:: แนวข้อสอบชุด 3 ::

 1. ทรรศนะเกี่ยวกับความสุขและทุกข์ของชีวิตในชมพูทวีปมีลักษณะอย่างไร
  1. กลุ่มต่างๆ เชื่อว่าไม่มีความสุขความทุกข์ มนุษย์ล้วนคิดไปเอง
  2. กลุ่มต่างๆ เชื่อว่าความสุขทางกายเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต
  3. กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นเอง อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัย
  4. กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าพระเจ้าบันดาลสุข อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าภูตผีสร้างทุกข์เข็ญ
 2. การปฏิบัติตนของหมอชีวกโกมารภัจจ์สอดคล้องกับคำสอนในข้อใด
  1. เอาชนะคนพาลด้วยความเพียร
  2. ใฝ่เรียนรู้ศิลปวิทยาอยู่ตลอดเวลา
  3. คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
  4. รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
 3. บุคคลในข้อใดกล่าวได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตนตามกุศลวิตก
  1. วิภาวางเฉยเมื่อเพื่อนถูกดำเนินคดีในความผิดที่เขาก่อขึ้น
  2. วินัยช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกดำเนินคดีในความผิดที่เพื่อนเขาก่อขึ้น
  3. วิไลชี้แนะให้เพื่อนเข้าใจความผิดที่ก่อขึ้นอันเป็นเหตุให้ถูกดำเนินคดี
  4. วิชัยขอความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจให้เพื่อนเขาพ้นจากคดีที่เพื่อนเขาก่อขึ้น
 4. บุคคลใดปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการปฏิสันถารต่อพระสงฆ์
  1. เปิ้ลจัดรถไปรับและส่งท่านตามเวลาที่นิมนต์
  2. ปัทนั่งสนทนาตรงหน้าพระสงฆ์เมื่อท่านมาถึงบ้าน
  3. ปุ๋มให้พระสงฆ์นั่งอยู่รูปเดียวเพื่อความสงบทางจิตใจ
  4. ปอวางเก้าอี้สำหรับพระสงฆ์ไว้ด้านหลังเพื่อความสะดวกในการประกอบพิธีกรรม
 5. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรมได้อย่างถูกต้อง
  1. วันมาฆบูชา-อริยสัจ 4 
  2. วันอัฏฐมีบูชา-ไตรลักษณ์
  3. วันวิสาขบูชา-พรหมวิหาร 4 
  4. วันอาสาฬหบูชา-อริยมรรคมีองค์แปด
 6. การปฏิบัติตนเพื่อธำรงไว้ซึ่งพุทธวัฒนธรรมในข้อใดเหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียนมากที่สุด
  1. การจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่และตั้งศาลพระภูมิ
  2. การเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  3. การเสนอพุทธศาสนสถานในท้องถิ่นเป็นโบราณสถานและมรดกโลก
  4. การรวมกลุ่มเพื่อนเพื่อช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนสถานที่เก่าแก่ทรุดโทรม
 7. หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพของคริสต์ศาสนา หมายความว่าอย่างไร
  1. พระเป็นเจ้าทรงมี 3 องค์ ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
  2. พระเป็นเจ้าทรงทำ 3 หน้าที่ ได้แก่ ผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย
  3. พระเป็นเจ้าทรงมี 3 องค์ ได้แก่ พระยะโฮวาห์ พระเยซูคริสต์ และพระแม่มารี
  4. พระเป็นเจ้าทรงมีองค์เดียว แต่มี 3 พระบุคคล ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
 8. ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ ถูกต้อง
