รัตนะ 3

 1. ชาวพุทธจะต้องยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก?
  1. พระรัตนตรัย
  2. พระไตรปิฎก
  3. โอวาทปาฏิโมกข์
  4. ไตรสิกขา
 2. พระธรรม คืออะไร ?
  1. หนังสือธรรมะ
  2. คัมภีร์เทศน์
  3. คำสุภาษิต
  4. คำสั่งสอน
 3. ข้อใด เป็นคุณของพระธรรม ?
  1.  รักษาผู้ปฏิบัติให้ร่ำรวย
  2. รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
  3. รักษาผู้ปฏิบัติให้มีความสุข
  4. รักษาผู้ปฏิบัติให้เจริญ
 4. สงฆ์ในคำว่า “ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ” หมายถึงใคร ?
  1. ภิกษุสงฆ์
  2. ภิกษุณีสงฆ์
  3. อริยสงฆ์
  4. สมมติสงฆ์

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s