โอวาท 3

  1. โอวาทของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักการ คืออะไร ?
    1. ไม่คบคนชั่ว คบคนดี มีเมตตา
    2. ไม่ทำชั่ว ทำดี กตัญญู
    3. ไม่ทำชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
    4. ทำดี ทำใจให้ผ่องใส มีสัตย์

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s