::เศรษฐศาสตร์::

 1. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ
  1. คุณภาพของผลผลิต การกระจายสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต
  2. การเลือกผลิตสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต การขาดแคลนเงินทุน
  3. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนเงินทุน การเลือกวิธีการผลิต
  4. การเลือกผลิตสินค้าและบริการ การเลือกวิธีการผลิต การกระจายสินค้าและบริการ
 2. “สามารถแก้ไขความไม่ยุติธรรมในสังคมได้มาก และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประชาชนในชาติ” เป็นข้อดีของระบบเศรษฐกิจในข้อใด
  1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
  3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
  4. เศรษฐกิจพอเพียง
 3. “เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน มีอิสระในการกำหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง แต่เมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ภาครัฐต้องเข้าไปแทรกแซง โดยการประกันราคาพืชผล” เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจแบบใด
  1.  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
  3.  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
  4. เศรษฐกิจพอเพียง
 4. ข้อใดเป็นความได้เปรียบของระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่มีเหนือระบบเศรษฐกิจแบบอื่น
  1. บทบาทของรัฐบาลและเอกชนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
  2. รัฐบาลและเอกชนต่างมีบทบาทในทางการค้าและการลงทุนได้ทัดเทียมกัน
  3. รัฐบาลและเอกชนต่างร่วมกันจัดสวัสดิการตามความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น
  4. รัฐบาลและเอกชนสามารถใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ
 5. การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการขนส่ง จัดอยู่ในระบบตลาดแบบใด
  1. ตลาดผูกขาด
  2. ตลาดกึ่งผูกขาด
  3. ตลาดผู้ขายน้อยราย
  4. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
 6. หากร้านจัดดอกไม้รับพนักงานที่จบสาขาคหกรรมในระดับปริญญาตรีเข้าทำงานและต้องจ้างในอัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ตามข้อใด
  1. อุปสงค์เพิ่ม
  2. อุปสงค์ลด
  3. อุปทานเพิ่ม
  4. อุปทานลด
 7.  ปัจจัยในข้อใดส่งผลให้ผู้ผลิตตัดสินใจเพิ่มปริมาณการผลิต
  1. ธนาคารปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้
  2. ปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพิ่มขึ้น
  3. ราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดต่ำลง
  4. ราคาของสินค้าที่ทดแทนกันได้ลดต่ำลง
 8. ณ ระดับราคาดุลยภาพ ปรากฏว่าชาวไร่อ้อยเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  1. รัฐบาลจะต้องรับซื้ออ้อยส่วนเกินจากชาวไร่อ้อย
  2. ชาวไร่อ้อยจะต้องจัดสรรโควตาขายให้โรงงานน้ำตาล
  3. โรงงานน้ำตาลจะซื้ออ้อยได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
  4. โรงงานน้ำตาลจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้ออ้อยในราคาตลาด
 9. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยต้องประสบปัญหาใดในปัจจุบัน เพราะเหตุใด
  1. ดุลการชำระเงินขาดดุล เพราะต้องใช้เงินตราต่างประเทศมากขึ้นในการนำเข้าเทคโนโลยี
  2. ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีราคาสูงขึ้น เพราะผู้ผลิตมีอำนาจผูกขาดในการกำหนดราคามากขึ้น
  3. มลพิษทางอากาศและทางน้ำ เพราะเกิดจากการผลิตและการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้น
  4. ขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะขาดงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา
 10. เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาใดให้เกษตรกร
  1. การสูญเสียที่ดินทำกิน
  2. การหาช่องทางขยายตลาด
  3. การขาดการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า
