:: หน้าที่พลเมือง 2 ::

 1. โครงสร้างทางสังคมคืออะไร
  1. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม
  2. ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นสังคมมนุษย์
  3. เค้าโครงความสัมพันธ์ที่ปรากฏในสังคมมนุษย์ทุกสังคม
  4. ถูกทุกข้อ
 2. การที่คนในชนบทย้ายเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ ๆ แสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางสังคมในข้อใด
  1. มีการรวมกลุ่มของคนในสังคม
  2.  มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้
  3. มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกิจกรรม
  4.  มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
 3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะโครงสร้างทางสังคม
  1. เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ได้
  2. มีการรวมกลุ่มของคนในสังคม
  3. มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกิจกรรม
  4.  มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
 4. กลุ่มสังคมคืออะไร
  1. กลุ่มบุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกัน
  2. กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถและระดับสติปัญญาใกล้เคียงกัน
  3. กลุ่มบุคคลมาอยู่รวมกัน รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และมีการกระทำระหว่างกัน
  4. กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน มีความต้องการอย่างร่วมกัน และแสดงพฤติกรรมเหมือนกันกัน
 5. ข้อใดเป็นกลุ่มสังคม
  1. กลุ่มคนที่โดยสารบนรถไฟ
  2. กลุ่มนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกัน
  3. กลุ่มคนที่กำลังซื้อของอยู่ในห้างสรรพสินค้า
  4. กลุ่มคนที่ยืนรอรถประจำทางบริเวณป้ายรถประจำทาง
 6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  1. สถาบันสังคมมีลักษณะเป็นรูปธรรม
  2. สถาบันสังคมเกิดจากการยอมรับร่วมกันของสมาชิกในสังคม
  3. สถาบันสังคมเกิดจากการเชื่อมโยงบรรทัดฐานต่าง ๆ ของสังคม
  4. สถาบันสังคมเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกในอีกสังคมหนึ่ง
 7. สถาบันสังคมสำคัญอย่างไร
  1. สนองความต้องการแก่สมาชิก
  2. เป็นเครื่องสร้างอำนาจของบุคคล
  3. เป็นเครื่องมือช่วยประสานความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ
  4. ถูกทุกข้อ
 8. ข้อใดเป็นสถาบันสังคมแห่งแรกของมนุษย์
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันการศึกษา
  3. สถาบันครอบครัว
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 9. สถาบันสังคมใดที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนการสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นของมนุษย์
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันเศรษฐกิจ
  3. สถาบันการศึกษา
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 10. รัฐสภามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันสังคมในข้อใดมากที่สุด
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันเศรษฐกิจ
  3. สถาบันการศึกษา
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 11. การทำให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงเพื่อให้สมาชิกของสังคมใช้ชีวิตของตนอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็นความหมายของอะไร
  1. ช่วงชั้นทางสังคม
  2. การจัดระเบียบสังคม
  3. ความเหลื่อมล้ำทางสังคม
  4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 12. การที่รัฐบาลออกกฎหมายห้ามโฆษณาสุรา แสดงถึงการทำหน้าที่ของสถาบันสังคมใด
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันเศรษฐกิจ
  3. สถาบันการศึกษา
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 13. ปัจจัย 4 เกี่ยวข้องกับสถาบันใดมากที่สุด
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันเศรษฐกิจ
  3. สถาบันครอบครัว
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 14. มนุษย์จะมีชีวิตรอดไม่ได้หากขาดสถาบันใด
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันการศึกษา
  3. สถาบันครอบครัว
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 15. การจัดระเบียบสังคมมีความสำคัญอย่างไร
