ชาวพุทธที่ดี

 1. ข้อใดคือลักษณะของพุทธศาสนิกชนทีดี
  1. ตรวจดวงชะตาราศีเพื่อความไม่ประมาท
  2. ศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆ โดยไม่หยุดนิ่ง
  3. สวดมนต์อ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
  4. นุ่งขาวห่มขาวให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธ
 2. ข้อใดเป็นความเชื่อที่ผิด
  1. พระพุทธศาสนาสอนให้รู้ทางละกิเลสได้
  2. พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนมีเหตุมีผล
  3. พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนปัญญามองเห็นสัจธรรม
  4. พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนสันโดษไม่ขวนขวายในการงาน
 3. หลักฐานยืนยันว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรปรากฏอยู่ในเรื่องใด
  1. มงคลสูตร
  2. กาลามสูตร
  3. สิงคาลกสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 4. คำสอนใดของพระพุทธเจ้าที่ยืนยันว่าพุทธศาสนิกชนต้องเป็นผู้ก้าวทันโลก
  1. รักมากทุกข์มาก
  2. เวไนยสัตว์มีจำนวนมาก
  3. การจะได้เกิดเป็นคนนั้นยาก
  4. ธรรมเหล่าใดย่อมเกิดแต่เหตุ
 5. หลักธรรมของพระพุทธศาสนามีมากมายแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้ปฏิบัติอย่างย่อคือปฏิบัติอย่างไร
  1. เกิด แก่ เจ็บ ตาย
  2. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  3. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  4. ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้สงบ
 6. ข้อใดจัดเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับพระสงฆ์โดยเฉพาะ
  1. การอุปสมบท
  2. การทอดกฐิน
  3. การทอดผ้าป่า
  4. การสวดปาติโมกข์
 7. ข้อใด ไม่จัดเป็น พิธีกรรมที่เกียวข้องกับการดำเนินชีวิต
  1. ขึ้นบ้านใหม่
  2. งานทอดผ้าป่า
  3. งานมงคลสมรส
  4. การทำบุญโกนจุก
 8. ข้อใด ไม่จัดเป็น พิธีกรรมของคฤหัสถ์
  1. พิธีศพ
  2. อุปสมบท
  3. ทอดกฐิน
  4. ออกพรรษา
 9. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เหตุผลจำเป็นที่ต้องปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. เพื่อการธำรงไว้ซึ่งพิธีกรรม
  2. เพื่อความถูกต้องของพิธีกรรม
  3. เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม
  4. เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ทำเป็นแบบอย่าง
 10. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดีที่สุด คือการปฏิบัติอย่างไร
  1. ซื้อพระไตรปิฏกถวายวัด
  2. การสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ
  3. นำพระเครื่องมาห้อยคอเป็นประจำ
  4. ลงมือปฏิบัติธรรมพื่อให้เป็นแบบอย่าง
 11. ข้อใดคือวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่กระทำได้อย่างกว้างขวางที่สุด
  1. บรรยายธรรมทางวิทยุ
  2. เขียนบทความลงในวารสาร
  3. บรรยายธรรมตามสถานศึกษา
  4. เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์รายวัน
 12. บุคคลในอาชีพใดน่าจะเป็นแนวร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กว้างขวางที่สุด
  1. ครู
  2. แพทย์
  3. วิศวกร
  4. นักร้อง-นักแสดง
 13. ข้อใดจัดเป็นศาสนสมบัติ
  1. โบสถ์
  2. เจดีย์
  3. บริเวณวัด
  4. ต้นไม้ในวัด
 14. พระพุทธศาสนามีสิ่งใดเป็นสิ่งสักการะสูงสุด
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 15. องค์ประกอบของพระพุทธศาสนามีหลายประการยกเว้นข้อใด
  1. พิธีกรรมและศาสนสถาน
  2. พระศาสดาและหลักธรรม
  3. พุทธสาวกและกฏข้อบังคับ
  4. ชมรมและสมาคมพระพุทธศาสนา
 16. พระภิกษุสงฆ์รูปใดที่ควรแก่การปกป้องและให้ความเคารพนับถือ
  1. พระสงฆ์ที่นั่งทางในใบ้หวย
  2. พระสงฆ์ที่รับสะเดาะเคราะห์
  3. พระสงฆ์ที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง
  4. พระสงฆ์ที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
 17. ข้อใดคือวิธีการปกป้องพระธรรมที่ถูกต้องที่สุด
  1. ซื้อตู้พระไตรปิฏกให้วัด
  2. ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง
  3. พระสงฆ์ที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง
  4. พระสงฆ์ที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
 18. ข้อใดคือวิธีการปกป้องพระธรรมที่ถูกต้องที่สุด
  1. ซื้อตู้พระไตรปิฏกให้วัด
  2. ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง
  3. จัดหาหนังสือธรรมะให้เต็มตู้ที่บ้าน
  4. ไม่ให้หนังสือธรรมะแก่คนนอกศาสนาอ่อน
 19. คำว่า อุบาสก และอุบาสิกา หมายความว่าอย่างไร
  1. พุทธศาสนิกชน
  2. ผู้สนใจในพระรัตนตรัย
  3. ผู้ที่อยู่ใกล้พระรัตนตรัย
  4. ผู้มีความพอใจในพระรัตนตรัย
 20. ข้อใดเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนได้ดีที่สุด
  1. หมั่นไปวัดบ่อยๆ
  2. ศึกษาหลักธรรมโดยละเอียด
  3. สั่งสอนหลักธรรมโดยละเอียด
  4. ปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างเคร่งครัด
 21. ข้อใดจัดเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี
  1. หมั่นไปวัดฟังธรรม จำศีล
  2. เสื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบัติของสงฆ์
  3. ขวนขวายทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน
  4. ถูกทุกข้อ
 22. การมีความรู้ทางวิชาชีพที่ดีมีส่วนช่วยในการทำหน้าทีของชาวพุทธที่ดีอย่างไร
  1. ทำให้มีความรู้ทันโลก
  2. ทำให้ประกอบอาชีพที่ทุจริต
  3. ทำให้มีโอกาสและมีฐานะร่ำรวยขึ้น
  4. ทำให้ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น
 23. การเข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ ส่งผลต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
  1. ทำให้พระสงฆืได้ปฏิบัติธรรม
  2. ทำให้วัดมีทุนทรัพย์ในการสับสนุนกิจการของพระสงฆ์
  3. ทำให้มีการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา
  4. ทำให้จำนวนของพุทธศาสนิกชนเพิ่มมากขึ้น
 24. บุคคลใดชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ที่สุด
  1. นฤมลนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษ
  2. มารศรีชอบไปวัดเพราะเงียบสงบเย็นสบายดี
  3. อรอุมาเริ่มสนใจพระพุทธศาสนาเมื่ออายุมากขึ้น
  4. จันทิรายอมรับว่าพระรัตนตรัยเป็นสรณะอันยิ่งใหญ่
 25. อุบาสกอุบาสิกาช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญได้หลายวิธี ยกเว้นข้อใด
  1. ทำบุญตักบาตรเป็นนิจศีล
  2. หมั่นไปฟังธรรมด้วยจิตเป็นกุศล
  3. เสื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์เท่าเที่ยมกัน
  4. หมั่นไปพบพระสงฆ์เพื่อให้ท่านปัดเป่าให้พ้นเคราะห์
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s