  4. การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้ผลผลิตน้อย
 11. หลักการสหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกันในเรื่องใด
  1. การยึดแนวทางการพึ่งตนเอง
  2. การร่วมมือร่วมใจกันในสังคมระดับท้องถิ่น
  3. การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. การทำกิจกรรมเศรษฐกิจเฉพาะกับสมาชิกหรือคนในชุมชนเดียวกัน
 12. การดำเนินงานของสหกรณ์ข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้
  1. ดำเนินงานโดยอิสระ
  2. จดทะเบียนนิติบุคคล
  3. เปิดรับสมาชิกด้วยความสมัครใจ
  4. ไม่ว่าจะถือหุ้นกี่หุ้นก็ออกเสียงได้เพียง 1 เสียง
 13. ข้อใดแสดงว่าเงินทำหน้าที่ในการวัดมูลค่า
  1. ส้มมีเงินแค่ 20 บาท ซื้อข้าวสารได้ไม่ถึง 1 กิโลกรัม
  2. อ้อยเขียนเช็คส่วนตัวซื้อนาฬิกาข้อมือ 1 เรือน ราคาเรือนละ 30,000 บาท
  3. โอนำธนบัตรไทยชนิดราคา 100 บาท ไปแลกธนบัตรราคา 50 บาท ได้ 2 ใบ
  4. น้อยซื้อโทรทัศน์ 1 เครื่อง โดยการผ่อนชำระ 6 งวด งวดละ 10,000 บาท
 14. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างธนบัตรใบละ 1,000 บาท กับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท สินทรัพย์ใดมีสภาพคล่องสูงกว่า เพราะเหตุใด
  1. ธนบัตร เพราะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการ
  2. ธนบัตร เพราะนำไปแลกกับสิ่งอื่นๆ ได้ทันที
  3. สร้อยคอทองทำ เพราะสามารถนำไปขายต่อได้รวดเร็ว
  4. สร้อยคอทองคำ เพราะมีมูลค่าสูงกว่าธนบัตร 1,000 บาท
 15. ถ้าปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไร
  1. การลงทุนลดลง
  2. อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
  3. มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
  4. เอกชนสามารถลงทุนได้อย่างเสรี
 16. สภาพการณ์ใดบ่งบอกว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
  1. ประชาชนมีรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น
  2. สินค้าและบริการต่างๆ มีราคาสูงขึ้น
  3. อำนาจซื้อของเงินที่มีอยู่ในมือของประชาชนลดลง
  4. เงินจำนวนเท่าเดิมไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการตามที่ต้องการได้
 17. การดำเนินการในข้อใดช่วยแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อได้
  1. ลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย
  2. ธนาคารกลางประกาศรับซื้อคืนพันธบัตร
  3. เพิ่มอัตราซื้อลดตั๋วเงินจากธนาคารพาณิชย์
  4. ผ่อนคลายการกำกับแผนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
 18. ถ้าคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นต่อไปอีก ธนาคารกลางจะต้องดำเนินมาตรการใดเพื่อชะลอเงินเฟ้อ
  1. ลดอัตราค่าจ้าง
  2. ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
  3. ขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์
  4. ขึ้นอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย์
 19. ถ้าเกิดสภาวะเงินฝืดจะส่งผลต่อประชาชนอย่างไร
  1. ประชาชนใช้จ่ายเงินมากขึ้น
  2. ประชาชนเสียภาษีให้รัฐมากขึ้น
  3. ประชาชนมีอัตราการว่างงานสูง
  4. ประชาชนมีเงินหมุนเวียนในมือสูง
 20. ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลควรมีมาตรการทางการคลังอย่างไร
  1. เก็บภาษีเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มเงินคงคลัง
  2. ใช้จ่ายให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการผลิต
  3. กู้ยืมน้อยลง เพื่อลดภาระงบประมาณ
  4. ชะลอการปล่อยสินเชื่อ เพื่อลดหนี้ของประชาชน
 21. ข้อใดแสดงว่าประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
  1. สัดส่วนของคนยากจนต่อประชากรลดลง
  2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูงขึ้น
  3. ประชากรมีสินค้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่บริโภคมากขึ้น
  4. ประเทศประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
 22. ข้อใดถือว่าเป็นมาตรการของนโยบายการค้าเสรี
