:: o-net พุทธศาสนา ม.3 ::

 1. พระมหากัสสปะเป็นประธานในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่เท่าไร
  1. ครั้งที่ 1
  2. ครั้งที่ 2
  3. ครั้งที่3
  4. ครั้งที่4
 2. พระนาม “สิทธัตถะ” มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. ผู้ยิ่งใหญ่
  2. ผู้กล้าหาญ
  3. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
  4. ผู้สำเร็จในสิ่งที่ประสงค์
 3. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดใด
  1. วัดพระเชตวัน
  2. วัดบุปผาราม
  3. วัดมหาวิหาร
  4. วัดเวฬุวันมหาวิหาร
 4. คุณธรรมที่เด่นชัดที่สุดของอนาถบิณฑิกเศรษฐี คือข้อใด
  1. จิตใจใฝ่ธรรม
  2. ตั้งใจฟังธรรม
  3. เป็นครูที่ดี
  4. เป็นผู้มั่นคงในการทำบุญ
 5. เมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้น ควรปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  1.  ดับทุกข์
  2. หาสาเหตุ
  3. หาวิธีการดับทุกข์
  4. แก้ไขสาเหตุของความทุกข์
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมทางภาษาข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ฝ่ายเถรวาทได้นำภาษาบาลีเข้ามา
  2. ฝ่ายมหายานได้นำภาษาสันสกฤตเข้ามา
  3. ไทยเรารับอิทธิพลจากภาษาบาลีและสันสกฤต
  4. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่เขียนด้วยภาษาขอม
 7. วัดมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของคนไทยเสมอ ยกเว้นข้อใด
  1. เป็นที่พักของคนเดินทาง
  2. เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล
  3. เป็นศูนย์กลางทางการเมือง
  4. เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์
 8. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนอื่น
  1. ต้องการแสดงความเป็นมหาอำนาจ
  2. ต้องการครอบครองดินแดนเหล่านั้นทางอ้อม
  3. ไม่ต้องการให้ประชาชนนับถือพระศิวะ
  4. เพิ่อให้บุคคลทั่วไปได้เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสั่งสอนและยึดถือปฏิบัติ
 9. ศาสนาใดที่เกิดใกล้เคียงกับศาสนาพุทธ และพระพุทธเจ้าเองก็เคยใช้การบำเพ็ญทุกรกิริยาของศาสนานั้น
  1. ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
  2. ศาสนาขงจื้อ
  3. ศาสนาเชน
  4. ศาสนาคริสต์
 10. พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับเรื่องใดต่อไปนี้มากเป็นอันดับแรก
  1. ปัญญา
  2. ความศรัทธา
  3. ความจงรักภักดี
  4. ความมีระเบียบ
 11. สำนวนไทยที่ว่า “ทำนาบนหลังคน” แสดงว่าขาดหลักธรรมข้อใดในเรื่องอริยมรรค
  1. สัมมาทิฏฐิ
  2. สัมมาสังกัปปะ
  3. สัมมากัมมันตะ
  4. สัมมาอาชีวะ
 12. ธีรวิทย์รู้ว่าความสุขนั้นเป็นผลมาจากการทำความดี แสดงว่าธีรวิทย์รู้จักหลักธรรมข้อใดในสัปปุริสธรรม 7
  1. ธัมมัญญุตา
  2. กาลัญญุตา
  3. อัตตัญญุตา
  4. ปริสัญญุตา
 13. พระสงฆ์ผู้เป็นสุปฏิปันโน หมายความว่าอย่างไร
  1. พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้ว
  2. พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว
  3. พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตรงแล้ว
  4. พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว
 14. บทสวดพระสังฆคุณเป็นการเตือนให้เราระลึกถึงพระคุณของอริยสงฆ์ ว่าท่านมีความดีครบถ้วนกี่ประการ
  1. 1 ประการ
