พระไตรปิฏก

 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า พระไตรปิฏก ได้ถูกต้องที่สุด
  1. ตระกร้าสามใบอันประเสริฐ
  2. หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
  3. ตระกร้าที่บรรจุธรรม 3 หมวด
  4. คัมภีร์ที่บรรจุธรรม 3 ประการ
  5. คัมภีร์ที่บันทึกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 3 หมวด
 2. พระไตรปิฏกประกอบด้วย 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ข้อใด
  1. วิภังค์ สังคณี สังยุตต์
  2. ขันธกะ อังคุตตร วิภังค์
  3. พระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม
  4. พระปาติโมกข์ สิกขาบท มหาวรรค
  5. พระอภิธรรม ธาตุกถา พระสุตตันตปิฏก
 3. คัมภีร์ที่ว่าด้วยสิกขาบทเกี่ยวกับวินัยและความประพฤติของพระภิกษุสงฆ์และพระภิกษุสงฆ์คือคัมภีร์ใด
  1. สังยุตตนิกาย
  2. พระวินัยปิฏก
  3. อังคุตตรนิกาย
  4. พระสุตตันตปิฏก
  5. พระอภิธรรมปิฏก
 4. ข้อใดมีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง
  1. ธัมมสังคณะ:จุลวรรค :สังฆกรรม
  2. ปริวาร : พระอภิธรรม : จัดลำดับกรรม
  3. พระสูตร:ขันธกะ : สิกขาบทนอกพระปาติโมกข์
  4. พระวินัยปิฏก : วิภังค์ : สิกขาบทในพระปาติโมกข์
  5. พระธรรมเทศนา : สังยุตต์ : บัญญัติเรียกบุคคลประเภทต่างๆ ตามคุณธรรม
 5. บทบัญญัติเกี่ยวกับสังฆกรรม พิธีกรรม วัตรปฏิบัติต่างๆ ของพระสงฆ์ อยู่ในพระไตรปิฏกหมวดใด
  1. พระสูตร
  2. พระวินัยปิฏก
  3. พระปาติโมกข์
  4. พระสุตตันตปิฏก
  5. พระอภิธรรมปิฏก
 6. คู่มือพระวินัยปิฏกทั้งหมด คือข้อใด
  1. วิภังค์
  2. ปริวาร
  3. ขันธกะ
  4. สังยุตต์
  5. สุตตวิภังค์
 7. ประมวลพระสูตรเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ หรือธรรมเรื่องเดียวกัน หมายถึงข้อใด
  1. ทีฆนิกาย
  2. ขุททกนิกาย
  3. มัชฌิมนิกาย
  4. สังยุตตนิกาย
  5. อังคุตตรนิกาย
 8. หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมที่อธิบายทัศนะของนิกายต่างๆ ของพระพุทธศาสนา ควรศึกษาจากคัมภีร์ข้อใด
  1. ปริวาร
  2. ปัฏฐาน
  3. พระสูตร
  4. กถาวัตถุ
  5. ทีฆนิกาย
 9. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของพระไตรปิฏกได้ถูกต้องที่สุด
  1. ตำราคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
  2. ข้อบัญญัติเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
  3. คำสอนของพระพุทธองค์สืบทอดต่อกันมาอย่างถูกต้อง
  4. คัมภีร์ที่บันทึกและรวบรวมคำสอนที่จัดเป็นหมวดหมู่แล้ว
  5. ประมวลเกี่ยวกับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ตกทอดถึงปัจจุบัน
 10. ก่อนมีการใช้คำว่าพระไตรปิฏก คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีชื่อเรียกว่าอะไร
  1. พระวินัย
  2. พระสูตร
  3. พระธรรม
  4. พระอภิธรรม
  5. พระธรรมวินัย
 11. ในสมัยพุทธกาลวิธีการถ่ายทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช้วิธีใด
  1. ใช้วิธีมุขปาฐ
  2. บันทึกบนใบไม้
  3. บันทึกบนแผ่นหินทิ้งไว้
  4. ใช้วิธีสลักธรรมบนแผ่นศิลา
  5. มอบหน้าที่การท่องจำให้กับพระสงฆ์สาวกแต่ละรูป