  1. เก็บภาษีขาเข้าในอัตราต่ำ
  2. ให้เงินอุดหนุนผู้ผลิตในประเทศ
  3. ไม่เก็บภาษีสินค้าที่ส่งไปขายประเทศยากจน
  4. ให้นำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ ได้ทุกชนิด
 23. การขาดแคลนปัจจัยการผลิตส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจต้องประสบกับเรื่องใด
  1. การจัดสรรปัจจัยการผลิต
  2. การแข่งขันกันใช้ปัจจัยการผลิต
  3. ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้
  4. เงินเฟ้อจากการสูงขึ้นของราคาปัจจัยการผลิต
 24. ผู้สูงอายุถอนเงินฝากประจำจากธนาคารจำนวน 1 ล้านบาทเพื่อนำเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปีการนำเงินมาซื้อพันธบัตรดังกล่าวมีต้นทุนหรือไม่ เพราะเหตุใด
  1. ไม่มีเพราะไม่มีการกู้เงินมาซื้อพันธบัตร
  2. ไม่มีเพราะเป็นเงินที่ถอนจากบัญชีของตนเอง
  3. มีเพราะทำให้ขาดสภาพคล่องในการใช้จ่าย
  4. มีเพราะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร
 25. อาศัยกฎของอุปทาน อุปทานของเครื่องปรับอากาศสัมพันธ์กับปัจจัยใด
  1. ราคาเครื่องปรับอากาศ
  2. ภาษีสรรพสามิต
  3. ต้นทุนการผลิต
  4. จำนวนผู้ผลิต
 26. หลักการของสถาบันการเงินใดสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
  1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์
  4. ธนาคารออมสิน
 27. ข้อใดส่งผลให้เงินคงคลังเพิ่มขึ้น
  1. รัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มขึ้น
  2. ดุลรายได้-รายจ่ายของรัฐบาลเกินดุล
  3. รัฐวิสาหกิจส่งผลกำไรให้รัฐบาลมากขึ้น
  4. รัฐบาลเลื่อนการไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด
 28. ข้อใดกล่าวถึงการหมุนเวียนของสินค้าและบริการระหว่างหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้ถูกต้อง
  1. หมุนเวียนจากเจ้าของปัจจัยการผลิตไปสู่ครัวเรือน
  2. หมุนเวียนจากครัวเรือนไปสู่หน่วยธุรกิจ
  3. หมุนเวียนจากหน่วยธุรกิจไปสู่ครัวเรือน
  4. หมุนเวียนจากครัวเรือนไปสู่เจ้าของปัจจัยการผลิต
 29. กรณีใดทำให้ราคาข้าวสารในตลาดปรับตัวสูงขึ้น
  1. อุปสงค์ต่อข้าวสารน้อยกว่าอุปทานของข้าวสาร
  2. อุปสงค์ต่อข้าวสารมากกว่าอุปทานของข้าวสาร
  3. อุปทานส่วนเกินของข้าวสารมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อข้าวสาร
  4. อุปทานส่วนเกินของข้าวสารเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อข้าวสาร
 30. รายการที่แสดงการเคลื่อนไหวของทุนสำรองระหว่างประเทศจะปรากฏอยู่ในข้อใด
  1. ดุลการค้า
  2. ดุลบัญชีทุน
  3. ดุลการชำระเงิน
  4. ดุลบัญชีเดินสะพัด
 31. การที่รัฐบาลกู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุนแทนการกู้เงินจากประชาชนก่อให้เกิดผลอย่างไร
  1. หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นน้อยกว่า
  2. อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้น
  3. สภาพคล่องภายในประเทศเพิ่มขึ้น
  4. งบประมาณแผ่นดินขาดดุลน้อยลง
 32. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เกิดจากสาเหตุใด
  1. สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ทำให้การลงทุนชะลอตัว
  2. วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทย
  3. ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลทำให้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจไม่ต่อเนื่อง
  4. การไม่ดำเนินนโยบายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9
 33. บุคคลใดได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
  1. นายสุกขายเงาะ 1 กิโลกรัมได้เงิน 25 บาท
  2. นายดำรับจ้างหักฝักข้าวโพดในไร่ได้ค่าจ้างวันละ 100 บาท
  3. นางเพลินมีรายรับจากการขายข้าวแกงในตลาดวันละ 1,200-1,500 บาท
  4. นางเจริญให้เพื่อนบ้านยืมเงิน 10,000 บาทได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน
 34. ในวิชาเศรษฐศาสตร์กำหนดให้ผู้ผลิตทำอย่างไร
  1. แสวงหากำไรสูงสุดจากการผลิตและขาย
  2. ผลิตสินค้าหรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
