การบริหารจิต

 1. ข้อใดคือความหมายของการบริหารจิต
  1. การทำจิตให้สงบไม่ฟุ่งซ่าน
  2. การทำจิตใจให้สงบยิ่งๆ ขึ้น
  3. การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิจนพัฒนาเป็นปัญญา
  4. ถูกทุกข้อ
 2. ข้อใดคือความหมายของสมาธิ
  1. ความสงบ
  2. ความเงียบ
  3. ความสดชื่น
  4. ความตั้งมั่นแห่งจิต
 3. ขณิกสมาธิ หมายถึงสมาธิข้อใด
  1. สมาธิดิ่งนิ่ง
  2. สมาธิชั่วขณะ
  3. สมาธิมั่นคง
  4. สมาธิอันแน่วแน่
 4. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของจิต
  1. อารมณ์
  2. วิญญาณ
  3. นามธรรม
  4. ความรู้สึกนึกคิด
 5. ข้อใดจัดอยู่ในขั้นตอนการเตรียมสภาพจิตใจก่อนการฝึกปฏิบัติสมาธิ
  1. ไม่รับประทานอาหารก่อนฝึก
  2. หัดนับตัวเลขให้คล่อง
  3. ตัดอารมณ์ความกังวงต่างๆ
  4. ศึกษาหลักธรรมต่างๆ โดยการท่องจำให้แม่น
 6. ข้อใดหมายถึงการฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้า ออก
  1. สีลานุสติ
  2. กายคตาสติ
  3. จาคานุสติ
  4. อานาปานสติ
 7. การฝึกสมาธิสิ่งที่ขาดไม่ได้ขณะปฏิบัติคืออะไร
  1. สติ
  2. นั่งหลับตา
  3. นั่งขัดสมาธิ
  4. ภาวนาพุท-โธ
 8. จิตที่ฝึกจนได้สมาธิแล้วจะเกิดอะไร
  1. ศีล
  2. ปัญญา
  3. กรุณา
  4. เมตตา
 9. การเจริญอานาปานสติ สติต้องตั้งอยู่ที่ใด
  1. ที่ปลายจมูก
  2. คำภาวนาพุท-โธ
  3. ที่ใดก็ได้ขอให้รู้ตัว
  4. ที่ลมหายใจเข้า-ออก
 10. การนั่งสมาธิตามหลักอานาปานสติ มีวิธีการอย่างไร
  1. นั่งหลับตาแล้วสวดมนต์
  2. นั่งปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระ
  3. นั่งด้วยการบังคับจิตให้สงบ
  4. นั่งด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออก
 11. การแผ่เมตตาหลังการฝึกสมาธิมีประโยชน์อย่างไร
  1. บรรเทาอาการเมื่อยล้า
  2. ทำให้จิตมีความเอื้อเฟื้อ
  3. กระตุ้นการสูบฉีดของโลหิต
  4. ช่วยใหจิตเป็นกลางอยา่งสงบ
 12. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการเจริญสมาธิ
  1. ทำให้มีอารมณ์เยือกเย็น
  2. ทำให้เป็นคนโชคดีมีลาภ
  3. ทำให้มีชีวิตมีความสงบสุข
  4. ทำให้มีความจำแม่นยำขึ้น
 13. ข้อใด ไม่ใช่ ผลจากการปฏิบัติวิปัสสนา
  1. เป็นอริยบุคคล
  2. เป็นคนมีปัญญารู้แจ้ง
  3. เป็นคนฉลาดมีเล่ห์กล
  4. เป็นคนรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง
 14. การในข้อใดถือว่าเป็นแนวทางการสร้างปัญญาในระดับโลกุตระ
  1. สุตมยปัญญา
  2. วิปัสสนาปัญญา
  3. จินตามยปัญญา
  4. ภาวนามยปัญญา
 15. ผู้ที่จะเจริญปัญญาได้ดี ต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นอะไร
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. ปัญญา
  4. ศรัทธา
 16. ข้อใดไม่ใช่อุบายในการสร้างสุตมยปัญญา
  1. คบบัณฑิตเป็นมิตร
  2. นำคำแนะนำของบัณฑิตไปบัณฑิต
  3. คบคนฉลาดที่รู้จักเอาตัวรอดเป็นผู้นำ
  4. ฟังคำแนะนำของบัณฑิตด้วยความตั้งใจ
 17. การปฏิบัติตามในข้อใดจึงจะถือได้ว่าบุคคลใดกำลังเจริญปัญญาอยู่
  1. สุธี กำลังสวดมนต์ก่อนนอน
  2. สุพล กำลังฟังอาจารย์สอนอย่างตั้งใจ
  3. สุชาติ กำลังออกกำลังกายด้วยการวิ่ง
  4. สุธรรม กำลังเตรียมตัวเพื่อทำวิปัสสนากรรมฐาน
 18. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการอบรมให้พัฒนาขึ้น ปัญญานี้เรียกว่าอะไร
  1. สุตมยปัญญา
  2. วิปัสสนาปัญญา
  3. จินตามยปัญญา
  4. ภาวมยปัญญา
 19. ข้อใดแสดงถึงสมาธิในการเรียนแบบสุตมยปัญญา
  1. ถามครูทันทีที่มีความสงสัย
  2. พยายามจดบันทึกคำพูดของครูทุกคำ
  3. ใจจดจ่อเฉพาะบทเรียนที่ครูกำลังสอน
  4. นั่งทบทวนถึงสิ่งที่เรียนมาแล้วเพื่อให้ต่อเนืองกับบทเรียนที่เรียน
 20. ข้อใดคือวิธีการคิดอย่างมีหลักเกณฑ์เป็นวิชาการแล้วก่อให้เกิดปัญญา
  1. คิดแยกแยะตามตำรา
  2. คิดตามที่ได้ฟังและได้รู้มา