  1. ชาวมุสลิมทุกคนต้องทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง
  2. ชาวมุสลิมจะต้องบริจาคซะกาตในอัตราร้อยละ 2.5
  3. ชาวมุสลิมจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น
  4. ชาวมุสสิลมทุกคนต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีละ 1 ครั้ง
 9. บุคคลใดต่อไปนี้มี “อิสรภาพ” ตามหลักของพระพุทธศาสนา
  1. แพรเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อยครั้ง เพื่อให้ทันสมัย
  2. ป่านเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ เพื่อให้ทัดเทียมกับเพื่อนๆ
  3. ปอใฝ่ฝันอยากเป็นแพทย์เพื่อช่วยชีวิตคน จึงตั้งใจเรียนหนังสืออย่างมาก
  4. ฝ้ายเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยครั้ง เพื่อต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเองร่ำรวย
 10. ข้อใดเป็นพุทธจริยาของพระบรมศาสดาด้านญาตัตถจริยา
  1. ทรงอนุญาตให้พระเทวทัตบวชได้
  2. เสด็จไปยับยั้งมิให้องคุลิมารกระทำมาตุฆาต
  3. ทรงแสดงธรรมโปรดพระสุภัททะก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
  4. ทรงระงับสงครามแย่งน้ำในแม่น้ำโรหิณีระหว่างพระญาติทั้งสองฝ่าย
 11. ข้อใดเป็นสิ่งที่ฆราวาสพึงกระทำต่อพระภิกษุสงฆ์
  1. ชวนพระภิกษุสงฆ์พูดคุยข่าวในวงการบันเทิง
  2. ซักถามหลักธรรมที่มีความสงสัยให้เข้าใจแจ้งชัด
  3. ชักชวนให้พระสงฆ์ไปประท้วงขับไล่นักการเมือง
  4. ขอให้พระภิกษุสงฆ์ตรวจดูว่าชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไร
 12. การสวดมนต์ไหว้พระอย่างสม่ำเสมอ มีคุณค่าและประโยชน์อย่างไร
  1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือยามลำบาก
  2. จิตใจมีความสงบ เยือกเย็น เป็นสมาธิ
  3. มีอิทธิฤทธิ์บางประการเกิดขึ้นกับผู้สวด
  4. พระพุทธรูปที่บูชามีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น
 13. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4
  1. ผกามาศอดทนไม่โต้ตอบเพื่อนที่ชอบกลั่นแกล้งตน
  2. บุปผาเห็นสุนัขจรจัดถูกรถเฉี่ยวบาดเจ็บ จึงอุ้มไปหาสัตวแพทย์
  3. บุษบาขยันหมั่นเพียรในการเรียน เพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
  4. บุษบงเห็นกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ แม้จะไม่มีใครอยู่แถวนั้น แต่ก็นำไปส่งตำรวจ
 14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาสิข
  1. ศูนย์กลางของศาสนาอยู่ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
  2. ชาวสิขที่ทำพิธีล้างบาปแล้ว จะรับเอา ก ทั้ง 5 ประการ ไว้กับตน
  3. ศาสดาองค์แรก คือ คุรุโควินทสิงห์ ศาสดาองค์สุดท้าย คือ คุรุนานัก
  4. เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นเพื่อประนีประนอมระหว่างคริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลาม
 15. ไอยเรศมีอายุล่วงเข้าสู่วัยชรา มีความปรารถนาจะบรรลุโมกษะ จึงสละการครองเรือน แล้วออกบวช ถือเพศพรหมจรรย์ตลอดชีวิต ไอยเรศกำลังปฏิบัติตามขั้นตอนใดของหลักธรรมอาศรม 4 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  1. พรหมจารี 
  2. คฤหัสถ์
  3. วานปรัสถ์ 
  4. สันยาสี
 16. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล
