พุทธประวัติ

 1. พระชาติกำเนิดของพระพุทธเจ้า คือข้อใด
  1. วรรณศูทธ
  2. วรรณะแพศย์
  3. วรรณะกษัตริยฺ์
  4. วรรณะจัณฑาล
  5. วรรณะพราหมณ์
 2. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับพระชาติภูมิของเจ้าชายสิทธัตถะได้ถูกต้องที่สุด
  1. นักบวช
  2. แคว้นสักกะ
  3. มาจากสกุลกษัตริย์
  4. มีความบริสุทธิ์ทางวรรณะ
  5. มีฐานะทางพระชาติกำเนิดสูงมาก
 3. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะมีความบริสุทธิ์ทางวรรณะ
  1. บิดามารดาเป้นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
  2. ผู้ทำคลอดมีฐานะเป็นวรรณะกษัตริย์
  3. ศากยะวงศ์มีเชื้อชาติเป็นกษัตริย์แว่นแคว้นต่างๆ
  4. เชื่อสายศากยวงศ์ไม่เคยมีการปะปนกับวรรณะอื่น
  5. เชื่อสายของศากยวงศ์เคยมีกษัตริย์เป็นเจ้าจักรพรรดิ
 4. ทานผู้ใดที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ถวายพระอักษรแด่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นคนแรก
  1. วิศวามิตร
  2. อสิตดาบส
  3. อาฬารดาบส
  4. กาฬเทวิลดาบส
  5. โกณฑัญญะพราหมณ์
 5. จากข้อ 4 จุดประสงค์ของพระราชบิดาที่ให้เจ้าชายสิทธัตถะศึกษาในสำนักดังกล่าว คือข้อใด
  1. ให้เรียนรู้ศิลปศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
  2. ให้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการปกครองตนเอง
  3. เป้นโรงเรียนสำหรับวรรณะกษัตริย์โดยตรง
  4. ให้ศึกษาวิชาที่เหมาะสมกับตำแหน่งประมุขของรัฐ
  5. ฝึกวิทยาการการต่อสู้เหมาะสมกับตำแหน่งจักรพรรดิ
 6. เพราะเหตุใดการออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะจึงเป็นข่าวใหญ่ในสมัยนั้น
  1. สมัยนั้นไม่เคยมีนักบวช
  2. เพราะเป็นกษัตริย์ที่ละความสุขทางโลกได้
  3. การออกบวชถือเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น
  4. แปลกใจที่เจ้าชายไม่อยู่เพื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
  5. ประชาชนยินดีและตื่นเต้นที่จะได้ฟังธรรมของศาสดาเอก
 7. พระเจ้าสุทโธทนะทรงสร้างปราสาท 3 หลังเพื่อประทับ 3 ฤดูให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะนั้น ทรงมีจุดประสงค์ในขอใดมากที่สุด
  1. เป็นประเพณีของพระมหากษัตริย์
  2. เพื่อเป็นเรือนหอของเจ้าชายสิทธัตถะ
  3. เพื่อรองรับตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิ
  4. ให้เจ้าชายได้รับความอบอุ่นตามฤดูกาล
  5. ให้เจ้าชายติดอยู่ในความสุขจะได้ไม่ออกบวช
 8. เจ้าชายสิทธัตถะมีความสุขสมบูรณ์ทุกประการในชีวิตฆราวาส แต่ความสุขชนิดใดที่เจ้าชายทรงต้องการและออกแสวงหาด้วยพระองค์เอ
  1. ความสุขที่เปลี่ยนแปลงได้
  2. ความสุขที่เกิดจากการสัมผัส
  3. ความสุขผิวเผินในระยะเวลาหนึ่ง
  4. ความสุขที่ไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์สัมผัสใดๆ
