:: พระสงฆ์ ::

 1. ข้อใดผิด
  1. พระสงฆ์คือนักบวชในพระพุทธศาสนา
  2. พระธรรมวินัยบัญญัติให้พระสงฆ์ถือศีล ๒๒๗ ข้อ
  3. พระสงฆ์ต้องใช้เครื่องนุ่งห่มด้วยผ้าจีวรเหลือง
  4. พระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
 2. ข้อใดเป็นกิจของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย
  1. สร้างวัตถุมงคล
  2. ศึกษาพระธรรมวินัย
  3. บอกบุญเรี่ยไรสร้างกุฏิ
  4. จัดผลประโยชน์ในศาสนสมบัติ
 3. ข้อใดเป็นหน้าที่ที่พระสงฆ์พึงปฏิบัติ
  1. การใบ้หวย
  2. การทำนายทายทัก
  3. การรดน้ำมนต์
  4. การทำวัตรสวดมนต์
 4. พระสงฆ์ผู้มีอำนาจจัดการบริหารความสงบเรียบร้อยภายในวัดเรียกว่าอะไร
  1. เจ้าอาวาส
  2. เจ้าคณะตำบล
  3. เจ้าคณะอำเภอ
  4. เจ้าคณะจังหวัด
 5. พระสงฆ์ลงอุโบสถเพื่อจุดประสงค์ใด
  1. สวดทบทวนพระปาติโมกข์
  2. สวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณ
  3. สวดมนต์สรรเสริญพระสังฆคุณ
  4. สวดมนต์สรรเสริญพระธรรมคุณ
 6. จิตตสิกขามีประโยชน์สำหรับพระสงฆ์ในด้านใด
  1. ศึกษาจิตเพื่อให้รู้จิตใจผู้อื่น
  2. ศึกษาจิตเพื่อให้จิตหยั่งรู้อนาคต
  3. ศึกษาจิตเพื่อให้บังคับจิตใจผู้อื่นได้
  4. ศึกษาจิตเพื่อให้จิตสงบระงับจากกิเลส
 7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์ที่เป็นพระสุปฏิปันโน
  1. ปลุกเสกวัตถุมงคล
  2. ศึกษาพระธรรมวินัย
  3. อบรมธรรมะแก่พุทธบริษัท
  4. ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด
 8. ข้อใดจัดว่าเป็นงานอวมงคล
  1. งานแต่งงาน
  2. งานทำบุญอายุ
  3. งานทำบุญอิฐ
  4. งานโกนผมไฟ
 9. พิธีทำบุญเนื่องในงานมงคลนิยมนินต์พระสงฆ์อย่างไร
  1. นิมนต์จำนวนคู่แต่ไม่ต่ำกว่า ๔ รูป
  2. นิมนต์จำนวนคี่แต่ไม่ต่ำกว่า ๕ รูป
  3. นิมนต์จำนวนคี่แต่ไม่ต่ำกว่า ๖ รูป
  4. นิมนต์จำนวนคู่แต่ไม่ต่ำกว่า ๗ รูป
 10. ข้อใดคืิอการตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่ถูกต้อง
  1. ตังที่ไหนก็ได้ตามสะดวก
  2. ตั้งทางซ้ายมือของพระสงฆ์
  3. ตั้งทางขวามือของพระสงฆ์
  4. ตั้งข้างหน้าตรงข้ามกับพระสงฆ์
 11. องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโต๊ะหมู่บูชาคืออะไร
  1. เชิงเทียน
  2. กระถางธูป
  3. พระพุทธรุป
  4. แจกันดอกไม้
 12. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดอาสนะของพระสงฆ์
  1. จัดด้านหลังโต๊ะหมู่บูชา
  2. จัดด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชา
  3. จัดด้านซ้ายมือของพระพุทธรูป
  4. จัดด้านขวามือของพระพุทธรูป
 13. การถวายบุหรี่แก่พระสงฆ์สมควรหรือไม่อย่างไร
  1. ไม่สมควรเพราะมีพุทธบัญญัติห้ามไว้
  2. ไม่สมควรเพราะเป็นสิ่งที่มีโทษไม่มีประโยชน์
  3. สมควรเพราะพระสงฆ์บางรูปยังสูบบุหรี่กันอยู่
  4. สมควรเพราะเป็นประเพณีที่เคยถวายกันมานาน
 14. ข้อใเป็นความเชื่อในเรื่องการโยงด้ายสายสิญจน์
  1. ให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ
  2. กำหนดอาณาเขตของศาสนพิธี
  3. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
  4. เกิดความเป็นสิริมงคลและป้องกันอันตราย
 15. เมื่อพระสงฆ์มาถึงสถานที่จัดพิธี เจ้าภาพต้องปฏิบัติตามข้อใดก่อน
  1. ถวายน้ำ
  2. ถวายภัตตาหาร
  3. ถวายข้าวพระพุทธ
  4. ถวายเครื่องไทยธรรม
 16. เมื่อเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแขกในงานพิธีควรปฏิบัติอย่างไร
  1. นั่งคุยกันตามสบาย
  2. นั่งดูด้วยอาการสงบ
  3. จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระสงฆ์
  4. พนมมือไหว้พระรัตนตรัยด้วยอาการสงบ
 17. ข้อใด ไม่ควร ปฏิบัติในขณะกรวดน้ำ
  1. รินน้ำโดยไม่ขาดสาย
  2. เอามือรองน้ำในขณะที่รินน้ำ
  3. นำน้ำที่กรวดแล้วไปค่อยๆ รดที่โคนไม้ใหญ่
  4. เอามือขวาจับภาชนะรินน้ำ มือซ้ายประคองภาชนะใส่น้ำ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s