  1. ถือว่าทุกสิ่งมีเหตุและผลอยู่ในตนเอง
  2. เน้นว่าทุกสิ่งเกิดและดับตามเหตุปัจจัย
  3. ให้ความสำคัญกับการถกเถียงหาเหตุผล
  4. เน้นว่าทุกสิ่งดำเนินไปตามเหตุปัจจัยแห่งกรรมเก่า
 17. เพราะเหตุใดแม้ว่าพระอานนท์จะออกบวชมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์
  1. ต้องโต้วาทะกับพวกเดียรถีย์บ่อยครั้ง
  2. พระภิกษุรูปอื่นขัดขวางการบำเพ็ญเพียร
  3. ต้องเดินทางไปประกาศพระศาสนาหลายที่
  4. ต้องปรนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด
 18. ขณะที่นักเรียนอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วเกิดอาการหดหู่ ง่วงนอน แสดงว่านักเรียนมีสิ่งใดขัดขวางจิตมิให้บรรลุความก้าวหน้า
  1. วิจิกิจฉา
  2. พยาบาท
  3. ถีนมิทธะ
  4. อุทธัจจกุกกุจจะ
 19. ข้อห้ามมิให้พระสงฆ์ฉันอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วจะปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใด
  1. อรรถกถา
  2. พระวินัยปิฎก
  3. พระสุตตันตปิฎก
  4. พระอภิธรรมปิฎก
 20. พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ข้อใดของคริสต์ศาสนาที่กระทำเพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
  1. พิธีศีลกำลัง
  2. พิธีศีลแก้บาป
  3. พิธีศีลอนุกรม
  4. พิธีศีลมหาสนิท
 21. พรหมจารี ในอาศรม 4 ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู หมายถึงอะไร
  1. วัยครองเพศบรรพชิต
  2. วัยที่ต้องรักษาความบริสุทธิ์
  3. วัยที่ต้องศึกษาเล่าเรียน
  4. วัยที่ต้องออกไปปฏิบัติธรรในป่า
 22. เพราะเหตุใดชาวฮินดูต้องเปล่งคำว่าโอมในการสวดมนต์
  1. เป็นคำบอกถึงการเริ่มต้นในการสวดมนต์
  2. เป็นคาถาอาคม
  3. เป็นคำสั่งที่ระบุไวให้ทำในคัมภีร์
  4. เป็นคำแทนเทพเจ้าทั้ง 3 คือ พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ
 23. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูถือว่ามนุษย์แตกต่างกันเพราะเหตุใด
  1. ทำหน้าที่แตกต่างกัน
  2. ทำกรรมต่างกัน
  3. มีบรรพบุรุษต่างกัน
  4. มีแหล่งกำเนิดต่างกัน
 24. ในศาสนาพราหมณ์ ฮินดูพิธีคล้องด้ายศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงว่าผู้ถูกคล้องเกิดใหม่เป็นครั้งที่สอง เรียกว่าพิธีอะไร
  1. อุปนยัน
  2. ชาตกรรม
  3. ครรถาธาน
  4. นามกรณ์
 25. ในหลักอาศรม 4 ของศาสนาฮินดู คำว่า พรหมจารี หมายถึงบุคคลในข้อใด
  1. คนที่ถือบวช
  2. คนที่อยู่ในวัยเล่าเรียน
  3. คนที่แต่งงานมีครอบครัว
  4. คนที่นับถือพรหมเป็นใหญ่
 26. เรื่องรามเกียรติ์ซึ่งมีพระรามเป็นตัวเอกนั้น สืบเนื่องมาจากคติของนิกายใดในศาสนาฮินดู
  1. นิกายไวษณพ
  2. นิกากยศักติ
  3. นิกายพรหม
  4. นิกายไศวะ
 27. บทสวดสั้นๆ สำหรับขับกล่อมเทพเจ้าที่เสด็จมาประทับในพิธ๊ให้เพลิดเพลินเรียกว่าอะไร
  1. ฤคเวท
  2. สามเวท
  3. ยชุรเวท
  4. อาถรรพเวท
 28. คัมภีร์ใดกล่าวถึงความคิดทางปรัชญามากที่สุด
  1. มันตระ
  2. ปุราณะ
  3. อุปนิษัท
  4. ยชุรเวท
 29. จักรี หมายถึงผู้มีจักรหรือผู้ถือจักร ได้แก่เทพองค์ใด
  1. พระอินทร์
  2. พระอิศวร
  3. พระพรหม
  4. พระนารายณ์
 30. ศาสนาฮินดูใช้วิธีกลืนพุทธศาสนาอย่างไร
