:: o net ชุด 4 ::

 1. หลักธรรมในข้อใดที่ยืนยันได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
  1. ไตรสิกขา
  2. อริยสัจ 4
  3. มรรคมีองค์ 8
  4. เบญจศีล–เบญจธรรม
 2. อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่ยืนยันควาสำคัญของพระพุทธศาสนาในด้านใดได้ดีที่สุด
  1.  พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งเหตุผล
  2. พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
  3. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งฝึกคนไม่ให้ประมาท
  4. พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่มุ่งสร้างประโยชน์สุขแก่บุคคลและสังคม
 3. หลักคำสอนข้อใดที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
  1.  โภควิภาค 4
  2. โภคอาทิยะ 5
  3. ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4
  4. ถูกทุกข้อ
 4. ตราบใดที่ยังไม่บรรลุสิ่งที่ต้องการ จะไม่ยอมลุกจากที่นั่ง แม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่กระดูกก็ตามที นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากข้อความนี้
  1. ชีวิตยังไม่สิ้น ก็ดิ้นต่อไป
  2. ถ้าจะทำสิ่งใด ก็ควรทำให้จริงจัง
  3. เพื่อรักษาความถูกต้อง ยอมสละได้แม้ชีวิต
  4. ทำอะไรแล้ว ถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการเสียเวลาเปล่า
 5. หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับปรินิพพานไปแล้ว อะไรเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์
  1. พระสงฆ์
  2. พระพุทธรูป
  3. พระไตรปิฎก
  4. พระธรรมวินัย
 6. มหาชนกชาดกมีเนื้อหาสาระต้องการสอนเราในเรื่องอะไร
  1. ความซื่อสัตย์
  2. ความมีสติปัญญา
  3. ความเพียรพยายาม
  4. ความกตัญญูกตเวที
 7. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใดเป็น “วันสำคัญสากลของโลก”
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอัฏฐมีบูชา
  4. วันอาสาฬหบูชา
 8. เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใดเราควรไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ฝึกสมาธิ และเวียนเทียน
  1. วันธรรมสวนะ
  2. วันเข้าพรรษา
  3. วันออกพรรษา
  4. วันอาสาฬหบูชา
 9. ลักษณะของพระสงฆ์ในข้อใดที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตรง
  1. ปฏิบัติได้น่ายกย่องนับถือ
  2. ปฏิบัติโดยมุ่งความหมดทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุด
  3. ต่อหน้าประพฤติอย่างไร ลับหลังประพฤติอย่างนั้น
  4. ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยและมรรคมีองค์  8
 10. คำว่า “สังขาร” ในขันธ์ 5 หมายถึงอะไร
  1. ความรู้แจ้งทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ
  2. การกำหนดรู้เพื่อแยกแยะกายและจิต
  3. ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย
  4. แรงจูงใจที่ผลักดันให้เกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
 11. สมพงศ์กับสมพรจี้ชิงสร้อยคอของสุชาดา ขณะขี่จักรยายนต์หลบหนีพบด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สมพรเกิดความกลัวจึงกระโดดหนี ถูกรถกระบะที่วิ่งตามมาชนได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนสมพงศ์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ จากกรณีตัวอย่างนี้อะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ทั้งหมด
  1. ความโลภ
  2. ความโกรธ
  3. ความกลัว
  4. ความหลง
 12. ในพระพุทธศาสนาถือว่าอะไรเป็นมูลเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด
  1. ชาติ
  2. อวิชชา
  3. สังขาร
  4. วิญญาณ