 12. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับการสังคายนาครั้งที่ 1
  1. แบ่งพระธรรมวินัยออกเป็น 3 ปิฏก
  2. แบ่งพระธรรมวินัยออกเป็นปิฏกต่างๆ
  3. หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 5 เดือน
  4. เริ่มต้นจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยอย่างเป็นระบบ
  5. มอบหมายพระสงฆ์สาวกที่สำคัญรับผิดชอบในการสอบทานพระธรรมวินัย
 13. พุทธสาวกทีเ่ป็นผู้สืบทอดคำสอนของสำนักวินัยปิฏกคือข้อใด
  1. พระอุบาลี
  2. พระอานนท์
  3. พระสารีบุตร
  4. พระมหากัสสปะ
  5. พระโมคคัลลานะ
 14. การจารึกพระไตรปิฏกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกจารึกด้วยภาษาใด
  1. บาล
  2. โรมัน
  3. สิงหล
  4. สันสกฤต
  5. เทวนาครี
 15. ผู้ริเริ่มการทำสังคายนาพระธรรมวินัยเป็นองค์แรกคือใคร
  1. พระเจ้าสุภัททเถระ
  2. พระอานนท์เถระ
  3. พระมหากัสสปะเถระ
  4. พระเทวานัมปิยติสสเถระ
  5. พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
 16. การสังคายนาครั้งที่ 1 อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของกษัตริย์องค์ใด
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าสุทโธทนะ
  3. พระเจ้าอชาตศัตรู
  4. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  5. พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ
 17.  พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่เท่าไร
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
 18. เพื่อวางรากฐานพระพุทธศาสนาในมั่นคงในลังกาเป็นสาเหตุของการสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
 19. การจารึกพระไตรปิฏกเป็นลายลักษณ์อักษรจัดทำในสมัยการทำสังคายนาครังที่เท่าไร
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
 20. การจารึกพระไตรปิฏกเป็นลายลักษณ์อักษร จัดขึ้นที่ใด
  1. วาลิการาม กรุงเวสาลี อินเดีย
  2. ถูปาราม กรุงอนุราธบุรี ศรีลังกา
  3. อโศการาม กรุงปาฏลีบุตร อินเดีย
  4. สัตตบรรณคูหา กรุงราชคฤห์ อินเดีย
  5. อาโลกเลณสถาน มตเลชนบท ศรีลังกา
 21. การศึกษาธรรมแล้วมิได้ไตร่ตรองด้วยปัญญา เมือนำไปใช้อาจเป็นโทษได้ พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบว่าเหมือนกับข้อใด
  1. จับงูพิษไม่ถูกวิธีอาจถูกงูกัดตาย
  2. บ่มผลไม้ไม่ถูกวิธีผลไม้เน่าเสียได้
  3. จิตไม่มีความมั่นคง ฝึกสมาธิไม่สำเร็จ
  4. ป้อนอาหารเสือไม่ถูกวิธี ถูกเสือกัดตาย
  5. เตรียมการสอนไม่ดี นักเรียนฟังไม่ตั้งใจ
 22. การเรียนรู้วิชาการต่างๆ ต้องเรียนอยา่งไรจึงจะได้ประโยชน์
  1. เข้าใจได้อย่างถูกต้องก่อนนำไปใช้
  2. นำไปใช้ให้ถูกต้องตามกาละเทศะ
  3. ไตร่ตรองด้วยปัญญา
  4. ศึกษาด้วยใจมีสมาธิ
  5. ถูกทุกข้อ
 23. ข้อใดแสดงถึงการมีความรู้แต่นำไปใช้ไม่ถูกต้อง
  1. เรียนพิมพ์ดีดเพื่อรับจ้างพิมพ์รายงาน
  2. เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อทอนเงินได้ถูกต้อง
  3. เรียนวิชาเสริมสวยเพือหารายได้พิเศษ
  4. เรียนภาษาอังกฤษเพื่ออ่านหนังสือจากต่างประเทศ
  5. เรียนวิชาเคมีเพื่อทำระเบิดขวดไปขว้างโรงเรียนคู่อริ
