:: ประวัติและความสำคัญ ::

 1. ชมพูทวีปที่เกียวข้องกับพระพุทธประวัติคือดินแดนใด
  1. อินเดีย และภูฏาน
  2. อินเดียและเนปาล
  3. อินเดียและศรีลังกา
  4. อินเดียและปากีสถาน
  5. อินเดียและบังคลาเทศ
 2. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับสภาพการเมืองการปกครองของชมพูทวีปในสมัยก่อนพุทธกาลได้ถูกต้องที่สุด
  1. เป็นอาณาจักรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  2. แบ่งออกเป็นแคว้นต่างๆ มากกว่า 10 แคว้น
  3. แบ่งออกเป็นแคว้นต่างๆ และแย่งชิงอำนาจกัน
  4. มีแคว้นขนาดใหญ่และมีอำนาจมากเพียง 5 แคว้น
  5. แบ่งออกเป็นแคว้นมีเจ้าขุนนางปกครองแบบศักดินาสวามิภักดิ์
 3. การปกครองที่ชนชั้นผู้ปกครองตัดสินกรณียกิจของแว่นแคว้นด้วยการพิจารณาร่วมกันในที่ประเชุมคือการปกครองในระบอบใด
  1. เผด็จการ
  2. สังคมนิยม
  3. ราชาธิปไตย
  4. สามัคคีธรรม
  5. สมบูรญาณาสิทธิราช
 4. ในบรรดารูปแบบการปกครองในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการปกครองแบบใด
  1. เผด็จการ
  2. สังคมนิยม
  3. ราชาธิปไตย
  4. สามัคคีธรรม
  5. สมบูรญาณาสิทธิราช
 5. แคว้นที่มีการปกครองระบอบสามัคคีธรรมที่มีอำนาจมากที่สุดคือแคว้นใด และในท้ายที่สดได้ตกอยู่ในอำนาจของแคว้นใดตามลำดับ
  1. แคว้นวัชชี-แคว้นมคธ
  2. แคว้นสักกะ-แคว้นวัชชี
  3. แคว้นมัลละ-แคว้นวังสะ
  4. แคว้นโกศล-แคว้นสักกะ
  5. แคว้นอวันตี-แคว้นมัลละ
 6. ข้อใดคือสภาพสังคมในชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล
  1. มีการแบ่งชั้นวรรณะ
  2. เป็นสังคมของเจ้าขุนนาง
  3. มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
  4. มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
  5. ทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางกฏหมาย
 7. ผู้ที่ทำหน้าที่สั่งสอนวิทยาการต่างๆ จัดอยุ๋ในวรรณะใด
  1. วรรณะศูทร
  2. วรรณะแพศย์
  3. วรรณะกษัตริย์
  4. วรรณะพราหมณ์
  5. อวรรณะ
 8. ภายหลังการตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงแก้ไขปัญหาระบบวรรณะของอินเดียอย่างไร
  1. ประกาศยกเลิกระบบวรรณะ
  2. ไม่ยอมรับบิณฑบาตจากพวกวรรณะสูงๆ
  3. ชี้แจงพวกวรรณะศูทรว่าเป็นการชดใช้กรรมเก่า
  4. อนุญาตให้คนทุกวรรณะบวชในพระพุทธศาสนาได้
  5. เทศนาโปรดเจ้าผู้ปกครองแคว้นให้ยกเลิกระบบวรรณะ
 9. ในวงการค้าของกลุ่มชนต่างๆ ในสมัยพุทธกาล หากเกิดกรณีพิพาทกันขึ้นจะให้ผู้ใดเป็นผู้ตัดสินคดี
  1. เศรษฐี
  2. นักบวช
  3. กษัตริย์
  4. เจ้าผู้ปกครองแคว้น
  5. เจ้าผู้ปกครองแคว้นร่วมกับเศรษฐี
 10. เพราะเหตุใดชนพื้นเมืองจึงยอมรับนับถือภูเขาและต้นไม้ว่าเปรียบเสมือนพระเจ้า
  1. คิดว่ามีวิญญาณสิงอยู่
  2. เป็นผู้ให้กำเนิดสิ่งต่างๆ
  3. มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์
  4. ทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงได้
  5. มีความเกรงกลัวในปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 11. ความเชื่อของพวกพราหมณ์ในเรื่องใดที่ตรงกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา
  1. เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง
  2. กงกรรม กงเกวียน
  3. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  4. การเวียนว่ายตายเกิด
  5. การบูชายัญเพื่อขอสิ่งทีตนปรารถนา
 12. การบวงสรวงโดยใช้ชีวิตสัตว์บูชายัญเพื่อขอพรในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับความเชื่อในข้อใด
  1. ศาสดา
  2. พระเจ้า
  3. พระเวท
  4. สสารนิยม
  5. วิญญาณนิยม
 13. ครูคนใดใน 6 คน ตามความเชื่อลัทธิอิสระที่เชื่อในเรื่องผลบุญและบาปเหมือนพระพุทธศาสนา
  1. มักขลิโคสาล
  2. อชิตเกสกัมพล
  3. ปกุทธกัจจายนะ
  4. นิครนถนาฏบุตร
  5. สัญชัยเวลัฏฐบุตร
 14. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความเื่อในด้านศาสนาของชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลได้ถูกต้องที่สุด
  1. มีลัทธิความเชื่อไม่มากนัก
  2. ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา
  3. ผู้ปกครองมีสิทธิกำหนดลัทธิศาสนาของแคว้น
  4. ลัทธิอิสระเป็นความเชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
  5. ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่ฝังลึกในความเชื่อของประชาชน
 15. การที่คนๆ หนึ่งยึดถือเอาความคิดของตนเป็นหลักแม้ว่าจะขัดกับเหตุผลก็ตาม จัดอยู่ในหลักอธิปไตยข้อใด
  1. ราชาธิปไตย
  2. โลกาธิปไตย
  3. อัตตาธิปไตย
  4. ประชาธิปไตย
  5. ธรรมาธิปไตย
 16. คนที่ยอมรับคำสรรเสริญหรือคำติฉินจากคนส่วนใหญ่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือชั่วก็ตาม จัดอยู่ในหลักอธิปไตยข้อใด
  1. ราชาธิปไตย
  2. โลกาธิปไตย
  3. อัตตาธิปไตย
  4. ประชาธิปไตย
  5. ธรรมาธิปไตย
 17. ยึดความจริงหรือความถูกต้องเป็นหลักแม้จะชัดกับหมู่มากก็ตาม ข้อความดังกล่าวตรงกับข้อใด
  1. ราชาธิปไตย
  2. โลกาธิปไตย
  3. อัตตาธิปไตย
  4. ประชาธิปไตย
  5. ธรรมาธิปไตย
 18. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. พระพุทธเจ้าทรงพยายามให้ใช้ธรรมในการปกครอง
  2. พระพุทธเจ้าใช้ธรรมาธิปไตยเป็นหลักการปกครง
  3. พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นความจำเป็นที่จะต้องสอนเกี่ยวกับระบอบการปกครอง
  4. พระพุทธเจ้าทรงเสนอให้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นแบบธรรมาธิปไตย
  5. พระพุทธเจ้าทรงสอนทศพิธราชธรรมแก่กษัตริย์ผู้ปกครองแบบสมบูรญาณาสิทธิราช
 19. หลักธรรมข้อใดที่ใช้สอนพวกพระราชาในแคว้นมคธและโกศล
  1. ฆราวาสธรรม
  2. หิริ โอตัปปะ
  3. สัปปุริสธรรม 7
  4. ทศพิธรราชธรรม
  5. อปริหานิยธรรม
 20. เพราะเหตุใดแต่ละประเทศจึงมีระบอบการปกครองที่แตกต่างกัน
  1. สภาพแวดล้อมทางสังคมแตกต่างกัน
  2. สภาพแวดล้อมทางการเมืองแตกต่างกัน
  3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน
  4. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแตกต่างกัน
  5. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์แตกต่างกัน