 13. การที่ประจวบซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มตัดสินใจดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยคำนึงถึงความเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ แสดงว่าประจวบยึดหลักการใดในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง
  1. โลกาธิปไตย
  2. อัตตาธิปไตย
  3. ธรรมาธิปไตย
  4. ประชาธิปไตย
 14. ถ้านิวรณ์ข้อ พยาบาท เกิดขึ้นในจิตใจของเรา เราควรทำอย่างไรจึงจะกำจัดนิวรณ์ข้อนี้ได้
  1. หมั่นฝึกสมาธิบ่อย ๆ
  2. ฝึกให้เป็นคนมีเมตตา
  3. ทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใส
  4. หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้
 15. ผู้ที่เป็นผู้นำหรือผู้บริหารบ้านเมืองที่มีเล่ห์เหลี่ยมและทุจริตคอร์รัปชัน แสดงว่าขาดทศพิธราชธรรมข้อใด
  1. ทาน
  2. มัททวะ
  3. อาชชวะ
  4. อักโกธะ
 16. พระพุทธดำรัสที่ว่า “ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นก็เห็นทั้งสมุทัย เห็นทั้งนิโรธ เห็นทั้งมรรค…” เป็นพระพุทธดำรัสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร
  1. การเห็นอริยสัจ 4
  2. การบรรลุนิพพาน
  3. การปฏิบัติตามมรรค 8
  4. การดับทุกข์และหมดสิ้นกิเลส
 17. พิจารณาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่อไปนี้ 
  ก 
  อรรถกถา 
  ข  
  บาลีพุทธวจนะ
     สัททาวิเสส
     ฎีกา
     อนุฎีกา
  ข้อใดเรียงลำดับจากเก่าแก่ที่สุดไปถึงใหม่ที่สุดได้ถูกต้อง

  1. ก,  ข,  ค, ง,  จ
  2. ก,  ข,  ง,  จ,  ค
  3. ข,  ก,  ค,  ง,  จ
  4. ข,  ก,  ง,  จ,  ค
 18. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาพระไตรปิฎกโดยวิธีใด
  1. อ่านและพยายามทำความเข้าใจ
  2. อ่านและตีความจากภูมิหลังของตน
  3. อ่านเพื่อหาความหมายระหว่างบรรทัด
  4. อ่านเพื่อประมวลคำตอบอย่างหลากหลายในประเด็นเดียวกัน
 19. ถ้าเปรียบส่วนของพระพุทธศาสนากับส่วนประกอบของต้นไม้ การมีศีลบริสุทธิ์ เปรียบได้กับส่วนใดของต้นไม้
  1.  ลำต้น
  2. เปลือก
  3. สะเก็ด
  4. กิ่งและใบ
 20. อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ แต่อุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้าเรายึดถือข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิตข้อใดเป็นแนวปฏิบัติ
  1.  นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
  2. นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
  3. สติ โลกสฺมึ ชาคโร
  4. ราชา มุขํ มนุสฺสานํ
 21. “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” หมายความว่าอย่างไร
  1. ความสงบเป็นความสุขสุดยอด
  2. เหนือความสงบยังมีความสุขอยู่
  3. ความสุขและความสงบใคร ๆ ก็ต้องการ
  4. ไม่มีความสุขและความสงบอย่างแท้จริงในโลกนี้
 22.  พระภิกษุสมชายได้รับเชิญให้ไปรับประทานภัตตาหารที่บ้านของโยมปุ่น หลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จแล้ว โยมปุ่นก็ได้มอบของให้พระภิกษุสมชายจากกรณีตัวอย่างนี้มีความบกพร่องในเรื่องอะไร
  1. วิธีการนิมนต์พระสงฆ์
  2. การใช้คำศัพท์กับพระสงฆ์
  3. การมอบของให้แก่พระสงฆ์
  4. วิธีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
 23. ลักษณะของคนที่ผ่านการบริหารจิตมาแล้วจะเป็นอย่างไร
  1.  อดทนต่องานที่ทำ
  2. พอใจในสภาพที่ตนเป็นอยู่
  3. ชอบอยู่คนเดียวเงียบ ๆ ไม่สุงสิงกับใคร
  4. ควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
 24. การหาวิธีแก้ปัญหา นักเรียนนักเลง” ควรใช้วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยได้หรือไม่ เพราะอะไร
  1.  ได้ เพราะวิธีคิดแบบนี้ทำให้สามารถรู้เท่าทันเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้น
