ขันธ์ 5

 1. ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็น ๒ อย่าง ตรงกับข้อใด ?
  1. นามกับรูป
  2. สัญญากับสังขาร
  3. นามกับสัญญา
  4. สังขารกับวิญญาณ
 2. กายกับใจ แบ่งออกเป็นกอง เรียกว่าอะไร ?
  1. สังขาร
  2. วิญญาณ
  3. ขันธ์
  4. สัญญา
 3. ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เรียกว่าอะไรในอริยสัจ ๔ ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 4. ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ชื่อว่าทุกข์ เพราะเหตุใด ?
  1. ทนได้ยาก
  2. เห็นได้ยาก
  3. รักษาได้ยาก
  4. ติดตามได้ยาก
 5. ทุกข์ในอริยสัจเกิดจากอะไร?
  1. กิเลส
  2. กรรม
  3. วิบาก
  4. ตัณหา
 6. ความรู้สึกในอารมณ์ว่า เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉย ๆ เรียกว่าอะไร ?
  1. สัญญา
  2. เวทนา
  3. สังขาร
  4. วิญญำณ
 7. ผงเข้าตาเกิดความรู้ขึ้น เรียกว่าอะไร กระทบอะไร ?
  1. รูป กระทบตำ
  2. เสียง กระทบหู
  3. โผฏฐัพพะ กระทบกำย
  4. รูป กระทบกาย
 8. อายตนะภายใน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
  1. อารมณ์
  2. อินทรีย์
  3. วิญญำณ
  4. สัมผัส
 9. อายตนะภายนอก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
  1. อารมณ์
  2. อินทรีย์
  3. วิญญาณ
  4. สัมผัส
 10. เรารับประทานอาหาร รู้รสชาติว่าอร่อย ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่ำอะไร ?
  1. ชิวหาวิญญาณ
  2. ชิวหาสัมผัส
  3. ฆานวิญญาณ
  4. ฆานสัมผัส
 11. ธาตุใด ทำหน้าที่ย่อยอาหาร ?
  1. ดิน
  2. น้ำ
  3. ลม
  4. ไฟ
 12. ความดับตัณหาได้สิ้นเชิง ทุกข์ดับไปหมด ชื่อว่าอะไร ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 13. ตัณหา เป็นตัวชักพาให้เกิดอะไรขึ้น ?
  1. ความรัก
  2. ความสุข
  3. ความโกรธ
  4. ความทุกข์
 14. มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ตรงกับอริยสัจ ๔ ข้อใด ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 15. สังขารในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ?
  1. การรับรู้อารมณ์
  2. ความคิดปรุงแต่ง
  3. สิ่งที่มีใจครอง
  4. สิ่งที่มองเห็นได้
 16. สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ คืออะไร ?
  1. เห็นอริยสัจ
  2. เห็นอริยทรัพย์
  3. เห็นอริยสงฆ์
  4. เห็นอริยสาวก
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s