 21. การที่เปรียบเทียบแต่ละวรรณะว่าเกิดจากส่วนต่างๆของร่างกายพรหมนั้น แสดงให้เห็นถึงข้อใดเป็นสำคัญ
  1. ความไม่เท่าเทียมกันโดยกำเนิด
  2. ความสำคัญของคนในแต่ละวรรณะ
  3. หน้าที่ที่แตกต่างกันของแต่ละวรรณะ
  4. ความสามารถของคนในแต่ละวรรณะ
  5. ความก้าวหน้าทางสังคมของแต่ละวรรณะ
 22. ในทัศนะของพระพุทธศาสนาการเปลีย่นฐานะหรือชั้นของคนเป็นสิ่งที่ทำได้ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  1. โอกาส
  2. อภิสิทธิ์
  3. ผลกรรม
  4. การกระทำ
  5. ชาติกำเนิด
 23. ข้อใดหมายถึงสภาในความหมายทางพระพุทธศาสนา
  1. ที่ประชุมของคนดี
  2. ที่ประชุมของผู้อาวุโส
  3. ที่ประชุมของวรรณะพราหมณ์
  4. ที่ประชุมของพวกวรรณะกษัตริย์
  5. ที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
 24. สมาชืกสภาในความหมายทางพระพุทธศาสนา จักต้องปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใดเป็นสำคัญ
  1. หิริ โอตัปปะ
  2. พรหมวิหาร 4
  3. สัปปุริสธรรม 7
  4. ทศพิธราชธรรม
  5. อปริหานิยธรรม 7
 25. สภาในระบอบประชาธิปไตยที่พระพุทธศาสนายอมรับ คือข้อใด
  1. สมาชิกสภาที่มีการศึกษาสูง
  2. สมาชิกสภาประกอบด้วยสัตบุรุษ
  3. สมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งจากคนดี
  4. สมาชิกสภามีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
  5. สมาชิกสภาผ่านการบวชเรียนมาแล้วทุกคน
 26. ในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทิราช พระุพทธเจ้าทรงให้ความสำคัญแก่บุคคลใดเป็นอันดับแรก
  1. ประชาชน
  2. มติของสภา
  3. สมาชิกสภา
  4. บริวารแวดล้อม
  5. พระมหากษัตริย์
 27. พลักธรรมข้อใดเป็นแนวปฏิบัติของการปกครองแบบสามัคคีธรรม
  1. สังคหวัตถุ 4
  2. ฆราวาสธรรม 4
  3. หิริ โอตัปปะ
  4. สัปปุริสธรรม 7
  5. อปริหานิยธรรม
 28. หลักธรรมสำคัญที่ผู้นำในระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชพึงยึดถือคือข้อใด
  1. หิริโอตัปปะ วาชเปยะ
  2. ทศพิธราชธรรม สังหวัตถุ 4
  3. สัปปุริสธรรม 7 ฆราวาสธรรม
  4. ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร
  5. จักรวรรดิวัตร อปริหานิยธรรม
 29. การปกครองของกษัตริย์ตามระบอบสมบูรญาญาสิทธิราช พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญต่อข้อใด
  1. โอรสธิดา
  2. พระมเหสี
  3. พระมหาอุปราช
  4. เสนาบดีผู้ดู้แลพระคลัง
  5. แก้ว 7 ประการของพระราชา
 30. การให้ความรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งการจัดการสาธารณประโยชน์ให้แก่ราษฏร จัดอยู่ในหลักทศพิธราชธรรมข้อใด
  1. ตปํ
  2. ทานํ
  3. มทฺทวฺ
  4. อาชฺชวํ
  5. ปริจฺจาคํ
 31. ความมีอัธยาศัยอ่อนโยน ไม่อวดอำนาจควรแก่การเป็นที่รักของราษฏร จัดอยู่ในหลักทศพิธราชธรรมข้อใด
  1. ทานํ
  2. มทฺทวํ
  3. อวิหิงฺสา
  4. อาชฺชวํ
  5. ปริจฺจาคํ
 32. การที่บิดามารดาปล่อยให้บุตรเลือกเรียนตามความรู้ความสามารถของบุตรเองนั้น แสดงว่าใช้หลักการสงเคราะห์ของผู้ปกครองในข้อใด
  1. ปุริสเมธํ
  2. อสฺสเมธํ
  3. อวิโรธนํ