  2. ได้ เพราะวิธีคิดแบบนี้ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดเนื่องจากรู้สาเหตุที่แท้จริง
  3. ไม่ได้ เพราะวิธีคิดแบบนี้มุ่งสอบสวนหรือตั้ง  คำถามต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าจะแก้ปัญหา
  4. ไม่ได้ เพราะวิธีคิดแบบนี้เน้นการยอมรับความ จริงต่อปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าจะหาสาเหตุที่แท้ จริง
 25. พระเถระรูปใดเป็นพุทธอุปัฏฐาก
  1. พระอานนท์
  2. พระสารีบุตร
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระโมคคัลลานะ
 26. “ครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าออกบิณฑบาต พญาช้างตกมันได้วิ่งเข้ามาเพื่อทำร้ายพระองค์ พระอานนท์จึงได้ออกไปยืนขวางหน้าพญาช้างมิให้ทำร้ายพระพุทธองค์ โดยมิได้คำนึงถึงอันตรายที่จะมีแก่ตนเอง” เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นคุณธรรมข้อใดของพระอานนท์ที่เราควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
  1. ความกล้าหาญ
  2. ความจงรักภักดี
  3. ความเมตตากรุณา
  4. ความรับผิดชอบในหน้าที่
 27. ข้อใดไม่ใช่เอตทัคคะของพระอานนท์
  1. เป็นพหูสูต
  2. เป็นผู้มีสติ
  3. เป็นผู้มีธิติ
  4.  เป็นผู้มีฤทธิ์
 28. “ชีวิตของคนเราเหมือนน้ำล้างเท้าที่ซึมลงแผ่นดิน” เป็นคำเปรียบเทียบของใคร
  1. จูฬสุภัททา
  2. พระอานนท์
  3. สุมนมาลาการ
  4. พระปฏาจาราเถรี
 29. จากการศึกษาประวัติของพระปฏาจาราเถรี พฤติกรรมของท่านก่อนบวชในข้อใดที่เราม่ควร ยึดถือเป็นแบบอย่าง
  1. ชิงสุกก่อนห่าม
  2. ไม่รู้จักกาลเทศะ
  3. กระด้างกระเดื่อง
  4. ไฟในชอบนำออก ไฟนอกชอบนำเข้า
 30. เมื่อนางปฏาจาราสูญเสียสามี ลูก พ่อแม่ และพี่ชาย ทำให้นางมีอาการคลุ้มคลั่ง จนเดินเพ้อรำพันเข้าไปในวัดเชตวัน ซึ่งขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ แสดงว่านางขาดอะไร
  1. ขันติ
  2. ความเกรงใจ
  3. สติสัมปชัญญะ
  4. ความละอายต่อบาป
 31. “แม่ได้ยินเจ้าพูดถึงพระสมณะของเจ้าด้วยความชื่นชมและศรัทธาอยู่เสมอ แม่อยากรู้ว่าพระสมณะของเจ้าดีอย่างไร” แม่ และ เจ้า ในคำกล่าวนี้หมายถึงใคร
  1. แม่ของนางปฏาจารา, จูฬสุภัททา
  2. ภรรยาของอุคคเศรษฐี, จูฬสุภัททา
  3. ภรรยาของอนาถบิณฑิกเศรษฐี, ปฏาจารา
  4. แม่ของสุมนมาลาการ, ภรรยาของสุมนมาลาการ
 32. ผลงานทางพระพุทธศาสนาที่เด่นชัดของจูฬสุภัททาคือข้อใด
  1. สร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้า
  2. นิมนต์พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่อุคคนคร
  3. มีส่วนทำให้พ่อแม่ของสามีนับถือพระพุทธศาสนา
  4. ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่างมโหฬาร
 33.  การที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีให้โอวาท 10 ข้อแก่นางจูฬสุภัททาก่อนส่งไปอยู่ในตระกูลของสามีที่อุคคนคร มีจุดประสงค์อะไร
  1. เพื่อให้นางจูฬสุภัททารู้จักหน้าที่ของภรรยาที่ดี
  2. เพื่อให้นางจูฬสุภัททาอยู่อย่างมีความสุขในตระกูลของสามี
  3. เพื่อให้นางจูฬสุภัททาเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันกับตระกูลสามี
  4. เพื่อให้นางจูฬสุภัททามีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาเพราะตระกูลของสามีเป็นคนนอกศาสนา
 34. สุมนมาลาการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยสิ่งใด
  1. ชีวิต
  2. เงิน 8 กหาปณะ
  3. ซุ้มพักร้อน 8 แห่ง
  4. ดอกมะลิ 8 ทะนาน
 35. “พระราชา…จะทรงให้จองจำเรา ฆ่าเรา หรือขับไล่เราออกจากเมือง เราก็ยอม ทั้งนี้เพราะแม้เมื่อพระราชาพระราชทานทรัพย์ก็เพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีพเท่านั้น ส่วนการบูชาพระพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราหาประมาณมิได้ทีเดียว” จากคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นคุณธรรมข้อใดของสุมนมาลาการ
