หน้าที่ชาวพุทธ

 1. บุคคลผู้ที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพุทธศาสนิกชนได้ต้องมีสิ่งใดเป็นองค์ประกอบด้วย
  1. เคยบวชมาแล้ว
  2. มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  3. มีพิ้นฐานจิตใจเป็นคนดีมาก่อน
  4. มีบิดามารดาเป็นพุทธศาสนิกชน
  5. เคยไปประเทศอินเดียและเนปาล
 2. จากข้อ 1 มีเกณฑ์อย่างไร
  1. บวชครบ 2 พรรษา
  2. มีศรัทธาครบ 4 ประการ
  3. ไปบูชาสังเวชนียสถานครบทุกแห่ง
  4. เป็นที่ยอมรับของคนมากกว่า 2 คนในการเป็นผู้มีจิตใจดี
  5. บิดามารดาเป็นพุทธศาสนิกชนและพาบุตรไปวัดทุกวัน
 3. หลักศรัทธา 4 ข้อใดไม่ปรากฏในศาสนาพราหมณ์
  1. กัมมัสสกตาสัทธา
  2. ตถาคตโพธิสัทธา
  3. วิปากสัทธา
  4. กัมมสัทธา
  5. มีหมดทุกข้อ
 4. การกำหนดหลักกรรมในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าได้มาอย่างไร
  1. สำนักครูวิศวามิตร
  2. ระหว่างบำเพ็ญทุกรกริยา
  3. ทรงเห็นแจ้งด้วยพระองค์เอง
  4. ดัดแปลงคำสอนของศาสนาพราหมณ์
  5. ระหว่างการเผยแผ่คำสอนของพระองค์
 5. ข้อใดเป็นพื้นฐานความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่จะมีความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาได้ดี
  1. เชื่อในเรื่องกรรม
  2. เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง
  3. เชื่อในเรื่องการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  4. เชื่อในเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
  5. เชื่อว่ากรรมใดใครก่อก็เป็นของคนนั้นเอง
 6. เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาต่างจากศาสนาพราหมณ์ในด้านใด
  1. ที่มา
  2. ผลกรรม
  3. การกระทำ
  4. เจ้าของกรรม
  5. ลักษณะของกรรม
 7. การเชื่อในเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีผลต่อพุทธศาสนิกชนในด้านใด
  1. เข้าใจหลักธรรมคำสอนด้วยแก่นแท้ของปัญญา
  2. มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา
  3. ปฏิบัติตามคำสั่งสอนได้ดี
  4. ศึกษาธรรมะได้รวดเร็ว
  5. ถูกทุกข้อ
 8. คำว่ากรรม สัมพันธกับข้อใดมากที่สุด
  1. บาป
  2. วิปาก
  3. ความดี
  4. ความชั่ว
  5. พฤติกรรม
 9. มาลีเชื่อในผลของกรรม แสดงว่ามาลีมีศรัทธาในข้อใด
  1. กัมมสัทธา
  2. วิปากสัทธา
  3. เจตนาสัทธา
  4. ตถาคตโพธิสัทธา
  5. กัมมัสสกตาสัทธา
 10. ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ การอธิบายให้เกิดความเชื่อในพระพุทธศาสนา ควรเริ่มต้นที่ข้อใดก่อน
  1. ความเชื่อในเรื่องกรรม
  2. ความเชื่อในเรื่องผลกรรมสนอง
  3. ความเชื่อในเรื่องทุกคนมีผลกรรมติดตัว
  4. ความเชื่อในเรื่องการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  5. ความเชื่อในเรื่องการตรัสรูของพระพุทธเจ้า
 11. ทวิชาติเป็นข้าราชการที่ฉ้อราษฏรบังหลวงแต่ก็มั่งมีความสุข ความเจริญ บุตรชายบุตรสาวเรียนจบจากต่างประเทศ จากข้อความดังกล่าว อธิบายตามหลักวิปากสัทธาได้อย่างไร
  1. ทวิชาติทำชั่วแต่ได้ดี
  2. การกระทำของทวิชาติไม่มีผลกรรมตอบสนอง
  3. ทวิชาติทำชั่วแต่ก็จับไม่ได้ เพราะผู้ใต้บังคับบัญชารับกรรมแทน
