หน้าที่ชาวพุทธ

 1. การน้อมนำเอาคำสอนในพระพุทธศาสนามาลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด ตรงกับหน้าที่ของชาวพุทธข้อใด
  1. ศึกษาเรียนรู้
  2. ฝึกฝนปฏิบัติ
  3. เผยแผ่พระพุทธศาสนา
  4. ปกป้องพระพุทธศาสนา
 2. บุคคลที่ยอมรับนับถือและปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ได้รวมถึงบุคคลในข้อใด
  1. ภิกษุ
  2. อุบาสิกา
  3. อุบาสก
  4. ฆราวาส
 3. คำสอนใดกำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของพระภิกษุ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
  1. อายตนะ 6
  2. ทิศ 6
  3. อิทธิบาท 4
  4. บุญกิริยาวัตถุ 10
 4. จากข้อ 3 คำสอนดังกล่าวไม่ได้รวมถึงข้อใด
  1. สอนหรือห้ามปรามพุทธศาสนิกชนจากความชั่ว
  2. อนุเคราะห์พุทธศาสนิกชนด้วยความปรารถนาดี
  3. สรุปคำสอน และบอกกล่าวพุทธศาสนิกชนให้เข้าใจในครั้งเดียว
  4. นำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาบอกกล่าวพุทธศาสนิกชน
 5. ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในบทบาทหนาที่ของพุทศาสนกชนในการให้การบำรุงอุปถัมภ์พระสงฆ์
  1. ทำสิ่งใดทำด้วยปิยวาจา
  2. พูดสิ่งใด พูดด้วยเมตตา
  3. ให้การต้อนรับท่านด้วยศรัทธา
  4. อุปถัมภ์บำรุงท่านด้วยปัจจัย 4
 6. การแสดงออกที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ และเวลา คือข้อใด
  1. กาลอุบาย
  2. กาลเคหา
  3. กาลเทศะ
  4. สัมมากาล
 7. ข้อใดไม่ใช่มรรยาทในการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานพิธีที่บ้าน
  1. ระบุจำนวนพระสงฆ์ว่าต้องการกี่รูป
  2. แจ้งวัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน
  3. ไม่เตือนย้ำ หรือกำชับพระสงฆ์หากนิมนต์ล่วงหน้า
  4. จัดเตรียมเรื่องการรับ ส่งพระสงฆ์
 8. ที่นั่งของพระสงฆ์ เรียกว่าอะไร
  1. บัลลังก์
  2. อัศวะ
  3. ปัสเสนะ
  4. อาสนะ
 9. หากไม่มีโต๊ะหมู่บูชา ควรทำสิ่งใด
  1. ใช้โต๊ะทานข้าวในครัว ปูด้วยผ้าขาว
  2. ใช้โต๊ะกลมขนาดกลาง ปูด้วยผ้ากำมะหยี่
  3. ใช้เก้าอี้เล็กๆ ปูด้วยผ้าขาว
  4. ใช้ตั่งเล็กๆ ปูด้วยผ้าขาว
 10. หากไม่มีที่นั่งสงฆ์สำเร็จรูป ควรทำสิ่งใด
  1. ใช้หนังสือพิมพ์ปูทับบนพื้น
  2. ใช้เสื่อผทีเดียวกับชาวบ้านได้เลย
  3. ใช้เก้าอี้เล็กๆ แบบไม่มีพนักปูด้วยผ้าขาว
  4. ปูพรมแดงทับ
 11. ข้อใดเป็นการแต่งกายที่เหมาะสมในการประกอบพิธีทางศาสนา
  1. เด่นจันทร์สวมกระโปรงยาวแบบบางสบาย
  2. เรยาสวมุดกระโปรงยาวรัดรูปสีแดงลายทอง
  3. คุณใหญ่สวมเสื้อคอเต่าแบบหนาพิเศษ
  4. คุณตี๋สวมเสื้อยีด และกระโปรงยาวผ่าเลยเข่าเล็กน้อย
 12. ขณะสนทนากับพระสงฆ์ ควรทำสิ่งใดทุกครั้ง
  1. จิบน้ำบ่อยๆ
  2. พูดตลก เพื่อคลายสภาวะตึงเครียด
  3. สนทนาเรื่องส่วนตัว
  4. ประนมมือ
 13. ข้อใดไม่เหมาะสมในการสนทนากับพระสงฆ์
  1. พจมานลากลับทันที เมื่อเสร็จกิจธุระ
  2. พิสมัย ขอให้สามีไปเจรจากับพระสงฆ์กับเธอด้วย
  3. เจนนิเฟอร์ ศึกษาสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ เพื่อเตรียมการสนทนาให้ถูกต้องตามระดับภาษา
  4. ศรีเกษ สนทนาแบบเป็นกันเองเสมอพระสงฆ์ เนื่องจากเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อน
 14. ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในหลักการปฏิบัติตนให้สมดั่งปณิธานทั้ง 4 ของพระพุทธองค์
  1. ศึกษาเรียนรู้
  2. ปัจเจกบรรลุ
  3. ปฏิบัติ
  4. ปกป้อง
 15. การมอบตัวในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะต้องนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อยกี่รูป
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
 16. หลักธรรมชั้นสูงลึกซึ้ง เมื่อศึกษาจะทำให้รู้ความจริงของชีวิตทั้งกายและใจ หมายถึงข้อใด
  1. พระอภิธรรมปิฏก
  2. พระสุตตันตปิฏก
  3. พระวินัยปิฏก
  4. พระสูตร
 17. พระสูตรที่จัดหมวดหมู่ตามหัวข้อธรรมคือข้อใด
  1. ทีฆนิกาย
  2. มัชฌิมนิกาย
  3. สังยุตตนิกาย
  4. อังคุตตรนิกาย
 18. ข้อใดไม่ใช่พระอภิธรรมปิฏก
  1. คุัมภีร์วิปัสกถา
  2. คุมภีร์ธาตุกถา
  3. คุมภีร์กถาวัตถุ
  4. คุัมภีร์ยมก
 19. ข้อใดเป็นการบรรลุธรรมขั้นน้อยที่สุดในพระพุทธศาสนา
  1. อรหันต์
  2. โสดาบัน
  3. สกิทาคามี
  4. อนาคามี
 20. ข้อใดเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าบวชให้เอง
  1. ติสรณคมนูปสัมปทา
  2. ญัตติจตุตถกรรมาวาจา
  3. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
  4. อุปัชฌาย์
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s