  ความกล้าหาญ
  ความมีสติปัญญา
  ความมีไหวพริบปฏิภาน
  ความมีศรัทธามั่นคงในพระศาสนา 
  คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด

  1. ข้อ ก เท่านั้น
  2. ข้อ ง เท่านั้น
  3.  ข้อ ก และ ข
  4. ข้อ ข, ค และ ง
 36.  มหาวิทยาลัยสงฆ์ใดที่รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่พระสงฆ์
  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 37. พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 ในข้อใดที่แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  1. ทรงใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการปกครอง ประเทศ
  2. ทรงให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์
  3. ทรงให้มีการสร้างวัดและการบูรณะซ่อมแซม  โบราณสถานต่าง ๆ
  4. ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
 38. วัดประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 5 คือวัดอะไร
  1. วัดสระเกศ
  2. วัดสุทัศนเทพวราราม
  3. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  4. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 39. ข้อใดกล่าวถึงพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภัทโท) ถูกต้องน้อยที่สุด
  1. เป็นพระที่ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย
  2. เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย
  3. เป็นพระนักเทศน์ที่พูดเก่ง โน้มน้าวใจชาวบ้านได้ดี
  4. เป็นพระนักปฏิบัติที่มีเทคนิคการสอนวิปัสสนากรรมฐานอย่างยอดเยี่ยม
 40. การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศของพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภัททา) มีผลดีอย่างไร
  1. ทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายกว้างออกไป
  2. ทำให้สามารถก่อตั้งสาขาของวัดป่าเพิ่มมากขึ้น
  3. ทำให้ชาวต่างประเทศบวชเป็นพระภิกษุเป็นจำนวนมาก
  4. ถูกทุกข้อ
 41. พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้สร้างความก้าวหน้าให้แก่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในด้านใดมากที่สุด
  1. การปกครอง
  2. การบรรยายธรรม
  3. การบริหารและวิชาการ
  4. การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
 42. หนังสือของพระพรหมคุณาภรณ์ (.อ. ปยุตฺโต) ได้รับการยกย่องว่าเป็น มรดกธรรมอันล้ำค่าแห่งยุค คือเล่มใด
  1. พุทธธรรม
  2. ธรรมนูญชีวิต
  3. เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
  4. พจนานุกรมพุทธศาสตร์
 43. ในการศึกษาเล่าเรียน เราควรนำคุณธรรมข้อใดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.. ปยุตฺโต) มาเป็นแนวปฏิบัติมากที่สุด
  1. ความใฝ่เรียนใฝ่รู้
  2. การดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย
  3. การรู้จักวางตนให้เหมาะสม
  4. ความศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย
 44. ข้อใดไม่ใช่ คุณธรรมที่เด่นของอนาคาริก ธรรมปาละ
  1. ความรอบรู้
  2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  3. การดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย
  4. ความศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย
 45. พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเรียกว่าอะไร
  1. พระวิทยากร
  2. พระนักเทศน์
  3. พระธรรมทูต
  4. พระธรรมจาริก
