:: โลกธรรม ::

 1. โลกธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ?
  1. ธรรมรักษาโรค
  2. ธรรมเหนือโลก
  3. ธรรมที่อยู่คู่โลก
  4. ธรรมที่สร้างโลก
 2. ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาให้ทำอย่างไร?

  1. หาทางนินทาตอบ

  2. ถือว่าเป็นเรื่องธรรม

  3. ทำเป็นไม่สนใจ

  4. พยายามปรับปรุงตนเอง

 3. เมื่อโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ควรทำอย่าไร ?
  1. ไม่ยินดียินร้าย
  2. ไม่หลงระเริง
  3. ไม่มัวเมา
  4. ไม่เพลิดเพลิน
 4. โลกธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ?
  1.  ธรรมรักษาโลก
  2. ธรรมเหนือโลก
  3. ธรรมที่อยู่คู่โลก
  4. ธรรมที่สร้างโลก
 5. โลกธรรม จะเกิดขึ้นแก่ใคร ?
  1. ข้าราชการ
  2. คนใช้แรงงาน
  3. คนค้าขาย
  4. คนทุกคน
 6. โลกธรรมข้อใด จัดเป็นอนิฏฐารมณ์ ?
  1. มีลาภ
  2. มียศ
  3. มีสุข
  4. มีทุกข์
 7. ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาให้ทำอย่างไร ?
  1. หาทางนินทาตอบ
  2. ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
  3. ทำเป็นไม่สนใจ
  4. พยายามปรับปรุงตัวเอง
 8. เมื่อประสบโลกธรรม ๘ ควรทำอย่างไร ?
  1. ยินดีในสิ่งที่ดี
  2. ไม่ยอมรับสิ่งร้าย
  3. รู้เท่าทันตามจริง
  4. ยอมรับทั้งดีทั้งร้าย
 9. “มีลาภ เสื่อมลาภ มีสุข มีทุกข์ ……” เรียกว่าอะไร ?
  1.  โลกธรรม
  2. สัปปุริสธรรม
  3. วุฒิธรรม
  4. อิทธิบาทธรรม
 10. จากข้อ ๙ เมื่อธรรมนั้นเกิดขึ้นแล้ว ควรทำในใจอย่างไร ?
  1. ชื่นชมให้สมที่รอคอย
  2. พิจารณาว่าไม่เที่ยง
  3. พิจารณาว่าเป็นทุกข์
  4. ไม่ยินดียินร้าย
 11. เมื่อประสบโลกธรรม ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?
  1.  แสวงหาความถูกต้อง
  2. ทำจิตมิให้ยินดียินร้าย
  3. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์
  4. อ่านหนังสือธรรมะ
 12. ข้อใด เป็นอิฏฐารมณ์ทั้งหมด ?
  1. ลาภ เสื่อมลาภ สุข ทุกข์
  2. ยศ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์
  3. สุข ทุกข์ สรรเสริญ นินทา
  4. ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
 13. มียศแล้ว กลับเสื่อมยศ ควรปฏิบัติอย่างไร ?
  1. แสวงหาความถูกต้อง
  2. ทำจิตมิให้ยินดียินร้าย
  3. ทำพิธีสเดาะเคราะห์
  4. อ่านหนังสือธรรมะ
 14. เมื่อถูกคนอื่นนินทา ควรปฏิบัติอย่างไร ?
  1. ควรโต้ตอบ
  2. ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น

  3. หนีไปที่อื่นเสีย

  4. อย่ายินดียินร้าย

 15. เมื่อท่านถูกนินทา หรือสรรเสริญ ชื่อว่าประสบธรรมข้อใด ?
  1. สติปัฏฐาน
  2. โลกธรรม
  3. อริยสัจ
  4. สัปปุริสธรรม
 16. ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตำมธรรมนั้น ฝ่ายที่น่ายินดี เรียกว่าอะไร ?
  1. อภิรมย์
  2. อิฏฐารมณ์
  3. อนิฏฐำรมณ์
  4. กุศล

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s