  5. ความสุขที่เกิดจากความพอใจตามความปรารถนาของอารมณ์
 9. เจ้าชายสิทธัตถะทรงค้นพบความสุขอันประณีตที่เกิดจากจิตสงบครั้งแรกเมื่อใด
  1. ประสูติใหม่ๆ ที่สวนลุมพินี
  2. สำเร็จการศึกษาจากครูวิศวามิตร
  3. ตามพระราชบิดาเสด็จไปทำพิธีแรกนาขวัญ
  4. เสด็จออกผนวชพร้อมกับม้ากัณฑกะและนายฉันนะ
  5. สาวก 1250 รูปมาประชุม และทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
 10. การปฏิบัติจิตตามข้อ 9 ตรงกับข้อใด
  1. สีลานุสติ
  2. พุทธานุสติ
  3. กายคตาสติ
  4. อานาปานสติ
  5. วิปัสสนากรรมฐาน
 11. ช้อใดเป็นลักษณะการมองโลกของเจ้าชายสิทธัตถะ
  1. ทุกคนในโลกยังมัวเมาและยังแสวงหาไม่ถูกต้อง
  2. ความสุขทางโลกมิใช่ความสุขที่แท้จริง
  3. ชีวิตชาวโลกควรได้รับการช่วยเหลือ
  4. ชีวิตฆราวาสคับแคบ ไม่มีอิสระ
  5. ถูกทุกข้อ
 12. เจ้าชายสิทธัตถะทรงมองความสุขทางวัตถุมาในรูปใด
  1. เป็นสิ่งไร้สาระ
  2. เป็นสิ่งที่ควรอภิรมย์
  3. เป็นสิ่งต้องแข่งขันแย่งชิง
  4. เป็นสิ่งที่ให้ความสมอยาก
  5. เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา
 13. เจ้าชายสิทธัตถะทรงมองเห็นว่าภาวะชีวิตแบบใดที่อำนวยให้การค้นหาความจริงต่างๆ ดำเนินไปได้ดีที่สุด
  1. ภาวะชีวิตที่มั่งคั่งสมบูรณ์
  2. ภาวะชีวิตที่มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ
  3. ภาวะชีวิตที่เต็มไปด้วยความมีเหตุผล
  4. ภาวะชีวิตที่ตัดขาดจากสังคมอย่างเด็ดขาด
  5. ภาวะชีวิตที่เผชิญกับปัญหาความคับแค้นยากจน
 14. การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระพุทธเจ้าตรงกับข้อใด
  1. บำเพ็ญตบะ
  2. สัมมาปฏิปทา
  3. มัชฌิมาปฏิปทา
  4. อัตตกิลมถานุโยค
  5. กามสุขัลลิกานุโยค
 15. ระบบการดำเนินคิดค้นทางปฏิบัติด้วยตนเองของพะพุทธเจ้าภายหลังเรียกหลักปฏิบัตินี้ว่าอย่างไร
  1. มัชฌิมทฤษฏี
  2. สัมมาทฤษฏี
  3. อัตตกิลมถานุโยค
  4. กามสุขขัลลิกานุโยค
  5. การบำเพ็ญทุกรกริยา
 16. ก่อนจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา โกณฑัญญะอยู่ในวรรณะใด
  1. ศูทร
  2. แพศย์
  3. กษัตริย์ฺ
  4. พราหมณ์
  5. ไม่มีวรรณะ
 17. ก่อนได้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้า โกณฑัญญะยึดถือการปฏิบัติแบบใด
  1. เอกัคคตา
  2. สัมมาปฏิปทา
  3. มัชฌิมาปฏิปทา
  4. อัตตกิลมถานุโยค
  5. กามสุขัลลิกานุโยค
 18. พระธรรมเทศนาสูตรใดที่ทำให้ปัญจวัคคีย์ยอมรับว่าพระองค์ทรงบรรลุธรรมจริงๆ
  1. อริยสัจจสูตร
  2. อนัตตลักขณสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. โอวาทปาติโมกขสูตร
  5. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 19. พระอัญญาโกณฑัญญะได้เป็นพระโสดาบันตรงกับวันใด
  1. มาฆบูชา
  2. วิสาขบูชา
  3. เข้าพรรษา
  4. ออกพรรษา
  5. อาสาฬหบูชา