  1. กำหนดให้พระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้า
  2. กำหนดให้พระอินทร์ลงมากล่าวสมทานไตรสรณคมน์
  3. กำหนดให้มีพระเจ้า 5 พระองค์แทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
  4. กำหนดให้พระหรหมมี 4 หน้าแทนพรหมวิหาร 4
 31. ข้อใดที่มีวรรณะทั้ง 4 ครบในสังคมอินเดีย
  1. พราหมณ์ ช่างทอผ้า ขอทาน กรรมกร
  2. นายกรัฐมนตรี พ่อค้า ช่างตีเหล็ก ขอทาน
  3. เกษตรกร นักบัญชี อุตสาหกรรม พราหมณ์
  4. พราหมณ์ รัฐมนตรี นักการธนาคาร กรรมกร 
 32. ข้อใดที่กล่าวถึงลัทธิตรีมูรติของศาสนาฮินดูถูกต้องที่สุด
  1. พระพรหมสร้างสรรค์ พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดู พระอัคนีทำลาย
  2. พระพิฆเนศวรผู้สร้าง พระนารายณ์บำรุงเลี้ยงดู พระกฤษณะทำลาย
  3. พระพรหมสร้างสรรค์ พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดู พระศิวะทำลาย
  4. พระอิศวรสร้างสรรค์ พระพรหมบำรุงเลี้ยงดู พระศิวะทำลาย
 33. หลักอาศรม 4 ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดูหมายถึงข้อใด
  1. อยู่ในอาศรม 4 ปี
  2. อยู่้ในอาศรม 4 แห่ง
  3. ปฏิบัติธรรมในสถานที่วิเวก 4 ปี
  4. ปฏิบัติตามขั้นตอนของชีวิต 4 ขั้น 
 34. ผู้ที่นับถือพราหมณ์ ฮินดู ประกอบพิธีศราทธ์เพื่อวัตถุประสงค์ใด
  1. ขับไล่ภูมิผีปีศาจ
  2. ให้พืชพันธ์อุดมสมบูรณ์
  3. เซ่นไหว้เทวดา
  4. ทำบุญให้ญาติที่ตายแล้ว
 35. คัมภีร์ในศาสนาฮินดูที่เกิดขึ้นเองคืออะไร
  1. คัมภีร์อุปนิษัท
  2. คัมภีร์ภควัทคีตา
  3. คัมภีร์พระเวท
  4. คัมภีร์ปุราณะ
 36. พิธีศราทธ์ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู คืออไร
  1. งานรื่นเริงในเทศกาลที่เกี่ยวกับพระเจ้า
  2. ทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
  3. กิจกรรมบูชาเทพเจ้าต่างๆ
  4. การทำบุญให้เปรตและภูติผี
 37. อรชุนเรียนจบการศึกษาเมื่อาอยุ 25 ปีบิดาให้แต่งงานแล้ว่ส่งไปคุมโรงงานชาที่ศรีลังกา 10 ปีอรชุนมีชีวิตอยู่ในขั้นตอนใด
  1. พรหมจารี
  2. คฤหัสถ์
  3. วานปรัชญ์
  4. สันยาสี
 38. สันยาสี เป็นบุคคลประเภทใด
  1. ผู้เบื่อชีวิตทางโลกออกบำเพ็ญตามถ้ำ
  2. ผู้เป็นอนาคาริก สั่งสอนคัมภีร์พระเวท
  3. ผู้สละบ้านเรือนออกจาริกมุ่งสู่ธรรมขั้นสูงสุด
  4. ผู้ประกอบพิธีบูชายัญ หรือสวดยัชโญปวิต
 39. เหตุใดในศาสนาพราหมณ์ ฮินดูจึงมีการประกอบพิธีศราทธ์
  1. เพราะต้องการให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษไปสู่สุคติ
  2. เพราะต้องการให้วิญญาณบรรพบุรุษบันดาลให้เป็นสุข
  3. เพราะต้องการปัดเป่ารังควานจากวิญญาณเร่ร่อนให้หมดไป
  4. เพราะต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกของวงศ์ตระกูล
 40. ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติตามหลักอาศรม 4 คือข้อใด
  1. คฤหัสถ์ พรหมจารี วานปรัสถ์ สันยาสี
  2. วานปรัสถ์ คฤหัสถ์ สันยาสี  พรหมจารี
  3. พรหมจารี คฤหัสถ์  วานปรัสถ์ สันยาสี 
  4. สันยาสี  วานปรัสถ์ คฤหัสถ์ พรหมจารี
 41. อาศรม 4 ของพราหมณ์ฮินดูมีไว้เพื่ออะไร
  1. เพราะเป็นแนวทางการครองเรือนให้สงบสุข
  2. เพื่อเป็นการบำเพ็ญเพียรให้บรรลุเป้าหมายชีวิต
  3. เพื่อเป็นสถานที่ให้คนฮินดูได้มาศึกษาศาสนา
