สัปปุริสบัญญัติ 3

  1.  ข้อใด ไม่จัดเข้าในสัปปุริสบัญญัติ ?
    1.  ทาน
    2. ศีล
    3. ปัพพัชชา
    4. มาตาปิตุอุปัฏฐาน

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s