การยอมรับแม่พระและนักบุญ
  2. การยอมรับพระเยซูเป็นพระบุตร
  3. การยอมรับอำนาจสุงสุดของโรม
  4. การยอมรับศีลบวชเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์
 21. พระเยซูทรงสอนคริสต์ศาสนิกชนของพระองค์อย่างชัดเจนในเรื่องใด
  1. พระบุตร พระจิต
  2. พระบิดา และพระอาณาจักร
  3. ความรัก ความเมตตา
  4. ศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท
 22. การทำพิธีล้างบาป ตามหลักศาสนาคริสต์นั้นมีจุดมุ่งหมายตามข้อใด
  1. ให้กายและใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
  2. เป็นการไถ่บาปที่ตนได้กระทำมา
  3. ให้หมดบาปที่ติดตัวจากบรรพบุรุษ
  4. มิให้เป็นที่รังเกียจของชาวคริสต์
 23. ข้อใดผิดไปจากความจริง
  1. ศาสนาคริสต์ทุกนิกายต่างนับถือสันตะปาปาด้วยกัน
  2. ศาสนาอิสลามมีคัมภีร์ศาสนาที่ถือว่าเป็นพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมด
  3. ศาสนาพุทธมีข้อห้ามในศีล 5 ตรงกับบัญญัติ 10 ประการ ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
  4. ศาสนายิว เริ่มพูดถึงพระเจ้าองค์เดียว ซึ่งขนานนามว่า พระยะโฮวา หรือยาหเวห์
 24. ตามทัศนะของศาสนาคริสต์เหตุใดมนุษย์จึงมีลักษณะที่จะทำความชั่วได้
  1. เพราะมนุษย์มีบาปติดตัว
  2. เพราะมนุษย์มีจิตใจอ่อนแอ
  3. เพราะการทำดีต้องเกิดจากความข่มใจ
  4. เพราะมนุษย์มีเสรีภาพ
 25. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ศาสนาคริสต์ได้รับการยอมรับว่าเป็น ศาสนาแห่งความรัก คิอข้อใด
  1. พระเป็นเจ้าทรงรักมนุษย์
  2. พระเยซูทรงสอนเรื่องความรัก
  3. ความรักใคร่ผูกพันเพราะอาศัยพิธีกรรม
  4. มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า จึงควรรักกันเหมือนพี่น้อง
 26. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของ พิธีศีลสมรส
  1. เพื่อป้องกันการประพฤตินอกใจ
  2. เพื่อความผาสุกในชีวิตของคู่สมรส
  3. เพื่อเตรียมกำเนิดบุตรที่พระเจ้าประทานให้
  4. เพื่อความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องทำต่อหน้าพระเจ้า
 27. คำอธิบายต่อไปนี้ ข้อความใดถูกต้อง
  1. คริสตศาสนานิกายออร์ธอดอกซ์มีมาก่อนนิกายโปรแตสแตนท์
  2. สันตะปาปาเป็นประมุขของศาสนิกชนทั่วโลกไม่ว่านิกายใด
  3. ศาสนายิวยึดถือเรื่องตรีเอกานุกภาพเช่นเดียวกับการยึดถือบัญญัติ 10 ประการ
  4. ซานตาครอสเป็นนักบุญซึ่งคริสต์ศาสนิกชนชนทุกนิกายให้การยกย่องบูชา
 28. ข้อใดถูกต้องตามคำสอนในคริสตศาสนา
  1. ผู้ที่กระทำผิดโดยเจตนาจะได้รับการลงโทษจากพระเจ้าเสมอ
  2. มนุษย์จะพ้นบาปที่มีมาแต่กำเนิดก็ต่อเมื่อยอมรับการสละพระชนม์ชีพของพระเยซู
  3. มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองเพราะพระเจ้ากำหนดไว้แล้วให้เราเป็นคนเช่นไร
  4. มนุษย์จะต้องเวียนว่ายตายเกิด จนกว่าจะทำความดีพอเพียงที่จะได้รับเข้าอยู่นดินแดนของพระเจ้า
 29. หลักธรรมที่สำคัญของศาสนาคริสต์ประกอบกันในข้อใดมากทีสุด
  1. พระศาสนจักร พระเยซู การไถ่บาป ไม่ทำร้ายกัน
  2. พระคริสตเจ้า พระบิดา พระบุตร พระจิต
  3. จงนับถือบิดามารดา อย่าฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่ามีความโลภ
  4. จงรักพระเจ้า รักมนุษยชาติ เสียสละ ให้อภัย
 30. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรแตสแตนท์
  1. โปรแตสแตนท์ไม่มีนักบวช
  2. โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อพระคัมภีร์เก่า
  3. โปรแตสแตนท์ไม่ใช่ไม้กางเขน
  4. โปรแตสแตนท์ไม่ได้พัฒนามาจากศาสนายิว
 31. การให้อภัยในศาสนาคริสต์หมายความว่าอย่างไร
  1. ไม่โกรธผู้อื่นเมื่อถูกล่วงเกิน
  2. ไม่ทำร้ายตอบเมื่อเขาทำร้ายเรา
  3. ไม่ถือว่าผู้ทำร้ายเราเป็นศัตรู
