หลักธรรม 2

 1. สามีจิปะฏิปันโน คือข้อใด
  1. การหลุดพ้น
  2. ปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมตามหลักพระธรรมวินัย
  3. ผู้สมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
  4. ผู้สมควรแก่การรับทักษิณาทาน
 2. การที่ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดตราบจนปัจจุบัน เรามีการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาตรงกับหลักธรรมข้อใด
  1. อนิจจัง
  2. ทุกขะตา
  3. อะนัตตะตา
  4. วิญญาณ
 3. การทีเราสรรหาของมาบำรุงร่างกายผิวพรรณชะลอความแก่ เรียกว่าอะไร
  1. อนิจจัง
  2. ทุกขะตา
  3. อะนัตตะตา
  4. วิญญาณ
 4. กิเลส กรรม วิบาก นี้จะเชื่อมโยงถึงกันเสมอ ในลักษณะของการวนเป็นวัฏจักร ที่เรียกว่าอะไร
  1. อุปาทาน
  2. ตัณหา
  3. วัฏฏะ
  4. มรรค
 5. การยกตนข่มท่าน ตรงกับข้อใด
  1. มานะ
  2. วิริยะ
  3. อติมานะ
  4. อวมานะ
 6. การดูหมิ่นตัวเอง ทับถมตนเองว่าด้อยว่าคนอื่น สู้คนอื่นไม่ได้ ตรงกับข้อใ
  1. มานะ
  2. วิริยะ
  3. อติมานะ
  4. อวมานะ
 7. ข้อใดไม่ใ่ช่โทษของการพูดเท็จ
  1. สร้างนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีให้แก่ตนเอง
  2. สร้างความเสียหายทางด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง ความเชื่อถือของตนเอง
  3. ส้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
  4. สร้างความเสียหายให้บุคคลอื่นๆ
 8. สำนวนไทยที่ว่า น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง ตรงกับการพูดแบบใด
  1. การพูดเพ้อเจ้อ
  2. การพูดเท็จ พูดโกหก หลอกลวง
  3. การพูดหยาบคาย
  4. การพูดส่อเสียด
 9. ปัญญาระดับใดอยู่กับความขยันของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ
  1. ภาวนามยปัญญา
  2. จินตามายปัญญา
  3. โยนิโสมนสิการปัญญา
  4. สุตมยปัญญา
 10. การที่นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนว่า ต้องเรียนหนังสือ ตรงกับข้อใด
  1. ธัมมัญญูตา
  2. อัตถัญญุตา
  3. อัตตัญญุตา
  4. มัตตัญญุตา
 11. ข้อใไม่ถูตก้องเกีย่วกับกาลัญญุตา
  1. ตรงเวลา
  2. ฆ่าเวลา
  3. แบ่งเวลาให้ถูก
  4. รู้จักเวลาที่เหมาะสม
 12. ข้อใดคือ ปัตตานุโมทนามัย
  1. การทำความดีด้วยการแสดงความยินดีในความดี และความสำเร็จของผู้อื่น
  2. การทำความดีด้วยการฟังธรรมและการหาความรู้
  3. การทำความดีด้วยการทำความเห็นให้ตรง ถูกต้งตาทำนองคลองธรรม
  4. การทำความดีด้วยการขวนขวายช่วยเหลือกิจการของคนอื่นหรือสังคม
 13. การมีศิลปะในการทำ หรือี่เรียกว่า ฉลาดทำ ตรงกับข้อใด
  1. ละเว้นการกระทำในอันที่จะก่อให้เกิดการเบียดเบียน
  2. ละเว้นการกระทำในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของคนอื่น
  3. ละเว้นการกระทำในอันที่จะก่อใหิเกิดความพึงพอใจในทรัพย์สินของคนอื่น
  4. ละเว้นการกระทำในอันที่จะก่อให้เกดการละเมิดในสิทธิของคนอื่น
 14. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการพบสมณะ
  1. ช่วยกระตุ้นเตือนให้เรางดเว้นการทำควาามชั่ว
  2. ช่วยกระตุ้นเตือนให้เราทำพิธีกรรมต่างๆ อย่างเคร่งครัด
  3. ได้ทำบุญ คือ อนุเคราะห์ท่านด้วยน้ำใจอันงดงาม
  4. สมณะบอกทางสวรรค์ หรือแนะนำเราให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้
 15. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของธรรมะ
  1. คำสอนที่ใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ
  2. คำสอนของพระพุทธศาสนา
  3. ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั่วไป
  4. ข้อบังคับของพุทธศาสนิกชน
 16. ข้อใดคือสันโดษ
  1. ความยิ นดี ความพอใจ
  2. ความโดดเดี่ยว
  3. การพึ่งพาตนเอง
  4. ความสงบ
 17. นิดช่วยป้าทำงานบ้าน เพื่อทำตนให้เป็นประโยชน์กับบ้านที่ตนไปขอพักอาศัยด้วย จัดว่านิดมีหลักธรรมข้อใด
  1. ทาน
  2. ปิยะวาขา
  3. อัตถจริยา
  4. สมานัตตตา
 18. ส้มโอเป็นคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานอยู่เสมอ ไม่เคยพูดส่อเสียดหรือใช้คำหยาบใดๆ เลย จัดว่าส้มโอปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
  1. ทาน
  2. ปิยวาจา
  3. อัตถจริยา
  4. สมนานัตตตา
 19. ข้อใดไม่ใช่จัดอยู่ในปรัตถะ
  1. การแสวงหาความสุขทางโลก
  2. การเสียสละปันทรัพย์
  3. การทำตนให้เป็นประโยชน์
  4. การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน
 20. ข้อใดไม่เกียวข้องกับตัณหา
  1. กุ้งอยากเป็นดาราช่องไทยท่องไทย
  2. หอยอยู่แต่ในบ้าน เพราะไม่อยากโดดแดดจนผิวเสีย
  3. ปูไปศัลยกรรมเสริมจมูก เพื่อให้หน้าคมขึ้น
  4. ปลาไม่คุยกับหมึก เพราะถือว่าตนฐานะดีกว่า 

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s