 20. พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับการยกย่องจากพระศาสดาให้เป็นเอตทัคคะทางด้านใด
  1. เป็นเลิศทางธิติ
  2. เป็นเลิศทางอุปัฏฐาก
  3. เป็นเลิศในทางแสดงธรรม
  4. เป็นเลิศในทางมีปัญญามาก
  5. เป็นเลิศในทางรู้แบบแผนของหมู่คณะ
 21. ข้อใดเป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงการเป็นผู้ใฝ่รู้อย่างยิ่งของพระอัญญาโกณฑัญญะ
  1. ความแม่นยำในการทำนาย
  2. การอุทิศชีวิตเข้าสู่เพศสมณะ
  3. ไม่เชื่อถือสิ่งใดโดยไม่มีการพิสูจน์
  4. การเรียนจบไตรเพทตั้งแต่ยังหนุ่ม
  5. ความเป็นผู้รู้แบบแผนพิธีการต่างๆ
 22. สตรีผู้เข้าเฝ้าทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุณีสงฆ์คนแรกในพระพุทธศาสนา คือผู้ใด
  1. นางวิสาขา
  2. นางกุณฑลา
  3. นางธัมมทินนา
  4. นางอุบลวรรณา
  5. นางปชาบดี
 23. ข้อความว่า เมื่อสตรีมีปัญญาสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนบุรุษเพศ เป็นการสมควรอนุญาตให้สตรีบวชได้ เป็นคำกราบทูลของท่านผู้ใด
  1. พระอัสสชิ
  2. พระอานนท์
  3. พระอนุรุทธ
  4. พระสารีบุตร
  5. พระโมคคัลลานะ
 24. ข้อใดไม่ใช่ความเกี่ยวข้องกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระนางปชาบดี
  1. โคตตโคตร
  2. อัครสาวิกา
  3. พระมาตุฉา
  4. เป็นพระสหชาติ
  5. พระมารดาเลี้ยง
 25. สาเหตุใดที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สตรีอุปสมบทประพฤติพรหมจรรย์
  1. สตรีเป็นผู้ศรัทธามากกว่าบุรุษ
  2. สตรีสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้
  3. สตรีสามารถบำรุงพระภิกษุสงฆ์ได้
  4. สตรีสามารถเผยแผ่พระศาสนาได้ดีกว่าบุรุษ
  5. เสียงสตรีบรรยายธรรมโน้นน้าวใจได้ดีกว่าเสียงบุรุษ
 26. พระนางปชาบดีได้รับพุทธานุญาตให้อุปสมบทแต่มีเงื่อนไขใดที่พระนางต้องปฏิบัติก่อน
  1. ปฏิบัติขันติธรรม
  2. ปฏิบัติครุธรรม 8 ประการ
  3. ปฏิบัติธรรมให้ได้สมาบัติ 8
  4. ให้เหล่าสตรีศากยะกลับนครก่อน
  5. บวชแล้วต้องปฏิบัติครุธรรม 8 ประการ
 27. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตให้พระนางปชาบดีอุปสมบทในครั้งแรกที่พระนางทูลขออนุญาต
  1. สตรีมีร่างกายอ่อนแอกว่าบุรุษ
  2. ต้องการเห็นความอดทนของพระนาง
  3. สตรีจะทำให้พระศาสนาตั้งอยู่ได้ไม่นาน
  4. ไม่เคยมีสตรีอุปสมบทในศาสนาใดมาก่อน
  5. สตรีต้องได้รับการอุปสมบทโดยพระภิกษุณีสงฆ์ก่อน
 28. ในสมัยพุทธกาลหลังจากมีพระภิกษุณีสงฆ์แล้ว สตรีทีจะอุปสมบทต้องเป็นสิกขมานาเป็นเวลานานเท่าใดจึงขออุปสมบทได้
  1. 1 ปี
  2. 2 ปี
  3. 3 ปี
  4. 4 ปี
  5. 5 ปี
 29. การอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาล จักต้องปฏิบัติอย่างไร
  1. อุปสมบทโดยอุปัชฌาย์
  2. อุปสมบทโดยพระภิกษุสงฆ์ก่อน
  3. อุปสมบทโดยพระภิกษุณีสงฆ์ก่อน
  4. อุปสมบทโดยมีพิธีกรรมเช่นเดียวกับอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์