 46. บทบาทหน้าที่ของพระภิกษุในข้อใดมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับนักเรียนมากที่สุด
  1. พระวิทยากร
  2. พระนักเทศน์
  3. พระนักพัฒนา
  4. พระวิปัสสนาจารย์
 47. การปฏิบัติหน้าที่ของพระนักพัฒนามีผลดีต่อประชาชนอย่างไร
  1. ทำให้ประชาชนมีจิตที่สงบเป็นสมาธิในการทำงาน
  2. ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้อง
  3. ทำให้ประชาชนสนใจศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม
  4. ทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 48. พระพรหมคุณาภรณ์ (.อ. ปยุตฺโต) นอกจากได้ชื่อว่าเป็นพระนักเทศน์แล้วยังได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุประเภทใดอีก
  1. พระธรรมทูต
  2.  พระนักพัฒนา
  3. พระธรรมจาริก
  4. พระวิปัสสนาจารย์
 49. ผลดีที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมไทยในข้อใดสำคัญที่สุด ถ้าอุบาสกและอุบาสิกาปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง
  1.  สังคมมีความสงบเรียบร้อย
  2. เกิดความซื่อสัตย์และวางใจกัน
  3. มีแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชน
  4. รัฐบาลไม่ต้องเสียงบประมาณในการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ
 50. การทำบุญตามหลักของพระพุทธศาสนาหมายถึงการกระทำต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  1. การบริจาคโลหิต
  2. การไถ่ชีวิตโคและกระบือ
  3. การทำบุญสะเดาะเคราะห์
  4. การตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน
 51. มีชาวต่างชาติผู้หญิงยืนถ่ายภาพกับพระพุทธรูปในท่าทางที่ไม่เหมาะสม พระภิกษุนิกรเข้าไปชี้แจงให้ชาวต่างชาติคนนั้นเข้าใจ การกระทำของพระภิกษุนิกรเป็นการปกป้องอะไร
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 52. ในกรณีที่มีการกระทำย่ำยีพระพุทธศาสนาจากศาสนิกชนของศาสนาอื่น  ชาวพุทธควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเกิดพลังอำนาจและมีผลในทางปฏิบัติ
  1. ขียนตำหนิลงในเว็บไซต์
  2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปจับกุม
  3. บอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ
  4. ร่วมมือกันเป็นองค์กรแล้วทำหนังสือประท้วง การกระทำ
 53.  ชาติชายและเพื่อน ๆ พากันไปหาหลวงตาบุญเพื่อให้ท่านอธิบายเรื่องอริยสัจ 4 ให้ฟัง และได้นำเครื่องไทยธรรมไปถวายท่านตามความเหมาะสมด้วยการกระทำของชาติชายและเพื่อนสอดคล้องกับข้อใด
  1. การปกป้องพระพุทธและพระธรรม
  2. การปกป้องพระธรรมและพระสงฆ์
  3. การปกป้องพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
  4. การปกป้องพระพุทธศาสนาและพระรัตนตรัย
 54. ทิศเบื้องหน้ากล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใคร
  1. สามี–ภรรยา
  2. บิดามารดา–บุตร
  3. ครูอาจารย์–ศิษย์
  4. พระสงฆ์–ชาวบ้าน
 55. หน้าที่ของบุตรที่พึงปฏิบัติต่อบิดามารดาข้อใดสำคัญที่สุด
  1. การช่วยแบ่งเบาภาระงานของท่าน
  2. การช่วยรักษาชื่อเสียงวงศ์ตระกูล
  3. การทำบุญอุทิศไปให้เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว
  4. การปฏิบัติตนเป็นคนดีเหมาะกับความเป็นทายาท
 56. สามีภรรยาจะมีชีวิตคู่ที่มั่นคงและยืนยาว จะต้องยึดหลักธรรมข้อใดมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
  1. สังคหวัตถุ 4
  2. พรหมวิหาร 4
  3. ฆราวาสธรรม 4
  4. ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4
 57. อ้วนไม่เคยคิดนอกใจภรรยา เมื่อทำงานได้เงินมาก็จะมอบให้ภรรยาไว้ใช้จ่ายภายในบ้าน ในกรณีนี้ภรรยาที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
  1. ขยันทำงานบ้าน
  2. จัดการงานในบ้านให้ดี
  3. สงเคราะห์ช่วยเหลือญาติของสามี
