พระสงฆ์

 1. เหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงต้องให้ความเคารพบูชาต่อพระภิกษุสงฆ์
  1. มีความอดทนต่อความยากลำบากสูง
  2. เป็นผู้อนุรักษ์ศาสนวัตถุเพื่อเรา
  3. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
  4. เป็นผู้สืบทอดศาสนา
  5. ข้อ ค และ ง ถูก
 2. บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมในปัจจุบัน ข้อใดสำคัญที่สุด
  1. การรักษาสภาพแวดล้อม
  2. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
  3. ให้ที่พักอาศัยแก่ผู้เดินทาง
  4. เป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น
  5. สั่งสอนอบรมประชาชนให้เป็นคนดี
 3. พระสงฆ์ในขอใดที่ควรแก่การเคารพบูชามากที่สุด
  1. พระบวชใหม่
  2. พระที่ทำพิธีกรรมเก่ง
  3. พระที่อธิบายธรรมเก่ง
  4. พระที่บวชมาหลายพรรษา
  5. พระที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด
 4. บทบาทของพระสงฆ์ข้อใดที่จัดว่าเป็นผู้นำทางด้านจิตใจ
  1. เป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น
  2. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
  3. ช่วยพัฒนาประเทศ
  4. ให้การศึกษา
  5. ถูกทุกข้อ
 5. ข้อใดต่อไปนี้หมายถึง บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมมากที่สุด
  1. วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย
  2. บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย
  3. บ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัย
  4. หากขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง
  5. ไม่มีข้อถูก
 6. ข้อใดต่อไปนี้ หมายถึงความสำคัญของพุทธศาสนิกชน
  1. วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย
  2. บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย
  3. บ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัย
  4. หากขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง
  5. ไม่มีข้อถูก
 7. ทำไมชาวพุทธจึงต้องมีมารยาทปฏิบัติต่อพระสงฆ์
  1. เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติชอบ
  2. เพราะพระสงฆ์ถือศีลมากกว่าคฤหัสถ์
  3. เพราะพระสงฆ์เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา
  4. เพราะพระสงฆ์มีบทบาทในการสงเคราะห์ชาวบ้าน
 8. เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบแล้ว สอนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตาม
  1. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์มีฐานะสูงกว่าฆราวาส
  2. พระสงฆ์เป็นทิศเบื้องบน ฆราวาสเป็นทิศเบื้องล่าง
  3. การจัดที่นั่งให้พระสงฆ์แยกต่างหากจากผู้อื่น
  4. การพูดคุยกับพระสงฆ์ต้องใช้ภาษาสุภาพ
  5. บิดาต้องไหว้บุตรที่บวชเป็นพระสงฆ์
  6. ถูกทุกข้อ
 9. ข้อใดเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
  1. หลักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
  2. หลักเกี่ยวกับมารยาทไทย
  3. พระวินัยของพระสงฆ์
  4. ฐานะของพระสงฆ์
  5. ข้อ ก และ ข ถูก
 10. การปฏิบัติระหว่างฆราวาสกับพระสงฆ์ในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
  1. บิดาต้องไหว้บุตรที่เป็นพระสงฆ์
  2. เมื่อพระสงฆ์เดินมาก็หลีกทางให้
  3. นางพยาบาลตรวจโรคให้พระสงฆ์
  4. ใช้คำยกย่องเมื่อกล่าวถึงพระสงฆ์
  5. บุตรที่เคยบวชเป็นพระสงฆ์รับของจากมือโยมแม่
