ธรรมอันทำให้งาม ๒

 1. ข้อใดเป็นคุณธรรมทำให้งาม?
  1. ขันติโสรัจจะ
  2. หิริโอตตัปปะ
  3. สติสัมปชัญญะ
  4. ถูกทุกข้อ
 2. “อาภรณ์แต่งกายแต่ใจแต่งด้วยธรรม”หมายถึงธรรมข้อใด?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. หิริโอตตัปปะ
  3. ขันติโสรัจจะ
  4. เมตตากรุณา
 3. ธรรมข้อใด ทำคนให้มีความงามโดยมิต้องเสริมแต่ง ?
  1. ขันติ โสรัจจะ
  2. สติ สัมปชัญญะ
  3. หิริ โอตตัปปะ
  4. เมตตา กรุณา
 4. ผู้งดงามทั้งนอกทั้งใน เพราะมีคุณธรรมข้อใด ?
  1. หิริ โอตตัปปะ
  2. สติ สัมปชัญญะ
  3. ขันติ โสรัจจะ
  4. กตัญญู กตเวที
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s