-ประวัติศาสตร์ 8-

 1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของการปกครองในสมัยสุโขทัย
  1. การสร้างระบบศักดินาเพื่อกำหนดฐานะของบุคคลในสังคม
  2. การถือเอาราชธานีเป็นศูนย์กลางการปกครอง
  3. การใช้คำนำหน้าพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพ่อขุน
  4. การแบ่งระดับความสำคัญของหัวเมือง
 2. ข้อใดมีความสำคัญน้อยที่สุดที่ทำให้อยุธยาพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ
  1. อยู่ในเส้นทางการค้า
  2. เป็นแหล่งผลิตเครื่องเทศ
  3. ผู้ปกครองมีนโยบายที่เปิดกว้าง
  4. ไม่มีการกีดกันทางศาสนา
 3. คำขวัญ เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย มีจุดมุ่งหมายใด
  1. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยร่วมมือต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น
  2. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยร่วมมือต่อต้านคอมมิวนิสต์
  3. เพื่อให้คนไทยเทิดทูนสถาบันกษัตริย์
  4. เพื่อให้คนไทยทำตามนโยบายของจอมพล ป.พิบูลคราม
 4. หลักการสำคัญของการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  1. รวมอำนาจสู่ศูนย์กลาง และแยกหน้าที่
  2. กระจายอำนาจ และถ่วงดุลอำนาจ
  3. กระจายอำนาจ และนโยบายแยกหน้าที่
  4. รวมอำนาจสู่ส่วนกลาง และรวมหน้าที่
 5. ลุกทาสรุ่นแรกที่กลายเป็นไท คือรุ่นใด  
  1. รุ่นที่เกิดในปีที่รัชกาลที่ ๕ พระราชสมภพ
  2. รุ่นที่เกิดในปีที่รัชกาลที่ ๕ ทรงขึ้นครองราชย์สมบัติ
  3. รุ่นที่เกิดในปีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท
  4. รุ่นที่เกิดในปีที่มีการประกวดใช้พระราชบัญญัติทาส ร.ศ.๑๒๔
 6. การเติบโตทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นผลจากปัจจัยหลากหลายยกเว้นข้อใด
  1. การสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. การขุดคูคลองในบริเวณทุ่งรังสิต
  3. การสร้างระบบชลประทานในลุ่มน้ำบางปะกง
  4. การยกเลิกขนบระบบไพร่และระบบไพร่
 7. จอมพล ป.พิบูลสงครามใช้วิธีการใดแก้ปัญหาการครอบงำทางเศรษฐกิจของชาวต่างชาติ
  1. เร่งส่งเสริมระบบการค้าเสรีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
  2. ออกกฎหมายห้ามชาวต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดิน
  3. จัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินการผลิตและการค้า
  4. ออกกฎหมายโอนอุตสาหกรรมการผลิตของชาวต่างชาติเป็นของรัฐ
 8. ผลโดยตรงที่เกิดขึ้นทันที่เมื่อมีการยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. เกิดแรงงานเสรี
  2. เกิดการลดทอนอำนาจขุนนาง
  3. ได้เพิ่มผลผลิตเพื่อการค้า
  4. เกิดระบบทหารอาชีพ
 9. ปัจจัยสำคัญที่สุดทีส่งเสริมให้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ คือข้อใด
  1. ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์
  2. ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน
  3. ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปาวอ่าว เรือสินค้าเข้าถึงสะดวก
  4. เป็นที่รวมสินค้าของป่าจากหัวเมืองที่อยู่ภายใน
 10. การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อใด
  1. เมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  2. เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒
  3. เมื่อมีการเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์
  4. เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 11. ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการรวมดินแดนสุโขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยา
  1. ราชวงศ์พระร่วงยุติบทบาทในการปกครองอาณาจักรสุโขทัย
  2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงจัดระเบียบการปกครองอาณาเขตเสียใหม่