  4. ไม่เก็บเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วอาฆาตแค้น
 32. ข้อใดคือเป้าหมายชีวิตตามอุดมคติของศาสนาคริสต์
  1. การมีชีวิตนิรันดร์ในดินแดนของพระเจ้า
  2. การได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไป
  3. การมีชีวิตสุขสงบจากโลก
  4. การได้เข้าถึงพระเจ้า
 33. การที่พระเยซูคริสต์ทรงห้ามสาวกองค์หนึ่งที่ชักดาบออกมาเพื่อช่วยเหลือพระองค์ให้รอดพ้นจากดาบของศิษย์ทรยศโดยกล่าวว่า ผู้ัที่ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบ คำกล่าวนี้ตรงกับข้อใด
  1. กรรมใดใครก่อ
  2. คบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นแล
  3. ศัสตราวุธเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
  4. เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง
 34. ตามทรรศนะของศาสนาคริสต์ ข้อใดเป็นจุดหมายที่แท้จริงและสูงสุดของชีวิตมนุษย์
  1. การกลับไปสู่อาณาจักรของพระเจ้า
  2. การดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า
  3. การทำหน้าที่ตามบทบาทในสังคมอย่างดีที่สุด
  4. การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่ทั้งในด้านร่างกายและด้านจิตใจ
 35. ความเชื่อว่า ศุกร์ 13 เป็นวันอัปมงคล เป็นความเชื่อที่เนื่องมาจากเรื่องราวทางศาสนาในข้อใด
  1. พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นชีพ
  2. การดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า
  3. การทำหน้าที่ตามบทบาทในสังคมอย่างดีที่สุด
  4. การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่ทั้งในด้านร่างกายและด้านจิตใจ
 36. ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของคำว่า Messiah คือข้อใด
  1. พระผู้่ช่วยให้รอด ไถ่มนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาป
  2. พระผู้เผยวจนะและนำวจนะของพระเจ้ามาให้มนุษย์
  3. พระผู้ทรงสร้างลกและสรรพสิ่งในเอกภพ
  4. พระบุตรของพระเจ้าผู้นำคำสอนของพระเจ้ามาเทศนาสั่งสอนมนุษย์ทั้งปวง
 37. ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้องที่สุด
  1. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่วิวัฒนาการมาจากระบบพหุเทวนิยมเป็นเอกเทวนิยม
  2. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บัญญัติทุกคนจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฏอน
  3. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ถือว่าคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็ฯวจนะของพระนบีมูฮัมหมัด
  4. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บัญญัติว่ามุสลิมทุกคนจะต้องศรัทธาในอัลเลาะห์องค์เดียว 
 38. การถือศีลอดในศาสนาอิสลามมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
  1. เพื่อประหยัดอาหารไว้บริโภคในยามขาดแคลน
  2. เพื่อให้รู้จักหิวโหยและอดกลั้นต่อความทุกข์ทางกายและทางใจ
  3. เพื่อให้รำลึกถึงความอดอยากที่ชาวมุสลิมต้องเผชิญในระยะเริ่มประกาศศาสนา
  4. เพื่อให้เห็นคุณค่าของอาหารมาขึ้น
 39. ศาสนาอิสลามมีลักษณะต่างกับศาสนาอิ่นอย่างไร
  1. ความเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียว
  2. ความศรัทธาในศาสนฑูตของพระผู้เป็นเจ้า
  3. การปฏิบัติศาสนกิจกับการดำเนินชีวิตส่วนตัวไม่แยกจากกัน
  4. การกำหนดข้อห้ามบางอย่าง เช่น ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์บางชนิด
 40. ความมุ่งหมายสำคัญของการบริจาคซะกาตในศาสนาอิสลามคืออะไร
  1. เพื่อให้คนรวยได้มีโอกาสทำบุญซึ่งจะได้กุศลแรงที่สุด
  2. เพื่อให้คนจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  3. เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชนชั้น
  4. เพื่อให้เป็นไปตามความประสค์ของพระผู้เป็นเจ้า