  3. คิดมีขั้นตอนและมีเหตุผล
  4. คิดอย่างละเอียดมีขั้นตอน
 21. ปัญญาคือความรู้ ความรอบรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงเรื่องใด
  1. เรื่องไตรภูมิ
  2. เรื่องไตรรัตน์
  3. เรื่องไตรทวาร
  4. เรื่องไตรลักษณ์
 22.  โยนิโสมนสิการแบ่งออกได้ตามข้อใด
  1. วิธีคิดแบบอริยสัจ แลวิธีคิดแบบมีผลลัพธ์
  2. วิธีคิดแบบมีผลลัพธ์ และวิธีคิดแบบมีอุปสรรค
  3. วิธีคิดแบบมีอุปสรรค และวิธีคิดแบบหาสาเหตุ
  4. วิธีคิดแบบหาสาเหตุ และวิธีคิดแบบอริยสัจ
 23. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหมายถึงข้อใด
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 24. ข้อใดคือนิโรธ
  1. กนกพรรู้สึกไม่สบายใจที่ไม่ได้เกรด 4
  2. พิมพ์ประภาคิดอย่างมีสติเสมอ
  3. ผกาวัลย์เลิกการพนัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดหนี้สินอีก
  4. พีรศรีพบว่า เธอต้องสูญเสียเพื่อนเธอไปก็เพราะความโลเลของเธอ
 25. กัมมะนีโย หมายถึงข้อใด
  1. ประโยชน์แก่พระสงฆ์
  2. ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ
  3. ประโยชน์แก่ผู้บรรลุ
  4. ประโยชน์แก่สมณะ
 26. ข้อใดไม่ใช่บทสวดสรรเสริญพระพุ?ธคุณ
  1. อิติปิโส ภะคะวา
  2. สุคะโต
  3. อะกาลิโก
  4. พุทโธ
 27. ข้อใดไม่ใช่บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ
  1. สัตถาถเทวะมะนุสสานัง
  2. สะวากขาโต
  3. เอหิปัสสิโก
  4. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ
 28. ข้อใดไม่ใช่บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ
  1. อาหุเนยโย
  2. ปาหุเนยโย
  3. ทักขิเณยโย
  4. เอหิเนยโย
 29. การส่งผ่านความรัก ความปรารถนาดีของเราให้กับบุคคลอื่น เรียกว่าอะไร
  1. การภาวนาจิต
  2. การแผ่เมตตา
  3. การวิปัสสนา
  4. การถ่ายทอด
 30. จงเป็นสุข อย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลย มีความหมายตรงกับบทใด
  1. อะเวรา โหนตุ
  2. อัพยาปัชฌา โหนตุ
  3. อะนีฆา โหนตุ
  4. สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
 31. การฝึกสมาธิ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  1. การบริหารจิต
  2. การศึกษาธรรม
  3. การนั่งบำเพ็ญทุกรกิริยา
  4. มโนกำลัง
 32. ข้อใดไม่ใข่วิธีการปฏิบัติในการนั่งวิปัสสนา
  1. การเลือกสถานที่ในการปฏิบัติ
  2. การเลือกเวลาในการปฏิบัติ
  3. การแผ่เมตตา
  4. การระลึกกังวล
 33. กัมมะปะลิโพธ หมายถึงความกังวลเกี่ยวกับข้อใด
  1. การงาน
  2. เดินทางไกล
  3. ญาติ
  4. การเรียน
 34. อาวาสปะลิโพธ หมายถึงความกังวลเกี่ยวกับข้อใด
  1. ที่อยู่อาศัย
  2. รายได้
  3. คณะศิษย์
  4. การเจ็บป่วย
 35. การตั้งสติกำหนดรู้เท่าทันสภาพหรืออาการของจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ เป็นความหมายของข้อใด
  1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  4. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 36. การทำสมาธิจะมีการบริกรรมว่าอยะไรขณะหายใจเข้า
  1. นะ
  2. โม
  3. พุธ
  4. โธ
 37.  การทำสมาธิจะมีการบริกรรมว่าอยะไรขณะหายใจออก
  1. นะ
  2. โม
  3. พุธ
  4. โธ
 38.  ความกังวลมีศัพท์ทางพระพุทธศาสนาว่าอะไร
  1. ปลิโพธ
  2. ปลิพาน
  3. ปริตร
  4. ปริตัง
 39. การนั่งวิปัสสนาไม่ได้หมายถึงข้อใด
  1. การบริหารจิต
  2. การเจริญปัญญา
  3. การนั่งสมาธิ
  4. การเจริญพยาบาท
 40. ขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัติธรรม คือข้อใด
  1. การวิปัสสนา
  2. การแผ่เมตตา
  3. การสวดมนต์
  4. การอาราธนาศีล
 41. การกล่าวคำสรรเสริญพุทธคณ ธรรมคณ สังฆคุณ หมายถึงข้อใ
  1. การแผ่เมตตา
  2. การเจริญไตรลักษณ์
  3. การสวดมนต์
  4. การบูชายัญ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s