 11. ข้อใดนับเป็นวิธีที่ปฏิบัติต่อพระสงฆ์โดยเฉพาะ
  1. สนทนาธรรม
  2. ล้างและเช็ดเท้า
  3. ประเคนปัจจัย 4
  4. ไหว้พระสวดมนต์
  5. แต่งกายเรียบร้อย
 12. การติดต่อกับพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสม
  1. ใช้คำพูดที่เหมาะสมกับตำแหน่งของพระสงฆ์
  2. หากท่านจำวัดควรให้ลูกศิษย์เรียนท่านก่อน
  3. สตรีไม่ควรไปพบพระสงฆ์ตามลำพัง
  4. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
  5. ถูกทุกข้อ
 13. การปฏิบัติตนในการตักบาตรพระสงฆ์ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ถอดรองเท้าก่อนตักบาตร
  2. ตั้งจิตอธิษฐานก่อนทุกครั้ง
  3. ถามท่านแล้วใส่เฉพาะของที่ท่านชอบ
  4. ใส่แล้วนั่งไหว้หรือยืนไหว้ด้วยใจที่เคารพ
  5. เสร็จแล้วควรอุทิศส่วนกุศลด้วยใจหรือกรวดน้ำ
 14. การจัดที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ที่ถูกต้องควรทำอย่างไร
  1. ถ้าที่ชุมนุมนั้นจัดให้นั่งกับพื้นจะต้องปูพรมให้เต็มห้องนั้นเสียก่อนพระสงฆ์จึงจะนั่งได้
  2. คฤหัสถ์ชายถ้าจะต้องนั่งเก้าอี้แถวเดียวกับพระสงฆ์ ควรนั่งด้านขวาของท่าน
  3. ห้ามสตรีนั่งเก้าอี้แถวเดียวกับพระสงฆ์เด็ดขาด แม้ว่าจะมีบุรุษคั่นอยู่ก็ตาม
  4. ถ้าในที่ชุมนุมนั้นจัดให้นั่งเก้าอี้ควรให้พระสงฆ์นั่งแถวหน้า
  5. ถูกทุกข้อ
 15. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ที่ไม่ถูกต้อง
  1. ก่อนเข้าพบพระสงฆ์ควรขออนุญาตท่านก่อน
  2. ขณะที่พระสงฆ์อยู่ข้างล่างเราควรขึ้นไปรอท่านบนกุฏิ
  3. การเข้าพบพระสงฆ์เมื่อเสร็จกิจธุระแล้วควรรีบลากลับ
  4. ควรประนมมือทุกครั้งเมื่อพูดและรับคำพูดของพระสงฆ์
  5. เมื่อท่านนั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้ว จึงกราบท่านด้วยเบญจางคประดิษฐ์
 16. เมื่อพูดกับพระสงฆ์ ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องทีสุ่ด
  1. ส่ายตัวไปมา
  2. ยืนตรงไขว้มือไว้ข้างหลัง
  3. ยืนตรงประสานมือไว้ข้างหน้า
  4. ประนมมือไหว้ตลอดเวลาที่ีพูดด้วย
  5. ไม่สบตาพระสงฆ์ ค่อมตัวท่อนบนลงเล็กน้อย
 17. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐประกอบด้วยอะไรบ้าง
  1. เข่า 2 ศอก 2 มือ 1
  2. เข่า 2  แขน 2  มือ 1
  3. เข่า 2 มือ 2 หน้าผาก 1
  4. เข่า 2 แขน 2 หน้าผาก 1
  5. เขา 2 ศอก 2 หน้าผาก 1
 18. การนั่งเก้าอี้ต่อหน้าพระสงฆ์ ในสว่นของฆราวาสมีการจัดที่นั่งอย่างไร
  1. แยกระหว่างสตรีกับบุรุษ
  2. ให้ผู้ใหญ่นั่งอยู่ด้านหน้า
  3. ใครจะนั่งตรงไหนก็ได้
  4. นั่งเรียงตามลำดับไหล่
  5. ถูกทุกข้อ
 19. ข้อใดถูกต้องที่สุดในการถวายสังฆทาน
  1. ถวายได้เฉพาะพระผู้ใหญ่เท่านั้น
  2. ถ้าหลังเที่ยงคืนแล้วต้องแยกเอาอาหารออก
  3. ของที่ถวายต้องเป็นของบริโภคได้เท่านั้น
  4. ถ้าเป็นตอนเช้าควรถวายเฉพาะอาหารเท่านั้น
  5. การถวายสังฆทานจำกัดพระสงฆ์ที่รอจะรับเพียง 4 รูป
 20. การประเคนของให้พระสงฆ์ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. การยกของประเคนต้องยกให้สูงประมาณ 1 คืบ
  2. ห้ามพระภิกษุหยิบของก่อนโดยที่ยังไม่ได้ประเคน
  3. เมื่อประเคนแล้วผู้ประเคนจับของนั้นอีกก็ไม่ต้องประเคนใหม่
  4. กรณีทีผู้ประเคนเป็นสตรี จะต้องวางของลงบนผ้าทีท่านปูรองรับ
  5. น้ำทีบริสุทธิ์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่จำเป็นต้องประเคนก็ได้

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s