:: ชุดที่ 9 ::

 1. ถ้าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้ระบบศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) ปีพุทธศักราช 2555 จะตรงกับรัตนโกสินทร์ศกใด
  1. ร.ศ. 224                                                                
  2. ร.ศ. 225
  3. ร.ศ. 227                                                                
  4. ร.ศ. 231
 2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่บ่งบอกพัฒนาการอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัย
  1. ตำนาน                                                   
  2. ศิลาจารึก
  3. พงศาวดาร                                            
  4. โบราณสถาน
 3. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นยุคประวัติศาสตร์
  1. การรู้จักใช้ไฟ                                      
  2. รู้จักตั้งถิ่นฐาน
  3. รู้จักการเพาะปลูก                                                
  4. รู้จักบันทึกข้อความ
 4. ผลการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในอดีตอาจเปลี่ยนแปลงไปได้จากปัจจัยใด
  1. การตั้งประเด็นคำถามของผู้ศึกษา และการค้นพบหลักฐานใหม่
  2. การสังเคราะห์ผลการศึกษาเดิม และการนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบใหม่
  3. การบูรณะแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และการตีความในมุมมองใหม่ของผู้ศึกษา
  4. การขึ้นทะเบียนโบราณสถานเป็นมรดกโลก และการศึกษาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 5. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีข้อมูลถูกต้องที่สุด
  1. ฉบับบริติชมิวเซียม                            
  2. ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
  3. ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์                    
  4. ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
 6. การใช้หลักฐานที่บันทึกโดยชาวต่างชาติในการศึกษาประวัติศาสตร์มีข้อจำกัดในเรื่องใด
  1. การมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันของชนชาติต่างๆ
  2. ความรู้ความเข้าใจลักษณะทางสังคมของผู้บันทึก
  3. การบันทึกในลักษณะตำนานหรือนิทานของชาติตะวันตก
  4. ความคิดเห็นที่น่าสนใจจากผู้บันทึกที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน
 7. ข้อมูลใดเป็นพื้นฐานสำคัญของแนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีน
  1. ภาษา                                                      
  2. กายวิภาค
  3. กลุ่มเลือด                                              
  4. หลักฐานจีน
 8. แนวคิดที่ว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะแถบเส้นศูนย์สูตรของภูมิภาคขัดกับหลักการทางมานุษยวิทยาในข้อใด
  1. การตั้งถิ่นฐานและการอพยพ
  2. การรวมกลุ่มและการแบ่งชนชั้น
  3. ความเป็นมาทางภาษาพูดและการประดิษฐ์ตัวอักษร
  4. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร
 9. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
  1. การมีแนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคณะราษฎร
  2. ความร่วมมือของราษฎรส่วนใหญ่ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง
  3. การเรียกร้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญของพลเมือง
  4. ความพร้อมของประชาชนที่มีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 10. พระราชนิพนธ์ เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใดเป็นหลัก
  1. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู                      
  2. พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน
  3. พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์        
  4. พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์
 11. กฎหมายตราสามดวงเกิดจากการตรวจชำระและรวบรวมกฎหมายขึ้นใหม่ในรัชกาลใด
  1. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  2. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  3. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
  4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 12. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
  1. รูปแบบของรัฐ  
  2. ผู้บริหารประเทศ
  3. ระบอบการปกครอง   
  4. เจ้าของอำนาจอธิปไตย
 13. กิจกรรมในข้อใดเป็นการผสานภูมิปัญญาไทยกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  1. การประกวดนักออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย
  2. การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาด้านการดำรงชีวิตของท้องถิ่น
  3. การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรค
  4. การศึกษาค้นคว้าด้านนาฏศิลป์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
 14. ความนิยมงานศิลปะปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับหน้าบันโบสถ์วิหารในสมัยอยุธยาสะท้อนคติความเชื่อในเรื่องใด
  1. ความเชื่อเรื่องภพ-ภูมิต่างๆ
  2. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ
  3. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีอิทธิพลเหนือพระพุทธศาสนา
  4. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เหนือเมืองประเทศราชทั้งปวง
 15. “…ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยา และกรุงเทพฯ แล้วประเทศไทยก็คงไม่มีความหมาย…” พระราชดำรัสดังกล่าวส่งเสริมแนวคิดในเรื่องใด
  1. ความเป็นมาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ไทย