  4. เก็บรักษาและใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้อย่างเหมาะสม
 58.  หากเปรียบเทียบพระพุทธศาสนากับต้นไม้ ศาสนพิธีเปรียบได้กับส่วนใดของต้นไม้
  1. แก่น
  2. กระพี้
  3. กิ่ง–ใบ
  4. เปลือก
 59. พิธีในข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
  1. พิธีไหว้พระสวดมนต์ พิธีถวายทาน พิธีกรวดน้ำ
  2.  พิธีทอดกฐิน พิธีรักษาศีลอุโบสถ พิธีทำบุญหน้าศพ
  3. พิธีแต่งงาน พิธีถวายภัตตาหาร พิธีแสดงความเคารพพระ
  4. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีสวดมนต์ไหว้พระ
 60. ข้อใดเป็นทานพิธี
  1. การทอดกฐิน
  2. การเวียนเทียน
  3. การทำบุญวันเกิด
  4. การสวดมนต์ไหว้พระ
 61. อะไรคือคุณค่าที่สำคัญที่สุดของศาสนพิธี
  1. ก่อให้เกิดความฉลาด
  2. ก่อให้เกิดความสามัคคี
  3. ช่วยรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
  4. ช่วยธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
 62. สุธีจัดงานบวชให้ลูกชายเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เขาเตรียมสิ่งของสำหรับพิธีบวชและเครื่องไทยธรรมสำหรับถวายพระสงฆ์ สุธีควรคำนึงถึงหลักการใดให้มากที่สุด
  1. ความตรงต่อเวลา
  2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  3. ฐานะและภาวะทางเศรษฐกิจ
  4. ความถูกต้อง ประหยัด และเรียบง่าย
 63. การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจัดอยู่ในหลักธรรมข้อใด
  1.  อิทธิบาท 4
  2. สังคหวัตถุ 4
  3. พรหมวิหาร 4
  4. ฆราวาสธรรม 4
 64.  ใครบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว
  1.  น้อยช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
  2. ก้อยและพ่อแม่เข้าร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. ป้อมกับครอบครัวไปเลี้ยงอาหารเด็กที่บ้านเมตตา
  4. ต้อยกับพ่อแม่ไปบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเครื่องบินตก
 65. การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในเรื่องใดมีผลดีต่อชาติมากที่สุด
  1. แจ้งเบาะแสการค้าขายสิ่งเสพติด
  2. เข้าร่วมโครงการหยุดภาวะโลกร้อน
  3. ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
  4. ร่วมกันจัดตั้งองค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
 66. การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ สะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณธรรมข้อใด
  1. ความอดทน
  2. ความเสียสละ
  3. ความสามัคคี
  4. ความมีระเบียบวินัย
 67. สมศรีไปหาพระภิกษุสมบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นท่านกำลังนั่งอยู่ในกุฏิ ข้อใดต่อไปนี้ที่สมศรีไม่ควรกระทำ
  1. ข้าไปหาท่านภายในกุฏิ
  2. แจ้งความจำนงขอพบท่าน
  3. นั่งรอจนกว่าท่านจะออกมาหา
  4. ให้ศิษย์วัดบอกท่านว่ามีโยมมาหา 
 68. พิษณุต้องการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้าน จึงไปหาเจ้าอาวาสในตอนเย็นวันหนึ่ง  ในสถานการณ์เช่นนี้พิษณุต้องเตรียมสิ่งใดไปถวายท่าน
  1. เงิน
  2.  ภัตตาหาร
  3. เครื่องไทยธรรม
  4.  ดอกไม้และธูปเทียน
 69. ในสถานการณ์ใดที่เราต้องลุกขึ้นยืนรับและแสดงความเคารพพระสงฆ์
  1. พระสงฆ์เดินเข้ามาในพิธีขณะที่เรากำลังนั่งเก้าอี้
  2. พระสงฆ์เดินเข้ามาในพิธีขณะที่เรากำลังนั่งอยู่กับพื้น
  3. พระสงฆ์เดินตามมาข้างหลังขณะที่เราเดินอยู่กับ เพื่อน
  4. พระสงฆ์เดินขึ้นมาบนรถประจำทางขณะที่เรานั่งอยู่แถวหน้า
 70. ใครปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ได้ถูกต้องแเหมาะสม
  1. สมหญิงนั่งคุยกับพระภิกษุบุญธรรมสองต่อสองหน้ากุฏิ
  2. หลังจากคุยธุระกับพระภิกษุสาครเสร็จแล้ว สุชาติรีบลาท่านกลับ