  4. ตั้งราคาขายสินค้าให้ผู้บริโภคในราคาดุลยภาพเพียงราคาเดียว
 35. ปัจจัยข้อใดกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  1. จำนวนผู้ขาย
  2. ต้นทุนการผลิต
  3. รายได้ของผู้ซื้อ
  4. การคาดคะเนราคา
 36. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร ด้วยการควบคุมเรื่องใด
  1. ขนาดของภาชนะที่บรรจุ
  2. อัตราส่วนของวัตถุที่เป็นส่วนผสม
  3. การผลิตและการใช้เครื่องปรุงแต่งรส
  4. ฉลากระบุวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ
 37. สหกรณ์ที่ทดลองจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ไม่มี วัตถุประสงค์ช่วยเหลือบุคคลที่ประกอบอาชีพใด
  1. รับจ้าง
  2. ค้าขาย
  3. รับราชการ
  4. เกษตรกรรม
 38. ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมีลักษณะเด่นประการใด
  1. เอกชนและรัฐบาลสามารถแข่งขันกันผลิตสินค้า
  2. เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกผลิตและบริโภค
  3. รัฐบาลไม่เข้าแทรกแซงตลาดปัจจัยการผลิต
  4. รัฐบาลไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินและทรัพยากร
 39. การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานอย่างไร
  1. การจ้างงานลดลง
  2. ความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น
  3. มีอุปทานแรงงานส่วนเกิน
  4. ค่าจ้างดุลยภาพปรับตัวสูงขึ้น
 40. ข้อใดเป็นผลของการดำเนินนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
  1. การผลิตในประเทศขยายตัว
  2. การค้าระหว่างประเทศขยายตัว
  3. แรงงานมีงานทำมากขึ้น
  4. สินค้าเข้ามีราคาขายในประเทศสูงขึ้น
 41. องค์กรใดไม่ใช่ รูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นต้น
  1. APEC
  2. OPEC
  3. AFTA
  4. NAFTA
 42. การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยดำเนินมาเกือบ 50 ปีแล้วแต่ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องใด
  1. ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้
  2. ดุลการค้าขาดดุลมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น
  3. ประชากรชายและหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยไม่เท่ากัน
  4. ความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 43. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  1. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงเกินไป
  2. ปัจจัยการผลิตบางชนิดมีราคาต่ำเกินไป
  3. ปัจจัยการผลิตมีน้อยกว่าความต้องการใช้
  4. ปัจจัยการผลิตไม่กระจายไปยังทุกภาคเศรษฐกิจ
 44. ปัจจัยการผลิตใดเป็นปัจจัยคงที่ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
  1. ผ้าตัดเสื้อ
  2. ช่างตัดผ้า
  3. จักรเย็บผ้า
  4. วัสดุตกแต่งเสื้อ
 45. ข้อใดไม่ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
  1. การประกันราคาอ้อย
  2. การให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้า
  3. การขายสินค้าภายใต้โครงการธงฟ้า
  4. การควบคุมราคาขายปลีกน้ำตาลทราย
 46. ทรัพย์สินในข้อใดมีสภาพคล่องสูงสุด
  1. ทองคำแท่งหนัก 5 บาท
  2. พันธบัตรรัฐบาลไทยเข้มแข็ง
  3. หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
  4. เงินฝากประจำธนาคาร 9 เดือน
 47. คุณค่าของสหกรณ์ (cooperative values) ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสถาบันที่มีคุณค่าด้านการออมและการลงทุน
  2. ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
  3. เชื่อมั่นว่าสหกรณ์จะส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณค่าทางจริยธรรมและมีความเสมอภาค
  4. ปลูกฝังให้สมาชิกเข้าใจว่าสหกรณ์เป็นวิธีการที่มีคุณค่าในการนำไปสู่การกินดีอยู่ดี
 48. การจัดสรรปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบใดก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างสิ้นเปลือง มากที่สุด
  1. ระบบทุนนิยม
  2. ระบบเสรีนิยม
  3. ระบบสังคมนิยม
  4. ระบบรัฐสวัสดิการ