  5. อุปสมบทโดยพระภิกษุณีสงฆ์แล้วจึงอุปสมบทโดยพระภิกษุสงฆ์อีกครั้ง
 30. พระภิกษุณีสงฆ์ต้องถือสิกขาบทกี่ข้อ
  1.  8
  2. 10
  3. 15
  4. 227
  5. 311
 31. ข้อใดมิใช่ครุธรรม8
  1. พระภิกษุณีสงฆ์ต้องกราบไหว้พระภิกษุสงฆ์
  2. พระภิกษุณีสามารถว่ากล่าวพระภิกษุณีสงฆ์ได้
  3. พระภิกษุณีสงฆ์สามารถมีวัตดของตนเป็นเอกเทศได้
  4. พระภิกษุณีสงฆ์ต้องถามวันอุโบสถจากพระภิกษุสงฆ์
  5. พระภิกษุณีสงฆ์ต้องเข้าฟังโอวาทจากพระภิกษุสงฆ์ทุกครึ่งเดือน
 32. การอุปสมบทของพระนางปชาบดีตรงกับข้อใด
  1. เอหิภิกขุณี
  2. การรับครุธรรม 8
  3. พระภิกษุสงฆ์อุปสมบทให้
  4. พระอานนท์ทำการอุปสมบทให้
  5. การยอมรับสิกขาบท 311 ข้อ
 33. การที่พระนางปชาบดีได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนานั้น แสดงถึงพระนางเป็นบุคคลเช่นไร
  1. มีเหตุผลรอบคอบ โดยไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่
  2. มีศรัทธาแน่วแน่ไม่สั่นคลอน
  3. เป็นผู้หนักในความเพียร
  4. มีขันติธรรมมาก
  5. ถูกทุกข้อ
 34. ข้อใดมิใช่คุณสมบัติของพระนางปชาบดี
  1. มีความพยายาม
  2. มีความตั้งใจแน่วแน่
  3. มีเหตุผล ไม่ใช่อารมณ์
  4. เป็นผู้มีระเบียบแบบแผน
  5. มีความสามารถในการแสดงธรรม
 35. กษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธในสมัยพุทธกาลคือข้อใด
  1. พระเจ้าอัญชนะ
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าจันฑปัชโชติ
  5. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 36. การถวายทานประเภทใดที่พระเจ้าพิมพิสารทรงกระทำไว้ และสอบเนื่องมาถึงมาถึงปัจจุบัน
  1. สังฆทาน
  2. อสทิสทาน
  3. ปาฏิบุคคลิกทาน
  4. ปุพพเปตพลีทาน
  5. ปุพเพกตพลีทาน
 37. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงคำนึงถึงผู้อื่นก่อนตนเอง
  1. การถวายทานแด่ผู้ยากจน
  2. การยกราชสมบัติให้พระโอรส
  3. การถวายพระราชอุทยานให้เป็นสังฆาราม
  4. การปรนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เอง
  5. การไม่ถือโทษพระเจ้าอชาตศัตรูที่กระทำต่อพระองค์
 38. วัดข้อใดที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพิมพิสาร
  1. วัดเวฬวัน
  2. วัดเชตวัน
  3. วัดอัมพวัน
  4. วัดพุทธคยา
  5. วัดบุพพาราม
 39. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารที่ควรยึดถือเป็นตัวอย่าง
  1. การทำบุญอุทิศแก่ผู้ตาย
  2. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
  3. การคำนึงถึงผู้อื่น
  4. ความไม่พยาบาท
  5. ถูกทุกข้อ
 40. การทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายเป็นธรรมเนียมที่ริเริ่มโดยผู้ใด
  1. นางสุชาดา
  2. พระอานนท์
  3. พระสารีบุตร
  4. พระนางปชาบดี
  5. พระเจ้าพิมพิสาร
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s