  2. 2 ประการ
  3. 3 ประการ
  4. 4 ประการ
 15. พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและพระสาวกปรากฏอยู่ในข้อใด
  1. อรรถกถา
  2. พระสุตตันตปิฎก
  3. พระวินัยปิฎก
  4. พระอภิธรรมปิฎก
 16. พรหมจรรย์ เป็นชื่อเดิมของอะไร
  1. อรรถกถา
  2. พระสุตตันตปิฎก
  3. พระวินัยปิฎก
  4. พระอภิธรรมปิฎก
 17. ในการเริ่มฝึกสมาธิในครั้งแรกๆ จิตใจจะเป็นอย่างไร
  1. จิตใจสงบ
  2. จิตใจฟุ้งซ่าน
  3. จิตใจสบาย
  4. จิตใจมีความสุข
 18. สิ่งสำคัญในการฝึกอานาปานสติอยู่ที่ข้อใด
  1. อยู่ที่คำบริกรรม
  2. อยู่ที่ระยะเวลาในการทำสมาธิว่านานเพียงใด
  3. อยู่ที่ความสงบเรียบร้อย ไม่มีสิ่งรบกวนขณะทำสมาธิ
  4. อยู่ที่สติจะกำหนดลมหายใจเข้าและออกได้นานเพียงใด
 19. วันจาตุรงคสันนิบาต หมายถึงวันใด
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันเข้าพรรษา
  4. วันอาสาฬหบูชา
 20. การกระทำใดจัดเป็นอามิสบูชา
  1. ฟังธรรม
  2. ถือศีล
  3. ทำสมาธิทุกเช้า
  4. จัดโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป
 21. วัดพุทธประทีป ตั้งอยู่ในประเทศใด
  1. สหรัฐอเมริกา
  2. อินเดีย
  3. อังกฤษ
  4. ออสเตรเลีย
 22. สมาคมบาลีปกรณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
  1. เผยแพร่ศาสนาต่างๆ ที่สำคัญให้แก่ชาวยุโรป
  2. เป็นการรวมกลุ่มของผู้นับถือศาสนาพุทธในยุโรป
  3. จัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษออกเผยแพร่
  4. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน
 23. พุทธศาสนาในแคนาดาส่วนใหญ่เป็นนิกายใด
  1. นิกายสุขาวดี
  2. นิกายมหายาน
  3. นิกายเถรวาท
  4. ไม่มีข้อถูก
 24. ข้อใดจัดเป็นพุทธบริษัท
  1. ภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี สามเณร
  2. ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร อุบาสก
  3. ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
  4. ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
 25. สำนวนไทยที่ว่า “รู้เขารู้เรา” ตรงกับหลักสัปปุริสธรรม 7 ข้อใด
  1. ธัมมัญญุตา + ปุคคลัญญุตา
  2. มัตตัญญุตา + ปริสัญญุตา
  3. อัตตัญญุตา + ปุคคลัญญุตา
  4. ปุคคลัญญุตา + กาลัญญุตา
 26. แม้ว่าเอกจะสอบเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนชื่อดังไม่ได้ แต่เอกก็ยินดีกับอ้อยที่สอบเข้าโรงเรียนชื่อดังได้ นักเรียนคิดว่าการกระทำของเอกตรงกับบุญกิริยาวัตถุ 10 ข้อใด
  1. อปจายนมัย
  2. ปัตตานุโมทนามัย
  3. เวยยาวัจจมัย
  4. ธัมมเทสนามัย
 27. สุสฺสูสํ ลภเต ปญญํ  มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
  2. คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
  3. คบคนเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น
  4. ปัญญาเป็นเครื่องหมายแห่งนรชน
 28. ไตรปิฎก” มีความหมายว่าอย่างไร
  1. ตะกร้า 3 ใบ
  2. พรหมจรรย์ 3 ประการ
  3. คัมภีร์ 3 เล่ม
  4.  เทวโองการ 3 เรื่อง
 29. วิธีการถ่ายทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลปฏิบัติกันอย่างไร
  1. จารึกลงใบลาน
  2. จารึกลงในใบตาล
  3. ท่องจำด้วยปากเปล่า
  4. จารึกลงในศิลาจารึก
 30. ชาวพุทธควรยึดมั่นสิ่งใดเป็นที่พึ่งทางใจ
  1. พระพุทธรูป
  2. เครื่องราง
  3. โบสถ์ วิหาร