  1. ทำให้สังคมดำเนินไปและคงสภาพอยู่ได้
  2. ทำให้สมาชิกของสังคมรู้สึกว่าตนมีคุณค่า
  3. ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
  4. ทำให้สมาชิกของสังคมหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
 16. ข้อใดไม่ใช่บรรทัดฐานทางสังคม
  1. จารีต
  2. กฎหมาย
  3. วิถีประชา
  4. อุดมการณ์
 17. การทำผิดบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใดที่จะได้รับโทษรุนแรงน้อยที่สุด
  1. จารีต
  2. กฎหมาย
  3.  วิถีประชา
  4. อุดมการณ์                                                                                                                                                                   อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 18–19 สิชลมีบุตร 2 คน ในทุกวันเขาจะต้องส่งลูก ๆ ไปโรงเรียน และส่งภรรยาไปทำงานที่ศาลากลางจังหวัดก่อนที่จะไปทำงานที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจ โดยหน้าที่ของเขาคือ รักษาอาการป่วยให้แก่คนไข้ทุกรายอย่างเต็มความสามารถ
 18. ข้อใดไม่ใช่สถานภาพของสิชล
  1. พ่อ
  2. สามี
  3. แพทย์
  4. ตำรวจ
 19. ภรรยาของสิชลมีบทบาทอย่างไร
  1. อบรมเลี้ยงดูบุตร
  2. ตั้งใจสอนหนังสือแก่ลูกศิษย์
  3. รักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้
  4. จับกุมผู้ทำผิดกฎหมายมาลงโทษ
 20. การใส่ชุดดำไปงานศพเป็นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมข้อใด
  1. จารีต
  2. กฎหมาย
  3.  วิถีชาวบ้าน
  4. กฎศีลธรรม
 21. บทบาททางสังคมมีความสำคัญอย่างไร
  1. สนองความต้องการของสมาชิกในสังคม
  2. ทำให้เกิดการกระทำตามสิทธิและหน้าที่
  3. ทำให้คนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเสรี
  4. ถูกทุกข้อ
 22. กระบวนการต่าง ๆ ทางสังคมที่มุ่งหมายให้สมาชิกของสังคมยอมรับและปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม เป็นความหมายของอะไร
  1. บทบาททางสังคม
  2. สถานภาพทางสังคม
  3. การควบคุมทางสังคม
  4. การขัดเกลาทางสังคม
 23. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคมโดยการจูงใจ
  1. ชมเชย
  2. ติฉินนินทา
  3. ประชาทัณฑ์
  4. ลงโทษตามกฎหมาย
 24. การทำผิดบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใดที่ส่งผลเสียต่อตัวผู้กระทำมากที่สุด
  1. จารีต
  2. กฎหมาย
  3. วิถีชาวบ้าน
  4. กฎศีลธรรม
 25. วิถีประชา จารีต และกฎหมายต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบของอะไร
  1. กลุ่มสังคม
  2. องค์กรทางสังคม
  3. บรรทัดฐานทางสังคม
  4. พฤติกรรมของคนในสังคม
 26. ใครละเมิดจารีต
  1. อ้อยทุบตีพ่อแม่
  2. เก่งใช้กรรไกรปอกผลไม้
  3. ฟางไม่ใส่รองเท้าเวลาอยู่นอกบ้าน
  4. หน่อยไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับรถจักรยานยนต์
 27. วิชัยมีบุตร 2 คนซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตัวเขาเองสอนหนังสืออยู่ จากข้อความนี้วิชัยมีสถานภาพทางสังคมอย่างไร
  1.  ครู
  2. พ่อ
  3. นักเรียน
  4. พ่อและครู
 28. สถานภาพทางสังคมคืออะไร
  1. การทำตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้รับจากสังคม
  2. ตำแหน่งของบุคคลที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
  3. กลุ่มบุคคลที่มาอยู่รวมกันโดยสมาชิกมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
  4. กระบวนการทางสังคมที่มีจุดประสงค์ให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม
 29. สถานภาพทางสังคมใดที่ได้มาจากความสามารถ
  1. พี่
  2. อายุ
  3. ลูกจ้าง
  4. เชื้อชาติ
 30. ข้อใดเป็นการขัดเกลาขั้นทุติยภูมิ
  1. พ่อสอนลูกพูด
  2. ครูสอนหนังสือศิษย์
  3.  แม่เล่านิทานให้ลูกฟัง
  4. พี่สอนน้องให้อาบน้ำด้วยตนเอง
 31. ข้อใดเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดบทบาทขัดกัน
  1. ลูกต้องการให้พ่อประกอบอาชีพอิสระ
  2. พ่อว่างงานลูกประกอบอาชีพรับจ้าง
  3. พ่อมีตำแหน่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของลูก
  4. ลูกมีตำแหน่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของลูก
 32. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคม
  1. การติฉินนินทา
  2. การลงโทษทางกฎหมาย
  3. การให้ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำความดี
  4. ถูกทุกข้อ
 33. สังคมไทยมีลักษณะอย่างไร
  1. เป็นสังคมอุตสาหกรรม
  2. มีค่านิยมทางสังคมร่วมกัน
  3. เคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
  4. มีโครงสร้างทางสังคมแบบหลวม ๆ
 34. การลงแขกเกี่ยวข้าว  ประเพณีทำขวัญข้าว และประเพณีบุญบั้งไฟ สะท้อนถึงลักษณะสังคมไทยในข้อใด
  1. มีการแบ่งชนชั้น
  2. เป็นสังคมเกษตรกรรม
  3.  มีโครงสร้างแบบหลวม ๆ
  4. คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
 35. สังคมไทยมีลักษณะดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
  1. คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
  2. เคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
  3. มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นวิถีชีวิตร่วมกัน
  4. มีการแบ่งชั้นวรรณะไว้ตายตัวไม่สามารถเลื่อนชั้นวรรณะได้
 36. สถาบันการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร
  1. มีพรรคการเมืองเข้มแข็งพรรคเดียว
  2. มีรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง
  3. มีศาล 2 ประเภท คือ ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
  4. มีรัฐสภาที่ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 37. การปรับเปลี่ยนการจัดระเบียบองค์การทางสังคม ทางด้านสถาบัน หรือแบบแผนของบทบาททางสังคม อาจจะเป็นไปแบบก้าวหน้าหรือถดถอยก็ได้ เป็นความหมายของอะไร
  1. โครงสร้างทางสังคม
  2. การขัดเกลาทางสังคม
  3. การจัดระเบียบทางสังคม
  4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 38. “หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิ ทำให้หมู่บ้านบางหมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านร้าง” ข้อความนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยใด
  1. ปัจจัยทางสังคม
  2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
  3. ปัจจัยทางธรรมชาติ
  4. ปัจจัยทางวัฒนธรรม
 39. การที่แรงงานจากชนบทอพยพเข้ามาทำงานในเมือง แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยใด
  1. ปัจจัยทางสังคม
  2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
  3. ปัจจัยทางธรรมชาติ
  4. ปัจจัยทางวัฒนธรรม
 40. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายนอก
  1. แผ่นดินไหว
  2. การเผยแผ่ศาสนา
  3. การอพยพแรงงาน
  4. การเปลี่ยนรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ
 41. “การพัฒนาประเทศของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา จนทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาก” ข้อความนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรูปแบบใด
  1. การเปลี่ยนแปลงตามวัฎจักร
  2. การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน
  3. การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
  4.  ถูกทุกข้อ
 42.  สิ่งใดที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมากที่สุด
  1. เคารพผู้อาวุโส
  2. กำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ
  3. ยกย่องผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว
  4. คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
 43. การศึกษาไทยในปัจจุบันบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างไร
  1. หญิงชายมีสิทธิได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน
  2. ชายมีความสามารถมรการศึกษามากกว่าหญิง
  3. ปัจจุบันยังนิยมใช้วัดเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
  4. ถูกทุกข้อ
 44. จำนวนประชากรของไทยมีลักษณะอย่างไร
  1. อัตราการเกิดสูง อัตราการตายต่ำ
  2. อัตราการเกิดต่ำ อัตราการตายสูง
  3. อัตราการเกิดสูง อัตราการตายสูง
  4. อัตราการเกิดต่ำ อัตราการตายต่ำ
 45. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมการเมืองไทยที่สำคัญที่สุดอยู่ในปีใด
  1. พ.ศ. 2475
  2. พ.ศ. 2504
  3. พ.ศ. 2516
  4. พ.ศ. 2540
 46. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย 