  3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตราพระอัยการตำแหน่งนาทหาร พลเรือน
  4. การเกิดสงครามระหว่างอยุธยากับล้านนาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
 12. ข้อใดไม่ใช่มูลเหตุของการทำสงครามระหว่างไทยกับพม่าในสมัยอยุธยาตอนกลาง
  1. กษัตริย์พม่าต้องการเป็นจักรพรรดิราช
  2. พม่าต้องการยึดครองดินแดนมอญทั้งหมด
  3. พม่าต้องการกำลังคนไปเพิ่มในอาณาจักรของตน
  4. พม่าต้องการควบคุมเส้นทางการค้าในบริเวณนี้
 13. พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาทรงมีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมคนต่างชาติอย่างไร
  1. ให้อยู่ได้อย่างอิสระ ภายใต้การควบคุมของขุนนางไทย
  2. ให้รวมกันอยู่ตามเชื้อชาติ ภายใต้การควบคุมของขุนนางไทย
  3. ให้รวมกันอยู่ตามเชื้อชาติ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าชาวต่างชาติ
  4. ให้อยู่ใต้อย่างอิสระ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าชาวต่างชาติ
 14. ข้อใดไม่ใช่ผลของสนธิสัญญาเบาริง
  1. ความรุ่งเรืองของการค้าสำเภา
  2. ความเป็นอยู่ของราษฏรทีดีขึ้น
  3. การบุกเบิกที่ดินเพื่อขยายการทำนา
  4. การแพร่หลายของเศรษฐกิจแบบเงินตรา
 15. ในการปลดปล่อยทาสให้เป็นไทแก่ตัวเอง รัชกาลที่ ๕ ทรงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือให้ทาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างไร
  1. จัดสรรที่ดินทำกินให้ตามความจำเป็น
  2. ให้ทำงานกับนายโดยได้รับเงินเดือน
  3. จัดการศึกษาเพื่อเป็นช่องทางหาเลี้ยงชีพได้ต่อไป
  4. รัฐให้เงินช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 16. การแก้ปัญหาเศรษฐไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
  1. จัดสรรที่ทำกินให้ตามความจำเป็น
  2. ให้ทำงานกับนายโดยได้รับเงินเดือน
  3. จัดการศึกษาเพื่อเป็นข่องทางหาเลี้ยงชีพได้ต่อไป
  4. รัฐให้เงินช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 17. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
  1. ตัดงบประมาณรายจ่าย ลดจำนวนข้าราชการ
  2. ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น
  3. กู้เงินจากต่างประเทศเพื่อมาสร้างงานให้กับคนไทย
  4. กีดกันการค้าขายของคนต่างด้าวทำธุรกิจการค้าในประเทศไทย
 18. พระมหากษัตริย์หรือบุคคลใดเป็นผู้กำหนดให้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของประเทศ
  1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว
  2. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  4. คณะราษฏร
 19. การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินก่อให้เกิดผลข้อใด
  1. มีความเสมอภาคในสังคมไทย
  2. มีการกระจายอำนาจการปกครอง
  3. เอกภาพในการควบคุมบังคับบัญชา
  4. ลดภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยม
 20. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการดำเนินการในข้อใดที่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย
  1. การจัดตั้งกระทรวง
  2. การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล
  3. การจัดตั้งดุสิตธานี
  4. การเลิกทาส
 21. วัง ในการปกครองแบบจตุสดมภ์ ทำหน้าที่คล้ายกระทรวงใดในปัจจุบัน
  1. กระทรวงพาณิชย์
  2. กระทรวงมหาดไทย
  3. กระทรวงยุติธรรม
  4. กระทรวงกลาโหม
 22. การปกครองของไทยสมัยอยุธยา พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ผู้รั้ง เป็นผู้ช่วยดูแลในการปกครอง ผู้รั้งอาจเปรียบเทียบได้กับตำแหน่งใดในปัจจุบัน
  1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  2. ปลัดจังหวัด
  3. รัฐมนตรี
  4. อธิบดี
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s