  4. พระรัตนตรัย
 31. ข้อใดคือท่านั่งสมาธิทีีถูกต้อง
  1. นั่งขัดสมาธิ เอามือขวาทับมือซ้าย เท้าขวาทับเท้าซ้าย
  2. นั่งพับเพียบ เอามือขวาทับมือซ้าย เท้าขวาทับเท้าซ้าย
  3. นั่งขัดสมาธิ เอามือซ้ายทับมือขวา เท้าซ้ายทับเท้าขวา
  4. นั่งพับเพียบ เอามือขวาทับมือซ้าย เท้าซ้ายทับเท้าขวา
 32. ในการเรียนหนังสือของนักเรียนสามารถทำสมาธิได้ในขั้นใด
  1. ขณิกสมาธิ
  2. อัปปนาสมาธิ
  3. อุปจารสมาธิ
  4. มิจฉาสมาธิ
 33. นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการทำสมาธิ
  1. เรียนหนังสือได้ยากยิ่งขึ้น
  2. มีอำนาจวิเศษสามารถหยั่งรู้จิตใจคน
  3. มีจิตใจที่มั่นคงมากขึ้น
  4. ได้เพื่อนที่ทำกิจกรรมเหมือนกับตน
 34. หากพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ รากแก้ว คือ ธรรมะ นักเรียนคิดว่าส่วนเปลือกของไม้เปรียบได้กับอะไร
  1.  ศาสนสถาน
  2. นิพพาน
  3. ศาสนพิธี
  4. วิมุตติ
 35. พระสงฆ์ที่มาประชุมในวันจาตุรงคสันนิบาตแตกต่างจากพระสงฆ์อื่นอย่างไร
  1. มีจำนวน 1,250 รูป บรรลุโสดาบัน
  2.  มีจำนวน 1,250 รูป เป็นพระอรหันต์แล้วทั้งสิ้น
  3.  มีจำนวน 2,500 รูป สามารถบรรลุนิพพานได้
  4. มีจำนวน 2,500 รูป เป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งสิ้น
 36. สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออะไร
  1. หลักธรรม
  2. ทางดับทุกข์
  3. ไตรสิกขา
  4. อริยสัจ
 37. นางวิสาขาได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในด้านใด
  1. ความกตัญญู
  2. การถวายทาน
  3. ความมีปัญญา
  4. การปกป้องพระพุทธศาสนา
 38. การศึกษาและฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา หมายถึงข้อใด
  1. ศีล สมาธิ ปัญญา
  2. ศีล สมาธิ วิปัสสนา
  3. ศีล ปัญญา กรรมฐาน
  4. ศีล สติ ปัญญา
 39. วันอัฐมีบูชามีความสำคัญอย่างไร
  1. เป็นวันพระพุทธเจ้า
  2. เป็นวันที่มีจาตุรงคสันนิบาต
  3. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าปลงสังขาร
  4. เป็นวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
 40. วันใดที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3
  1. วันเข้าพรรษา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันมาฆบูชา
  4. วันอาสาฬหบูชา
 41. “ศาสนา” มีความหมายที่ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์
  2. คำสอนที่ให้มนุษย์ยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดี
  3. เหตุแห่งการเกิดพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์
  4. การยึดมั่นอยู่ในกฎแห่งธรรมชาติ
 42. ศาสนาในข้อใดเป็นศาสนาอเทวนิยม
  1. ศาสนาคริสต์
  2. ศาสนาพราหมณ์
  3. ศาสนาพุทธ
  4. ศาสนาอิสลาม
 43. พระพุทธศาสนา สอนให้คนไทยมีหลักความเชื่อในข้อใด
  1. ความมีเมตตากรุณา
  2. การไม่อาฆาตจองเวร
  3. กรรมและผลของกรรม
  4. ความละอายต่อบาปทั้งปวง
 44. พระสารีบุตรทำหน้าที่อะไรในการบวชพระราหุล
  1. เป็นพระอุปัชฌาย์
  2. เป็นพระคู่สวด
  3. เป็นพระพี่เลี้ยง
  4. เป็นหนึ่งในคณะสงฆ์
 45. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับพระโมคคัลลานะ
  1. เป็นพระอุปัชฌาย์บวชพระราหุล
  2. เกิดความง่วงในขณะปฏิบัติธรรม
  3. เป็นผู้มีความกตัญญเป็นเลิศ
  4. เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ
 46. พระไตรปิฎกที่จารึกไว้บนแผ่นหินอ่อนบริเวณเชิงเขาเมืองมัณฑเลย์สร้างขึ้นโดยกษัตริย์พระองค์ใดของพม่า
  1. พระเจ้ามินดง
  2. พระเจ้าปะดุง
  3. พระเจ้าบุเรงนอง
  4. พระเจ้าอโนรามังช่อ
 47. พระพุทธศาสนาเข้าสู่กัมพูชาเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด
  1. พระเจ้าชัยวรมัน
  2. พระเจ้านโรดมสีหนุ
  3. พระเจ้าสุริยชัยวรมันที่1
  4. พระเจ้าชัยสุริยวรมัน
 48. พระพุทธรูปปางห้ามญาติมีลักษณะตามข้อใด
  1. พระพุทธรูปยืน ยกพระหัตถ์ซ้ายและขวาขึ้น
  2. พระพุทธรูปยืน ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นข้างเดียว
  3. พระพุทธรูปนั่งยกพระหัตถ์ซ้ายขึ้นข้างเดียว
  4. พระพุทธรูปนั่งยกพระหัตถ์ขวาขึนข้างเดียว
 49. พระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างขึ้นในพุทธประวัติตอนใด
  1. แสดงธรรมครั้งแรก ณ ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน
  2. ประทับนั่ง ณ ริมแม่่น้ำเนรัญชรา ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  3. เสด็จโปรดพระมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
  4. เสด็จโปรดพระบิดา ณ กรุงกบิลพัสดุ์
 50. นักเรียนคิดว่า ตัวละครที่ชื่อแดจังกึม มีคุณธรรมข้อใดที่ตรงกับหลักทิฏฐธัมมิกัตถะมากที่สุด
  1. อุฏฐานสัมปทา
  2. กัลยาณมิตตตา
  3. อารักขสัมปทา
  4. สมชีวิตา
 51. ศาสนาอิสลามมีการบริจาคสิ่งของให้กับผู้อื่นที่เรียกว่า ซะกาต ซึงตรงกับหลักธรรมเรื่องสัมปรายิกัตถะข้อใด
  1. สัทธาสัมปทา
  2. จาคสัมปทา
  3. สีลสัมปทา
  4. ปัญญาสัมปทา
 52. ปรัตถะ อ่านว่าอย่างไร
  1. ปะ – รัด – ถะ
  2. ปะ – รัด – ตะ – ถะ
  3. ปะ – ระ – รัต – ถะ
  4. ปะ – รัด – ตะ – ถัง
 53. หากนักเรียนหญิงจำเป็นต้องนั่งเก้าอี้เดียวกับพระสงฆ์ ควรนั่งอย่างไร
  1. นั่งหันข้างให้พระ
  2. ให้ผู้ชายนั่งคั่น กลาง
  3. นั่ง หันหลังให้พระ
  4. นั่งติดพระได้เลยเพราะจำเป็น
 54. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
  1. กราบโดยใหเ้ ข่าทั้ง 2 ข้าง มือ 2 ข้าง และหน้าผากจรดพื้น 3 ครั้ง
  2. กราบโดยให้ขา 2 ข้าง มือ 2 ข้าง และหน้าผากจรดพื้น 3 ครั้ง
  3.  กราบโดยใช้เข่า 2 ข้าง แขน 2 ข้าง และมืดจรดพื้น 3 ครั้ง
  4. กราบโดยให้ขาทั้ง 2 ข้าง มือ 2 ข้าง และแขนจรดพื้น 2 ครั้ง
 55. การถวายทานแก่ผู้ใดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีผลมากที่สุด
  1. พระพุทธเจ้า
  2.  เจ้าอาวาส
  3. พระอริยสงฆ์
  4. พระสงฆ์โดยไม่เจาะจง
 56. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการบริหารจิตไม่ถูกต้อง
  1. เป็นการบำรุงรักษาจิตให้มีความเข้มแข็ง
  2. เป็นการทำให้จิตมีพลังและมีประสิทธิภาพ
  3. เป็นการทำให้จิตสงบจดจ่อต่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว
  4. เป็นการทำให้จิตใจอ่อนไหวไม่หยาบกระด้าง สามารถแปรเปลี่ยนได้รวดเร็ว
 57. วิธีการฝึกจิตแบบอานาปานสติเป็นการฝึกแบบใด
  1. กำหนดลมหายใจเข้าออก
  2. ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
  3. พิจารณาธาตุ 4
  4. เพ่งเปลวเทียน
 58. ในปีที่มีอธิกมาส วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันใด
  1. วันเพ็ญกลางเดือน 3
  2. วันเพ็ญกลางเดือน 7
  3. วันเพ็ญกลางเดือน 6