 41. การถือศีลอด ในศาสนาอิสลาม มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อสิ่งใด
  1. ฝึกความอดทนในภาวะสงคราม
  2. ฝึกความหิวในเวลาข้าวยากหมากแพง
  3. ฝึกให้คนมีเมตตาธรรมเมื่อเห็นคนหิวโหย
  4. ฝึกให้เกิดสำนึกในความทุกข์ยากเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
 42. การห้ามมองคนอื่นในแง่ร้าย ตามทัศนะของศาสนาอิสลามนั้น สอดคล้องกับความเชื่อพิ้นฐานข้อใด
  1. มนุษย์เป็นคนดีเหมือนกันหมด
  2. มนุษย์เป็นคนดีแต่อาจกลับทำชั่ว
  3. มนุษย์เป็นคนชั่วแต่อาจกลับทำดีได้
  4. มนุษยฺ์มีทั้งคนดีและคนชั่ว
 43. ภารกิจสำคัญที่สุดในการผูกพันมนุษย์ฺทั้งทางร่างกายและจิตใจไว้กับพระอัลเลาะห์คืออะไร
  1. การปฏฺญาณตน
  2. การบริจาคซะกาต
  3. การทำละหมาด
  4. การไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองเมกกะ
 44. ศาสนากลุ่มใดที่มีความสัมพันธ์ในต้นกำเนิด ความเป็นมา และคำสอนที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด
  1. พราหมณ์ พุทธ เชน
  2. ยิว คริสต์ อิสลาม
  3. ฮินดู อิสลาม ซิกซ์
  4. เต๋า ขงจื้อ ชินโต
 45. ประเพณีทำศพในศาสนาอิสลามนั้นใช้แต่การฝังศพอย่างเดียว เพราะเหตุใด
  1. เพื่อปล่อยให้ศพนั้นเน่าเปื่อยสลายไปกับดินโดยธรรมชาติ
  2. เพื่อป้องกันมิให้อิสลามชนต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีศพมากเกินไป
  3. เพื่อผู้ตายจะได้ฟื้นขึ้นมารับการตัดสินในวันแห่งการพิพากษา
  4. ศพของผู้ตายจะต้องมีอวัยวะครบบริบูรณ์จึงได้ไปเกิดใหม่ได้
 46. เมื่อคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเดินทางไปถึงประเทศซาอุดิอารเบีย ทางการของประเทศนั้นห้ามนำพระเครื่องหรือพระพุทธรูปบูชาเข้าประเทศของเขา เพราะเหตุใด
  1. พระพุทธรูปเป็นรูปเคารพบูชาของศาสนอื่น
  2. ศาสนาและกฏหมายอิสลามห้ามมีรูปเคารพบูชาใดๆ ทั้งสิ้น
  3. เพื่อป้องกันมิให้ศาสนาอิสลามของตนต้องถูกทำลายไป
  4. ป้องกันมิให้คนไทยนำพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในดินแดนของเขา
 47. ในเดือนรอมฏอน ชาวมุสลิมจะต้องประกอบศาสนกิจสำคัญในด้านใด
  1. พิธีถือศีลอด
  2. ไปแสวงบุญที่นครเมกกะ
  3. พิธีปฏิิญาณตนต่อพระเจ้า
  4. บริจาคทรัพย์ตามศาสนาบัญญัติ
 48. ทัศนะในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อสำคัญของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ ซึ่งแตกต่างจากความเชื่อในนิกายซุนนะห์
  1. ท่านนบีมีพระจริยาวัตรที่ดีที่สุด เหมาะสมกับหน้าที่
  2. ท่านนบีเป็นปุถุชนคนหนึ่งเช่นเดียวกับมุสลิมคนอื่นๆ
  3. ท่านนบีมูฮัมหมัดได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้ามีสภาพกึ่งมนุษย์กึ่งเทพ
  4. พระอัลเลาห์ทรงเลือกท่านนบีมูฮัมหมัดให้เป็ฯผู้แทนของพระองค์
 49. ชาวมุสลิมทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง แสดงให้เห็นว่ามีความสำนึกอะไร
  1. เคารพพระเจ้ามากที่สุด
  2. ต้องการให้ตนใกล้ชิดกับพระเจ้า
  3. เคร่งครัดในการปฏิบัติตามหลักศาสนา
  4. เคารพ ขอบคุณ ขอขมา และสรรเสริญพระเจ้า
 50. เหตุใดศาสนาอิสลามจึงไม่มีรูปเคารพสักการะใดๆ ทั้งสิ้นแม้แต่รูปของท่านศาสดามูฮัมหมัด
  1. เพราะเกรงว่า มุสลิมจะไปยึดติดในรูปนั้นเสียแล้วอาจละเลยต่อพระอัลเลาะห์
  2. เพราะเกรงว่า มุสลิมจะมีรูปปั้นมากมายหลาอย่าง ทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ
  3. เพราะเกรงว่า เวลาประกอบพิธีละหมาด มุสลิมจะไม่หันหน้าไปทางเมืองเมกกะเหมือนกัน
  4. เพราะเกรงว่า จะไปจัดกับพระประสงค์ของท่านศาสนามูฮัมหมัด ซึ่งเมื่อเริ่มประกาศพระศาสดาได้สั่งให้ทำลายรูปเคารพบูชาดั้งเดิมทั้งหมด

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s