 24. การกล่าววาจาที่เป็นที่รักของคนหมู่มาก หมายถึงวาจาเช่นไร
  1. คำพูดจริง มีประโยชน์ คนชอบ
  2. คำพูดไม่จริง มีประโยชน์ คนชอบ
  3. คำพูดจริง ไม่มีประโยชน์ คนไม่ชอบ
  4. คำพูดไม่จริง ไม่มีประโยชน์ คนชอบ
  5. คำพูดไม่จริง ไม่มีประโยชน์ คนไม่ชอบ
 25. วาจาในข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าควรกล่าว
  1. วาจาสัตย์
  2. วาจาที่คนชอบ
  3. วาจาที่เป็นประโยชน์
  4. วาจาที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์
  5. วาจาที่คนชอบแต่ไม่เป็นประโยชน์
 26. ข้อควรพิจารณาในการกล่าววาจาใดๆ ของพระพุทธองค์คือข้อใด
  1. สถานที่
  2. กาลเทศะ
  3. ความจริง
  4. ความสนุกสนาน
  5. ความชอบของผู้ฟัง
 27. วาจาในข้อใดควรกล่าว
  1. อรณีเธอนี่โง่มาก เรียนตกตั้งหลายวิชา ควรปรับปรุงตัวนะจ๊ะ
  2. ประเทศไทยควรเน้นการแก้ปัญหาความยากจนของประชากร
  3. วิชัยผมเธอยาวผิดระเบียบแล้วนะ มันไม่ทำให้เธอหล่อขึ้นหรอก
  4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่ได้รับการเลือกตั้งส่วนใหญ่ได้โดยการซื้อเสียง
  5. ประเทศไทยควรหาตลาดใหม่ๆ เพื่อการส่งออกให้มากขึ้น เพราะตลาดเดิมเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป
 28. ข้อใดอ่านบาลีต่อไปนีได้ถูกต้อง ยํ เว เสวติ ตาทิโส
  1. ยะ เว เสวติ ตาทิโส
  2. ยัง เว เสวะติ ตาทิโส
  3. ยุง วเว สะเวติ ตาทิโส
  4. ยัง เว สะเวติ ตาทิสโส
  5. ยะ วเว เสวะติ ตาทิสโส
 29. พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ยํ เว เสวติ ตาทิโส ให้ข้อคิดในแง่ใด
  1. การเลือกคู่ครอง
  2. การสรรหาบุคคลที่ดี
  3. การปรับตัวเข้ากับเพื่อน
  4. การให้อภัยซึ่งกันและกัน
  5. การคบเพื่อนที่มีประโยชน์
 30. ความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ยํ เว เสวติ ตาทิโส ตรงกับสำนวนไทยข้อใดมากที่สุด
  1. รกคนดีกว่ารกหญ้า
  2. รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
  3. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ
  4. เสียน้อยเสียมาก เสียมากเสียง่าย
  5. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
 31. ทุกโข พาเลหิ สํวาโส ตรงกับข้อใด
  1. อยู่ร่วมกับคนดีไม่มีทุกข์
  2. อยู่ร่วมกับคนชั่วมีแต่ทุกข์
  3. ประพฤติตนเป็นคนพาลมีแต่ทุกข์
  4. ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์
  5. ถ้าจะมีทุกข์อยูกับคนดีหรือคนชั่วก็มีทุกข์
 32. คนโง่แม้อยู่ใกล้ปราชญ์ก็อาจฉลาดได้ ตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
  1. ยํ เว เสวติ ตาทิโส
  2. ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส
  3. กลฺยาณการี กลฺยาณํ
  4. อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ
  5. เสฏฺฐมุปคมญฺจ อุเปติ ชิปฺปํ
 33. จุดใต้พยัญชนะในภาษาบาลี เรียกว่าอะไร
  1. ธนิต
  2. สถิล
  3. พินทุ
  4. อาคม
  5. นิคหิต
 34. ข้อใดใส่นิคหิต ไม่ถูกต้อง
  1. ยํ
  2. มยํ
  3. วิสุํ
  4. พุทฺธํ
  5. ทุกฺขํ
 35. ภาษาบาลีมีข้อสังเกตุที่ผิดจากภาษาไทยมากที่สุดคือข้อใด