  1. การตั้งกระทรวงการคลัง
  2.  การทำสนธิสัญญาเบอร์นี
  3. การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง
  4. การทำสนธิสัญญาแวร์ซาย
 47. การเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของสังคมไทยที่ชัดเจนที่สุดคืออะไร
  1. รักความสนุก
  2. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  3.  เชื่อในเรื่องบาป–บุญ
  4. วิถีชีวิตของคนในเมืองกับคนในชนบท
 48. ข้อใดเป็นปัญหาสังคม
  1. เด็กชายเอกไปโรงเรียนสาย
  2. กำนันน้อยป่วยเป็นอีสุกอีใส
  3. รถของนายเด่นเสียอยู่ในบ้าน
  4. ตำรวจยังจับคนร้ายที่ตระเวนขโมยตัดสายไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่ได้
 49. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสังคม
  1. การจัดระเบียบสังคม
  2. สิ่งแวดล้อมทางสังคม
  3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  4. ความไม่เป็นระเบียบของสังคม
 50. สาเหตุใดที่ทำให้สังคมไทยประสบปัญหาทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อยผิดปกติ
  1. มารดาติดสุรา
  2. มารดาสูบบุหรี่
  3. มารดาเจ็บป่วย
  4. ถูกทุกข้อ
 51.  ปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษาของไทยคืออะไร
  1. ขาดแคลนครู
  2. ขาดแคลนโรงเรียน
  3. ขาดแคลนนักเรียน
  4. ขาดแคลนห้องสมุด
 52. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยด้านประชากรในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร
  1. ก้าวเข้าสู่สังคมวัยแรงงาน
  2. ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  3. ประชากรในวัยเด็กเพิ่มขึ้นมาก
  4. มีแนวโน้มว่าประชากรชายมากกว่าหญิง
 53. แรงงานไทยต้องประสบกับปัญหาใด
  1. การเหยียดสีผิวในที่ทำงาน
  2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
  3. ได้รับค่าจ้างมากกว่าความสามารถที่แท้จริง
  4. การไม่ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม
 54. เพราะอะไรสังคมไทยจึงเกิดปัญหาค่านิยมและการทำงานอาสาสมัคร
  1. อาสาสมัครส่วนใหญ่ขาดความรู้
  2. ขลาดแคลนผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัคร
  3. ขาดการจัดเก็บข้อมูลอาสาสมัครที่เป็นระบบ
  4. ถูกทุกข้อ
 55. การนำผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่พ้นโทษแล้วมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการเสพยาเสพติดให้แก่นักเรียน เป็นการแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยแนวทางใด
  1. การขัดเกลาทางสังคม
  2. การล้มล้างระบบสังคมเดิม
  3. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  4. การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหา
 56. แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทยที่ดีที่สุดคืออะไร
  1. ส่งเสริมการออกกำลังกาย
  2. เพิ่มงบประมาณให้แก่โรงพยาบาล
  3. ผลิตบุคลาการด้านการแพทย์ให้มากที่สุด
  4. จัดสร้างสถานพยาบาลให้ครอบคลุมทุกชุมชน
 57. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเน้นการพัฒนาอะไร
  1.  คน
  2. สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
  3. โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ
  4. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 58. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันยึดหลักการใดมาการพัฒนาประเทศ
  1. สังคมนิยม
  2. คอมมิวนิสต์
  3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. การพัฒนาคือการพัฒนาเศรษฐกิจ
 59. “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับใดมากที่สุด
  1. ฉบับที่ 4
  2. ฉบับที่ 6
  3. ฉบับที่ 8
  4. ฉบับที่ 10
 60. เมื่อสังคมไทยต้องประสบกับปัญหาการจ้างงานควรแก้ไขด้วยวิธีการใด
  1. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  2. เพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น
  3. แจกสวัสดิการให้แก่ผู้ว่างงานอย่างเต็มที่
  4. ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน
Advertisements

1 Comment

Filed under :: ข้อสอบหน้าที่พลเมือง ::

One response to “:: หน้าที่พลเมือง 2 ::

 1. อาณัติ หมีสุข

  อยากรู้คะแนนสอบครับ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s