  2. การมีจิตสำนึกรักชาติจากการศึกษาประวัติศาสตร์
  3. ความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับความเป็นชาติ
  4. การมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของรัฐไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 16. ศักราชแบบใดที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
  1. จุลศักราช                                              
  2. พุทธศักราช
  3. คริสต์ศักราช                                        
  4. ฮิจเราะห์ศักราช
 17. สมัยประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเริ่มที่แหล่งอารยธรรมใด
  1. อารยธรรมกรีก                                    
  2. อารยธรรมโรมัน
  3. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ                   
  4. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส
 18. เริ่มสมัยอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893 ตรงกับการเกิดเหตุการณ์ใดในยุโรป
  1. การสำรวจทางทะเล                           
  2. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
  3. โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา            
  4. การสิ้นสุดจักรวรรดิโรมันตะวันตก
 19. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทางประวัติศาสตร์
  1. ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม
  2. ได้องค์ความรู้ใหม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่น
  3. ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์
  4. ประเมินคุณค่าของข้อมูลเดิมว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่
 20. เพราะเหตุใดนักประวัติศาสตร์มักตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันแตกต่างกัน
  1. มีความเชื่อต่างกัน                              
  2. มีความสนใจต่างกัน
  3. มีจุดประสงค์ที่ต่างกัน                       
  4. มีความรู้ความสามารถต่างกัน
 21. ข้อจำกัดสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์สากลคืออะไร
  1. มีหลักฐานจำนวนมาก                        
  2. หลักฐานอยู่ที่ต่างประเทศ
  3. ขาดเพื่อนร่วมศึกษาด้วยกัน              
  4. ศึกษายากเพราะมีความรู้น้อย
 22. เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางอารยธรรมชิ้นสำคัญของโลก
  1. เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
  2. มีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งช่วยลดจำนวนผู้เป็นภัยต่อสังคม
  3. เป็นเครื่องแสดงว่าอำนาจรัฐเข้มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้แล้ว
  4. เป็นแบบอย่างของความพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง
 23. สาเหตุสำคัญที่ทำให้อารยธรรมอียิปต์พัฒนาอย่างมีเอกภาพคือข้อใด
  1. มีการนับถือเทพเจ้าองค์เดียว
  2. ยึดถืออารยธรรมเดิมตามบรรพบุรุษ
  3. ไม่มีชนชาติอื่นมาปะปนในอาณาจักร
  4. มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ป้องกันการรุกรานจากภายนอก
 24. สิ่งก่อสร้างของอารยธรรมโรมันให้ความสำคัญต่อเรื่องใด
  1. ความสวยงาม                                      
  2. ประโยชน์ใช้สอย
  3. ความเชื่อทางศาสนา   
  4. ใช้วัสดุที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
 25. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในเรื่องใดส่งผลให้เกิดโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน
  1. การสื่อสาร                                           
  2. การผลิตสินค้า
  3. การคมนาคม                                        
  4. การบริโภคสินค้า
 26. แม้ว่าความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากมายแต่มีประโยชน์ในเรื่องใด
  1. ช่วยลดประชากรโลก
  2. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ
  3. ทำลายอารยธรรมเก่าๆ ที่ล้าสมัย
  4. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 27. เหตุการณ์ 11 กันยายน เป็นตัวอย่างหนึ่งของการก่อการร้ายที่มีจุดประสงค์ใด
  1. เรียกค่าคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา
  2. ต่อต้านการใช้อำนาจของสหรัฐอเมริกา
  3. ต้องการทำสงครามศาสนากับสหรัฐอเมริกา
  4. ตอบโต้ที่สหรัฐอเมริกาปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย
 28. ข้อใดคือปัญหาความร่วมมือในอาเซียน
  1. แข่งขันกันพัฒนา                                                
  2. นับถือศาสนาต่างกัน
  3. เป็นศัตรูกันมาก่อน                            
  4. มีระบอบการปกครองต่างกัน
 29. ข้อใดคือวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่มีประสิทธิภาพที่สุด
  1. ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่น
  2. ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
  3. ติดตั้งกระจกเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์กลับไป
  4. เปิดเครื่องทำความเย็นเพื่อคลายความร้อนให้โลก
 30. ข้อใด ไม่ใช่ แนวโน้มของสถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
  1. เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน             
  2. การก่อการร้ายจะมีมากขึ้น
  3. ค่าครองชีพของมนุษย์จะสูงขึ้น         
  4. เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงบ่อยครั้งขึ้น

1 Comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

One response to “:: ชุดที่ 9 ::

 1. Shinky

  Thank you ค้าา

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s