  4. วันเพ็ญกลางเดือน 8
 59. ศาสนามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะเหตุใด
  1. ศาสนาทำให้เกิดความสงบ
  2. ศาสนาเป็นข้อบังคับของสังคม
  3. ศาสนาทำให้มนุษย์มีความเมตตา
  4. ศาสนาจะเป็นเครื่องช่วยเตือนสติในมนุษย์
 60. นักเรียนเข้าใจว่าทุกศาสนานั้นมีแนวคิดอย่างไร
  1. ทุกศาสนาให้นับถือศาสดาคนเดียวกัน
  2. ทุกศาสนาจะมีจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน
  3. ทุกศาสนามุ่งให้ผู้คนประพฤติในสิ่งที่ดีงาม
  4. ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนอยู่ในวรรณะที่เท่ากัน
 61. ในศาสนาพุทธเชื่อว่า จุดหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไร
  1. ไปอยู่กับพระเจ้า
  2. การหลุดพ้นจากกิเลส
  3. การเสียสละชีวิตเพื่อศาสนา
  4. การประกอบพิธีกรรมอย่างเคร่งครัด
 62. การที่เราศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต เพราะจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
  1. เรียนรู้ภาษาบาลี
  2. เพื่อคอยเตือนสติตนเอง
  3. นำไปสอนผู้อื่น
  4. นำไปพูดคุยกับพระสงฆ์ได้
 63. พระพุทธศาสนาเข้ามายังประเทศพม่าที่เมืองใด
  1. ย่างกุ้ง
  2. เมาะตะมะ
  3. สะเทิม
  4. มินมะนา
 64. พระพุทธศาสนาเข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยของกษัตริย์อินเดียพระองค์ใด
  1. พระเจ้าอชาติศัตรู
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  4. พระเจ้าอโศกมหาราช
 65. “นาลันทา” มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
  1. มหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย
  2. โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก
  3. มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก
  4. สถานที่แสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 66. หลักธรรมใดถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
  1. ไตรลักษณ์
  2. บุญกิริยาวัตถุ 10
  3. สัปปุริสธรรม 7
  4.  โอวาทปาฏิโมกข์
 67. ข้อใดจัดเป็นสัมมาวาจา
  1. ธาวิน กอดคอคุยกับครูสอนพิเศษ
  2. ปาริตา พูดกับครูด้วยอาการอ่อนน้อม
  3. เวียงแก้ว พูดเยาะเย้ยเพื่อนเมื่อตอบคำถามครูผิด
  4. ขวัญชัย บอกเพื่อนเรื่องตนเป็นเทวดากลับชาติมาเกิด
 68. แนวทางที่ดีเกียวกับการได้ประโยชน์ – เสียประโยชน์ ที่ควรทำอย่างยิ่งคือข้อใด
  1. ตนเองได้ประโยชน์ คนอื่นได้ประโยชน์
  2. ตนเองได้ประโยชน์ คนอื่นเสียประโยชน์
  3. ตนเองเสียประโยชน์ คนอื่นได้ประโยชน์
  4. ตนเองเสียประโยชน์ คนอื่นเสียประโยชน์
 69. ธมฺจารี อ่านว่าอย่างไร
  1. ธะ – มะ – จา – รี
  2. ธัม – มะ – จา – รี
  3. ธะ – มะ – จา – รัง
  4. ธัม – มะ – จา – รัง
 70. สุสฺสูสํง อ่านว่าอย่างไร
  1. สุ – สะ – สู – สง
  2. สุ – สะ – สูง – สัง
  3. สุด – สะ – สู – สัง
  4. สุด – สะ – สู – สัง
 71. การเวียนว่ายตายเกิดเกี่ยวข้องกับศัพท์ทางพุทธศาสนาคำใด
  1. ศรัทธา
  2. อกุศล
  3. สังขาร
  4. วัฏสงสาร
 72. ปมาโท มจฺจุโน ปทํ  หมายความว่าอย่างไร
  1. ชนะตนนั้่นแลดีกว่า
  2. ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
  3. ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
  4. ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