  1. ภาษาบาลีมีแต่เสียงสูง
  2. ภาษาบาลีมีจุดจบประโยช
  3. ภาษาบาลีไม่มีการประวิสรรชนีย์
  4. ภาษาบาลีไม่มีเสียงโฆสะและอโฆสะ
  5. ภาษาบาลีมีพยัญชนะและสระน้อยกว่า
 36. มะยัง ภันเต วิสุง วิสัง รักขะณัตถายะ เขียนเป็นภาษาบาลีตรงกับข้อใด
  1. มย ภนเต วิสํ วิสํ รกขณตถาย
  2. มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย
  3. มยงฺ ภตฺเต วิสุง วิสุ รักขณัตถยะ
  4. มะยํ ภันเต วิสํง วิสํง รกฺขะณตฺถา
  5. มะยัง ภันเต วิสํง วิสํง รักขณัตถายะ
 37. ข้อใดที่มีผลให้พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยแสดงธรรมหลังจากตรัสรู้แล้ว
  1. วิปตฺตฺปฏิพาหาย
  2. ตติยมฺปิ มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ
  3. สนฺติธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา
  4. รกฺขณถฺถาย ติสรเณน สห ปญฺจ
  5. สพฺพโรควินาสาย ปริตฺตํ พรูถ มงฺคลํ
 38. การอาราธนาธรรมมีกำเนิดมาจากบุคคลในข้อใด
  1. สุภัททะ
  2. อริฏฐภิกขุ
  3. พระเจ้าพิมพิสาร
  4. พระเจ้าอชาตศัตรู
  5. ท้าวสหัมบดีพรหม
 39. การสวดพระปริตร มีจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องคือข้อใด
  1. เพื่อมีเมตตา
  2. เพื่อป้องกันภัย
  3. เพื่อความร่ำรวย
  4. เพื่อเป็นสิริมงคล
  5. เพื่อให้เป็นส่วนประกอบพิธีกรรม
 40. ผู้เห็นภัย คือภัยในสังสารวัฏ หรือความทุกข์ หมายถึงผู้ใด
  1. พระ
  2. ภิกษุ
  3. สมณะ
  4. ดาบส
  5. ถูกทุกข้อ
 41. คำศัพท์ใดต่อไปนี้ไม่ใช้กับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
  1. พระ
  2. ภิกษุ
  3. สมณะ
  4. ดาบส
  5. ถูกทุกข้อ
 42. คำว่า สมณะ หมายถึง ผู้มีใจสงบจากสิ่งใด
  1. จากเสียงของผู้คน
  2. จากความชั่วทั้งปวง
  3. จากบุคคลผู้ทำความชั่ว
  4. จากรูปและเสียงของสตรี
  5. จากสิ่งเร้าอารมณ์ทุกอย่าง
 43. เพราะความเชื่อในข้อใดดาบสจึงบำเพ็ญเพียรด้วยการบูชาไฟ
  1. ความร้อนทำให้เกิดสุข
  2. ตายด้วยความร้อนเป็นสุข
  3. ความร้อนทำให้เกิดความพยายาม
  4. ความร้อนสามารถเผาผลาญกิเลสได้
  5. ความร้อนสามารถทำให้มองเห็นวิธีการหมดทุกข์ได้
 44. นักเรียนจะคบเพื่อน แต่ไม่รู้จะคบคนไหนดี นักเรียนจะนำพุทธศาสนสุภาษิตบทใดเข้าไปใช้ในการเลือกคบเพื่อน
  1. ยํ เว เสวติ ตาทิโส
  2. กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
  3. ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส
  4. อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ
  5. กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ
 45. การอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษา หากเพื่อนร่วมห้องมีนิสัยเห็ฯแก่ตัว ไม่มีระเบียบ สกปรก ชอบลักเล็กขโมยน้อย จะตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
  1. ยํ เว เสวติ ตาทิโส
  2. กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
  3. ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส
  4. อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ
  5. เสฎฺฐมุปคมญฺจ อุเปติ ชิปฺปํ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s