  3. อนุวัฒน์เห็นว่าพระภิกษุทินกรเป็นเพื่อนสนิทของตนจึงนำเรื่องตลกมาเล่าให้ท่านฟัง
  4. เมื่อเห็นพระภิกษุสามเณรเดินสวนทางมา พงษ์ศักดิ์หลีกเข้าข้างทางยืนมองดูท่านเดินผ่านไป
 71.  ถ้าจำเป็นต้องนั่งเก้าอี้แถวเดียวกับพระสงฆ์ ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง
  1. อรอนงค์นั่งเก้าอี้ตัวถัดไป
  2. ปัญญานั่งเก้าอี้ตัวถัดไปด้านซ้าย
  3. พัชรานั่งเก้าอี้ตัวถัดไปโดยมีปัญญานั่งคั่นกลาง
  4. ณัฐวุฒินั่งเก้าอี้ตัวถัดไปโดยเว้นเก้าอี้ว่างไว้ 1 ตัว
 72. ถ้าพระสงฆ์นั่งบนอาสน์สงฆ์ที่ยกพื้นสูง หลังจากถวายเครื่องไทยธรรมแล้ว ผู้ถวายควรแสดงความเคารพโดยวิธีใดจึงจะเหมาะสม
  1. หมอบกราบ
  2. น้อมตัวลงยกมือไหว้
  3. กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
  4. จะแสดงความเคารพด้วยวิธีใดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม
 73.  ในกรณีที่พระสงฆ์เดินตามมาข้างหลัง เมื่อนิกรหลีกเข้าข้างทางด้านซ้ายมือของท่านแล้ว ก็ยืนมองท่านเดินผ่านไป การกระทำ ของนิกรถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร
  1. ถูกต้อง เพราะขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างนี้
  2. ถูกต้อง เพราะเป็นการแสดงความเคารพวิธีหนึ่ง
  3. ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้เอามือประสานไว้ข้างหน้า
  4. ไม่ถูกต้อง เพราะขาดวิธีการแสดงความเคารพ ด้วยการน้อมตัวลงยกมือไหว้
 74. การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ทางใดที่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญมากที่สุด
  1. ทางใจ
  2. ทางกาย
  3. ทางวาจา
  4. ทางกายและทางวาจา
 75. ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของคำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
  1. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  2. การพัฒนาที่สนองความต้องการของมนุษย์
  3. การพัฒนาที่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
  4. การพัฒนาที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสติปัญญา
 76. หลักความคิดใดที่เป็นอันตรายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  1. หลักเสรีภาพ
  2. หลักความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ
  3. หลักความเชื่อในความสามารถของมนุษย์
  4. หลักการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของมนุษย์เอง
 77. การพัฒนาที่ยั่งยืนและสมบูรณ์แบบตามแนวพระพุทธศาสนาต้องพัฒนาอะไรก่อน
  1. คน
  2. สังคม
  3. เศรษฐกิจ
  4.  สิ่งแวดล้อม
 78. ชาวพุทธมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่อิงอาศัยกันและกัน เป็นการมองตามหลักการของหลักธรรมใด
  1. หลักอธิปไตย
  2. หลักไตรลักษณ์
  3. หลักพรหมวิหาร 4
  4. หลักปฏิจจสมุปบาท
 79. หลักการในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่า หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับหลักแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
  1. หลักโลกาธิปไตย
  2. หลักการเป็นนายเหนือธรรมชาติ
  3. หลักการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี
  4. หลักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการอิงอาศัยกันและกัน
 80.  ตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนามนุษย์จะต้องเป็นไปพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา เราเรียกหลักการนี้ว่าอะไร
  1. หลักไตรสิกขา
  2. หลักไตรลักษณ์
  3. หลักสังคหวัตถุ 4
  4. หลักโยนิโสมนสิการ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s