 73. ผู้ที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้นั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
  1. เป็นชาวพุทธโดยกำเนิด
  2. จำหลักธรรมของศาสนาได้แม่นยำ
  3. บวชเรียนก่อนอย่างน้อย 1 พรรษา
  4. เข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างถูกต้อง
 74. ปัจจุบันชาวบ้านมักจะชอบขูดขอเลขจากต้นไม้ประหลาด หรือสิ่งแปลกรวมทั้งมีการทำเสน่ห์ เวทมนตร์ นักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อขจัดความเชื่อดังกล่าวให้ได้มากที่สุด
  1. ต้องลงโทษผู้งมงาย
  2. ทำลายลัทธิหรือสิ่งที่ชาวบ้านนับถือ
  3. ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้ถูกต้อง
  4. สร้างภาพพจน์ให้พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้มีวิชาแกร่งกล้า
 75. ข้อใดคือการฝึกจิตด้วยวิธีอานาปานสติ
  1. สมถกรรมฐาน
  2. เทวดานุสติ
  3. กายคตาสิต
  4. วิปัสสนากรรมฐาน
 76. ภาวนาปัญญา หมายถึงข้อใด
  1. ปัญญาเกิดจากความคิด
  2. ปัญญาเกิดจากการลงมือกระทำ
  3. ปัญญาเกิดจากความมีสติ
  4. ปัญญาเกิดจากการประเมินผล
 77. การพัฒนาปัญญาทำให้เกิดประโยชน์หลายประเภท ยกเว้นข้อใด
  1. ทำให้แก้ปัญหาชีวิตได้
  2. ทำให้เราสามารถวินิจฉัยสิ่งต่างๆ ได้ถูกต้อง
  3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
  4. ทำให้สามารถสร้างฐานะความร่ำรวยให้แก่บุคคลทีีสามารถปฏิบัติได้
 78. คำว่า “สาธุ” มีความหมายว่าอย่างไร
  1. ผู้ให้
  2. ผู้รับ
  3. ดีแล้ว
  4. ตกลง
 79.  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  1. ทุกศาสนาต่างมุ่งให้คนประพฤติสิ่งดีงาม
  2. ทุกศาสนามีจุดหมายปลายทางแตกต่างกัน
  3. ผู้นับถือศาสนาต่างกันไม่ควรทำงานร่วมกัน
  4. ทุกศาสนามีศาสดาองค์เดียวกัน
 80. วิธีที่จะเข้าถึงศาสนาต้องทำอย่างไร
  1. ปฏิบัติธรรม
  2. ฝึกวิปัสสนา
  3. ออกบวช
  4. ปฏิบัติทั้ง 3ประการ
 81. ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ประพฤติตามคำสั่งสอนของศาสนา สังคมนั้นจะเกิดอะไร
  1. การไม่มีศาสนา
  2. ศาสนาเสื่อมโทรม
  3. ไม่เกิดอะไรดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
  4. ความทุกข์ยาก เดือดร้อน สับสนวุ่นวาย
 82. บุคคลเช่นใดที่ถือว่าเป็นผู้มีศาสนา
  1. ผู้ที่มีการศึกษาดี
  2. ผู้ที่เกิดในตระกูลสูง
  3. ผู้ที่พูดเรื่องธรรมะได้เก่ง
  4. ผู้ที่สามารถควบคุมจิตใจตนเองได้
 83. เพราะเหตุใดผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมที่ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางคำสั่งสอนของศาสนา สังคมนั้นจึงมีความสุข
  1. ศาสนาเป็นสิ่งที่ดี
  2. ศาสนามีกฎและข้อห้ามให้ไว้ปฏิบัติ
  3. ศาสนายึดเหนี่ยวคนให้ทำแต่ความดีละเว้นความชั่ว
  4. ศาสนาเป็นแนวทางให้คนประพฤติตามสภาพของสังคม
 84. “สังคมใดมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สังคมนั้นก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญ” จากข้อความดังกล่าวแสดงว่า
  1. ศาสนาทำให้สังคมเป็นสุข
  2. ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
  3. ผู้ที่นับถือศาสนาจะมีความสุข
  4. ศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
 85. วรรณคดีเรื่องใดที่ไม่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา
  1. พระอภัยมณี