  4. เพื่อเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
 42. หลักคำสอน กรรมโยคะ ในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ตรงกับคำไทยข้อใด
  1. หนักเอาเบาสู้
  2. อาบเหงื่อต่างน้ำ
  3. ปิดทองหลังพระ
  4. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
 43. ข้อใดไม่เกิดขึ้นในวิวัฒนาการของศาสนาฮินดู
  1. เปลี่ยนจากในเทพเจ้าหลายองค์มาเป็นสิ่งสมบูรณ์สูงสุดเพียงหนึ่งเดียว
  2. เปลี่ยนจากเชื่อว่าชีวิตเป็นไปตามการดลบันดาลของเทพเจ้า มาเชื่อในกรรมจากชาติปางก่อน
  3. เปลี่ยนจากเชื่อว่าจิตทั้งหลายอย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน มาเชื่อว่าจิตทั้งหลายเกิดมาจากจิตใหญ่ดวงเดียว
  4. เปลี่ยน่จากเชื่อในความเป็นอาตมันของจิต มาเชื่อในความเป็นอนัตตาของจิต 
 44. ข้อใดไม่ตรงกับคำสอนของศาสนาพราหมณ์
  1. การเอาใจใส่เรียนหนังสือเมื่ออยู่ในวันร่ำเรียน
  2. การแต่งงานมีครอบครัวหลังจากผ่านวัยศึกษาเล่าเรียนแล้ว
  3. การมีบุตรเมื่อมีฐานะพร้อม
  4. การสละบ้านเมืองออกบวชเมื่อแก่ชรา
 45. โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร
  1. การมีจิตหลุดพ้นจากกิเลส
  2. ความหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้
  3. การได้เกิดในสวรรค์อันเป็นบรมสุข
  4. วิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิด
 46. ขั้นตอนใดที่ชีวิตจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏตามหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์ ฮินดูจะทำให้โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  1. คฤหัสถ์
  2. สันยาสี
  3. พรหมจารี
  4. วานปรัสถ์
 47. การสร้างญาณโยคะ (ชญาณ โยคะ) ให้เกิดขึ้นตามทรรศนะของศาสนาพราหมณ์ ฮินดูจะทำได้โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  1. สละโลกียสุขทั้งมวล
  2. ใฝ่ผันถึงความหลุดพ้น
  3. ปลูกศรัทธาและจงรักภักดีต่อเทพเจ้า
  4. แยกแยะให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่ไม่เป็นจริง
 48. หน้าที่หลักของคัมภีร์สามเวท คือ
  1. พรรณนาสรรเสริญอำนาจของเทพเจ้าต่างๆ
  2. บันทึกความเป็นมาของเทพเจ้า และพวกพราหมณ์
  3. เป็นคู่มือในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ
  4. ใช้สวดเห่หรือขับกล่อมเทพเจ้าที่อัญเชิญลงมาร่วมในพิธีกรรม
 49. บุคคลที่เป็นพรหมจารีในคัมภีร์อุปนิษัท หมายถึง
  1. ผู้อยู่ในปฐมวัยที่ต้องการศึกษาเล่าเรียน
  2. สตรีชาวฮินดูผู้ถือเคร่งในประเพณี
  3. ผู้ถือบวชศิลจารินี หรือสิกขมานา
  4. ผู้ประพฤติธรรม ยึดมั่นในญาณสมบัติ
 50. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของศีลในพระพุทธศาสนา
  1. ความเคร่งครัดสำรวมระวัง
  2. การงดเว้นความชั่วทุกอย่าง
  3. การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
  4. ข้อห้ามไม่ให้ล่วงเกินผู้อื่น
Advertisements

1 Comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ::, :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

One response to “:: แนวข้อสอบชุด 3 ::

 1. famona mama'

  ทีหลังช่วยใส่คำอธิบายด้วยน่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s