:: บารมี 10 ::

 1. เรื่องทศชาติ ถูกบันทึกไว้ในปิฏกใด
  1. พระวินัยปิฏก
  2. พระสุตตันตปิฏก
  3. พระธรรมปิฏก
  4. พระอภิธรรมปิฏก
 2. บารมีในทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด
  1. อำนาจวาสนา
  2. โชคลาภ
  3.  บุญญาธิการ
  4. คุณธรรมอันยิ่งยวด
 3. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่าบารมีในพระพุทธศาสนา
  1. แผ่ขยายอิทธิพล
  2.  สั่งสมบริวาร
  3. มีอำนาจวาสนา
  4. มีคุณธรรมยิ่งยวด
 4.  ตั้งใจเลิกสิ่งเสพติด งดเหล้าเข้าพรรษา ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด
  1. ขันติบารมี
  2. ศีลบารมี
  3. เนกขัมมบารมี
  4.  เมตตาบารมี
 5.  พระเวสสันดร บำเพ็ญบารมีใดเป็นพิเศษ
  1.  ทานบารมี
  2. ศีลบารมี
  3.  เนกขัมมบารมี
  4.  เมตตาบารมี
 6. พระมหาชนกโพธิสัตว์ ทรงยิ่งด้วยบารมีใด
  1. วิริยบารมี
  2.  ขันติบารมี
  3. ทานบารมี
  4. ศีลบารมี
 7. บริจาคไตให้โรงพยาบาล จัดเป็นบารมีอะไร
  1. ทานบารมี
  2. ทานอุปบารมี
  3. ทานปรมัตถบารมี
  4.  มหาบารมี
 8. การบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย จัดเป็นบารมีใด
  1. ทานบารมี
  2. ทานอุปบารมี
  3. เมตตาบารมี
  4. เมตตาอุปบารมี
 9. บริจาคอะไร จัดเป็นทานอุปบารมี
  1. บริจาคทรัพย์
  2. บริจาคโลหิต
  3. บริจาคชีวิต
  4.  บริจาคถุงยังชีพ
 10. การศึกษาธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ จัดว่าบำเพ็ญบารมีใด
  1. ปัญญาบารมี
  2. วิริยบารมี
  3. ขันติบารมี
  4.  สัจจบารมี
 11. ข้อใดเป็นผลของทานบารมี
  1. มีรูปงาม
  2. มีปัญญามาก
  3. มีอายุยืน
  4. มีทรัพย์มาก
 12. โครงการทุนเล่าเรียนหลวง ที่พระราชทานแก่คณะสงฆ์ไทยจัดเป็นบารมีใด
  1. ทานบารมี
  2. ปัญญาบารมี
  3. อธิษฐานบารมี
  4. เมตตาบารมี
 13. ข้อใดเป็นผลของทานบารมี
  1. มีปัญญามาก
  2. มีบริวารมาก
  3. มีอายุยืน
  4.  มีรูปงาม
 14. คนที่ตั้งใจแน่วแน่ จะไม่เสพสิ่งเสพติด ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด
  1. ขันติบารมี
  2. สีลบารมี
  3. อุเบกขาบารมี
  4. อธิษฐานบารมี
 15. รุดไปข้างหน้า ดีกว่านั่งเต๊ะท่าอยู่กับที่ หมายถึงบารมีใด
  1. ปัญญาบารมี
  2. วิริยบารมี
  3. สัจจบารมี
  4. ขันติบารมี
 16. ผู้พลีชีพเพื่อชาติ จัดว่าบำเพ็ญบารมีใด
  1. ทานบารมี
  2. ทานอุปบารมี
  3. ทานปรมัตถบารมี
  4. เมตตาบารมี
 17.  เมื่อชีวิตเกิดอุปสรรค ตั้งใจว่าชีวิตยังมีอยู่ ต้องสู้ต่อไป ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด
  1. ขันติบารมี
  2. วิริยบารมี
  3.  เมตตาบารมี
  4. สัจจบารมี

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s