:: ศาสนา ชุด 7 ::

 1. ชาวมุสลิมในประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือนิกายใด
  1. ซูฟี
  2. ซีอะฮฺ์
  3. วาฮาบี
  4. ซุนนี่
 2. เทวทูตที่นำโองการของพระเ้จ้ามาประทานแก่นบีมูฮัมหมัดเ็ป็นพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน มีชือว่าอย่างไร
  1. อาลี
  2. มาลิก
  3. ญิบรออิล
  4. อิซรออิล
 3. พิธีซะกาตของศาสนาอิสลาม มีความมุ่งหมายให้ชาวมุสลิมรู้จักสิ่งใด
  1. การให้อภัย
  2. การแบ่งปัน
  3. ความยุติธรรม
  4. ความอดทน
 4. คัมภีร์พระเวทใดเก่าแก่ทีสุด
  1. ฤคเวท
  2. ยชุรเวท
  3. สามเวท
  4. อาถรรพเวท
 5. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good friday) ของคริสตศาสนิกชนหมายถึงวันใด
  1. วันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์
  2. วันที่พระเยซูคืนพระชนม์
  3. วันที่พระเยซูประกาศศาสนา
  4. วันที่พระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์
 6. พระเยซูทรงสอนว่า จงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงใคร
  1. มนุษย์ทุกคน
  2. ผู้นับถือศาสนาอื่น
  3. สาวกของพระเยซู
  4. ศริสตศาสนิกชน
 7. พิธีเข้าเป็นพุทธมามกะ เปรียบได้กับพิธีใดของสาสนาคริสต์
  1. พิธีรับศีลมหาสนิท
  2. พิธีรับศีลล้างบาป
  3. พิธีรับศีลกำลัง
  4. พิธีรับศีลแก้บาป
 8. การที่ผู้ปกครองประเทศตัดสินใจดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยคำนึงถึงความเห็นของคนส่วนใหญ่ เป็นการดำเนินตามหลักการใดในพระพุทธศาสนา
  1. อัตตาธิปไตย
  2. โลกาธิปไตย
  3. ธรรมาธิปไตย
  4. ประชาธิปไตย
 9. ในพระพุทธศาสนา สิ่งใดที่เป็นมูลเหตุของการเว่ียนว่ายตายเกิด
  1. ชาติ
  2. ตัณหา
  3. นามรูป
  4. อวิชชา
 10. การจัดกลุ่ีมธรรมในหลักอริยสัจ 4 ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ทุกข์ – ขันธ์ 5 โลกธรรม 8
  2. สมุทัย – นิวรณ์ 5 อุปาทาน 4
  3. นิโรธ – ปฏิจจสมุปบาท กรรม  12
  4. มรรค – อปริหานิยธรรม 7 มงคล 38
 11. การใช้หลักโยนิโสมนสิการข้อใด สามารถดับทุกข์จากการหลงยึดติดในรูปกายได้มากที่สุด
  1. การคิดพิจารณาหาเหตุปัจจัย
  2. การคิดพิจารณาแยกแยะส่วนประกอบ
  3. การคิดพิจารณาแบบสามัญลักษณะ
  4. การคิดพิจารณาเห็นคุณ-โทษและทางออก
 12. ผู้ปกครองประเทสที่มีเล่ห์เหลี่ยม ฉ้อราษฏร์บังหลงง ขาดทศพิธราชธรรมข้อใด
  1. ทาน
  2. อักโกธะ
  3. อาชชวะ
  4. อวิหิงสา
 13. ข้อใดที่ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกเป็นนิกายต่างๆ ของศาสนาอิสลาม
  1. เรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ
  2. เรื่องการขัดผลประโยชน์กันและกัน
  3. เรื่องแนวความคิดของศาสนาไม่ตรงกัน
  4. เรื่องตำแหน่งผู้นำศาสนาที่เรียกว่ากาหลิบ
 14. หัวใจของการเป็นมุสลิมนั้นคืออะไร
  1. การทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง
  2. การถือศีลอดเป็นประจำตลอดชีวิต
  3. การประกอบศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์
  4. การไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมกกะปีละครั้ง
 15. ศาสนาอิสลามมีความเชื่อต่างกับศาสนาคริสต์ในเรื่องใด
  1. วันสิ้นโลก
  2. พระผู้สร้าง
  3. สุข ทุกข์ของชีวิตมนุษย์
  4. จุดหมายปลายทางของชีวิต
 16. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอิสลามข้อใไหนจะทำให้เข้าใจเพื่อนมนุษย์ได้เร็ว
  1. การศรัทธาต่อพระเจ้า
  2. การทำละหมาด
  3. การถือศีลอด
  4. การประกอบพิธีฮัจญ์
 17. ข้อไหนเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการทำละหมาด
  1. เพื่อแสดงความเคร่งครัดในศาสนา
  2. เพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดปราน
  3. เพื่อชำระจิตใจให้สะอาด
  4. เพื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s