 49. ถ้าพ่อค้าขายข้าวโพดฝักในราคาที่สูงกว่าราคาดุลยภาพ ปัจจัยใดจะส่งผลให้ราคาชื้อขายข้าวโพด ต้องลดลง
  1. อุปสงค์ส่วนเกิน
  2. อุปทานส่วนเกิน
  3. การขาดแคลนอุปทาน
  4. การล้นตลาดของอุปสงค์
 50. ปัจจุบันประเทศต่างๆนิยมใช้มาตรการใดในการจำกัดการค้าเสรีระหว่างประเทศ
  1. ตั้งกำแพงภาษีขาเข้า
  2. ให้เงินอุดหนุนผู้นำเข้า
  3. กำหนดโควตาการส่งออก
  4. กำหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเข้า
 51. ข้อใดเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
  1. ชาวฝรั่งเศสซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย
  2. ชาวญี่ปุ่นซื้อบริษัทธุรกิจของคนไทย
  3. ชาวอเมริกันซื้อรถยนต์ที่ผลิตในไทย
  4. ชาวสิงคโปร์ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทย
 52. การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องใด
  1. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ
  2. การแก้ปัญหาการว่างงาน
  3. การสร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็ง
  4. การขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศ
 53. การบริหารจัดการทรัพยากรโดยวิธีใดไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง
  1. การใช้ระบบตลาด
  2. การอาศัยกลไกราคา
  3. การตัดสินใจของรัฐบาล
  4. การวางแผนจากส่วนกลาง
 54. การผลิตในข้อใดเป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิ
  1. การทอผ้าไหม
  2. การทำเหมืองแร่
  3. การขนส่งทางน้ำ
  4. การทำผลไม้กระป๋อง
 55. ปัจจัยข้อใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปลาทับทิมของผู้บริโภค
  1. ราคาปลานิล
  2. รายได้ที่ได้รับ
  3. จำนวนผู้ขายปลา
  4. บริการปรุงสุกพร้อมบริโภค
 56. มาตรการของนโยบายการคลังข้อใดเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ
  1. เพิ่มเงินคงคลัง
  2. เพิ่มรายจ่ายเงินโอน
  3. ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ลดการลงทุนแข่งกับเอกชน
 57. การปฏิบัติตนตาม “ทฤษฎีใหม่” ทำให้เกิดประโยชน์อย่างไร
  1. พึ่งตนเองได้
  2. มีที่ดินเป็นของตนเอง
  3. มีฐานะเศรษฐกิจมั่งคั่ง
  4. เกิดความสามัคคีในชุมชน
 58. ข้อใดไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการเข้าแทรกแซงกลไกราคา
  1. เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิต
  2. เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค
  3. เพื่อให้ราคาดุลยภาพต่ำลง
  4. เพื่อให้ตลาดสินค้าอยู่ในภาวะสมดุล
 59. พ่อค้าไทยส่งน้ำตาลทรายออกไปขายต่างประเทศมูลค่า 500 ล้านบาท รายการดังกล่าวรวมอยู่ในดุลข้อใด
  1. ดุลการค้า
  2. ดุลบัญชีรายได้
  3. ดุลบัญชีเดินสะพัด
  4. ดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ
 60. กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ประเทศสมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อนำไปแก้ปัญหาใด
  1. ดุลการชำระเงินขาดดุลมาก
  2. เงินคงคลังของรัฐบาลลดลงมาก
  3. เงินสำรองระหว่างประเทศต่ำมาก
  4. หนี้สาธารณะของรัฐบาลเพิ่มขึ้นมาก
 61. ถ้ารัฐบาลจำเป็นต้องตั้งงบประมาณแบบขาดดุล รัฐบาลก่อหนี้ได้โดยวิธีใด
  1. ออกตั๋วเงินคลังขายเอกชน
  2. ออกพันธบัตรขายประชาชน
  3. กู้เงินระยะยาวจากต่างประเทศ
  4. กู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ
 62. ข้อใดเป็นเครื่องชี้ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  1. อัตราเงินเฟ้อ
  2. อัตราผู้ไม่รู้หนังสือ
  3. ค่าเงินของประเทศ
  4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงเฉลี่ย
Advertisements

5 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ::

5 responses to “::เศรษฐศาสตร์::

 1. กมลปอย

  มีเฉลยไหมคะ

 2. pongpitak

  ขอเฉลยหน่อยครับ

 3. เฉลยมั้ยครับบบบ

 4. Pingback: Krunipawan Mudcharoen

 5. Thanakorn

  ขอเฉลยด่วนนะคะplease!

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s