  4. สมฺมาปาสํ
  5. วาจาเปยฺยํ
 33. โครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตรงกับราชสังคหะข้อใด
  1. ปุริสเมธํ
  2. อสฺสเมธํ
  3. อวิโรธนํ
  4. สมฺมาปาสํ
  5. วาจาเปยยํ
 34.  ข้อใดมิใช่หลักการสงเคราะห์ของผู้ปกครอง
  1. การรู้จักใช้คนดี
  2. การส่งเสริมอาชีพ
  3. การพากเพียรในการปฏิบัติหน้าที่
  4. การชีแจงความเข้าใจให้แก่ราษฏร
  5. การแก้ปัญหาความยากจนของราษฏร
 35. การแสดงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเป็นการปฏิบัติตามข้อใด
  1. ราชสังคหะ-อสฺสเมธํ
  2. ราชสังคหะ-วาจาเปยฺยํ
  3. ทศพิธราชธรรม – อาชฺชวํ
  4. ทศพิธราชธรรม – อวิหิงสา
  5. จักรวรรดิวัตร – เมตฺตตานํ
 36. พระวินัยธร ตรงกับข้อใด
  1. ครู
  2. ทนาย
  3. วิศวกร
  4. ตุลาการ
  5. สถาปนิก
 37. ในทัศนะของพระพุทธศาสนา ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาความยุติธรรมจักต้องงดเว้นการปฏิบัติในข้อใด
  1. อคติ 4
  2. โทสาคติ
  3. อริยสัจ
  4. อิทธิบาท
  5. หิริ โอตัปปะ
 38. สุวิทย์ไม่ยอมติววิชาคณิตศาสตร์ให้วิทยา เพราะไม่พอใจที่วิทยาหน้าตาดีกว่า การกระทำดังกล่าวตรงกับข้อใด
  1. ภยาคติ
  2. โลภาคติ
  3. โมหาคติ
  4. โทสาคติ
  5. ฉันทาคติ
 39. ความลำเอียงเพราะความเขลาหรือขาดความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริง ตรงกับข้อใด
  1. ภยาคติ
  2. โลภาคติ
  3. โทสาคติ
  4. โมหาคติ
  5. ฉันทาคติ
 40. พระพุทธเจ้าทรงให้หลักในการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้อย่างไร
  1. การเน้นความเป็นสัตบุรุษของมนุษย์
  2. การให้ความเท่าเทียมกันของมนุษย์
  3. การแบ่งแยกอำนาจการปกครอง
  4. การให้โอกาสในการปกครอง
  5. ถูกทุกข้อ
 41. ข้อใดจัดว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการถือศีล
  1. การไม่เบียดเบียนผู้อื่น
  2. การสละทรัพย์สิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้
  3. ความซื่อสัตย์สุจริตไม่หลอกลวงผู้อื่น
  4. การไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนอื่น
  5. มีความประพฤติดีงามทั้งกาย วาจาและใจ
 42. การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงข้อใดบ้าง
  1. ระยะเวลาที่มอบหมายงาน
  2. ความเหมาะสมของงาน
  3. อุปกรณ์ในการทำงาน
  4. บุคคลที่อยู่แวดล้อม
  5. ถูกทุกข้อ
 43. บุคคลในข้อใดที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขที่สุด
  1. รู้จักใช้คำพูดเพื่อเอาตัวรอด
  2. อดทนต่อความยากลำบากได้
  3. ดำรงชีวิตตามลำพังไม่ใส่ใจต่อผู้อื่น
  4. ยอมรับสภาพความจริงของตนเองได้
  5. ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
 44. การประกอบอาชีพในข้อใดที่ควรงดเง้นอคติ 4
  1. ครู
  2. แพทย์
  3. ผู้พิพากษา
  4. บิดามารดา
  5. ถูกทุกข้อ
 45. หลักการสำคัญในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาคือข้อใด
  1. ตปํ
  2. ทานํ
  3. อคติ 4
  4. ปุริสเมธํ
  5. อสฺสเมธํ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s