  4. ทวิชาติแลกความสุขความเจริญมั่งคั่งด้วยเงินที่ฉ้อราษฏร์บังหลวง
  5. ทวิชาติทำชั่วในปัจจุบันก็จริง แต่ผลบุญจากการทำกรรมดีในอดีตส่งผลให้สุขสบาย
 12. ความเชื่อตามวิปากสัทธามีผลต่อการปฏิบัตของชาวพุทธอย่างไร
  1. เลือกทำความดีไว้ก่อน
  2. เห็นว่าทำผิดเป็นถูกได
  3. ทำความดีมากกว่าความชั่ว
  4. จะทำความดีหรือความชั่วมีผลเท่ากัน
  5. ทำความชั่วก็ไม่เป็นไรคนอื่นรับแทนได้
 13. เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วหรือบุญบาปที่ตนทำเป็นของตน ตรงกับศรัทธาข้อใด
  1. กัมมสัทธา
  2. วิปากสัทธา
  3. เจตนาสัทธา
  4. ตถาคตโพธิสัทธา
  5. กัมมัสสกตาสัทธา
 14. ศรัทธา 4 หน้าที่สำคัญของชาวพุทธทั้งหลายเกิดขึ้นได้อย่างไร
  1. ครูสอน
  2. นั่งสมาธิอานาปานสติ
  3. มีความเข้าใจอย่างแท้จริง
  4. เกิดด้วยตนเองหรือผู้อื่นชักจูง
  5. ศรัทธาตามที่บอกเล่าสืบต่อกันมา
 15. การเกิดศรัทธาด้วยตนเองจะมั่นคงกว่าเกิดด้วยวิธีการอื่น ทั้งนี้ต้องมีปัจจัยสำคัญข้อใดสนับสนุน
  1. มีผลบุญในอดีต
  2. มีความพากเพียร
  3. มีสติปัญญา ความรู้
  4. มีความกระตือรือร้น
  5. มีสติและความคิดรอบคอบ
 16. ข้อใดต่อไปนี้แสดงถึงการมีตถาคตโพธิสัทธา ยกเว้นข้อใด
  1. เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง
  2. ใคร่ครวญการกระทำว่าควรทำแต่ความดี
  3. ไม่แสดงความดูหมิ่นการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม
  4. ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนโดยปราศจากข้อสงสัย
  5. เชื่อว่าหลักพุทธธรรมได้มาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 17. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามหลักกัมมสัทธา
  1. สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืน
  2. ยอมรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น
  3. เชื่อว่าหากปฏิบัติตามคำสอนแล้วผลดีจะตามมา
  4. เชื่อว่ากรรมคือการกระทำของตนเองจึงควรเลือกทำแต่กรรมดี
  5. กระทำแต่กรรมดี ละเว้นกรรมชั่ว เพราะกรรมดีนั้นต้องเป็นของตนเอง
 18. ข้อต่อไปนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักศรัทธา 4 ยกเว้นข้อใด
  1. ไม่ทำควาามชั่ว ทำแต่ความดี
  2. ไม่ปฏิเสธผลของกรรมที่จะเกิดขึ้น
  3. ไม่ดูหมิ่นหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
  4. ยอมรับผิดที่จะต้องรับผลดีและผลร้ายที่เกิดขึ้น
  5. ไม่เชือ่ว่าผลสำเร็จจะเกิดจากการกระทำเพียงอย่างเดียวต้องมีโชคด้วย
 19. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
  1. เชื่อในเรื่องสำคัญ
  2. เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น
  3. เชื่อในเรื่องที่มีเหตุผลจริง
  4. เชื่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
  5. เชื่อเฉพาะในเรื่องที่มีในพระไตรปิฏกเท่านั้น
 20. การเชื่อเรื่องผลของกรรมว่ามีจริง จะมีผลต่อผู้เชื่อด้านใดมากที่สุด
  1. ผู้คนจะทำสิ่งใดก็ทำด้วยการพิจารณาก่อน
  2. ผู้ทำความชั่วหวาดกลัวมากขึ้น
  3. ผู้คนเข้าใจในเรื่องกรรมมากขึ้น
  4. ผู้ทำความชั่วลดน้อยลง
  5. ถูกทุกข้อ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s