ประวัติและความสำคัญ 2

ถูก

ผิด

ข้อความ

…….

……..

……..

……..

-ชมพูทวีป คือ ดินแดนของประเทศอินเดียและพม่าในปัจจุบัน

สัณฐาคาร คือ การร่วมประชุมพิจารณาตัดสินกรณียกิจของแว่นแคว้นที่ปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรม

-แคว้นที่ปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรมที่มีอำนาจมากที่สุด คือ วัชชี

-กรรมกรเป็นชนชั้นต่ำจัดเป็นพวกจัณฑาล

-กรรมกรที่มีความสามารถมากมีสิทธิที่จะไปทำอาชีพของวรรณะอื่นได้

-ในสมัยพุทธกาลแคว้นไหนที่มีเศรษฐีมากแคว้นนั้นจะมีชื่อเสียงมากไปด้วย

-เทพเจ้าในพระเวทที่สำคัญในสมัยพุทธกาล คือพระนารายณ์

-ความเชื่อในด้านศาสนาสมัยพุทธกาล ได้แก่ เชือในวิญญาณ เชื่อในพระศิวะ และเชื่อในความเป็นอิสระ

-สัตบุรุษ คือ ผู้มีสัปปุริสธรรม 7

-คำว่า ตปํในทศพิธราชธรรม หมายถึง ความอดทน

อวิหิงสา หมายถึงการไม่ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงผู้อื่นให้เดือดร้อน

ปริสเมธํ คือการที่ผู้ปกครองมอบหมายงานให้แก่ผู้อยู่ใต้ปกครองทำตามความสามารถและตามความเหมาะสม

-พระวินัยธร คือผู้วินิจฉัยและตัดสินปัญหาตามมาตรฐานในสังคมของพระสงฆ์

-การที่บุคคลหนึ่งเกรงกลัวต่ออำนาจของอีกบุคคลหนึ่งจนทำให้การตัดสินคดีเป็นไปโดยไม่ยุติธรรมนั้นเรียกว่าโทสาคติ

-พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นความเท่าเทียมกัน

 

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s