-ศาสนา 5-

 1. พระเจ้าทรงมีโองการให้โมเสสพาชาวยิวอพยพจากที่ใดไปสู่ที่ใด
  1. โรมัน-อียิปต์
  2. คะนาอัน-โรมัน
  3. อียิปต์-คะนาอัน
  4. คะนาอัน-อียิปต์
 2. ชาวมุสลิมไม่เชื่อในเรื่องใด
  1. โลกมีวันสิ้นสุด
  2. เทวทูตมีจำนวนมาก
  3. ศาสนทูตมีหลายท่าน
  4. การตายแล้วเกิดใหม่บนโลกมนุษย์
 3. ข้อใดไม่ใช่ แนวคิดของศาสนาพุทธ
  1. สอนให้อุทิศตนแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  2. สอนให้พิสูจน์คำบอกเล่าแล้วจึงเชื่อ
  3. เชื่อว่ากรรมเป็นตัวกำหนดสรรพสิ่ง
  4. หลักศีลธรรมเกิดจากการศึกษาของผู้รู้
 4. การรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ในขันธ์ 5 คือข้อใด
  1. จิต
  2. เวทนา
  3. สังขาร
  4. วิญญาณ
 5. พระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายของทศชาติคือองค์ใด
  1. พระเตมีย์
  2. พระมโหสถ
  3. พระมหาชนก
  4. พระเวสสันดร
 6. ข้อใดแสดงถึง ‘‘สขีภริยา”
  1. สมศักดิ์มีภริยาที่เอาแต่บ่นและดุด่าว่ากล่าวตลอดเวลา
  2. สุธีโชคร้าย ทำงานหาเงินได้เท่าไร ภริยาของเขาเอาไปเล่นการพนันหมด
  3. สมพลถูกออกจากงาน แต่ภริยาของเขาให้กำลังใจและช่วยให้เขาหางานใหม่ได้
  4. สุระโชคดี ภริยาของเขาไม่เคยบ่นว่า แต่ให้ความเคารพและรับใช้ดูแลอย่างดีตลอด
 7. คำว่า “ราชา” ในพุทธศาสนสุภาษิต “ราชา มุขํมนุสฺสานํ” หมายถึงอะไร
  1. ผู้เป็นประมุข
  2. ผู้มีอำนาจสูงสุด
  3. ผู้อยู่เหนือประชาชน
  4. ผู้ทำให้เกิดความพอใจ
 8. พระพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจ 4 ในวันใด
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันจาตุรงคสันนิบาต
 9. การฝึกสติปัฏฐานขั้นพิจารณาเวทนาคืออย่างไร
  1. รู้เท่าทันความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ
  2. กำหนดรู้ว่าอิริยาบถขณะนั้นเป็นอาการใด
  3. กำหนดรู้ว่าขันธ์ 5 คืออะไร เกิดดับได้อย่างไร
  4. พิจารณาดูจิตของตนว่ามี ราคะ โทสะ โมหะ หรือไม่
 10. ในการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ได้มีการกำหนดแนวทางประชุมโดยให้เริ่มตกลงกันว่าปัญหาความยากจนคืออย่างไร อะไรคือสาเหตุ เป้าหมายที่ต้องการหลังจากแก้ไขแล้วจะเป็นอย่างไร และวิธีการแก้ไขจะทำอย่างไรบ้าง แนวทางนี้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาเรื่องใด
  1. อริยสัจ 4
  2. วิภัชชวาท
  3. อิทัปปัจจยตา
  4. โยนิโสมนสิการ
 11. ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผู้สูงอายุจะปฏิบัติตามหลักอาศรม 4 ขั้นใด
  1. สันยาสี
  2. คฤหัสถ์
  3. วานปรัสถ์
  4. พรหมจารี
 12. การที่พระเยซูทรงถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ แสดงถึงสิ่งใด
  1. การไถ่มนุษย์ออกจากบาป
  2. ความเสียสละของพระเจ้า
  3. มนุษย์ได้รับการปลดปล่อยให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า
  4. พระเจ้าทรงประทานพระบุตรมาชั่วคราวเพื่อสอนศีลธรรมให้มนุษย์
 13. นายสนไปฆ่าคนด้วยความแค้น ถูกจับ และตัดสินลงโทษให้จำคุกตลอดชีวิต เป็นการรับกรรมประเภทใด
  1. ครุกรรม 
  2. อุปัชชเวทนียกรรม
  3. อปราปรเวทนียกรรม
  4. ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม
 14. ธรรมใดสอนเรื่องความเพียร
  1. พละ 5
  2. อิทธิบาท 4
  3. วุฒิธรรม 4
  4. อริยวัฑฒิ 5
 15. พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) มีความสำคัญอย่างไร
  1. เป็นผู้ได้ชื่อว่า “นักเทศน์ฝีปากกล้า”
  2. เป็นผู้ก่อตั้งโครงการสวนโมกข์นานาชาติ
  3. เป็นผู้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมยังทวีปยุโรป
  4. เป็นผู้ใช้วิธี “คั้นแก่นธรรม” เพื่อสอนธรรม
 16. คำว่า “พุทธ” มีความหมายอย่างไร
  1. ผู้รู้ ผู้ตื่น
  2. ผู้หลุดพ้น
  3. ผู้เบิกบาน
  4. ผู้มีปัญญา
 17. ข้อใดไม่ ถูกต้อง
  1. พระไตรปิฎกพัฒนามาจากพระธรรมวินัย
  2. การบันทึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกใช้ภาษามคธ
  3. พระไตรปิฎกได้รับการเผยแผ่ไปยังประเทศต่างๆ พร้อมกับคณะพระธรรมทูต
  4. การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกทำในสมัยพุทธกาลโดยพระอานนท์เป็นหัวหน้า
 18. การทำบุญในงานมงคล เมื่อพระสงฆ์นั่งประจำอาสนะแล้ว เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระ จะมีการอาราธนาใดบ้าง
  1. อาราธนาศีล
  2. อาราธนาพระสงฆ์
  3. อาราธนาพระธรรม 
  4. อาราธนาพระปริตร
 19. ข้อใดคือประโยชน์ที่บุคคลได้รับจากการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
  1. ทำให้ระลึกชาติไต้
  2. ทำให้เชื่อในบาปบุญคุณโทษ
  3. ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี
  4. ทำให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น
 20. ผู้ปกครองประเทศควรยึดหลักใด สังคมจึงจะสงบสุขและมีสันติ
  1. เบญจศีล
  2. อริยวัฑฒิ
  3. อปริหานิยธรรม
  4. ทศพิธราชธรรม
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ::, :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s