  2. สามัคคีเภทคำฉันท์
  3. ไตรภูมิพระร่วง
  4.  มหาชาติคำหลวง
 86. บุคคลในข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
  1. ใบตาล กล่าวว่าวัฒนธรรมไทยมีบ่อเกิดมาจากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่
  2. ใบตอง กล่าวว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้นำภาษาบาลีเข้ามาในประเทศไทย
  3. ใบตาด กล่าวว่าวัฒนธรรมด้านภาษาและศิลปะเท่านั้นที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา
  4. ใบเตย กล่าวว่าวรรณกรรมไทยทุกเรื่องมีอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา
 87. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับคุณประโยชน์ของความอดทนตามหลักพระพุทธศาสนา
  1. ความอดทนทำให้รํำ่รวย
  2. ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข
  3. ความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน
  4. ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์
 88. แบบแผนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานเรียกว่าอะไร
  1. ประเพณี
  2. ศิลปะ
  3. วัฒนธรรม
  4. อารยธรรม
 89. การไปหาพระสงฆ์ที่วัด เราจำเป็นจะต้องสำรวมมรรยาทให้มากทั้งนี้เป็นเพราะอะไร
  1. เป็นการแสดงความเคารพ
  2. ป้องกันผู้อื่นตำหนิ
  3. ช่วยกันรักษาธรรมเนียมไทย
  4. จะได้เป็นสิริมงคล
 90. เมื่อเราไปหาพระสงฆ์ที่วัด ขั้นตอนแรกสุดที่เราต้องทำคืออะไร
  1. ทำความเคารพ
  2. ซักถามทุกข์สุข
  3. แจ้งกิจธุระ
  4. ถวายสิ่งของ
 91. “น้อมกายเมื่อพบเคารพคุณครูผู้ใหญ่ มรรยาทอ่อนหวานแบบไทยซึ่งใจน่ารักหนักหนา” ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อคนไทยในด้านใด
  1. จิตใจ
  2. ประเพณี
  3. ศิลปะ
  4. ภาษา
 92. ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อศิลปะของไทย
  1. ปราสาทหินพนมรุ้ง
  2. เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
  3. พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
  4. ภาพพุทธประวัติ
 93. ข้อใดไม่จัดเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  1. ถวายสังฆทาน
  2. ตักบาตรเทโว
  3. ถวายเทียนพรรษา
  4. เวียนเทียน
 94. ข้อใดเป็นมรรยาทที่ชาวพุทธพึงสำรวมให้มากที่สุดขณะไปวัด
  1. รักษาความสะอาด
  2. ไม่พูดตลกคึกคะนอง
  3. มีสิ่งของไปถวายพระ
  4. แต่งกายให้สวยงาม
 95. เหตุผลที่สำคัญของชาวพุทธที่พึงรักษามรรยาทขณะไปวัดเพราะอะไร
  1. ทำให้เกิดความเลื่อมใส
  2. จะได้เป็นแบบอย่างที่ดี
  3. แสดงออกถึงความเคารพ
  4. เหตุผลถูกต้องทั้ง 3 ข้อ
 96. การกระทำในข้อใดเน้นสิ่งที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติขณะไปวัด
  1. สวมกางเกงขาสั้น ใส่รองเท้าแตะ
  2. ปรึกษาปัญหาเรื่องงานในเขตวัด
  3. นำเด็กเล็กไปร่วมทำบุญที่วัดด้วย
  4. ถอดรองเท้าเดินในเขตพระอุโบสถ
 97. วัดถือเป็นพุทธสถานอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นชาวพุทธจึงควรประพฤติสิ่งใดขณะไปวัด
  1. สำรวมกาย วาจา ใจ
  2. บริจาคทรัพย์บำรุงวัด
  3. ไม่ทำให้วัดเสื่อมเสีย
  4. สนทนาเรื่องของวัด

1 Comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

One response to “:: o-net พุทธศาสนา ม.3 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s