:: ชุดที่ 11 ::

 1.  ศาสนาอิสลามมีลักษณะต่างกับศาสนาอื่นในเรื่องอะไร
  1. ความเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียว
  2. ความศรัทธาในศาสนฑุตของพระผู้เป็นเจ้า
  3. การปฏิบัติศาสนกิจกับการดำเนินชีวิตส่วนตัวไม่แยกจากัน
  4. การกำหนดข้อห้ามบางอย่าง เช่น ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์บางชนิด
 2. ความมุ่งหมายสำคัญของการบริจาคซะกาตในศาสนาอิสลามคืออะไร
  1. เพื่อให้คนรวยได้มีโอกาสทำบุญซึ่งจะได้กุศลแรงที่สุด
  2. เพื่อให้คนจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  3. เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชนชั้น
  4. เพื่อใ้เป็นไปตามความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า
 3. การถือศีลอดในศาสนาอิสลาม มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อสิ่งใด
  1. ฝึกความอดทนในภาวะสงคราม
  2. ฝึกความหิวในเวลาข้าวยากหมากแพง
  3. ฝึกให้คนมีเมตตาธรรมเมื่อเห็นคนหิวโหย
  4. ฝึกให้เกิดสำนึกในความทุกข์ยากเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
 4. การห้ามมองคนอื่นในแง่ร้าย ตามทัศนะของศาสนาอิสลามนั้น สอดคล้องกับความเชื่อพื้นฐานข้อใด
  1. มนุาย์เป็นคนดีเหมือนกันหมด
  2. มนุษย์เป็นคนดีแต่กลับทำชั่ว
  3. มนุษย์เป็นคนชั่วแต่อาจกลับทำดีได้
  4. มนุษยืมีทั้งคนดีและคนชั่ว

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s